PARKBIOSCOOP - RIJSSEH ZOOALS GE mij BEGEERT Zaterdagavond 5 uur opent SAM BERG zijn winkel, met als altijd prima kwaliteit Rundvleesch tegen billijke prijzen. SAM T eL 81 msm WOLLEK BEHEKS V. D. Willige Druk en Uitgave van G* ten Gate Hzn., ter Horst J» Hmstraat, Telet 41, Rijssen* ZOOALS GE NU BEGEERT Nummer 982 Zaterdag 13 Januari 1934. Zaterdag 13 Januari 1934, w:g 3i STEEDS HET BESTE Ingezonden Stukken enz worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsniddags 12 uur, Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 1-5 regels 55 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. '"K;" MET ERICH VON STROHEIM OWEN IAOORE MELVyN DOUGLAS 5en Metro fo/dwyn Mayer film. LUIGI PIRANDELLO 's avonds 8 uur, GRETA GARBO in haar ontroerende en onver getelijke creatie 'n Metro - Goldwyn - Mayer Superfilm Uitgebreid b ij programma. Toegangsprijzen als gewoon. Tova-leden reductie. Toegang boven 18 jaar. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE RIJSSEN van 3 Januari tot 10 Januari 1934. Geboren Diena Jannette dv D. ter Avest en F. Kappert Gerrit zv G. J. Aaftink en J. Beverdam Janna dv W. Paalberends en M. Ligten- berg Hermanna Johanna dv H. A. Lammertink en M. W. Bentert. Overleden K. J. Zwijnenberg 73 j vr. v. B. J. Kastenberg J. Beentje 57 j wed. vr. v. B. Brouwer (overl. te Utrecht) Jan Grooten 17 d zv G. Grooten en G. Nijland. _Jhr. Coenen van den Oosterhof, wiens gezondheidstoestand den laatsten tijd te wenschen overlaat, heeft om deze redenen als lid van den raad bedankt. Met een onder breking van één periode is Jhr. Coenen van den Oosterhof sedert 1909 als afgevaardigde van den Vrijheidsbond lid van den raad geweest, n.l. van Sept. 1909 tot Sept. 1919 en van October 1926 tot heden. Jhr. Coenen hield er niet van de dingen anders te zeggen, dan hij ze zag en juist daarom was hij een raadslid, door ieder geacht en geëerd. Als zijn opvolger op de kiezers lijst komt voor de heer G. Logman, chef machinist der firma Ter Horst en Co. o De heer G. de Goeyen, directeur van de Middenstandsbank alhier, slaagde dezer dagen voor de practijkdiploma's Nederl. Handels correspondentie van „Mercurius" en „L.I.TE.H." Z'n opleiding ontving hij van den heer C. J. de Haan, onderw. aan de Chr. Sch. voor U.L.O. o Het Kinderkoor van de Chr. Gem. Zangvereeniging „Hosanna" gafZaterdagavond j.l. een uitvoering in 't Gymnastieklokaal der Juli an aschool. Medewerking werd verleend door een Dubbelkwartet gevormd door leden uit „Hosanna". Voor deze uitvoering bestond groote belangstelling en 't publiek toonde zich zeer voldaan. De kleintjes hebben dan ook zeker wel een applaus verdiend, want hun zang was in orde. Natuurlijk mankeerde er nog wel wat aan, maar we konden merken dat ze sinds de vorige uitvoering vooruit gegaan waren, dank zij de leiding van den heer Landstra. We vonden dat de min of meer leuke en humoristische versjes het best verzorgd waren. Een aardige afwisseling was het zingen door enkele kinderen samen en door Aaltje Borghuis en Janna Rozendom alleen. We kregen zoo 't gevoel van te zitten luisteren bij de radio naar de microfoon- debutantjes -van Jacob Hamel. Een extra pluimpje heeft hier wel ver-^ diend Janna Rozendom. Het dubbel-kwartet zong enkele liederen vrij goed a.a. „De Zilver- stroom", De melodie van dit stuk is ontleend aan „Plaisir O'amour." Vorig jaar meenden we met een compositie van den heer Landstra te doen te hebben, maar't is zeker een vergissing geweest, want nadien bemerkten we dat boven- Aanbevelend, OQSTERH IlllliiWlii IIIH genoemde Fransche compositie r-. eds bestond. Een enkele keer haperde de erheid wel eens, o.a. in „Boven de starren" en „Vertrouwen." De critiek hier gegeven neemt echter niet weg, dat we 't een prettige avond vonden, en met belangstelling tegemoet zien de uitvoering van het groote koor. Zij nog vermeld, dat door den heer Windsma op gebruikelijke wijze geopend werd en door den Eerw. Heer Bruggink een slotwoord ge sproken, en in dankzegging voor gegaan werd. —o Het aantal inwoners dezer ge meente bedroeg op 31 December 1932: 9783; 4975 mannen en 4808 vrouwen. In den loop van het jaar 1933 is de bevolking vermeerderd: door geboorte met 119 m. en 100 vr. door vestiging met 88 m. en 104 vr. Totalale vermeerdering 207 m. en 204 vr. De bevolking verminderdedoor overlijden 53 m. en 46 vr.door vertrek met 66 m. en 83 vr. Totale vermindering 119 m. en 129 vr. Derhalve is de bevolking in 1933 vermeerderd met 88 m. en 75 vr. samen 163. Het bevolkingscijfer per 31 De cember 1933 bedraagt dus: 5063 mannen en 4883 vrouwen totaal 9946. PRIMA EN NIET DUUR BIJ Onder vsn c's M M. Horjus hebbt. d< V a- Gr js- vereeniging „TTr: st: ms" er. de Geref. Meisjesvere<_ J.-:: een gecombineerd jaaru. den. Laastgenoemde vëreeniging vierde hierbij tevens haar 10-jai sg bestaan. Ds. Horjus herdacht in zijn wel komstwoord de afgeloopen 10 jaren. Het speet spreker, dit jeugdleven te moeten verlaten. De jaarverslagen der beide ver- eenigingen werden uitgebracht, waarna verschillende afgevaardig den het woord voerden en geluk- wenschen over brachten. De Herv. Meisjesvereeniging „Martha" bood haar zustervereeniging een bloe menmand aan. De avond werd verder gevuld met inleidingen, zang door leden der Meisjesvereeniging, voordrach ten en samenspraken. Enkele leden der Jongelingsvereeniging hielden een memorisatie, waarbij 3 minuten lang over een opgegeven onderwerp moest worden gesproken. De aanwezigen werden enkele malen getracteerd. Aan het einde bracht een lid der Jongelingsvereeniging dank aan den scheidenden eere-voorzitter voor het vele werk. dat in de atgeloopen jaren door hem is verricht voor het het jeugdleven. In dezen dank werd ook mevr. Horjus betrokken, die al dien tijd als presidente der Meisiesvereeni- ging fungeerde. In zijn slotwoord zeide ds. Horjus, dat de banden die gelegd zijn, niet spoedig verbroken zullen worden. Spr. dankte voor de vrien delijke woorden en het blijk van waardeering, dat was aangeboden, n.l. een schilderstuk, voorstellende de Pelmolen. Spr. richtte ten slotte een woord van ernstig vermaan tot i j WEEKBLAD VOOR RIJSSEN GBETA VERVAARDIGD N/H TOOHEELSTUK VAN ih,: t I s I i

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1934 | | pagina 1