lieruiaoli!Es aiir einiaal iïi nullis lie usferleidliigkiBestie me leen den stoot? Druk en Uitgave van G. ten Gate Hzn., J. ter Horst J. Hzn.straat, Telef. 41, Rijssen. Nummer 983 Zaterdag 20 Januari 1934. PARKBIOSCOOP RIJSSE Zaterdag 20 januari 1934, fs avonds 8 uur DE BLOEM VAN H A Zweminrichting, /F Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsniddags 12 uur, Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 1-5 regels 55 cent, elke regel rneer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. va?:? - m een verfilming van de wereldberoemde operette van Paul Abraham met Martha Eggert en Iwan Petrovich in de hoofdrollen ■de film, die alle records met stukken slaat Toegang alle leeftijden. Prijzen gewoon. Tovaleden reductie naii arbt: van ander' Ds. M. M. HORJUS >n< .g j.l. r.a een 10 jarigen afscheid van de Geret. Kerk ijssen, met wie ook vele be'angstellenden als Bürge- h'- c'e; 5 i di nst hijwoonden. - >s. iorjus sprak over 1 Petr. 10 en 1 en richtte zich aan het einde achtereenvolgens tot den Burgemeester, den vertegenwoor diger van de classis Ds. Joh. Jansen, den Kerkeraad, de catechisanten, de jeugd en de Gemeente zelve. Namens Kerkeraad en Gemeente sprak ouderling R. Bosma, die Ds. Horjus bedankte voor al zijn arbeid en bezielende prediking en wees op de aangename verstandhouding die steeds in de Kerkeraadsverga deringen geheerscht had. Spr. dankte ook mevr. Horjus en mej. A. Horjus voor het veie werk in het belang van het jeugd leven verricht. Ds. Joh. Jansen, van Wierden, sprak namens de Classis Deventer woorden van a scheid en waardeering. De Burgemeester dankte voor de goede woorden tot hem gericht en wenschte Ds. H. en de zijnen Gods zegen toe. Den scheidenden leeraar werd toegezongen Ps. 121 4. Na afloop van den dienst maakten zeer velen gebruik van de gelegenheid om met een handdruk afscheid van de fam. Ds. Horjus te nemen. o De Chr. Gemengde Zangvereen. „Hosanna" hoopt Zaterdag 27 jan. 's avonds half acht een openbare uitvoering te geven in de Juliana- school. Naar we venemen komt „Hosanna" dit maal met een mooi verzorgd programma, oa. zal wor den gezongen 't Gebed (beroemd Largo) van G. F. Handel. Voor bizonderheden leze men de in dit nummer voorkomende adver tentie. INGEZONDEN. Mijnheer de Redacteur, Gelieve onderstaande in het Week blad voor Rijssen op te nemen Naar aanleiding van het stukje „Aan den Gemeenteraad, houdt voet bij stuk", voorkomende in het no. van 6 Januari, meen ik het volgende te moe ten opmerken. Of door de bewoners van Rijssen de Waterleiding wel zoo gewenscht wordt, als in bedoeld stuk uitkomt, meen ik met een krachtig neen te mogen be antwoorden. Denk maar eens aan al de bewoners die bij hun huis een eigen pomp of put hebben, met voigens hun meening deug delijk drinkwater. Deze menschen stel len de Waterleiding niet op prijs, een enkele misschien uitgezonderd, ook niet al zijn de tarieven lager dan die van de Waterleiding Mij. Het moeten dan wel zeer lage tarieven zijn, als er in Rijssen wat zullen aan sluiten en wel zoo laag dat het water voor enkele centen per M3 geleverd kan worden. Het mag toch wel bekend worden geacht, en wel voornamelijk bij den Gemeenteraad, dat de loonen in Rijssen een groote verlaging hebben onder gaan en door de maatregelen van de Regeering, de levensbehoeften steeds duurder worden. Zal men nu toch, niettegenstaande deze toestanden, de moed hebben om de inwoners van Rijssen, met een wel daad, wat toch niet anders is dan een ondragelijke last, te begiftigen. Wij spreken de hoop uit, dat de Burgemeester en de Raad van Rijssen voet bij stuk zal houden en aan de Waterleiding Mij., een krachtig halt toe roepen, opdat wij deze, te zware last, en niet bij krijgen te torsen. EEN ABONNÉ. Ons stedeke staat weer eens bij een mijlpaal in haar geschiedenis. Een mijlpaal zooalser reeds meerdere gepas seerd zijn, alsOprichting gasfabriek, stichting Tuinbouwbedrijf, idem Abat toir, Electriciteitsvoorzieningthans g'aat het over stichting eener drinkwa- terleiding voor onze gemeente. Een rasechte Riessenaar vermaakte zijn vermogen aan ons om daarvoor e *n EIGEN drinkwaterleiding te stichten, (y- eventueel aan te wenden voor andere doeleinden, Helaas, hoe weinig zal di'ze edele mensch in zijn Rijssensche epnvoud vermoed hebben dat zijn daad, zpoveeel pennen en tongen in beweging zpu brengen. Wij zijn overtuigd, dat dat zijn bedoeling zeker NIET was. Eenvoudig ab hijzelve. was zijn gedachte en zijn e sar!. Als Dokter voelde en begreep hV tci ac/ vvizx drh.'.j::v aterleiding C1 '."i- :v mét des:: sor; i.;ge opzichten ohgetw. <i j Het gebeurt den laatsten tijd nog al eens, dat er onge- wenschte bezoekers op de Zweminrichting komen. Die hebben daar een en ander vernield en zelfs zijn er sporen tot poging van inbreking aanwezig. In 't vervolg zal daarop streng toezicht gehouden worden en iedereen, die op de inrichting wordt aangetroffen en daar niet behoeft te zijn, wordt verbaliseerd. Ouders worden verzocht, dit ook aan hun kinderen mede te deelen. HET BESTUUR. Rijssen heeft ons inziens, daardoor, dat. centrale bouw eo, vooral dit mopje erfenis de. bijj.oadere aandac' rgetie NV ourvrp' esc.:'? toes;:.'.aden op i. gebied der drinkwatervoorziening in onze ge meente. Hij kende zijn pappenheimers, in t algemeen „teegn leidingwaater", ,,'t smaakt neet!" Maar als ze t voor niks kunt kriegn, dan wodt het wat aansDus eenvoudig, Riessens ïenvoudig, h.er heb ie 't want vuur niks! Alleë vooruit, dan kunne wiej het wal eens probeern. Maar omdat hij z'n poppenhamers kende (hé, „leiding waater, nou had ik um tog wiezer versletn), gaf hij 't recht om 't geld ook voor andere doeleinden aan te wenden. Als gezegd, zijn daad was eenvoudig als hijzelve, maar er was, (en natuurlijk nietgerekend met den waardDeze ontpopte zich in- :usschen als; De Waterleidingsmaat schappij Overijssel; een N.V. Een paar, naar ons wordt medege deeld, bekwame Ingenieurs voeren de directieze worden niet bepaald onbe- amelijk slecht betaald, één ervan althans iieeft volgens een couranten-verslag het betrekkelijk goede salaris van 11000,— per jaar. Men zou er wellicht een Minister, zelfs een tamelijk goede, voor kunnen krijgen. Het spreekt dus eenigermate vanzelf, dat deze menschen, de zaak der N.V. behartigen en zooveel mogelijk aansluitingen op het waterleidingsnet trachten tot stand te brengen. Deze Heeren hebben inder daad geen gemakkelijke taak, immers, gemeenten die erg verspreid bebouwd zijn, eischen een groot aantal meters buizen, dat is niet goedkoop. Logisch is dus, dat zij trachten gemeenten die centraal gebouwd zijn (als Rijssen) en die dus niet zulke hooge kosten vragen, om 't zoo maar eens te zeggen„te vuur en te zwaard," aan te sluiten. .•auc-.-.ifz: ,.er' is eèn mazzeltje s. maken Of op z'n Joedsph „mazzeltof" Wat dacht u lezer, dat wij tegen standers zijn van een drinkwaterleiding? Neen, waarempel nietwe zijn absoluut voorstanders van een waterleiding? Maar we zijn er even beslist tégen om het daarvoor verkregen geld over te dragen aan de N.V. en dan opgeschept te worden met een dure en verplichte aansluiting op haar net, en met duur drinkwater. De dure tarieven kunnen door 't deel der Rijssensche bevolking niet betaald worden zoodat dus slechts een gering aantal meer gegoeden van 't gemak eener waterleiding zal kunnen profiteeren en dat is naar onze over tuiging niet de bedoeling van den erflater geweest. Als dan straks bovendien de aan sluiting verplichtend wordt gesteld, zal de waterleiding bij te dure tarieven, in deze tijden voor zeer velen een groote strop worden, Rijssenaren, misschien is het nog tijd, steunt Uwen Burgemeester en Gemeenteraad in zijn streven om goedkoop drinkwater te verkrijgen, door een eigen waterleiding. Als dat van hoogerhand niet mag, laat men dan het geld voor andere doeleinden gebruiken, opdat elk ingeze tene er van profiteere, overeenkomstig de bedoeling van den erflater Steunt Burgemeester en Gemeente raad, belegt een protestvergadering zooals in Dalfsen gebeurd is opdat onze gemeente niet aan handen en voeten gebonden wordt, notabene met haar eigen geld! Een protestvergadering om de zaak te bespreken en den gemeenteraad te steunen! Wie geeft den stoot er toe? INGEZETENE, i '*'k" V'v* ■W;:> i-• liiCV i OuvV iVUlOvUtTi iDCxi. a IA ^VV APvJQ, LAO!. m

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 1