DE WITTE NON s vemen: ik ber eeb slochtelih6. V eiiigheidsmaatregelen Snre&er: ie leer i H. G. SR EL, alhier, Druk en Uitgave van G, ten Gate Hzn.» J. ter Horst J. Hzn.straat, Telef. 41, Rijssen. Helen Hayes en Glark Gable in Bescherming tegen Luchtaanvallen Nummer 989 Zaterdag; 3 Maart J934. nm PARKBIOSCOOP RIJSSEN ffi Zaterdag 3 Maart a.s., 's avonds 8 uur OPENBARE VERGADERING op WOENSDAG 7 MAART a.s. des avonds 8 uur in Hotel Weltering, ter bespreking van de Ingezonden Stukken en* worden ingewacht tol uiterlijk Donderdagmiddag* 12 uur, Advertentien tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur Advertent,en 1-5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. gSm°rgenS UUr' een romantische Metro-Goldwyn-Mayerfilm naar het bekende boek van F. MARION CRAWFORD. Wegens het enorme succes moest deze film in verschillende groote plaatsen worden geprolongeerd. Toegang 14 jaar. Entree80, 55 en 45 cent Kinderrang 25 cent '^éÉÉIÉÉi mmm MWSÊÊÊËÊÊÊÊÊËÊÊÊÈM die voor en door de ingezetenen moeten genomen worden, indien eventueel luchtaanvallen boven Rijssen ondernomen zouden worden. commandant van den luchtbeschermingsdienst. Het is in het belang van iederenfburger, te weten hoe men handelen moet, indien luchtaanvallen plaats hebben. Daarom is een groote opkomst ter vergadering zeer gewenscht. TOEGANG VRIJ! De Voorzitter der vergadering, J. KNOTTENBELT, Burgemeester DAMES! Wij ontvingen zoo juist een groote collectie, LUXE DAMESSCHOENTJES MERK CHIC in Lak, Bruin en Zwart. Onze prijzen zijn buitengewoon laag. F. WIERINGA Grootestraat. Dinsdagmiddag nam het spoor wegpersoneel alhier officieel af scheid van den vertrekkenden stationschef, den heer Jonker. Namens allen sprak de heer A. Scheuter hem toe en bood een leesiamp en een ets als herinnering aan. De heer Jonker gaat van Rijssen, een tweede klasse stand plaats, naar Gelder malsen, eerste klasse B. Rijssen verliest in hem een goed stationschef. o— Door den A. N. W. B. wordt rondom Rijssen, over hotel Rijsser- berg een wandelweg aangelegd, welke met Paschen nog klaar zal zijn. o— Naar ons ter oore kwam, hebben een paar jongens hier een zeer gevaarlijk spelletje uitgehaald. Ze hadden in de Grootestraat een wegrijdende vrachtauto vastge grepen en konden, toen deze meer gang kreeg, haar niet dan met levensgevaar loslaten. Tot hun groot geluk stopte de auto iets later, zoodat zij toen weer vrij kwamen. De chauffeur van een particuliere auto, die het geval had zien ge beuren, behoefde gelukkig niet helpend op te treden. o— In verband met den slechten toe stand in het jutebedrijf is zooals we meldden een commissie uit de ar beiders der firma Ter Horst Co. naar den Haag geweest, waar zij op het Deparement van Economi sche Zaken een langdurig en zeer welwillend onderhoud heeft gehad. Verder had de commissie nog een onderhoud met de kamerleden Duymaer van Twist, Amelink en Engels. Hoewel aan de commissie geen toezeggingen gedaan konden wor den die in een of anderen vorm tot verbetering kunnen leiden, is zij overtuigd, dat de noodtoestand in het jutebedrijf de volle aandacht der regeering zal hebben. o Dinsdagavond werd er in het Parkgebouw een vergadering ge houden door arbeiders der firma ter Horst Co. De vergadering stond onder lei ding van Heer J. Bruins, welke ook als afgevaardigde naar den Haag was geweest. Na de uiteenzetting der hande lingen werd nog een aanvulling gegeven door den Heer H. ter A vest, eveneens lid van de delegatie. De Heer de Vaal, een der dir. der firma Ter Horst Co., welke verzocht was op deze vergadering aanwezig te zijn, besprak hierna de toestanden in de fabrieken. Door de groote concurrentie met België was het o.m. niet mogelijk een grooter afzetgebied te vinden, doordat de loonen daar minstens 25 tot 30 lager zijn dan hier, wordt het product hier te duur en wordt het plaatsen van orders be moeilijkt Voorts merkte de Heer de Vaal op, dat diverse geruchten over controle e.d. absoluut op onwaar heid berusten. Ook werd nog medegedeeld dat men binnen enkele weken wel een pensioenregeling voor de ouderen die thans ontslagen zijn, kan ver wachten. —o BURGERLIJKE STAND GEMEENTE RIJSSEN van 21 Febraari tot 28 Februari. Geboren Hendrika dv J. Voortman en H. Poortman Wilhelmina dv J. Lankamp en T. Stegeman Hen- drikus zv H. W. Goossen en J. Rosman Maria dv F. Sterken- burg en E. C. W. Storm Jan Willem zv G. Poortman en H. Egberts Lambertus zv H. Boeve en J. H. Troost. Ovei leden A. Schmits 84 j ongehuwd, overl. te Raalte. —o— 355

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 1