BE ERKER DE WED. J. IflH IELLE L J Hel Groenen Rijssen n.u. Klidiiensiaiids-erfidieibaiiK HEEREN-DAS Druk en Uitgave van G. ten Cate Hzn., J. ter Horst J. Hzn.straat, Telef. 41, Rijssen. UITNOODIGING g Gebr. Kamphuis Nummer 984 Zaterdag 27 Januari 1934. ALLEEN VOOR DAMES FILMVOORSTELLING I ES WAR EINMAL EIN MUSIKUS De kwitanties voor 1934 zullen volgende week worden aangeboden. RUSSEN G. VOORTMAN Voor een chique naar Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagfimiddags 12 uur, Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. ^^ÉI!!li!!!!!nif!!i!l!!!l!l!ll!:!.llllli:illl!!lli|l!i!!l|ll|l|il!ni)l||!ll!l||||!!l||l!!!lil|l!'|||||||!l||||||lilllll|ll||||ll||||lllil(inilIII!lltinilllllHllllin!!lllli!IHIIilll!IIIIIIIII!lllli^^ - HIERMEDE HEBBEN WIJ DE EER U UIT TE NOODIGEN TOT BIJWONING EENER OP MAANDAG 29 JANUARI A.S. DES AVONDS 7.30 UUR IN HET PARKGEBOUW TE RIJSSEN j VOOR KINDEREN BOVEN 8 JAAR ZAL'SNAMIDDAGS I 4 UUR EEN VOORSTELLING WORDEN GEGEVEN. 1 PARK BIOSCOOP RIJSSEN ZATERDAG 27 JANUARI 1934, 's avonds 8 uur met Szöke Szakall, Ernst Verebes en Trude Berliner Een komische film-schlager, overal met geweldig succes vertoond In het bijprogramma o.a. CHARLIE's DROOM (Charlie Chaplin) Prijzen der plaatsen als gewoon. Toegang eiken leeftijd. Ver w-ac h t: DROOM VAN GELUk7('n~Ufa) N.B. In de pauze zal U gratis een kop van Nelle's koffie of thee worden aangeboden. Bij het snijden van haksel ge raakte de arbeider I. G. met zijn been tusschen de messen der snij machine. Dit kwam zoo erg aan, dat een groote pees werd doorge sneden, terwei een andere pees ernstig werd beschadigd. Na door door Dr. P. te zijn verbonden, is de getroffene naar de Diaconessen- inrichting te Almelo overgebracht. o Uit het statistisch overzicht van de in 1932 plaats gehad hebbende verkeersongevallen welk overzicht werd samengesteld door het Centraal bureau voor de Statistiek blijkt dat in deze gemeente in 1932 in totaal 2 verkeersongevallen plaats vonden. In het eene geval was het ongeluk te wijten aan fouten van den bestuurder van een vervoermiddel; in het andere aan den toestand vkn den weg. In beide gevallen werd uitsluitend materieele schade aangericht, —o Dinsdagnacht ongeveer 3 uur brak door onbekende oorzaak brand uit in het Mode- en Manufacturenmagazijn van den heer Te Lintelo aan de Else- nerstraat. Door den grooten winkel voorraad vonden de vlammen gretig voedsel, zoodat spoedig alles in lichter laaie stond. De vrouw des huizes werd door de rook wakker. Met moeite is de heer Te L. er in geslaagd de kinderen te redden; in nachtgewaad moesten allen vluchten. De brandweer die zeer spoedig ter plaatse was, stond tegen de vuurzee bijna machteloos en moest er in de eerste plaats op bedacht zijn de be lendende perceelen te beschermen, waar van ruiten sprongen en de verf af brandde. Zij mocht echter de voldoe ning smaken deze panden te behouden, doch het perceel van Te L. brandde geheel uit en is uitgezonderd eenige muren van het achterste gedeelte een puinhoop. De schade, die aanzienlijk is, wordt door verzekering gedekt. o— Gevonden Een gouden broche, een lederen kinder-muts, een kinder-portemon- naie, een damestaschje(klein model), een lederen riem van bagagedrager, een dop van een automobiel. Verloren Een koperen tabaksdoos, een bril, een rechter leeren handschoen, een mans jekker, een achterbumper van een auto, een kinderhandschoen. Inlichtingen op het politiebureau. We vestigen de aandacht op de advertentie van de la. de Wed. J. van Nelle, waarin ze de vrouwen van Rijssen uitnoodigt tot bijwoning van een filmvoorstelling in het Parkgebouw. o— PREDIKBEURTEN op Zondag 28 Januari 1934. Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk Geen opgave ontvangen. Westerkerk. Geen opgave ontvangen. Geref. Kerk. Vm. hall 10 ds. P. G. Kunst van Deventer, Bed. H. Avondmaal. Nam. 2Vs uur ds. P. G. Kunst, Voortzetting H. Avondmaal en Nabetrachting. Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zuiderkerk. Vm. 9Vs uur ds. van Wier. Nm. 2V3 uur ds. van Wier 's avonds 6 uur ds. van Wier. Woensdag 31 Januari n.m. half 8 Ds. van Wier. Zondagmorgen bevestiging van een Diaken. Geref. Gemeente. Walkerk. Vm.hall 10, Nm.half3en'sAv.6uur de heer Wijting. Woensdag 31 Januari nam. half 8 Preeklezen. Noorderkerk. Geen dienst. Dordtsch Gerei. Gem. Vm. hall 10, Nm. 2 en 57« uur Preeklezen. Donderdag 1 Februari n.m 3 uur en half 8 Ds. Heijkoop v. Utrecht. Het kantoor der is geopend op MAANDAG, WOENS DAG en VRIJDAG van 's morgens 11—1 uur en op DINSDAG en DON DERDAG des avonds van 7 9 uur. In KOUSEN en SOKKEN brengen wij een ruime keuze. Tevens alle soorten WOL. Lage prijzen. bij 't Postkantoor. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE RIJSSEN van 17 tot 24 Januari 1933. Geboren Johanna dv G. Wolters en H. G. Imhol - Frederik Jan zv E. J. v. d. Maat en G. Knol - Frederik zv H. van Woudenberg en H. Thier - Marinus Hendrikus zv A. A. Rensen en J. H. Ligtenberg - Mannes zv J. Nijsink en R. Pieffers - Hendrik- jen dv J. Witten en H. J. Geerligs. Gehuwd H. W. Dennekamp 25 j en B. Willems 25 j. Overleden G. G. Slaghekke 66 j wed. v. F. B. Koedijk. Weekmarkt. Oude Kippen f 0,70—10,80 longe Kippen f 1,00f 1,75 Oude Hanen f 0,50f 0,65 jonge Hanen f 0,60—f0,65 Tamme Konijnen f 1,25—f 2,50 Tamme Eenden f0,40—f 0,45 Kippeneieren f3,25—f3,75 per 100. WEEKBLAD VOOR RUSSEN

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 1