G R A "FT S l v. d.WILLIGE (Uili (i doutuen of uemouwsn fl.UJiiliiefis!ai!iisMiiiii E&BOEtE SENIOR IsiË.lggj T821- truien, kousen russen. ËMSÊiÊÈÊÊÊÊÊÊÊÈÊSËÊÊÊÊBM W ollen Onderjurken Engelsche Stoffen aLZZ* ""li kri,9en en dan kunnen fersf°',e le<de° »»»kte hLTdVV het aanstaande Kerst- feest de leiding op zich te wjjlen nem£n B. J. KAMPHUIS k?fbreide krUik2ak> 1 ^duurd ft Jubileum van Maester Bruggink EN SOKKEN J. VAN DE WILLIGE. JOH.. H. HATTBN daÏdaM 0n 9eeSt 9enadi0 nabii' Inder' .eh™" a"":! Bn™'°k Ertsen levensavond el?'ïp'zifn" dfle2e9OTden 'nflang doos gen/deïd SÉ 2 Werpt Uw brood Donderdagavond werd in de Groote Kerk een herdenking °?St Kehouden. Wij hop! een versiaoVn 11 versDg" op te nemen. PREDIKBEU RTEN op Zondag 22 November. Ned. Herv. Kerk. Groote Kerk. Voorm. half tien Ds. van Willigen Nabetr. H. Avondmaal. Nam. half. drie de heer Dijkman. Westerkerk. Voorm. half tien de heer Dijkman. Nam. half drie Ds. van Willigen Donderdag 26 Nov. 7 uur de heer Dijkman. Geref. Kerk (Boomkamp). Voorm. half tien ds. M. M. Horjus Nam. half drie ds. M. M. Horjus Zelfst. Geref. Gem. o. h. Kruis. Walkerk. Voorm. half tien Ds. van Wier. Nam. half drie de heer Wijting j S Av. zes uur Ds van Wier 6- I Woensdag 24 November half acht «e heer Wijting. Noorderkerk f Voorm. half tien de heer Wijting, j Nam. half drie ds. van Wier. Dortsch Geref Gem Voorm. half tien, nam. twee uur en s av. half zes Leesdienst. Woensdag 14 November half acht Deesdienst. Nederl. Protestanten Bond. Zondagavond zeven uur Ds A H van Drooge van Deventer. HUTTENWAL 1 RUSSEN. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden 1 ?,lpacca beursJ'e. 2 rozekransen, 1 thermosflesch, 1 wit overhemd met boord, 2 belastingplaatjes V erloren kleedje, 1 zilveren broche, I green 2 portemonnaies met inhoud, inlichtingen op het politiebureau. -o Burgerlijke Stand van 11-18 Nov Geboren; Egbert zv E. Dommer- holt en M. Kieftenbelt - Johannes an HZV^ 'iM' Bulthuis en J- Bentert Jan Hendnk zv H. Zandvoort en Wevers - Pieternella Antonia dv B. Pongers en P. A. van Rumpt. Peelemaa 1 niet, maar wel voor een luttel bedrag BIJ ALS STEEDS 'T BESTE. Is £St4eon-n Van, NoVember IebZ ik is bet 40 joar eleen OOK VOOR NAAR STEEDS HET BESTE. Laat Uw BOUWWERK aanbe steden, bestek en teekening maken door ondergeteekende, dit is voor Uhet beste en voordeeligst. 7-9 Weekmarkt. Oude Kippen f0,70f 1,00 longe Kippen f 1.75 - f2,90 Oude Hanen f0,75f 1,00 jonge Hanen f0.50.- f I*75 Tamme Konijnen f 0,80— f2,25 lamme Eenden f0,40—f060 Duiven f 0,00-f 0,60 Kippeneieren f 6.60-f 7,00 per 100 o— meente U wenscht te danken voor alles wat gij voor haar geweest zijt Zonder aanzien des persoons zijt gij Uwen weg gegaan en hebt Uwe roe ping vervuld. Onze wensch is, dat de eere U nog vele jaren spare voor de Uwen en ons allen. Hij zij U naar daad Meester gij weet en voelt het zelf dat langzaam de avond daalt na een leven van arbeid en strijd. De eeuwig. oeèfs °penbaren dat gij niet tever g ets in onze gemeente hebt gearbeid. stem het^ri Vu °nZe 9emeente veler 'k 7aM dlchter, ma9 nazingen k Zal daar mijn vriend mijn dank betalen, Die mij den heilsweg wijzen wou; En hem daar milhoenen malen nog zeg'nen voor zijn liefde en trouw. Daar vind ik bij mijn God en Heer, Dien trouwste! vriend op aarde weer. Tenslotte rest tt nog ,U namens de leden onzer Hervormde gemeente uit de plaats en alle buurtschappen een stoffelijk blijk van waarcleenng en dankbaarheid aan te bieden. Zelfs hebben hieraan oud leerlingen en vrienden van andere ge zindten bijgedragen. Ongetwijfeld zult genieten van deze geschenken. Laten zij U steeds onze gemeente in herinne ring mogen brengen, welke wij metal haar nooden in Uw voorbede aanbe velen. Ik noodig U thans uit deze bloemenhulde, dit orgel en dezen haard namens de gemeente te aanvaarden. Op verzoek van den jubilaris werd nu het nieuwe orgel voor het eerst be- speeld werd, gezongen Ps. 72 11 Zijn Kaam moet eeuwig eer ontvangen I Daarop zongen de aanwezigen op ver zoek van ds van Willigen Ps. 134:3. De Eerw. Heer Dijkman feliciteerde lieerenden collega en wees op de aangename samenwerking welke er steeds tusschen hen bestaan had. onder harte'1,ke bewoordingen getuigde hij er van hoe de heer Bruggink voor hem een steun was geweest en wenschte hem verder Gods zegen toe. t .e,. ^eer Hegeman sprak een hartelijk en waardeerend woord namens de buurtschap Elzen, het bijzondere ar beidsterrein van den Jubilaris. Namens de Jongelingsvereen. voerde de heer Spanjer het woord. Hij bracht den heer Bruggink dank voor alles wat dfe ln hket belaag der jeugd heeft ge daan en bood hem als een blijk van erkentelijkheid een kostbaar boekwerk aan. A De heer J Bruins dankte den jubilaris voor zijn arbeid op de Zondagscholen en bood namens de kinderen eeq boe- kenkast aan. Aan zijn toerpraak ver bondI de heer Bruins een hartelijk per soonlijk woord. De Edelachtbare heer Burgemeester Knottenbelt wenschte den heer Bruggink ook geluk met zijn jubileum. Hij wees °P'.dat df Bruggink altijd een scheiden plaats in de Gemeente had ingenomen, doch dat er van zijn werk een verborgen kracht uitging. Zooals het zuurdeesem in het meel in het ver borgen zijn kracht doet, zoo heeft het woord van den jubilaris doorgewerkt in de gemeente. Hij hoopt dat ookTn de toekomst s Heeren zegen zijn deel mag zijn. Namens het Bestuur der Chr Be waarschool sprak dr. Oosthoek, die den jubilaris, die practisch alleen het bestuur uitmaakte, hartelijk dank bracht voor dchtinaat| V°°r de2e onderwijsin- heeft willen doen20 vana^8e oprichting Mevrouw Knottenbelt sprak namens het damescomité aan de Bewaarschool ver bonden. De samenwerking tusschen den voorzitter van het bestuur en het dames comité was altijd hartelijk. Zij prees .act «aarnee de heer BrugjinLLÏ van de gelegenheid gebruik den jubilaris r°od na™ens het damescomité een prachtige rooktafel aan. Mejuffrouw Nieuwenhuis getuigde van de erkentelijkheid der Meisjesver- eemging voor den steun steeds van den jubilaris ontvangen. Tenslotte sprak diaken Poortman nog een persoonlijk woord van hart tot hart getuigende van de liefde van den heer Bruggink tot de jeugd. Aan het einde van de toespraken nam de jubilaris het woord en dankte degenen, die het woord voerden voor de goede woorden en wenschen. In het bijzonder dankte hij al de aanwezen "f ueD I*?1 de Gemeente voor deze grootsche huldiging. Nooit zegt de ju! dezZ'ahe part,Van 9eweest en uit Z ,3lgemeene belangstelling blijkt hem, dat hij voor heel de gemeente ae weesti, Mij wordt te veebeer bewegen r!w W3t ik gedaan heb in van li"0?' 1, d°en al' dienstknecht Gemeente. a'S d,Ma» d« Nog werd gezongen Ps. 84 vers 3 Srr,n w-,fCi&,e door ','e, danlzeMh" Des middags recipiëerde de jubilaris van 3—5 uur en van 7—9 uur Velen HoS, A mZ ten WI> °P Dsmevr Horjus, den heer Bosma, gemeente rSe?driondee G" VM Wi^aardem toe en sPrak d^ jubilaris e,en geogde van zijn ijver toe wijding en liefde 0.-.V Ds SrK»H u °k was aanwezig Us- Schellenberg van Markelo 9 Up verzoek van enkele zusters der emeente werd gezongen Ps. 121 .4 1 Bij de avond-receptie was de belana de!!! geleae°h EngeIbarts een voor ze gelegenheid vervaardigd lied ae Ps!*?: fepsm6n8lijk10Werd gezongen dankzegging eindigde. 9 bo^°DshE cTr ,VaD V s'°'vers ook nam V3n Bellendoorn meester Vn! 'T 9Cmeente' waa"a eester Bruggmk zoo vaak het woord aanIeDse' vTZ geIukwenschen brachten A V lgCn en Dr" Oosthoek brachten den jubilaris weer naar zijne Meester Bruggink mag op een ge zegenden dag terugzien. De Heere geve vlden "ff en glieult het weder- vinden na vele dagen. Det as godsdiensoonderwiezer Maester Bruggink hier verscheen En ze woll n urn op den dag non As herinnering doaran n oet daank vuur al zinn'n oarbeid Een en aander anbèen dan. NTn-Zu-1S' mUt 1 bier zeggen Neet biej schriew'n alleene bleew'n En zThebtn 'T gelukke wünsket izn ze hebt urn volle geew'n. f Maester 't was ook wa verdeènd heur Want ie, deenn'n aalt wat iej kon! n H! vermaand w°er 'j monn'n vermanen Hebt etroost woer j troossen monn'n Iej hebt volle goöd edoane uur de ooi n en vuur de -eü d Men mg kinderhatte heb iej Op 'eleid in eer en deugd. En ook 's Zundaags in de koarke Hoe vaak hej t oonz neet 'ezeg Det vuur Christus volgelingen Eens de Kroön is weg 'eleg Maester van den Grooten Maester Den oew hier hef an 'esteeld Den oew hier wol loaten woarken ^P dit groote oarbeidsveeld Det oew noa den zwoaren oarbeid Noa al waj hier hebt volbrach, Wochen mag een röstig léven En n een bessen oölen dag Maester dej nog vólle joaren 7int en bliewt dezelfde man Dent zoo bliej is met de bliejen En met de droow'n truur'n kan. Maester k zal t hier meer biej loaten Doch as straks de oavend daalt Hop ik dej met vreugdezangen Jn Gods hoes wordt binn'n'ehaald M. het adres VOOR DE KWALITEIT Rohofstr. 83 Tel. 507 ALMELO Het kantoor der is geopend op MAANDAG, WOENS DAG en VRIJDAG van s morgens 11-1 uur en op DINSDAG en DON DERDAG des avor 1 Holland maakt Berko moda' rijwiellamp: Berko- «wm Deze nieuwe lamp, waarvan we dealen roestvrij zijn gemaakt. langzaam rijden een 'icllt- t-aat een Berko-Errea patoeren op Uw nieuwe fiets. ■W let op d«» naam en de rood- galeverpakking. Berko-Erres wordt y66" geïmporteerd en gegaran- N V* Handelmg 81 Btoiwls Zonen. Rotterdam.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1931 | | pagina 2