Avofld-uaMeeftenschool ie Rjjp. ileld uiichers f. CORIiELISSED Jr. leen de inisii Pr. M. m n-25 LAND Scbonfeld uiichers HUIS en Hooiland Zit-siaapkainer nette Kostgangers VOOR DE BOTERHAM Appelstroop Rietsuiker-stroop Emmers Jam Potten Jam 30 prima CAHIERS Mil. RieuMhuis Sciiönleifl leners G. H. ter KarmsGl Sciêm uiichers TEEKERCURSUS weder ie operer. JON. H. HIER HERVAT FWEZIG Bouwterrein Zitplaatsen Aanbesteding EEN LEERAAR TWEE LEERAREN Voor slechts één gulden GEVRAAGD per I October a.s. LIJNTEEKENEN voor 5 uur per week, voor HANDTEEKENEN (technisch schetsen) elk 5 uur per week. Bij voorkeur met wettelijke bevoegdheid. Salaris volgens de Nijverheidsonderwijswef. Sollicitaties voor DONDERDAG 14 SEPTEM BER a.s., in te zenden bij den Secretaris R, E. DE VAAL, Elsenerstraat 52. schoolslag, 50 meter gekleed worden {Ondertrouwd afgelegd. Bovendien nog een tijdje! CLARA M. STROOTMANN watertrappen en een sprong van de lage plank. ea.. 't Slot was een polo-wedstrijd' V' GRUNBERarts tusschen de Goorsche ZwemclubAmsterdam en de Rijssensche, met als resultaat Rij ssen een gelijk spel van 2-2. Geen ontvangdagen WEDSTRIJDEN „DE MORS" De Zwem- en Poloclub „De Mors had voor Zaterdagmiddag nog eenige wedstrijden georgani seerd, in hoofdzaak voor kinderen, t Programma bestond uit zwemmen met hindernissen in de „pierebak" en dan nog 25 M zwemmen, dwars over 't bassin. Het aantal gegadigden, dat zich had opgegeven, was groot, maar tengevolge 't minder gunstige weer trokken velen zich terug. De uitslag van de wedstrijden was, dat van de jongens de prijzen in volgorde werden gewonnen door M. Waanders, J. Bruins, J. Smeij ers, I. Gerritsen, G. Bakker, J. ter Harmsel, F. Donkelaar, B. Eshuis en J. Bosma. Van de meisjes wonnen G. Boeve, D. Tijhof,J.Nieuwenhuis, D.Bakker' G. Leusman en H. Averesch. Van de 25, meter zwemmen won van de jongens D. J. Jansen en van de meisjes F. Hoeven berg, D. Ehrenharq en D. Beunk. De prijsjes bestonden uit een voudige voorwerpen. Verder kon nog aan 16 jonge zwemsters en zwemmers het diploma van geoefendheid worden uitgereikt. Hiervoor moest 50 Ineter SPORT. Zondagmiddag had R.V. een Go-Ahead combinatie, in welken wedstrijd over 't geheel genomen door beide partijen goed spel vertoond werd. De Deventernaren loopen hard van stapel en weten reeds spoedig twee keer het net te vinden, terwijl zij in den loop van den wedrijd de thuisclub met een nog grooter puntenversctiil achter zich weten te laten. Dat echter geen wedstrijd gewonnen is voor het eindsignaal geklonken heeft, bleek ook hier. Door taaie vasthoudendheid der thuisclub wist zij een achterstand in te loopen en tenslotte gelijk spel te bevechten. Met 5 5 kwam het einde R.V. had voor de zooveelste maal een ge wijzigde opstelling in de voorhoede, en otschoon het ook nu nog geen botertje tot boom was, werden de kansen beter benut dan in de laatste wedstrijden. Zondag a.s. krijgt R.V. bezoek van „Daventria" uit Deventer. Daventria, die de laatste jaren steeds tot de sterkste vereenigmgen in de derde klasse behoort, heeft een geduchte versterking ontvan gen in een nieuwen middenvoor, wiens overschrijving kort geleden., heeft plaats gehad. In een Zond al j.l. gespeelden wedstrijd tegen eerf'? tweede klasser nam deze „schutter" niet minder dan zeven doelpunten voor zijn rekening. R.V.'s verde diging heeft echter nog iotg g te maken van Zondag, toen zich vijf maal liet passeeren en w hebben vertrouwen, dat deze vei dediging, die toch altijd hethechtst deel van 't elftal vormde, Zondag zal toonen, dat zij er nog mag zijn! Huwelijksvoltrekking 28 September a.s. lP/3 uur te Amsterdam. [Toekomstig adres: Rijssen ISchild 4. [Ondertrouwd MARINUS JANSEN en JANTJE DITSEL Rijssen, 7 September 1933. Huwelijksvoltrekking 21 September a.s. tDe Heer en Mevrouw W. COX-DUYVIS ijijn thuis op ZONDAG |0 en 17 SEPTEMBER a.s. van 3 tot 5 uur. Rijssen Haarstraat 7 Hutdarts - Uroloog h DEVENTER notaris te Rijssen, zal DINSDAG 12 SEPTEM BER 1933, bij inzet in CAFÉ GIJSBERS, en 14 dagen later bij toeslag in CAFÉ SPEKHORST, telkens 's avonds 7 uur, publiek verkoopen en alles gelegen te Rijssen. Van G. RUITERKAMP: WEILAND, aan den Enter- weg, BOUWTERREIN, groot 46,70 are, in 2perceelen Van JOH. BOSCH: WEILAND in de Norkerij, aan den Ligtenbergerdijk, nabij de Stad, groot 2.43.80 hectare, geschikt voor boer derij en andere doeleinden. WEILAND in Veneslagen, aan Ligtenb.dijk, V6 deel in 2.01.20 hectare. BOUWLAND aan Len- fertsweg, 27,50 are, BOUW TERREIN. BOUWLAND aan Oude Markel.weg, waarin kalk zand en grind, 21,60 are, BOUWTERREIN. HEIDE in den Holterberg, aan den autoweg, 1/2 in 2 hectare. 4 KERKZITPLAATSEN WEILAND in Opbroek, nabij Enterweg, 60,10 are, in 3 perceelen. WEILAND in Scheperend, 1.62.20 hectare in 3 perceelen. HEIDEGROND met~*den- nen, op de Biesterij, 86.70 are. GRASLAND in Ligt en- bergerveld, bij den Pool, 49,60 are. notaris te Rijssen, bericht den inzet voor BAR. SPAN- JAR, van WOONHUIS en erf te Rijssen, aan de Walstraat, groot 1,70 are op f 550, HOOILAND in de Vene slagen te Rijssen, groot 23,20 are op f 40. T oeslag Dl NSDAG19 SEP- TEMBER 's avonds 7 uur in „de Kroon" te Rijssen. GEVRAAGD (op het Zuiden) met volledig pension. Brieven onder no. 1083 aan het bureau van dit blad. Zoo spoedig mogelijk een paar gevraagd. QEP. PERSOON zoekt fEZIGH EDEN voor enkele uren daags, bij voorkeur op het gebied van BOEKHOUDING of ADMINISTRATIE, tegen overeen te komen cond. Brieven letter S bureau van dit blad. WEILAND in het Opbroek, 10,60 are. BOUWLAND in den Koer- belt, 10,25 are. BOUWLAND en weg op de Höfte 15,05 are, in 3 perc. WEILAND in Scheper end, 41,90 are. van een W O O N H U I S voor rekening van den Heer G. J. PIJFFERS te Rijssen op DONDERDAG 14 SEPTEMBER n.m. 7uur in het Café van den Heer GIJSBERS alwaar bestek en teekening vanafMAANDAG a.s. ter inzage ligt. De besteder G. J. PIJFFERS. Iil[|[i.'llliill"lil!!il[llll|!!l||||{!llllllilllll!!!.rll!!illl!lll (met groen omslag) ProHteer hiervan. notaris te R ij s s e n, "zal ZATERDAG 16 SEPTEM BER 1933, 's namiddags 2 uur, op Wachtpost 10b, nabij „de Keizer", om contant geld publiek^verkoopen 25000 metselsteen, ramen, deuren, battings, balken, planken, brandhout en puin. Voor goed en niet duur Verven, Stoomen.Onzichtb. Stoppage, Ajour Plisse, enz. „DE STRALENDE ZON" TILBURG. Depót Smittenbelt 5. notaris te Rijssen, zal MAANDAG 18 SEPT, 1933 bij inzet en 14 dagen later bij toeslag, telkens 's avonds 7 uur, in Café „DE BAKKER" aldaar voor SAL. SPANJAR, publiek verkoopen gelegen te Rijssen. Profiteert hiervan. Prima schoongemaakte Hanen 40 ct. per stuk. Schoongemaakte Kippen voor goedkoope prijzen. Aanbevelend, DE M O N N E Elzenerstraat 48 1 OCTOBER A.S., wenscht onder- geteekende de Zij die wenschen deel te nemen, kunnen zich voor dien tijd opgeven. Rohofstraat 83 ALMELO O I f L H. J. VL06TMM Afbraak Land

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1933 | | pagina 2