B o o m e n. Dennen Ligtenberg. Bi. C. van der Esch zeer menie voeisteois gemakte Dennen, Aangifte van nieuwe leerlingen. LampeHapgeDpaDier Rieuuiephuis. Propaganda-Avond m de Here urijufilüge Landsierm J. WYNIA, mevr. uan utenhoue tol betaling van Dohtersrekerlnoen zii-slaapkamer zit- en slaapkamer, Voor een kwartje COKES De Centrale Schoenmakerij fireoieslr. 12 SCHOENWERK Firma WIERINGA. UIT VOORRAAD LEVERBAAR KLOMPEN. JOH. EBBERS De ie Denerlandsche Celluloselahiabriek Ed. schaapman Co., Zwolle, demonstratie mei cellmeiakken. lepenboomen Aanbesteding. een winkelhuis bij ALBINO G. H. ter Harmsel Azn* tegen verlaagde prijzen* Verkoop van Dennentakken en eikenpalen. MAANDAG 9 FEBRUARI is er gelegenheid tot het aangeven van NIEUWE LEERLINGEN voor de HAARSCHOOL en de school aan den BANISWEG 's avonds van 840 uur in de Bestuurs kamer der HaarschooL MORSINK's Transparant- Detailpapier. Herman Tusveld op Woensdag Februari, fav. 8 uur in 't St. JOZEFGEBOUW. Dohyfral Tabletten Jecovitol Levertraan. Afgehaald van de Gasfabriek Het juiste adres voor alle soorten Eerste klas Reparatie-inrichting H.H. ROOKERS Sigarenmagazijn DE PAUW Het Gemeentebestuur van Rijssen wenscht, bij inschrij ving, te verkoopen ■vgehakt en genummerd, liggende op het Oude fferkhof ^Biljetten waarop vermeld mimmer van het perceel, prijs die men wenscht te be steden, benevens naam en adres van den inschrijver worden ingewacht ter SE CRETARIE op WOENS DAG 11 FEBRUARI e.k. vóór 12 uur des middags. Nadere inlichtingen ver strekt LIGTENBERG Gem. Opz. Notaris te HELLENDOORN zal op VRIJDAG 13 FEBR. 1931 des voormiddags 10 uur op den LIGTENBERG bij den BLIKKERT voor den WelEdelgeb. heer A. J. DE JONG SCHOU WENBURG, publiek verkoopen 200 PERC. geschikt voor sporen, slieten, rikkingen, posten en brand hout. Alles gelegen op den LIGTENBERG, BIJ DEN BLIKKERT. Tevens zullen aldaar ver kocht wordenEenige perc. Aanwijzer de heer J. H EGEM AN, op den LIGTENBERG. Namens de heer G. J. TIMPERS zal op ZATER DAG 14 FEBRUARI nam. 7 uur in café TER HARM- SEL (Jan Kuper) worden aanbesteed Het bouwen van een dubbel woonhuis in drie perceelen. lste perc. Metsel- en Timmerwerk enz. 2de perc. Loodgieters werk. 3de perc. Schilderwerken. Bestek en teekening te ver krijgen bij A. J. JO RISSEN Markeloscheweg 64, tegen betaling van f 4,— per stel, restitutie f 1,50. Aanwijzing volgens bestek. Inschrijvers moeten bestek houders zijn. De kinderen moeten voor October van dit jaar zes jaar worden. Het Bestuur. Centrale Broederij te YPELO bij ENTER heeft in het a.s. seizoen we kelijks af te geven I dagskuikens van prima afstamming. BARNEV. F 34.- W.L. - 30.- WELSM. - 37.50 per 100 stuks. VOOR 20 MAART 10 Korting. Tevens gelegenheid voor LOONBROEDEN. Kachelkunstmoeders voor 5—600 kuikens f 17.-. NIET OP ZONDAG. Wij hebben voorhanden om te beschilderen. Voor Architecten levert thans voor Slagers Machines, gereedschappen, ijskasten, hangwerken, eta lages, hakblokken en weeg schalen. Specerijen, papier darmen, natuurdarmen, vleeschzakjes en cartonnen schaaltjes, percamentpapier, rollade en worsttouw. VOOR BAKKERS: Taartranden, schijven, ge bakdoosjes, bonbonzakjes, beschuitzakken, alle soorten papier, couponringen. bast- band, katoenkoord en pa pierwol. VOOR WINKELIERS: Papierapparaten, rollen pa lier, winkelzakken (alle soor ten), vellen papier bedrukt en onbedrukt, labels, hoeden en pettenzakken enz. Verder sigarenzakjes, papieren ser vetten, zijdevloei-damast. Elke order groot of klein worden steeds vlug en cor rect uitgevoerd. Concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend. TE HUUR: voorheen Slagerij op netten stand te Rijssen. Te bevragen bij Herman Tusveld Grootestraat 19. Spreker de WelEd.Geb. Heer Burgemeester van Denekamp. De leden worden dringend verzocht deze propa- ganda-avond bij te wonen. stelt gelegenheid te Rijssen bij G. van Wijngaarden W.J.Czn. Liefst 's Maandags van 5—8 uur 's avonds. TE HUUR op netten stand Centrum een of met pension Brieven onder No. 12 Bureau van dit Blad. kocjpt U Vanaf Heden tot en met 13 Februari filiaal RIJSSEN JULIAN ASTRAAT. 3 pond prima nieuwe bruine boonen of 3 pond groene erwten of 3 pak No. 1 zeeppoeder of 2 pond prima nieuwe capucijners of 1 pond tutti frutti, pracht samenstelling of 2 pond nieuwe pruimen of 2 pond vijgen of 3 pond tarwe bloem of 2 groote ontbijtkoeken of 1 ponds tablet prima bak- en braadvet of 1 groot blik haring in tomatensaus of 3 rol prima closetpapier of 1 pond Abrikozen of 1 pond Cal. peren. Gebruikt voor Uwe kinderen tegen Engelsche Ziekte en Verkrijgbaar bij de Eerste Rijssensche Drogisterij van Ongeklopt 50 ct. p. 40 Kg. Geklopte I (grof geklopt) 60 ct. p. 40 Kg. Geklopte II (kl. gekl. 65 ct. p. 40 Kg. Parel 40 ct. p. 40 Kg. Thuis bezorgd in de stad 10 cent per meer. Wij verzoeken onze concurrenten beleefd, in verband met de vele na-aperij, welke wij hier te Rijssen hebben ondervonden, thans ook nota te nemen, dat wij aan dezelfde prijzen van HEERENZOLEN EN HAKKEN f 1,80 DAMESZOLEN EN HAKKEN - 1,35 als men gummihakken bij bestelt, niets meer rekenen. voorheen pand Albino Mij. MOOIE PASSENDE SCHERP CONCURREERENDE PRIJZEN, VAKKUNDIGE BEDIENING. Beleefd Aanbevelend, WALSTRAAT 51. Om nog meer rookers kennis te doen maken met onze alom bekende 6 ct. sigaar „Filou" geven wij er thans 5 voor 25 ct. CHIEF WHIP 16 cent. geeft op DONDERDAG 12 FEBR. 1931, 's middags van 2 tot 4 uur in Hotel DE KROON, RIJSSEN, een VOOR IEDER GRATIS TOEGANDELIJK. Speciaal voor Huisvlijt, Kunstnijverheid, Handenarbeid enz. Hoogst interressant. i

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1931 | | pagina 3