19 Fiiiiari 1939, 's araris 8 uur his Ui? ii) de rel m fëisz man De iuijneuleejil, lei dertiende dkhmv enz. Druk en Uitgave van G. ten Gate Hzn., J. ter Horst J. Hzn.straat, Telef. 41, Rijssen. I Nummer 987 Zaterdag M Februari Ï934. PARKBIOSCOOP - RIJSSEN Een Cine-Allianz-Film der Ufa, met in de hoofdrol MARTHA EGGERTH Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. de huidige uitvoering de Zampa- ouverture van Herold vermelden, alsmede de solo-piston, welke naar we vernemen, den Heer H. Kalter best toevertrouwd is. Het mede werking verleenende Dubbelman- nenkwartet „Inter Nos", zoomede de directeur de Heer A. E. P. Sommer zijn voor onze plaats lang geen onbekenden. Vele nummers hebben wij dit kwartet al onder ademlooze stilte hooren uitvoeren en de Heer Sommer Jr. houden wij gaarne ook dit keer garant dat ons iets moois op het gebied der vocaal wordt geboden; men denke b.v. aan het steeds zoo mooie en diep-ge- voelige nummer „Die Vesper" van Ludwig von Beethoven. V oor bijzonderheden verwijzen wij naar de in dit nummer voor komende advertentie. Prijzen der, plaatsen: 75,f50. 40~cent^^„ i Kinderrang 25 c<=xX Tovaleden reductie laarvergadering Krulsverbond, Maandagavond had in het St. Jozefsgebouw de jaarvergadering plaats van het Kruisverbond alhier. De voorzitter, de heer G. J. Mulder, heette de talrijke aanwezigen hartelijk welkom. Gaat het met de drankbestrijding op vele plaatsen niet vooruit, Rijssen mag zich met z'n groep drankbestrijding nog wel laten zien. Nu in dezen abnor- malen slechten tijd is het meer dan anders noodig te sparen, te bezuinigen op datgene, wat we zelfs tot ons voordeel kunnen missen n.l. drank. De ongelukkige tijd, dien wij nu ook in Rijssen voelen, en dien we zeker heel anders zouden wenschen kan een aansporing zijn tot matigheid, een bondgenoot dus van de drankbestrijding. Hierna kreeg de secretaris H. Lammertink het woord. Het jaar verslag over 1933, waaruit bleek het werken der vereenigingen, werd onder dank goedgekeurd. Uit het financieel verslag van den penningmeester L. Tijhuis bleek, dat hij met zuinig beheer het er zonder schuld had afgebracht. Boeken en bescheiden werden door twee leden uit de vergadering nagezien en accoord bevonden. De aftredende bestuursleden H. Lammertink, L. Tijhuis en J. Vel- naar werden bij acclamatie her kozen. Bij een kop koffie en een sigaar werd verder de avond heel gezellig doorgebracht. De Sobrietaclub, bestaande uit een tiental ferme jongelui, vulde den avond met ernstige en leuke voordrachten. We hebben hartelijk gelachen, doch soms kregen we ook een gevoel van diep medelijden, Er werd door allen keurig voor gedragen. De voorzitter zeide zeer terecht, dat hij de tolk was der geheele vergadering, wanneer hij hartelijk dank bracht aan de Sobrietasclub. Wanneer onze jeug dige drankbestrijders zoo op de vergaderingen uit den hoek komen, dan zullen onze vergaderingen aantrekkelijk worden en niemand verzuimen ze bij te wonen. Het was tien uur toen allen voldaan huiswaarts keerden. o— BURGERLIJKE STAND GEMEENTE RIJSSEN van 7 tot 14 Februari. Geboren Albert zv A. J. Jansen en G. Meerman Hendrika dv H. Tijhuis en F. Egberts Annigje dv W. J. Steenbergen en H. Sanderman Jan zv G. J. van den Belt en A. Nijland Grietje dv J. L. Oosting en Z. Beverdam. Gehnwd G, W. Smalbrugge 19 j. en G. Poortman 22 j. Overleden J. Pot 76 j. wed. van H. Zandvoord —o Weekmarkt. Oude Kippen f0,65f 1,10 longe Kippen f 1,10f 1,70 Oude Hanen f 0,60f 0,90 Jonge Hanen f 0,70—f 0,95 Tamme Konijnen f 0,25—f 1,75 Tamme Eenden f0,00f0,00 Kippeneieren f 2,50—f 3,00 per 100. De Heer L. H. G. W. Sommer, dir. „Wilhelmina". Nog even willen wij U de mu ziek- en zanguitvoering van heden avond in herinnering brengen. „Wilhelmina", welke vereeniging, naar wij hopen dit jaar een plaats in de Eere afdeeling van de Neder- landsche vereen, van Harmonie- en Fanfare-gezelschappen zal innemen zal ons vergasten op een keur van een programma. Gelukkig be hoort zij niet tot die vereenigingen, welke zich alléén de concoursen ten doel stellen, doch dank zij de leiding van den Heer L. H. G. W. Sommer geeft „Wilhelmina" con certen alleszins hare afdeeling waardig. Speciaal willen wij van jjig In het bijprogramma o.a. De Heer A. E. P. Sommer, dir. „Inter Nos". Bovenstaande cliché's zijn wel willend afgestaan door Het Nieuws- v.h. Oosten Twentsch Zondagsblad. o— Gevonden Een paar zwarte handschoenen, een zilveren horloge met ketting, een gedeelte van zadeltasch, een Heidelwachter (groot soort), een bruine boodschappentasch, een streng koralen, een paar hand doeken, een snoer koralen, een duimstok, een wollen paardedeken, een rozenkrans in étui, een porte- monnnaie met f 2,60, een jachthond, een heerenhorloge (nikkel), een markttasch, een knipmes (nieuw), een pond versch spek, en Engelsch- hemd met twee boorden, een por- temonnaie met f 1,00, een jongens jas, vijf belasting plaatjes, een lux doosje met zeep enz. Verloren: Een paardedeken (jute), een achter zeel, een boodschappentasch, drie portemonnaies met inhoud, zes belastingplaatjes. ■LAD VOOR RUSSEN Leise flehen Meine Lleder

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 1