Auond-uahieehenschooi flilssen enjmstrehen. Druk en Uitgave van G. ten Gate Hzn*, ter Horst J* Hzrustraat, Telei 41, Ri jssen* 2 LEERAREN Nummer 900 Zaterdag U Juni 1932. Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterliik Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. BIJ HET AFSCHEID van G. M E I L I N K door collega H. DE JONG. Geachte Vriend Meilink, Vier en veertig lange jaren Hebt gij 't onderwijs gediend. Niemand zal het gaan ontkennen De rust, die is nu wel verdiend. In die lange reeks van jaren, Hebt gij velen bijgebracht, Wat in 't leven komt te stade, De positie ongeacht. In de jaren, toen zij zaten, Nog als leerling in uw klas, Konden zij dat niet waardeeren, Zooiets, dat komt later pas. Daarvan gaf de dag van heden Ondubbelzinnig u een blijk. En ik denk, bij al die hulde Voelt ge een koning u te rijk. In uw loopbaan als onderwijzer, Hebt gij heel wat werk gedaan Wat een sommen, wat een lessen, Als een berg zien wij dat staan. In al de klassen van de school hier Laagste, hoogste en tusschenin, Hebt gij kind'ren moeten leeren Aan 't einde dus en aan 't begin. Aap, noot, mies leerdet gij ze spellen, Tafels: 2 x 2 is 4. Verder deca, hecto, kilo, Een koe is een herkauwend dier. Hoeveel Are is een Bunder? Moet gebeur(d) (t) met d of t? En hoe schrijf je 't woordje ho(o)pen, Met één o of wel met twee? Dan V6 x 7S, Kun je zingen, zing dan mee! Plaatsen, bergen, landen, meren. Van de Zwarte en Witte Zee. Al die zaken en veel meer nog Passeerden zoo de school-revue, En vaak vroegt ge aan u zeiven Weten de kinderen dat alles nu? Meilink, wat we hier zoo noemden, Deedt gij mond'ling voor de klas, Maar om te wéten of ze 't kenden, Kwamen lei en schrift te pas. En de kind'ren moesten schrijven Heel die vele jaren door. En gij gingt dan corrigeeren, Na de schooltijd en er voor! En hoeveel lange uren Hebt gij daar niet aan besteed? Ieder kan daar wel naar gissen, Maar niemand is er, die het weet. Maar als men dat toch eens kon weten, En het dan als maatstaf koos, Zou men ooit weer kunnen zeggen Schoolmeesters zijn steeds werkloos? Werkloos in dézen zin dan: Zij werken bijna niet. Men sprak dan tegen beter weten En kende meester Meilink niet 1 Zoo 44 jaar correctie Van sommen, opstel en dictee, Al die bladen naast elkander Je bedekte ons land er mee. Of dat alles opgestapeld Tot één groote hoop, als 't kon, Die kwam dan tot in de wolken, Ja, verduisterde de zon. En dan is er verder dit nog, Waarvan de statistiek niets zegt, Hoewel het toch aanvankelijk In een schrift werd vastgelegd. Hoeveel hebt gij al dien kind'ren Bovendien wel niet gegeven, Waarvoor ze u dankbaar blijven Geheel hun verder leven. Die hier aanwezig zijn En 't zelf hebben gevoeld, Beamen dit zeer zeker Er worden „kwartiertjes" bedoeld. Het zou vervelend worden Zoo langer door te gaan, En als maar op te noemen, Wat gij zoo hebt gedaan. En dan, ook ieder weet het, Uw werk is zoo bekend, Maar toch nog 'n enkel woordje, Ik ben dan gauw aan 't end. „Het wond're ambt", noemt men 't Werk van een dominee, Maar telt dat van een meester Daarbij ook niet mee? Groote scharen kind'ren Hebt gij op school geleerd. En ieder van ons weet dat, Liefst goed en niet verkeerd. Gij deedt dat naar een leerplan, Gemaakt volgens de wetten, Daar staat van alles op. Doch wat men er niet op kon zetten. Dat was, hetgeen er van u zelf Als paedagoog, als mensch uitging En dat iedere leerling Van u cadeau ontving. Die kind'ren van voorheen Zijn nu Rijssen's vaders, moeders bij Misschien grootouders ook En dan, de toekomst dragen zij. En als wij zien Hoe die allen u nu eeren, Dan kan ons dit (zoo wij 't niet wisten) Op deez' middag leeren: Hoe zij uw werk stellen Op zeer hoogen prijs. En 't is voor ons opnieuw Een bewijs Dat d' openbare school Aan iedereen kan geven Hetgeen men later noodig heeft Voor 't leven! Meilink, heel deez' mooie hulde Gaat vandaag om uw persoon En is, na zooveel trouwe arbeid. Zeker wel 't verdiende loon. Doch persoon en arbeid samen Vormen voor ons een symbool. Brengt men hulde aan den meester, Mede aan die mooie school! Dat 's de school, zoo wij die denken, Als de school voor iedereen, Die leidt tot christelijke en maatschaps- [deugden, Overtuiging krenkt er geen. Dat 's de school, die 't kind des kinds [geeft, Waar verdraagzaamheid steeds bloeit; Waar men niet in dogma's kluistert, Waar 'n goede maatschappij uit groeit. Dat 's de school, die haar vanen rein [houdt, Dat 's de school met 'n heerlijk doel, Dat 's de school, waar 't kind opgroeit Tot mensch, met ruim en warm gevoel En zoo is de dag gekomen, Waarop ge thans scheiden gaat, Van uw werk, uw klas, collega's, Achter dit een punt nu staat. Een punt neemt in een meestersleven Een belangrijke plaats vaak in, Want een punt, we weten 't allen, Is het laatste van een zin. Maar de punt door u geplaatst nu, Staat niet achter 'n enk'le zin, Doch ze sluit een heel dik boek af En dat boek houdt heel wat in Na dit deel komt dan een tweede, Zeker niet van storm en drang, Maar we hopen toch, vriend Meilink, Dat dit deel ook wordt flink lang. Leef gelukkig met uw vrouw nog Menig jaar na dezen dag. Dat je elkander in gezondheid Nog heel lang behouden mag 1 Leef gelukkig met de and'ren, Uwe kind'ren, klein en groot, Speel zoo druk maar met de jongste, Dat de leunstoel u tot rusten noodt. Die leunstoel bieden de collega's U met warme hulde aan, Beschouw dat als blijk van de vriendschap Die onderling steeds mocht bestaan. Gij zijt de man niet om te luieren Voortaan den heelen dag. Uw tuin en and're dingen Leggen straks op u beslag. Meilink, zaai uien en spinazie, Bouw zuring, bieten, sla; Leg peulen, doppers, boonen En plant andijvie na. Pluk straks uw appels, peren, Uw pruimen en ander fruit En als ge dan eens moe zijt, Rust in de leunstoel uit. 'k Hoop, dat ge dan kunt denken Als schoolmeester had ik *t goed, Maar zóó met pensioen te wezen, Maakt óók het leven zoet. voor GEVRAAGD waarvan EEN LEERAAR voor TAAL en REKENEN in het bezit van hoofdakte. Akte wiskunde strekt tof aanbeveling, EEN LEERAAR voor elecfrofechnisch en werktuigkundig feekenen. Salaris volgens Rijksregeling. Duur cursus 1 October 1932—1 April 1933. Sollicitatiën vóór 20 Juni bij den Secre taris R. E. DE VAAL, Elsenerstraat 52, Rijssen. PREDIKBEURTEN op Zondag 12 Juni. Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk. Voorm. half tien ds. van Voorthui zen. Nam. 3 uur ds. van Willigen. Westerkerk. Voorm. hall tien ds. van Willigen. Nam. 3 uur ds. van Voorthuizen. Doopsbediening. ELZEN. Nam. 5,30 uur ds. van Willigen. Geref. Kerk (Boomkamp). Voorm. half tien ds. M. M. Horjus. Nam. half drie ds. M. M. Horjus. Zelfst. Chr. Geref. Gem. o.h. Kruis. Walkerk. Voorm. half tien Preeklezen. Nam. half die de heer Wijting, 's Av. zes uur Preeklezen. Noorderkerk. Voorm. half tien de heer Wijting. Nam. half drie Preeklezen. Dortsch Geref. Gem. Voorm. half 10, nam. half 3 en 's av. 6 uur Preeklezen. —o De politie verzoekt ons mede te deelen, dat wielrijders verplicht zijn rechts langs de straten en wegen te rijden, en bij tegenkomen op een rijwielpad achter elkander te gaan, met dien verstande dat de links rijdende persoon zich achter de rechts rijdende moet begeven. Er zal streng op worden gelet dat de verkeersbepalingen worden nage leefd. o FKRI AD RUSSEN

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1932 | | pagina 1