Seinfeld wieners I prima Veevoeder ALGEHIIEEHF LEDE1IERGADEII1G ALBEHTEEIE LEOEIIEIGADEIIIG Dili Runduel 35 cent per pond Dfeke Reuzel 30 cent per pond Spek 30 cent per pond Eel meer meieardeppelen J. 6.Linden)iero, uerdeeling, Tel. 62 DOOR GAS f 1 NOOIT ASCH I Openbare Lezing met Lichtbeelden PP WOENSDAG 31 JANUARI 1934, Daarna lichiheeiden: „Een rondgang door de fabriehen uan de H.V. Koninhlijhe Pellerij Jercurios", voorheen Gebroe ders Laan te Ulormerveer. sioamzuiueiianrfeK „DeËendracni" Holten mei. wed. jan gijsbers, Enterstraat. Bouwterrein en Land Veeverzekerir(g „De Haar" algemeene Ledenvergadering JAARVERGADERING BEN MAGNUS VET G. H. ter Harmsel Azn In de pauze: Thee met „Mercurius-Gebak" ROOMBOTER, een flinke Jongen Adverfeeren verkoopen Maandagavond half acht in 't Café „DE BAKKER" Trouwe opkomst gewenscht Groote Publieke Verkoop. Publiek te Verkoopen Vereeniging tot bevordering van het Marktwezen en van plaatselijke belangen te Rijssen. Het is Uw eigen belang. BLIKGROENTEN W. J. G NIEUWENHUIS des avonds 8 uur, in het Parkgebouw. notaris te RIJSSEN, zal ZATERDAG 3 FEBRUA RI, 's nam. 2 uur, voor den Heer J. H. TER HORST e.a. publiek verkoopen: 180 perceelen, geschikt voor palen, rikkingen, sleeten en brandhout. Aanvang bij de Var- kensmesterij, alwaar vooraf worden verkocht enkele perceelen in het Opbroek, en eiken brandhout bij het Dagsanatorium. Tot f 3,contant. notaris te RIJSSEN, zal DINSDAG 6 FEBR. 1934 bij inzet, en 14 dagen later bij toeslag, telkens 's avonds 7 uur, in „DE KROON" te RIJSSEN, publiek ver koopen alles gelegen te Rijssen. Van Erven B. J. VOSSEBELD: BOUWLAND aan Holten- torensweg, groot 48.40 are, Bouwterrein, in 4 perc. WEILAND in het Opbroek, groot 15.60 are. HOOILAND indenSchra- pert, 39,20 are. Van Hs. KOEDIJK G.Jz. c.s. BOUWTERREIN aan Nij- v.weg, op Elta, 3 perceelen, samen groot 23.80 are. Van J. W. HARBERS Wz. HOOILAND in de Vene slagen, 52.11 are. Van de MIDDENSTANDS BANK 7„ in VEENGROND in Scheperend, geheel 53.50 are, afk. van de Patriot. Verkoop van te Rijssen en Wierden. Deurwaarder FIKKERT zal op ZATERDAG 3 FEBRUARI a.s., voor de Nederlandsche Spoorwegen, tegen contante betaling, publiek verkoopen 1°. des voorm. half elf (lOVs) uur te Rijssen en 2°. des nam. halt twee (U/a) uur te Wierden, telkens bij de goede renloods van het sta tion onderscheidene perceelen dwarslig gers, wissel- en brand hout. Gevraagd boven 15 jaar, genegen te venten met melk, room boter, room en aanverw. artikelen. Tevens boeren werk en melken. Hij, die een goede verkooper is, geniet de voorkeur. Aanmelding Zaterdag avond van 5—8 uur. T. KOSTER Wilhelminastraat 14. Doorloopend verkrijgbaar voor Uwe jonge kalveren af boerderij. Tevens alle soorten KAAS Dagelijks versche Eieren, 4 CENT PER STUK. P. SCHOUTEN „ITTA-HOEVE" doet HET BESTUUR. van het „WIT-GELE KRUIS" In het St. JOZEFSGEBOUW OP DINSDAG, 30 JAN UARI 's avonds hall acht. Behalve de gewone agenda komt een der be stuursleden v.d. Prov. Vereeniglng van het „Wit-Gele Kruis" de Zeereerw. Heer SMEETS Pastoor te IJselmuIden dien avond de ver gadering toe spreken. Het Bestuur verwacht alle leden aanwezig te zien. Deurw. SCHOENMAKER is voornemens op MAANDAG 29 JANUARI, des namiddags l1/» uur in 't Hotel Koenderink(Schutjen)op 't Schild te Rijssen als: Kasten, Stoelen, Tatels, Eiken en Geschil derde Ledikanten, Crapeaustel, BUFFET, Regulateur, Pendule met Coups, Spiegels, GROOT WIT FORNUIS, Heeren Rijwiel, TRAPNAAIMACHINE, Waschkast met Marmer en Spiegel, Spiraalmatrassen, Ministre Schrijfbureau, Lampen, KLEERMAKERSNAAIMACHINE, Schilderijen, 1 P.K. Electro Motor, Glas- en Aardewerk, enz., enz. Des morgens voor den verkoop te bezichtigen. op WOENSDAG 31 Januari a.s. 's avonds 8 uur in het hotel Weltering. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen der vorige ^vergadering. 3. Ingekomen stukken. 4. Jaarverslag over de Vereeniging. 5. Rekening en veratffvïTóording v.d. penningm. 6. Rekening en verantw. over de laatste verloting. 7. Verkiezing van een bestuurslid (altr. Jhr. F. A. Coenen). 8. Verkiezing van een lid in de Commissie van Beheer der Zweminrichting (aftr. de heer J. Ligtenberg. 9. Rondvraag. 10. Verkoop onafgeh. prijzen der verloting 1933. 11. Sluiting. HET BESTUUR. Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij Telefoon 94 Het beste en goedkoopste adres voor alle soorten Vleesch-, Fijne Vleeschwaren en voedzaam, gezond en heerlijk van smaak. Weer een nieuwe partij, versch uit de kuil aan gekomen, gemakkelijk koken en zeer bloemerig op schotel. Koopt voordat het weer gaat vriezen, Prijs f 2,75 per 50 Kg. inclusiet en franco thuis. Tevens een hoeveelheid Zandaardappelen af te geven voor hen die ze niet kunnen betalen voor niets. Zakken meebrengen. Bestellingen kunnen ingebracht worden Haarstr.43 Voor venters speciale prijzen. Aanbevelend, NOG ZEER VOORDELIG per liters blik 25 cent DOPERWTEN SPERCIEBOONEN SNIJBOONEN SPINAZIE Speciale aanbieding liters blikken DOP ERWTEN merk „Hero", bij minstens 6 blik 20 cent per blik. Borgers Kleiaardappelen per 50 Kg. f 3,—, per Kg. 7 cent. Roode Star Kleiaardappelelen per 50 kg. f 3,00, per kg. 7 cent Roode Star Zandaardappelen per 50 Kg. f 3,00, per Kg. 7 cent Witte Kool van 10 tot 14 cent Roode Kool zwaar 14 cent Witte Uien per 25 Kg. f 1,25 10 Kg. 60 ct. Kg. 8 ct. Roode Uien per 5 Kg. 50 cent. Alle soorten Busgroenten per bus van 1 kg. 25 ct. Prachtige Winterwortelen per Kg. 6 cent, per 10 Kg. 50 cent, 25 Kg. f 1,—, per 50 Kg. f 1,75. Alles thuis bezorgd. KLEIN LEGTENBERG STATIONSDWARSWEG 20 INSTRUMENTMAKER TE HENGELO KUNSTLEDEMATEN, BEUGELS EN RECHTHOUDERS. BREUKBANDEN, BUIKGORDELS, PLAT- VOETZOLEN EN ELASTIEKEN KOUSEN. Hebt gij een BUIKGORDEL noodig? Laat U dan niet verleiden deze aan de de-ur te koopen van onbe kenden, op wien ge niet het minste verhaal hebt, ge betaalt dan te veel en draagt zelf alle risico. Een vertrouwd adres is bovenstaand, wij komen U gaarne aan huis bezoeken. Bestellingen kunnen ook af gegeven worden bij Nieuwenhuis - Boekhandel - Rijssen. Vraagt informaties bij uw huisdokter. Wij spreken over: „Het belang van iedereen bij Nederlandsch Fabrikaat „Wat weet U van Havermout en Gortmout". ONZE PRIMA KWALITEIT IS DAGELIJKS VERSCH VERKRIJGBAAR BIJ Elk pakje is voorzien van het Rijkscontrolemerk. Wordt ook aan huis bezorgd. Dennen i

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 3