DDiemdameslieis il Smederij en ijzerwaren 23 in de Eersie i V LOG'TM AN. lei, liiiiiiiifc li M Meisje prima weifelen Tel. 79. JAVA KA Po K G. WOUTERS. R. V. 2 GOLTO 2 'k.ocesprüjzen mm m Opruiming Zondagmiddag half drie PETTEN TEN HOVE - WALSTR. N iem. gasfabriek Rijssen Adverteeren doet verkoopen* ELECTRISCHE LAM PEN Eerste Rijssensche Kaashandel Wijnen, Likeuren, limonadesiropen en Limonade gazeuses van L. Tijh uis, E. N. Ch. P.-fabriek, IETS FIJNS. Donderdag a.s. C HARMSEN Prima, Gegarandeerde Onvermengde HEEREM- EN KINDER- PREDIKBEURTEN op Zondag 9 October Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk. Voorm. halt tien ds. van Willigen. Nam. 3 uur ds. van Voorthuizen. Westerkerk. Voorm. half tien ds. van Voorthui zen. Nam. drie uur ds. v. Willigen. Geref. Kerk (Boomkamp). Voorm. half tien ds. M. M. Horjus. Nam. half drie ds. Horjus. Gereformeerde Gemeente. Walkerk. Voorm. half tien ds. van Wier. Nam. half drie de heer Wijting, 's Av. zes uur ds. van Wier. Noorderierk. Voorm. half tien de heer Wijting. Nam. half drie ds. van Wier. Dortsch Geref. Gem. Voorm. half 10, nam. half3 Lezen, 's av. half 8 de heer H. Ligtenberg van Rotterdam. o BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE RIJSSEN, van 28 September tot 5 October. Geboren Hermina dv B. J. Tijhof en M. Poort man Jan Herman zv J. H. Voort man en H. A. Buursink Albert zv G. Koster en H. Willems Jannes zv A. J. Bruggink en H. Maassen van den Brink Her mina Alberta dv H. A. Lammer- tink en M. W. Bentert Janna dv J. W. Immink en D. Bruins Berendina dv B. J. Scheppink en B. Nijland. Gehuwd J. Ligtenberg 26 j. en G. J. Get- kate 27 j J. W. Kappert 23 j en G. M. f>,de_P<fjiver of Briel 24L Weekmarkt. Oude Kippen f 0,75f 1,40 longe Kippen f 0,80f 1,60 Oude Hanen f0,55—f 0,85 Jonge Hanen f 0,40 -f0,65 Tamme Konijnen f 0,40—f 2,00 Tamme Eenden f0,30—f0,60 Duiven f 0,00—f 0,00 Kippeneieren f 4,25—f 4,75 per 100 SCHIETSPORT. Het Bestuur van „Tubantia" deelt ons mede, dat Maandagavond a.s. de oefeningen in het Park weer zullen aanvangen. Ook in het a.s. seizoen, te beginnen bij den eersten schietavond, zullen weer onderlinge wedstrijden gehouden worden, die echter op een anderen leest ge schoeid zullen zijn dan de wed strijden van de laatste twee jaar. Hieraan kunnen alle leden, ook zijr die event, mochten willen toetre den, deelnemen, doch het is wen schelijk, dat men dan vanaf den eersten avond deelneemt om het puntenaantal tegen het einde hoo ger te kunnen opvoeren. o VOETBALSPORT. Het eerste elftal van R. V. speelt Zondag weer een uitwedstrijd nu tegen het pas gepromoveerde Eiler mark. Dat dit geen club is om te onderschatten, heeft zij in de eerste wedstrijden van dit seizoen al wel bewezen. Onze plaatsgenooten heb ben echter onlangs te Enschede reeds getoond, dat zij ook meetellen en wij hebben vertrouwen, dat zij het ook nu bij de grensbewoners niet zullen laten zitten. R. V. 2 ontvangt bezoek van Golto II. Wij kunnen over de kracht van het tweede elftal van R. V. moeilijk een oordeel vellen, doch zijn overtuigd, dat zij den be zoekers een warme ontvangstzullen bereiden. R. V. 3 gaat op bezoek bij Almelo 4 en wij geven hier onze plaatsgenooten een goede kans de eerste twee punten te vergaren. Het juniores elftal tenslotte gaat 'heden, Zaterdagmiddag, naar Al- melp .om den eersten wedstnjdjat) junioreselftal van Almelo. We her inneren oïMtatóiog die mooie over winning van onze plaatsgenooten in de laatste ontmoeting. R.V.'ers, tracht het net zoc te doen. ■taris te Rijssen, zal Dinsdag Oct. 1932 bij inzet in het Dement SCHUTJEN te issen, en 14 da,gen later toeslag in „DE KROON" laar, telkens 's avonds 7 ir, voor de STAD RITSS EN OrpTiek verkocpen degen te Rijssen. in den «omkamp. (tuin van Dr. "OKKERS), in 4 perceelen, xsp. groot 6,246,522,52 f 2,76 are. parten verkrijgbaar bij den itaris. j 40 kg. Thuis bezorgd brelcokes 50 cent iove cokes 60 cent klopte I 65 cent geklopte II 70 cent gehaald van de gasfabriek cent per mud minder, ik verkrijgbaar bij handelaren Telefoon no. 19 mm. ■m f. m Wederom nieuwe sorteering HAARDEN en KACHELS» waaronder de steeds gunstig bekende „GERMAINE" HAARDEN en „GERMANE" KACHELS. Ook in prijzen BENEDEN CONCURRENTIE. Verder ruime voorraad geëmailleerde VOETPLATEN en VULEMMERS enz. Tevens het adres voor prima goedkoope met normaal stroomverbruik. Beleefd aanbevelend, I zijn onderstaande soorten voorradig Zeer fijne Leidsche le soort fabrieks Leidsche Gewone T^eidsche Edammer vette, zeer oud Edammer 40 plus Noora-Hollandsche Edammer 40 plus Friesche Edammer 30 plus belegen Edammer 20 plus belegen Gouda 20-plus Broodjes Komijne, circa 2 pond Brondjes 20 plus Broodjef 40 plus Baby Edammer circa 2J§j pond Op verzoek alles machinaal gesneden. TELEFOON 53 - RUSSEN. VRAAGT ZE BIJ UW LEVERANCIER. SPECIALE MERKEN: SCHILLETJE, VOORBURG, HALF OM HALF, FLADDERAC. 1 VAN Dr.J. B. MEENK ZIJN TE BEKOMEN: 1 de Zenuwhoofdpijnpoeders a 5 ets. per poeder f Maagpijnpoeders a 5 ets. per poeder - Rheumatiekpoeders a 5 ets. per poeder |t verder Wormpoeders, Biergistpoeders tegen puk kels en puisten, roode hoestpoeders enz. het por tret en de driehoekzegei met de letters E. M. B. waarborgen de echtheid. Verkrijgbaar bij H.H. Apothekers en Drogisten. Indien niet te bekomen, wendt U tot E. M. Braskamp, Rijswijk Z.H, lIlÉSiSÉlÉÏ- m itationsdwarsstraat No. 33. Liginnen wij met onze ■an Kunstaardewerk, Luxe ostpapier en cartes, Kinder spelen, foto-albums enz. KUIPER ZUTFEN |;0mf met de Groote Octobersmarkt met dlerlei soorten Kuip- verk, balies en inmaak- onnen. Standplaats op iet Schild. 3iedt zich aan tegen 1 Nov. voor f 1,25 a f 1,50 per dag. V/ie zegt de Uitgever. 50000 POND te koop, ook per 1000 pond bij GEBR. TEESSELINK aan de Harde weg, Zuna. A30MM EMEiaXFJa op binnen- en !tenlandsche tijdschriften wor den door ons gaaiaangenomen. Weer ontvangen Sterk verlaagde prijs. Aanbevelend, VERSUS Nieuwe donatiekaarten aan de controle). OPRUIMING OPRUIMING ZEER LAGE PRIJZEN VANAF 25 CT. Tevens ontvangen een Prachtige collectie stalen voor Costuums, Overjassen enz. welke oij aan vrage wordt thuis bezorgd. ZIET DE ETALAGE. Aanbevelend, OPRUIMING OPRUIMING Bouwt errein ■f Haarden - Kachels G. Klein Rouweler GERMANE 1

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1932 | | pagina 2