Algemeene Ledenvergadering in het PARKGEBOUW Openbare Vergadering Onderuiem: De groote uraagstukheo uan dezen li|d. TiidredeDsleenmans Gaat gij ook naar 't CONCERT van „HOSANNA**? 't Begint om half acht. van de Coöperatie Rijssen C.A. 'savonds HALF ACHT WIERINGA Spreker: de heer W. v* cL Sluis steeds de grootste keuze in de nieuwste modellen Bliili Olllllllllllllllllllllilllllillii' AFD. RIJSSEN S.D.A.P. op DINSDAG 30 JANUARI a.s. 's avonds 8 uur in het Hotel WEITERING. Toegang vrij» Debat vrij. Dinsdagavond speelde onze plaatse lijke Billardver. Vios tegen A. B. C. uit Almelo in café Gijsbers een wedstrijd voor den T. B. B. afd. C. en won van de vier gespeelde partijen drie. Hieronder een overzicht van den wedstrijd Rozendom Vios 75 18 24 4,16 Stoevenbelt A.B.C. 33 18 9 1,93 J. Voortman Vios 75 34 9 2,2 Goossen A. B. C. 66 33 9 2 G. Nijland Vios 75 15 18 5 de Wit A.B.C. 19 14 7 1,35 D. Hofman Vios 74 29 15 2,55 H.BarneveldA.B.C. 75 29 9 2,58 Donderdag speelde Vios haar laatsten kampioenswedstrijd voor den T. B. B. tegen Nationaal te Almelo. Ze is er in geslaagd dezen wedstrijd te winnen met 3 gewonnen partijen en 1 verlo ren, waardoor klasse C definitief het kampioenschap behaalde van hare af- deeling, hetgeen een prachtige prestatie is daar Vios pas voor het eerste jaar in den T. B. B. speelde. *v—O De voetbalvereeniging „Sparta" Rijssen is in 't bezit gekomen van een nieuw terrein, gelegen in de nabijheid van het oude aan den Enterweg. Dit nieuwe speelveld, hetgeen een groote verbetering beteekend voor deze vereeniging, zal Zaterdag a.s. geopend worden. Er worden pogingen aangewend het pas ge vormde districtselftal naar Rijssen te laten komen voor het spelen van een openings-wedstrijd. HUIZE TWENTHE Prinsengracht 520 Amsterdam b/d Leidschestraat lijn 1 en 2 Kamers met sfroomend water Logies f 1,25 met ontbijt f 1,75 Diners vanaf f 0,75 VOOR BIJ GANG. II. Donkere mannen in zwarte kleedij, gaan langzaam voorbij. Ze kijken niet op en zwijgen maar stil, alsof in het kistje het kindje dat wil. Zóó gaan ze voort die stille getwee en dragen al zwijgend het kindje mee. Voort laait 't rumoeren der jachtende straat, hier en daar verschijnt een gelaat. Even blankt het achter 't gordijn wie toch mag dat kindje wel zijn? INGEZONDEN. EENtJ VRIENDELIJK VERZOEK. Een der aangenaamste uren van den dag, is gewoonlijk wel, wanneer het gezin aan den middagdisch is vereenigd; wanneer voor korten tijd de arbeid is gestaakt, en men even rustig bij elkaar zit. Niet allen echter kunnen onge stoord hun middagmaal gebruiken ik denk hier thans aan de winkeliers. Maar al te vaak wordt hun midddag* maal door allerlei klanten gestoord, Niet dat de winkelier niet graag klanten in den winkel ziet, doch men zal moeten toegeven, dat het zeer onaangenaam is, warmee? telkens iemand uit den familie kring naar den winkel moet, en daar soms geruimen tijd moet zijn en intusschen het eten staat koud te worden, of eventueel later moet worden opgewarmd. En dan is er nog iets. In heel veel gezinnen hier in Rijssen, ook van winkeliers, wordt na hëfi middagmaal een gedeelte uit dé Schrift gelezen. Hoe storend het, wanneer dan telkens de winke weer de aandacht vraagt. Zou hier het publiek niet veel kunnen meewerken? Als men eens probeerde in het middaguur b.v. tusschen 12 en 1 uur zoo min mogelijk iets in een win kel te halen. Ook de winkelier zit graag rustig met zijn gezin aan tafel 's middagszooals thans, is daar nagenoeg nooit sprake van. De meesten hunner eten ongeveer om dien tijd, en zullen zeker, wan neer blijkt, dat het publiek er om denkt, zooveel mogelijk op dat uur hun middagmaal gebruiken. In elk geval hebben ze dan de gelegenheid dat rustig te kunnen doen. Met eenigen goeden wil zou hierin veel te bereiken zijn. Mogen we het publiek vriendelijk verzoeken, zooveel mogelijk te willen meewerken? Een Winkelier. Vergaderingen en Uitvoeringen. Heden Zaterdagavond 8 uur in het Parkgebouw bioscoopvoorstelling, Vertoond wordt de film: Es war einmal ein Musikus. Lid v. d. Tweede Kamer en Burgemeester van Goor. Geen verplichting tot het maken van verteringen. Het Bestuur der afd. S. D. A. P. Heden Zaterdagavond half 8 in het Gymnastieklokaal van de Juliana- school Zanguitvoering door de Chr. Gem. Zangver. „Hosanna". Maandagavond half 8 in het Park gebouw filmvertooning door de fa. de Wed. J. van Nelle, Rotterdam, (alleen toegankelijk voor vrouwen), 's Middags kindervoorstelling. Maandagavond half 8 in cafe' „De Bakker" algemeene vergadering v. d. veeverzekering De Haar. Dinsdagavond halt 8 in het Park gebouw algemeene ledenvergade ring van de Coöperatie Rijssen. Hn-sdagavond half 8 in het St. Jo zefsgebouw algemeene ledenverga dering van het Wit-Gele Kruis. Spreker de ZeerEerw. Heer Smeets, Pastoor te IJsselmuiden. Dinsdagavond 8 uur in hotel Weite- ring openbare vergadering van de afd. Rijssen der S. D. A. P Spreker de Heer W. van der Sluis, lid van de 2e Kamer. Woensdagavond 8 uur in hotel Weitering algemeene vergadering van de Vereen, tot Bevordering van het Marktwezen en Plaatselijke Belangen. Vrijdagavond half 8 in de timmer- loods van Nijland en Stam open bare vergadering. Spreker de Wel- eerw. Heer Ds. H. A. Leenmans van Delft. Voor bizonderheden leze men de advertenties. D.V. a.s. VRIJDAG 2 FEBRUARI, hoopt Ds. LEENMANS, Ned. Herv. Pred. te Delft in verband met den ernst der tijden een tijdrede te houden in de Timmerloods van NIJLAND en STAM a.d. Bleekstraat. Aanvang HALF ACHT, (Loods verwarmd). Col lecte ter bestrijding der kosten. Toegang vrij: zoowel voor mannen als vrouwen. Het Bestuur. SPORT. Hoewel Zondag in den wedstrijd tegen Germanicus zoowel door de thuis club als door de gasten geen slechten wedstrijd gespeeld is, heeft deze ont moeting het talrijke publiek echter weinig bevrediging geschonken. Als voornaamste oorzaak hiervan moeten wij wel beschouwen het uitblijven van doelpunten in de talrijke aanvallen, doelpunten, die voor beide partijen soms voor het grijpen lagen. Doch vergeten wij niet, dat beide voorhoedes te strijden hadden tegen twee verdedi gingen, die voor hun taak berekend waren. Het eenige doelpunt in deze ontmoeting kwam voor de rust, toen een der backs van Germanicus het leer tegen zijn arm kreeg en al beteekende dit in het onderhavige geval, dat hij hiervan voordeel had kunnen trekken, de straf, die er op volgde, was on tegenzeggelijk zwaar. R. V.'s midvoor voltrok het vonnis en dit doelpunt bleek tenslotte R. V.'s overwinning te moeten zijn. R. V. 2 bracht uit Borne van V.D.O. een kostbaar puntje mee. Doch ook Heracles 4, de medegegadigde voor de laagste plaats won, zoodat R. V. 2 nog steeds de laatste plaats bezet. Gezien de prestatie van de laatste weken ver trouwen wij echter, dat onze plaats- nooten het in de race tegen de Alme- loërs tenslotte zullen winnen. Zondag wacht R. V. 1 een zware wedstrijd. In theorie moeten onze plaats- genooten te Nijverdal tegen de club van dien naam kunnen winnen, doch we kunnen deze ontmoeting gevoeglijk als plaatselijk beschouwen en op der gelijke ontmoetingen is nooit peil te trekken. Wij weten, dat onze plaatge- nooten alles in het werk zullen stellen voor de eer van de overwinning, doch ook, dat zij een event, nederlaag spor tief zullen weten te dragen. En dat is hoofdzaak. R. V. 3 ontvangt Hellendoorn, waar van het niet gemakkelijk zal zijn te winnen, terwijl tenslotte de korfbal vereniging een competitiewedstrijd speelt op eigen terrein, waar de spelers (sters) wel alles in het werk zullen stel len twee kostbare punten hier te houden. Advertentiën worden aangeno men tot Vrijdagsmorgens 10 uur. op Dinsdag 30 Januari I

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 2