lied. Chr. ïeKtielarbeiderslioid „uniTAS" Openbare Vergadering Chr. Textielarbeiders bezoehi allen deze Merino Druk en Uitgave van G. ten Gate Hzn., J. ter Horst I. Hzn.straat, Telef. 41, Rijssen. Nummer 988 Zaterdag 24 Februari J934, op VRIJDAG 2 MAART in de Zaal GIJSBERS, aan de Enterstraat 7, (ingang opzij) Aanvang 1\ uur Toegang vrij Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. Voor het a.s. Seizoen DE NIEUWSTE MODELLEN DAMES- EN HEERENSCHOENEN LAGE PRIJZEN WIERINGA IN DE BOUWSTRAAT CONCERT „WILHELMINA". De muziekvereeniging „Wilhelmina" gaf Zaterdagavond haar aangekondigde uitvoering in het Parkgebouw onder leiding van haar directeur, de heer L. H. G. W. Sommer. Medewerking ver leende het dubbelmannenkwartet „Inter Nos" uit Almelo, directeur de heer A. E. P. Sommer. Wilhelmina heeft een mooi concert gegeven. Er kwamen zeker zware num mers op het programma voor, doch alles was in de puntjes af, voor zoover een gewoon luisteraar dit kan beoor- deelen. Van ieder muzieknummer een bespreking te geven gaat niet aan, doch de eerste marsch „lm Zigeunerlager", schiep al dadelijk de sfeer, geschikt om verder goed te luisteren. „Suite Ballet" van F. Popy, met steeds wisselende maat en tempo was zóó, dat het midden in al een applansje verwierf. Doch dit kan ook gekomen zijn, doordat men dacht, dat 't uit was. „Die Post kommt" van Eilenberg, werd met verlangen verwacht. Te merken was, dat er iets in de zaal hing. En men wachtte niet tevergeefs. De solo-piston, geblazen door den heer Kalter, was, zooals 't Weekbl. voor Rijssen al schreef, hem wel toevertrouwd. Dit bleek ook in de latere concert-polka „L'Etoile", waar deze muziek op den voorgrond kwam. Het extra applaus van 't publiek en de felicitaties van den directeur, waren werkelijk wel verdiend. De ouverture „Zampa" is ook heel goed uitgevoerd, doch we gelooven, dat een dergelijk stuk, gegeven door zoo'n groote bezetting, toch beter vol doet in de muziektent van het Park. De zang van „Inter Nos" gaf een gewilde afwisseling. Alle nummers zijn mooi gezongen. Eerst het innige „Mijn Moeder" van Wierts, later gevolgd door het zeer gevoelvolle „Die Vesper" van Von Beethoven. Hoe het publiek alles waardeerde, bleek wel duidelijk 't was stil in de zaal, héél stil. En voor „Wilhelmina" was 't een goede avond. o— UITVOERING „D.O.S." Donderdagavond gaf de gymnastiek- vereeniging „D.O.S." onder leiding van haren directeur, den heer J. Hoeven- berg uit Almelo, haar Jaarlijksche Win- teruitvoering in de groote zaal van het Parkgebouw. De voorzitter, de heer G. Muller, opende met een welkomstwoord, spe ciaal tot de afgevaardigden van be vriende vereenigingen, donateurs en autoriteiten. Hij memoreerde in 't kort den gang van zaken over 't afgeloopen vereenigingsjaar, waaruit bleek, dat de hoofdafdeeling intact gebleven was. jonge leden waren toegetreden, dat verder de gelederen in de damesaf- deeling wat gedund waren, doch de junioresafd. zich flink handhaafde. Hij brengt voorts een woord van dank aan den directeur voor zijn ijver en toe wijding en aan mevr. Hoevenberg- Renner, die voor de aankleeding van het meisjesnummer weer op bijzondere wijze de behulpzame hand hééft geboden. De uitvoering is voor ue vereeni- ging een fraai succes geworden. Vooral de hoofdafdeeling telt krachten, die op overtuigende wijze demonstreerden, wat men door jarenlange ernstige training vermag te bereiken. Zeer correct was ook de damesafdeeling in haar j/erschil- lende nummers en ook hier viel een merkbare vooruitgang in de prestaties te constateeren. Gekleed in aardige costuumpjes werden door eén aantal kinderen op de maat der muziek eenige rythmische dansjes uitgevoerd hetgeen deze jonge garde wel zoo keurig deed, dat het talrijke publiek in de zaal niet moede werd te applaudiseeren. Minder goed brachten de jongens adspiranten het er in hun nummer af, doch daar jdeze afd. eerst kort geleden geheel nieuw ;:#*reconstrueegd werd, zij haar veel ^vergeven. Een gezellig bal besloot dezen voor D.O.S. mooien avond. —o De bestaande houten ophaalbrug over de Regge, nabij deze stad, in den Rijksweg naar Wierden zal in verband met het toenemend verkeer door een breedere van gewapend beton worden vervangen. De aanbesteding daarvoor zal binnenkort door den Rijkswater staat gehouden worden. o Naar ons wordt medegedeeld zal de ontvanger alhier, begin Maart aanmaningen verzenden voor de Inkomstenbelasting 1933/34. o BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE RIJSSEN van 14 tot 21 Februari Geboren Hendrik Jan zv J. Smelt en W. Witten Willemina Maria dv H. Horpers en J. J. Nijendijk Her- mina dv G. J. Kreijkes en G. Mulder Hendrika Maria dv F. A. Pfeiffer en G. G. Kamphuis Gerrit zv J. H. Nijland en J. Nieuwenhuis Johannes zv W. van Dam en W. Sijbrant. Gehuwd G. Tijink 27 j. en J. W. van der Stouw 23 j. Overleden A. Zwoferink 1 j zv J. Zwoferink en A. Bosman. —o Vrijdag hield de j.V. „Immanuël" haar 59ste Jaarvergadering in het lokaal bij de Groote Kerk, onder leiding van ds. A. van Willigen. Na het zingen van Ps. 146 3, las deze Psalm 146 voor en sprak hierover een openingswoord. Ver volgens werden de diverse ver slagen uitgebracht. De bibliotheek telt ongeveer 300 boeken. Nadien werden diverse opstellen voorgelezen, afgewisseld door zang stukjes van de jonge dames Wessels en Rozendom, begeleid door de heer R. Ilbrink, die ook eenige orgelnummers ter gehoore bracht. Nadat afgevaardigden van diverse vereen, hun wenschen hadden uitgesproken, werd de bijeenkomst door den leider gesloten. —o PREDIKBEURTEN op Zondag 25 Februari 1934. Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Vm. half 10 en Nam. 272 uur de WelEei w. Zeergel. Heer Dr. W. H. van Zuylen, candidaat te Kampen. Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Vm. 972 uur ds. van Wier. Nm. 272 uur ds. van Wier 's avonds 6 uur ds. van Wier. Woensdag 28 Februari n.m. half 8 Ds. van Wier. Geref. Gemeente. Walkerk. Vm.half 10, Nm. half3 en 's Av.óuur Preeklezen. Dinsdag 27 Februari nam. 272 en 7 uur Ds. Kok van Veenendaal. Noorderkerk. Geen dienst. Dordtsch Geref. Gem. Vm. half 10, Nm. 2 en 572 uur Preeklezen. Woensdag 28 Februari nam. half 8 Leesdienst. Nederlandsche Protestantenbond Zondag n.m. half 6 ds. W. G. Boon van Almelo. WEEKBLAD VOOR RUSSEN si I I S I I I

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 1