I édeGroote Marktverloting Mmdensiands-credieimnii Boat Rieuiiensiuia. 1 J Wed. J. Th. GIJSBERS. V oetbalschoenen lEiiniiizijii JE Pil" De leerboeken L V. 1 M Zl MSPleÜSlil, m Q V O H A inmaakglazen Verkade's San Francisco G. ter Harmsel Azn. 12 OCTOBER 1931 Voor wederverkoopers zijn loten verkrijgbaar elke MAANDAG- en DONDERDAG AVOND van 7-8.30 uur. Allen die iets te VOR DEREN hebben van wij len Dr. STOKKERS, worden verzocht dit op te geven aan notaris Schönfeld Wie hers. RUSSEN. KALT! Kippen en Hanen. DEMONNE PENSION KOSTER Toelating leerlingen O.L. School. nieuwe leerlingen VACANTIE-VREUGDE G. WOLTERS. 12 ct. per ons. Verkade's en Lindebooms Biscuits. Voor goedkoope naar J. H. f A N S E N, Parkstraat 15. Goedgekeurd bij Min. Besluit van 24 Juni 5931, No. 821. H. DE 30NG, Stationsdwarsweg 53 Zaterdagavond gaf de muziekver. „Wilhelmina" weereen tuinconcert in 't Park. Op zeer verdienstelijke wijze wer den een 8 tal nummers ten gehoore gebracht, terwijl na afloop open luchtbal werd gehouden. o— Woensdagmiddag werd in het Park de Twentsche Coöperatiedag gehouden. Uit geheel Twenthe kwa men de bezoekers per bus or trein hier tegen 2 uur aan. In 't geheel waren er plm. 3000 bezoekers. Door de heer Weitkamp uit Har den berg en mevr. Straalman-Kre- mer uit Hilversum werd het woord gevoerd, terwij! de muziekvereen. „Kunst aan het Volk" uit Enschede en het gezelschap Renner uit Al melo voor de muziek zorgden. Jammer dat het weer niet beter meewerkte. mmmsimms&mmmsmtwgBmmmmBeismm Stand van de bij de districts ar beidsbeurs Enschede ingekomen aanvragen van werkgevers op 15 Juli 1931. Van 18 jaar en ouder: Mannen. Gehuwde landarbeiders voor de Wieringermeer. Vrouwen. 3flinke werksters tegen half Aug. voor schoolschoonmaak, 1 costuum huisnaaister, 3 dienst boden, 2 dagdienstboden, 3 werk sters (ongeh.), 1 huis verstelnaaister, 4 spoelsters(3 cops, 1 zijde, ongeh.) Te Glanerbrug: 1 huishoudster 35—45 jaar. Jonger dan 18 jaar: 2 barbiersbedienden (leerl.), 2 kleer makers (leerl.), 2 schilders (leerl.), 1 dagmeisje, 1 loop-winkelmsisje, 1 pakster 14 jaa.r Inlichtingen verstrekt H. DE JONG Zwarteweg. o— Naar wij vernemen, zullen „Rijs- sen's Mannenkoor" en „Musica" in vereeniging op Zaterdag 25 Juli, een uitvoering geven in den tuin van het Volkspark. In de Donauwals als laatste num mer van het programma zal de zang door de muziek begeleid worden. o Dinsdagavond werd door den bouwkundige G. J. ten Berge, voor rekening van den heer J. Averink alhier, aanbesteed het bouwen van een woon- en winkelhuis. Ingeschreven werd als volgt: Timmerwerk Te Brinke Kamphuis Fuit f 1325 - 1356 - 1339 - 1465 G. J. Eshuis Ter Steege Smidswerk: M. Smit f 79,50 Tusveld - 66,00 Schrooten - 59,76 Struik - 75,90 A. ter Harmsel - 62,50 Rouweler - 67,00 Paalman - 58,00 Tijhuis - 72,00 Schilderwerk Ten Bolscher f 133 v. d. Noort - 180 Nijland - 147 Kienhuis - 134 Wessels - 152 Wolters - 160 Ter Harmsel - 138 Loodgieterswerk J. Aalderink f 36 Klensman - 34 Bouwmeester - 32 Het metselwerk is ondershands opgedragen aad Gebr. ter Harmsel. EERST EVEN NAAR SPORT, Woensdagavond werd op het R. V. terrein een wedstrijd gespeeld tusschen R.V. 2 en Nijverdal 2. In het begin waren beide partijen vrij wel aan elkaar gewaagd en tot rust was van eenig overwicht van een der elftallen geen sprake, al al was het combinatiespel der Nijverdallers beter. Na rust bleek meer en meer, dat het team van Nijveral beter een geheel vormde, er zat veel meer verband in de ploeg en vooral, meer spirit. Met 6—2 wisten de gasten tenslotte te winnen. Hedenavond gaat R.V. 1 naar Wierden on daar tegen het eerste vau Nijverdal te spelen om een beker. Onze plaatsgenooten zuilen nu wel langzamerhand beseften, dat zij in kunnen vast vast en zeker niet hooger staan dan hun naaste buren en dat zij zich tot het uiter ste zullen moeten inspannen, willen zij eenige kans van slagen hebben. Vooral in vlugheid, een eerste vereischte bij het voetbalspel, schie ten onze plaatsgenooten den laat- sten tijd veel te kort. Het kantoor der is geopend op MAANDAG, WOENS DAG en VRIJDAG van 's morgens 111 uur en op DINSDAG en DON DERDAG des avonds van 7—9 uur. Bij de de Eerw. Zusters in 't St. HENRICUSGE- STICHT zal, (denkelijk in September weer een. cursus geopend worden in koken, huishoudkunde en waschbehandeling en naaien en knippen. Bij voldoende deelname, zullen er afzonderlijk lessen gegeven worden voor niet- Katholieken, Zij, die de cursussen wen- schen te volgen, worden beleefd verzocht zich, zoo spoedig mogelijk op te geven. Eet nu weer Prima schoongemaakte kip pen f 1,50. Ook weer verkrijgbaar KIPPENVEEREN a 35 ct. per pond. Aanbevelend, tegenover den Pol. AANGEBODEN- met vrije zit- en slaapkamer. Te bevragen Bureau dezer. voor H, B. S. en Lyceum worden U vlug en keurig door ons geleverd. Spoedige opgave is evenwel zeer ge- wenscht. Ondergeteekende komt MAANDAG met VIJFTIEN beste aan de Markt. Geen Marktkalveren. Zwolle. w w Te koop: teekenbord, p&sserdoos enz. Holtentorenweg No. 2. e a a a pq O H-l Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat met 1 SEPTEMBER A.S. op de OPENBARE LAGERE SCHOOL zullen worden toegelaten. De leerlingen moeten vóór 1 MAART 1932 den leeftijd van 6 jaren bereikt hebben om toegelaten te kunnen worden. Aangifte kan geschieden bij het Hoofd der School de heer I W E M A, op WOENSDAG 22 JULI a.s., 's nam, van 3—4 uur in de SCHILDSCHOOL. Trouwboekjes meebrengen, eveneens pokkenbriefjes als de kinderen gevaccineerd zijn. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ,J. KNOTTENBELT, Burgemeester. R. BOSMA, Secretaris. DE BESTE VOOR DE LAAGSTE PRIJS Wijde glazen met ring 7* 'V4 1 l1/» 2 L. 32 35 38 43 45 ct. a CONTANT 10 pCt. KORTING. Glazen die tijdens het koken springen of niet goed sluiten worden vergoed. Aanbevelend, Heden weer ontvangen de bekende Verder alle soorten Aanbevelend, Vliegenvangers per 5 stuks 10 cent Azijnessence, voldoende voor 7 fl. azijn per flesch slechts 35 Hoofd Eau de Cologne mei spuitkurkje per fleschie 30 Essence voor Limonade 25 Palmolieve Zeep per 2 stuks 35 Drogisterij Ni u Cd os c CD 3-i JD u u O O O O u CD U m C ^aaa«»i8»Mmi»iii*ii«wry<Mw»i>«»iiiwBi- imam Massa's menschen zijn reeds geholpen door de Hoofdpijnpoe ders van Dr. J. B. MEENK. Deze poeders werken subiet en laten U van Uw vacantie volop genieten. Neemt daarom deze Zenuwhoofdpijnpoeders beslist mede, want U is diep te be klagen, wanneer U pijn hebt en U kunt niet geholpen worden. Vraagt Uw Apotheker of Drogist, maar let op het portret van Dr. J. B. HEENK en den driehoekzegel met de letters E. M. B., waarmede de poeder gesloten is. 3 ets. per poeder; f i.JO per doos van 25 poeders. Ook de Maag- en Siijmpillen van Dr. J. B. MEENK zijn op reis vaak onmisbaar voor goede ontlasting, f 0.40 per doosje van 30 pillen. Wanneer niet voorradig, wendt U tot E. M. BRASKAMP, Rijswijk (Z.-H.), Tel. JJ8264. T C K

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1931 | | pagina 2