HEEREN-DAS SchDnleld Miers lëiusid wam GRAS SCMnfeld Miers I Aanbesteding. GRAS MORS. mmmm wr» misstelling. BEKEHDfflAKIHG. een mnhe Men LeerHim-glisaierh BoeMi, lüeuuenliuls. EEK HET MEISJE Kousen en Sokken G. VOORTMAN prima Manufacturen J, v. d. Willige Gebr. Kamphuis Aanbesteding Aanbesteding Schilderwerk Schoolgeld» Tegen uiterst lage prijzen, is het juiste adres voor Bij 't Postkantoor. ZWEMINRICHTING. zeer concurreende prijzen Voor een chique naar van een nette Woning MET VERWIJZING NAAR HET DESBETREFFENDE ARTIKELTJE VAN DE ZWEMCLUB WORDT BEKEND GEMAAKT, DAT DE ZWEMINRICHTING VANAF MAANDAG 19 JUNI IEDEREN MAANDAG- EN DON DERDAGAVOND HALF ACHT GESLOTEN ZAL ZIJN VOOR NIET-LEDEN DER ZWEMCLUB. HET BESTUUR DER ZWEMINRICHTING. dankbetuiging van zijn financieel beheer werd ontheven. Daarna volgden gymnastische en rythmische oefeningen van een 20 tal jonge meisjes onder leiding van den heer J. Hoevenberg. Dit was ook een zeer aardig nummer, dat een krachtig applaus oogstte. Vervolgens deden een 9-tal grootere meisjes rythmische oefe- ningen en dansen met begeleiding van muziek. Ook dat nummer had veel succes. De muziek vulde de pauzen tusscnen de verschillende nummers aan en op een wijze, dat deze dilettanten den dank, die de voor zitter aan het einde der vergadering hen bracht, ten volle hebben verdiend. Door Mevr. Marquerite Couperus uit Haarlem werden daarna op voortreffelijke wiize volksliederen en balladen uit verschillende landen en eeuwen voorgedragen in de costumes van volk en tijd met muzikale begeleiding van Mej. Betsy Het repertoire bestond uit Fransche, Engelsche, Duitsche en Hollandsche liederen. Deze kunste nares had een uitbundig succes en haar begeleidster deelde wel ver diend in die hulde. Nadat de voorzitter den heer Hoevenberg bedankt had voor de mooie resultaten, die hij met zijn leerlingen had weten te bereiken, bracht de heer Van Spijker van Almelo dank aan den voorzitter voor zijn uitstekende leiding en tevens, daar deze het volgend jaar het onderwijs gaat verlaten, voor het vele, dat hij voor de vereeniging als voorzitter heeft gedaan. De vergadering werd daarna gesloten. o Tengevolge van het springen van een voorband, reed gistermiddag de vrachtauto van den heer Noltes uit Wierden bij het café van den heer Elferink het trottoir op en tegen de deur van het café Het kozijn werd beschadigd, de ruit in de aeur barstte en het voorwiel van de auto werd ook vernield. Bovendien bleek nog, dat de auto- nummers vóór en achter niet dezelfde waren, zoodat hij zich hiervoor te zijnertijd voor den rechter zal moeten verantwoorden. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. I VOOR VOOR NAAR T abaksgaarden Weekmarkt. Jonge Kippen f 1,00—f 1,55 Oude Hanen f 0,50f 0,75 Jonge Hanen f 0,15f 0,75 Tamme Konijnen f 0,20—f 1,50 Tamme Eenden f0,00f 0,00 Kippeneieren f 1,800f2,10 per 100 o— SPORT Het derde elftal van R.V. speelde Zondagmiddag den laatsten competi tiewedstrijd op eigen terrein tegen L. P. 3. De thuisclub had slechts 10 spelers in't veld, en bracht er, evenals de tegen partij, weinig van terecht. Alleen het harde werken van R.V.'s middenhalf viel vooral in de tweede helft van den wedstrijd op en mede hieraan is het te danken, dat R.V. een 3—1 achterstand kon ophalen en een gelijk spel 3—3, kon bevechten. De korfbalclub speelde Donderdag avond op eigen terrein vriendschappelijk tegen Wierden. Ook deze wedstrijd zou na gelijk opgaanden strijd bijna met 3—3 geëindigd, zijn, doch in de laatste minuten wisten de gasten nogmaals den korf te vinden en er 3—4 van te maken. Heden Zaterdag speelt een R.V.- combinatie te Nijverdal tegen De Zweef. o— R.V. krijgt een trainer. Te beginnen ongeveer half Juli zal voor R.V. voor een avond per week de trainer van Heracles als oefenmeester optreden. De overeenkomst is voor- loopig aangegaan voor den tijd van ongeveer twee maanden" o De Voetbalvereen. „Sparta" houdt op haar terrein a. d. Enterweg neder laagwedstrijden. Heden Zaterdagmiddag om 3 uur ontvangt Sparta II— Glaner- brug II, en om 5 uur Sparta I Glanerbrug I. notaris te Rijssen, bericht aen inzet, voor de ERVEN ROSMAN, van: illes gelegen te Rijssen. HUIS, schuur en tuin aan Ie Walstraat, groot 3,26 are, ip f 2700,- '2. HUIS en tuin i. d. Weijert, 'groot 6 are, in 2 perc. op jf 1600,-: f 200,- k KORENMOLEN en rond in den Weijert, groot 14 are, op f 400,- 4. WEILAND in het Op- oioek, 39,60 are, in 2 perc. f 450,-; f 375,- BOUWLAND in den Lagen Esch, 37,40 are, in 4 perc. op f 100,-; f 100,-; f 100,-; f 100.- GAARDEN in de Hag- jjgaarden, 4 are, op f 290,- '•7. BOUWLAND in Kreij- 'keskamp, 22,50 are, op f 80,- 8. HOOILAND in Ronde- maat 35 are, in 2 perc. op f 325,-; f 325,- k BOUWLAND in den lBoekelt, 29,80 are, op f 40,- ]l0. VEENGROND achter Plaagslagen, 35,30 are, op 230,- 11. WEILAND aan Nijv, weg 38,40 are, in 2 perc. op 475,-; f 400,- f'AOnRN bü-Plaan- slagen Gait, 16,80 are, op f 225,- 13. WEILAND in den Dan- nenberg, 37,20 are, in 5 perc. op f60,-; f70,-; f60,-; f 60,-; f 110,- 14. WEILAND bij de Haar, 58,20 are, in 7 perc. op f 450,-; f 425,-; f175,-; f 25,-; f 110,-; f120,-; f250,- 15. HEIDEGROND in het Rijss.veld, 99,90 are, op f 50,— 16. DITO aldaar 99,90 are, op f 50,- 17. HEIDE onder Hellen- doorn bij den Brinkboer, groot 1,90,00 heet. op f 80,- Toeslag DINSDAG 27 JUNI 1933, 's avonds 7 uur. in Café ,,DE BAKKER te Rijssen. notaris te Rijssen, zal a.s. DONDERDAG 22 JUNI, 's avonds 7 uur, in „DE KROON" aldaar, publiek verkoopen van J. THARNER: 4 perc. in het Leijerweerd. Van ERVEN I. SPANJER 18 in het Opbroek. Van N.H. KERK. 7 bij Smalbrugge. 1 in den Waterhoek. Van JAN HEEDT: 18 in het VREE. Van Jhr. COENEN 16 in het VREE. Van wijlen Dr. STOKKERS, 2 in het VREE. notaris te Rijssen, zal a.s. DINSDAG 20 J U N I, 's avonds 7 uur, in Café GIJSBERS aldaar, voor de STAD RIJSSEN publiek verkoopen 180 perc. wassende in de De Kerkvoogdij der Ned. Herv. Kerk te Rijssen zal aanbesteden onder Her vormde aannemers te Rijssen, (behoudens goedkeuring van B. en W.). Het bouwen van een garage met schuurtje bij de Pastorie a. d. Boomkamp in drie perceelen. Perc. 1. Grond-, metsel-, stucadoor- en timmerwerk. Perc. 2. Glas-en Verfwerk. Perc. 3. Lood-, zink- en electrische werken. Teekeningen liggen vanaf Dinsdagavond 20 Juni 1933 ter inzage in de Doopkamer bij de Ned. Herv. Kerk a. h. Schild. Aanbesteding Zaterdag 24 Juni 1933 in de leerkamer op het Schild n.m. 2 uur. Nadere inlichtingen te verkrijgen bij A. J. JORISSEN, Boomkamp, Alhier. De Burgemeester der ge meente RIJSSEN maakt bekend, ingevolge het be paalde in artikel 2 der wet „Belemmeringenwet-Privaat- recht", dat door de Water leiding-maatschap. „OVER IJSSEL" N.V., toepassing dezer wet is verzocht en wel ten aanzien van het leggen en hebben van bui zen in verschillende perceelen dezer gemeente. Van des voormiddags 9 tot des namiddags 12'/2 uur liggen VANAF 19 JUNI 1933 GEDURENDE 14 DAGEN ter gemeente-secre tarie ten aanzien van dit verzoek ter inzage: le. een beschrijving van het gedeelte van het werk waarvoor het gebruik van dat goed verlangd wordt 2e. duidelijke grondteeke- ningen van het werk. De zitting, waar bezwaren kunnen worden ingediend en overleg kan worden gepleegd met de verzoekster zal wor den gehouden ten gemeen- huize te Rijssen op DON DERDAG 6 JULI 1933, DES NAMIDDAGSTEN 2 URE, RIJSSEN, 15 Juni 1933. De Burgemeester voorn., J. J. TER HORST, loco-burgemeester. Behoudens goedkeuring van B. en W. zal op ZATER DAG a.s. 24 JUNI, n.m. 5 uur worden aanbesteed het afbreken en weder opbouwen van een een WOONHUIS voor Blokhorst in de Steege, in Café van A. W. Kamphuis aan de Veemarkt, welke ook inlichtingen verstrekt. Perc. 1. Metselwerk. Perc. 2. Timmerwerk. Perc. 3. Smidswerk. Perc. 4. Schilderwerk. Bestek en teekening vanaf Dinsdag a.s. ter inzage. door E. KAPPERT, Oosterhofw. op Woensdag 21 Juni, 's avonds 8 uur. Aanwijzing vanaf Maandag. Alleen voor Rijssensche Schilders. De Ontvanger der Ge meente Rijssen, deelt belang hebbenden ter voorkoming van vervolgingskosten mede, dat het schoolgeld zoowel van de openbare als MAAND betaald moet worden. Het Kantoor is geopend van Maandag t/m Donderdag van 9 uur tot half één. De Ontvanger, voornoemd. J. MüLLER. TE HUUR tegen 1 JULI Huur f 2,50 per week. Te bevragen bureau dezer, hedenmiddag van 4—6 uur. Heden exposeeren wij een pracht-collectie Verzuim niet, dit prachtige Nederlandsche fabrikaat in onze étalage en in den winkel te gaan zien! TE HUUR GEVRAAGD tegen SEPT./OCTOBER a.s. door Juffrouw met Dienstbode Huurprijs f20,— tot £25,— per maand. Brieven onder letter Z bureau van dit blad. Voor direct gevraagd niet beneden 16 jaar. Aanmelden bij den Uitgever, hedenmiddag van 5—6 uur. iinmiit III I V iY«_uël iioul ir. Huizen ien Land

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1933 | | pagina 2