n lip mmeimii crinyu* ppn Druk en Uitgave van G. ten Gate Hzn.t ter Horst Hzn.straat, Telet 41, Rijssen. Engelsche Stoffen Kills v 1 fftf v Nummer 884 Zaterdag 20 Februari 1932. pif i igiiijj HÉ "'Al VERKLARING. B. I KAMPHUIS RUSSEN. PI JÊw liL GiöLr -. te- ftG A 6? 1 - Al Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterliik Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 15 regels 50 cent, elke regel n eer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. In ^verband met geruchten, die hier in Rijssen de ronde doen, dat er des Zondags nog werk op de gasfabriek zou worden verricht, verklaart ondergeteekende met de meeste zekerheid, dat dit beslist een onwaarheid is. De gasproductie en verdere ar beid staat heelemaal stil gedurende den Zondag. Alleen moet er gedurende den Zondag door een arbeider twee maal controle worden gehouden, ter voorkoming van gevaar en on gelukken, en dit houdt dus geen verband met het maken van gas. Deze controle duurt gemiddeld hoogstens ongeveer 20 minuten. De Voorzitter der Gascommissie, J. KNOTTENBELT. Maandagavond v ergaderde onder voorzitterschap van den heer M. G. van Heel, de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs. De nieuwe leden, de heeren R. Bosma en J. Struik, werden geïn stalleerd. Uit het jaarverslag van den secretaris bleek, dat de toestand van het lager onderwijs in deze gemeente, over 't geheel genomen, goed genoemd wordt. Tevens, dat op den laatsten teldatum Rijssen 1753 schoolgaande kinderen had, waarvan 1410 bijzonder en 343 openbaar onderwijs ontvingen. Er zijn 45 leerkrachten. Op de voordrachten, vacatures de heeren G. Meilink en F. Sterken- burg werden als no. 1 geplaatst de heeren J. Nijhoff en Wouden berg. In de plaats van den heer G. Meilink, die als secretaris al trad, werd de heer B. J. Michon gekozen. De voorzitter sprak zeer waar- deerende woorden tegen den schei denden secretaris, den heer Meilink die 10 jaar, dat is al den tijd die de Commissie bestaat, zeer ambi tieus het secretariaat heeft waar genomen. o Dinsdagmiddag brachten de leer lingen der vier hoogste klassen der openbare lagere school en die der Chr. U. L. O.-school een bezoek aan het Parkgebouw, waar door de firma van Nelle te Rotterdam films werden vertoond, betrekking heb bende op de productie van thee en koffie. —o Dinsdagmorgen werd een militair vliegtuig van De Kooy, waarin twee adelborsten gezeten waren, door een motordefect genoodzaakt op den Mors een noodlanding te doen. Reeds boven Deventer be merkten de inzittenden dat de motor onklaar raakte. Zij hebben kans ge zien tot Rijssen door te vliegen. In den middag is een tweede vlieg tuig ter assistentie aangekomen. Het defect kon niet voor het vallen van den avond hersteld worden, zoodat beide vliegtuigen in den Mors moesten overnachten. Woensdagmiddag zijn beide vlieg tuigen weer vertrokken. Doch na plm. 1 uur kwam er één terug. Wegens mist kon men op de vlieg velden niet landen. Het andere vliegtuig in bij Amersfoort gedaald. o De Herv. Jongel. vereen. Imma- nuël, hield onder leiding van Ds. A. van Willigen haar 57e jaarver gadering in de leerkamer achter de Herv. Kerk. Door Ds. v. Willigen werd de bijeenkomst met gebed geopend, waarna hij een inleidend woord sprak. Als gebruikelijk wer-, den de jaarverslagen door secretaris en penningmeester uitgebracht. De avond werd verder doorgebracht met het lezen van opstellen en voordrachten. Een dameskwartet zorgde voor aardige afwisseling, Afgevaardigden van de Meisjesver. alhier en de Jongl. ver. te Wierden brachten de beste wenschen over. In de pauzes werden de talrijk op gekomen belangstellenden getrac- teerd. Het was voor de aanwezigen een mooie avond, waarop met vol doening kan worden teruggezien. o— Gevonden1 pak zeep, 2 porte- monnaies met inhoud, 1 huissleutel, 3 belastingplaatjes, 1 stratenmakers hamer, eenig breiwerk. Verloren: 1 zilveren armband, 1 paar duimhandschoenen, 1 all. duimstok, 1 O. I. duif, 1 viertand, 1 belastingplaatje. o Door den bouwkundige G. J. ten Berge werd Vrijdagavond aanbe steed het bouwen van een woonhuis voor den heer J. Zwoferink. Laagste inschrijvers voor metsel en timmerwerk Bakker en Kettelarij f 2288, schilderwerk A. Brinks f80, smidswerk Klein Rouweler f 94, loodgieterswerk Aalderink f 90. o Aan de fa. B. J. Nijhuis Zn. is opgedragen het bouwen van een kerkgebouw voor de Ned. Herv. Gem. te Zwolle. HUTTENWAL I J- RIISSEN. HET ADRES VOOR DE KWALITEIT PREDIKBEURTEN op Zondag 21 Februari. Ned. Herv. Kerk. ■r Groote Kerk. Voorm. half tien Ds. van Willigen Nam. half 3 ds. Wartena v. Borne. Westerkerk. Voorm. half tien de heer Dijkman. ,,Nam. half drie Ds. van Willigen. Groote Kerk Donderdag 25 Febr. zeven uur D.V.ds. van Willigen. Onderwerp: Openbaring5: 11—14: Lofprijzing des Heeren. 3 Geref. Kerk (Boomkamp). Voorm. half tien Ds. Horjus, Nam. half drie Ds. M. M. Horjus. Zelfst. Chr. Geref. Gem. o.h. Kruis. Walkerk. Voorm. half tien de heer Wijting. Nam. half drie Ds. van Wier. 's Av. zes uur Ds. van Wier. Noorderkerk. jVoorm. half tien Ds. van Wier. Nam. half drie de heer Wijting. AVoensdagavond half acht de heer p^ijting m de Walkerk. Dortsch Geref. Gem. Voorm. half 10, nam. twee uur en half acht ds. Fraanje v. Barneveld. Woensdagavond Preeklezen. Nederlandsche Protestantenbond. Zondagavond 7 uur ds. ter Haar van Deventer. o Burgerlij ke Stand van 10—17 Febr. Geboren: Gerrlt Jan zv G. W. Borghuis en A. Averesch Wille- brordus Antonius zv H. G. Huiskes en M. B. Meinders Jannetje dv F. Temmink en J. Poortman Johanna Bernarda dv J. Brinks en G. L. Tukkers Johannes Ger- hardus Bernardus zv G. J. Stroot en M. G. Mannink. Gehuwd: J. Poortman 23 j. en S. van Dijk 20 j. J. Reterink 29 j. en G. Baan 27 j. F. Markvoort 25 j. en J. Dommerholt 28 j. Overleden: A. ter Harmsel 72 j. J. A. Kienhuis 90 j. wednr. van M. Niehuis. —o Weekmarkt. Oude Kippen f 0,50—f 0,90 longe Kippen f 1,50f 1,75 Oude Hanen f0,50—f0,85 Jonge Hanen f0,50f 1,50 Tamme Konijnen f 0,30f 1,60 Tamme Eenden f0,30—f0,35 Duiven f 0,00—f 0,00 Kippeneieren f 2,25—f 3,per 100 Het kantoor der is geopend op MAANDAG, WOENS DAG en VRIJDAG van 's morgens 11—1 uur en op DINSDAG en DON DERDAG des avonds van 79 uur. TRADER HORN. Vrijdag 26 en Zaterdag 27 Febr. zal in het Parkgebouw deze Afrika- film worden vertoond. Het Christ. Dagbl. „De Neder lander" zegt van deze film: Het ligt niet in de lijn van ons blad rolprenten recensies te geven; wij mogen voor een zeer bijzonder filmwerk, als Trader Horn, een uit zondering maken. De Metro-Goldwijn-Mayer Mij., de groote film mij. ter wereld, heeft een rolprent vervaardigd, genaamd „Trader Horn", naar een boek van Ethelreda Lewis, zoo grootsch en indrukwekkend als er nog zelden vertoond is. Men kan hier het genot smaken Afrika te zien en niet een imitatie. In „Trader Horn" zien wij de die ren niet alleen, wij hooren hen ook. Men hoort de krokodillen, het „lachen" der hyena's, van leeuwen, het dreig der nijlpaarden. Wanneer men het j der nachtvogels hoort, sche kreten der mediGjnrucumen, het rhytmisch gestamp der soldaten en de eentonige zangen, dan rijst het beeld van Afrika op, zooals geen zwijgende film dat zou kun nen doen. Het R.K. Dagbl. „De Tijd" schrijft: Een film, die in een perfecte ge- luids- en beeldweergave Afrika, natuur, dieren en volken laat zien zooals voor haar nog nooit een „wildernisfilm" gedaan heeft. Naast zeldzame opname van dieren en prachtige natuurtafereelen, geeft zij scènes van negervolksstammen, van zoo verbijsterend elementair leven, dat in den vollen zin een nieuwe wereld voor den toeschou wer open gaat. o Marktbericht van Maandag Aangevoerd 1387 stuks vee 280 Koeien 57 Stieren 340 Pinken en Kalveren Nuchtere Kalveren Schapen Lammeren 45 Varkens 665 Biggen Vette koeien f 0,30—f 0,70 per Kg. Neurende f180—f230 p. stuk. Guste f 120—f165 Stieren f 35—f 150 Ossen f f n Pinken f 60—f 150 Kalveren f 30—f 110 Nucht. kalveren f f Schapen f f Lammeren f f n Varkens f 10—f 32 Biggen f 0,45—f 0,75 per week Handel tamelijk. o VOO

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1932 | | pagina 1