1 jaat allen weer naar Sam Berg. ei iiesie llleesch bos! mtsi cent oerD. zonder heen t Mi n cent m mi5 ioiiü voer één gulden iade 35 cent per nond. Bielslok 40 eest per pond. Scnenke! is cent per SAM BERG m middenstanée-GreiiieiDanii icéisler jonsensDroeHen il. Illige, Tebabsgaarüe „De Crisis en de Arbeiders". m Druk en Uitgave van G. ten Cate Hzn !,|ïer Horst J. Hzn.straat, Telef. 41, Rijssen. Engelsche Stoffen Nummer 931 Zaterdag 21 Januari 1933. i 1 %k h RUSSEN rima en niet duur lil Pi 1 II jpl Sal I Sjir Jlll; Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Dondc Advertentiën 1—5 regels 55 cent, elke gs 12 '0 cent. uur, Advertentiën tot uiteriijk Vrijdagsmorgens 10 uur. Voor den handel speciaal tarief. LEZING SJEF VAN DONGEN EN ANDRIESSEN. Toen de voorz. van de Parkcom missie, de heer van Heel, de heeren Sjef van Dongen en Andriessen inleidde en verheugd over degroote opkomst 't talrijk publiek welkom heette, was 't niet te verwonderen, dat hij zei: „op zoo'n groot bezoek is de parkcommissie niet ingesteld." Waaraan dit flink bezoek te dan ken was Deed de lage toegangsprijs, de bekendheid der sprekers of de ini- tiatiefname van 'tcoöperatiebestuur het? We weten het niet, maar te wenschen was 't, dat er steeds zoo veel menschen in 't Parkgebouw komen, wanneer er iets te doen is. Lezingen als deze, al wilden de sprekers hun werk van dezen avond zoo niet genoemd hebben, zijn ge woonlijk heel leerzaam en ook de Parkcommissie wil wel eens eenige voldoening van haar werk hebben. Steeds een slecht gevulde zaal te zien, werkt ook voor haar ontmoe- digv-.A. De heer Andriessen vertelde eerst van zijn tocht naar 't hooge noor den, ten doel hebbende de in nood verkeerende Nobile expeditie van voedsel te voorzien; 't begin per vliegmachine, later over woeste sneeuw- en ijsvelden. Daarna kreeg de heer Sjef van Dongen het woord. Hij vertelde over Spitsbergen als land, onher bergzaam als 't is. Verder van de uiterst moeilijke en levensgevaar lijke tocht, welke hij maakte met twee ziiner vrienden, om Nobile en de zijnen te redden. Alles werd verduidelijkt en toe gelicht door lantaarnplaatjes. Na zooiets gehoord en gezien te hebben, vraagt men zich at, hoe 't mogelijk is, dat menschen bij zoo iets 't er nog levend afbrengen. Tot slot werd de film „Nederland helpt" afgedraaid, die een reclame was voor de Liga-fabriek in Ber gen op Zoom. o— Door het architecten-bureau Heu- velink ApeldoornRijssen is voor den heer J. Mtiller, gemeente-ont vanger, aanbesteed het bouwen van een woonhuis met kantoor aan den Boomkamp. Metsel- en timmerwerk: hoogste inschrijver Nijhuis en Potman f8357, laagste B J. Nijhuis Zn f 5975. Smidswerkhoogste W. Paalman f 395, laagste H. Tijhuis f 365. Lood- en zinkwerk: hoogste H. Griepink f 315, laagste J. Timmer man, Enter f 260. Schilderwerkhoogste G. W. ten Bolscher f 1065, laagste G. Wolters f 718. Electrische installatie: hoogst Bouwmeester f 199, laagste ;i: Kappert, Holten f 172. o-- De vereeniging „Nederlandsen fabrikaat" gaf Dinsdagavond een filmvoorstelling, die bedoeld was als propavanda-avond in hetl sr gebouw. Het gegevene viel bi, talrijk opgekomen publiek go den smaak, hetgeen bij zoo'n ■ik varieerend programma niet te ver wond eren viel. Van een dertiental Nederl.fir a's werden belangrijke industrie films afgewisseld door humoristische tee kenfilms, op 't doek gebracht, 't Geheel werd begeleid door toe passelijke muziek, 't slot was eet kostelooze verloting van een aantal prijzen. o Burgerlijke Stand van 11—18 jav, Geboren: Johan zv G. J. Tulle en J. Lammers Hendrika dV J. 1 nenberg en A. Danneberg Ja av j. Beidman en J. Pratte f J drika dv G. Baan en C. B. BrT Dina Christina dv J. P. de Vos m J. Groothuis. OverledenDine Morsink ongeh. J. B. Slagman 69 j v. A. Janssen. mzm Zaterdagavond V IJ F UUR opent Sam zijn winkel weer iet zijn als altijd le kwaliteit rundvleesch en verkoopt het weer voor ongekende lage prijzen. Aanbevelend, OOSTERHOFWEG 31. vonden 1 blauwe mantel cein- ur. 3 sleutels in ring, 1 bonte j. vr. PREDIKBEURTEN op Zondag 22 Januari 1933. Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk. Vm. half 10 ds. van Willigen. Voorbereiding H. Avondmaal. Nm. half 3 de heer Dijkman. Westerkerk. Vm. half 10 ds. van Voorthuizen. Voorbereiding H. Avondmaal. Nm. half 3 ds. van Willigen. Donderdagavond 7 uur in de Wes terkerk ds. van Voorthuizen, Bijbel lezing. Geref. Kerk. Vm. half 10 ds. Horjus. Voorbereiding H. Avondmaal. Nm. half 3 ds. Horjus. Doopsbediening. Geref. Gemeente. Walkerk. Vm. half 10 ds. van Wier. Nm. half 3 de heer Wijting, 's Av. 6 uur ds. van Wier. Noorderkerk. Vm. half 10 de heer Wijting. Nm. halt 3 ds. van Wier. Woensdagavond half acht in V Walkerk- de heer Wijting. Dordtsch Geref. Gem. Vm. half 10, nam. 2 half 6 Preeklezen. Woensdagavond half 8 Lezen, -muts, 1 paar handschoenen, u veren horloge, 2 lappen stof, belastingplaatje (te Ypelo), 2 be- asfKgplaatjes. Verloren: 1 garbadine jas, 1 num ïr:-r aat met stoplicht E 22899, 1 eld, 1 wollen jongensmuts, 1 ien sluiting van Kerkboek, 1 eéren handbeschermer, 1 belasting- jdaatje. o— Weekmarkt. )ude Kippen onge Kippen Oude Hanen jonge Hanen Tamme Konijnen f 0,40 Tamme Eenden f0,40 f 0,60—f 1,00 f 1,00-f2,00 f 0,70f 1,05 f 0,60—f 0,75 f 1,75 f 0,70 Duiven Kippeneieren f 3,00- 1 0,00—f 0,00 -f 3,60 per 100 1 kantoor der L V>pend op MAANDAG, WOENS DAG en VRIJDAG van 's morgens uur en op DINSDAG en DON- DAG des avonds van 79 uur. IllHIIPWIMIIIimill ll lll'lllllllHIIHIIII «lllll—IIMMIIIMIMI mt-m sms jmmamm® RfU: uur, s av bij mama P J TC P HUTTENWaI 1 xHjSSER HET ADRES VOOR DE KWALITEIT Marktbericht van Maandag Aangevoerd 1261 stuks vee 325 Koeien 55 Stieren 250 Pinken en Kalveren Nuchtere Kalveren Schapen Lammeren 35 Varkens 596 Biggen Vette koeien f 0,30f 0,55 per Kg. f120 f 210 p. stuk, 55—f 120 30—f 85 f 45—f 95 15—f 55 f f f 20—f 40 -f 0,95 per week Neurende Guste f Stieren f Ossen f Pinken f Kalveren f Nucht. kalveren f Schapen f Lammeren f V arkens f Biggen f 0,65- Handel vlug. —o— Over dit onderwerp sprak de heer W. van der Sluis voor de afdeeling Rijssen der S.D.A.P. in hotel Weitering. In zijn openings-toespraak herdacht de heer Pluimers in enkele welgekozen woorden de heer J. Oldekamp, welke ongeveer een jaar geleden overleed. Hierna gaf hij het woord aan de heer van der Sluis. Zijn rede werd door een V V- «f V lig rf:P

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1933 | | pagina 1