t lliislifreraliiilii Deze week Worst koopen bij ALBINO Miner zil- en mer. llinb dag dienstbode Boikh. Mollis. Bntttrl TER GATE. leio's lesierbem Boete. iiBiiiiii MebiissbrMi ospoeiioloekies. FMrtt km iüelMMeii, SCHOENWERK Firma WIERINGA. iisoizuiifsiian jiEairasr nollen Ui. im. Ji UB, EnHPoei Prima Roomboter Groote Opruiming Courant Schoenwerk umllie inr benenen dn prijs morden KrML Op alle andere pin 15 OCi. KORTING. on een partij uitebpaiitofffls Reparoties sterk, netjes en billijk. J. H. JANSSEN, van de Willige j„an besteding. Engelsche Stoffen fAan besteding. Advertentiën lepenboomen ROOMBOTER, reuzen afslag van Manufacturen RUSSEN. B. J. KAMPHUIS VOOr j. A. VAN VK HL N.V. Middenstands-Credietbank Verkoop van RIJSSEN. D. EERDMANS Jzd. H, Averesch Het juiste adres voor alle soorten Eerste klas Reparatie-inrichting. MORSINK's 95 cent per pond. 20 tot 30 procent korting. Zoekt Uw voordeel plaatsgènooten ©ngetwijibM; alles doen om de punten hier Je jjpuden. Het wordt een zwaaf partj. voor R. V., doch, mede' ribt ,h.et oog op eigen terrein, heelt zitóongetwijfeld een goede kans ia de running te blijven. Het tweede gaat naar Golto 2. Ook daar zal het krachtsverschil wel niet heel groot zijn, Mogelijk komen de R V.-reserves eens met een overwinning thuis. Het wordt tijd. Het derde speelt op eigen ter- I rein tegen La Première 3 en kan de punten hier houden, als er goed gespeeld wordt, Ook bij Dinsdag is 'cjóor her .^Kiescollege der Ned. Herv. Kerk met algemeene stem men tot predikant beroepen Ds. J de Bruin van Rotterdam. Z.Eerw. hoopt Zondagmorgen in de Westerkerk en Zondagmiddag in de Groote Kerk op te treden. De ziekentelefoon wordt op beide diensten aangesloten. Het kantoor der is geopend op MAANDAG, WOENS DAG en VRIJDAG van 's morgens 11—1 uur en op DINSDAG en DON DERDAG des avonds van 79 uur. HUTTENWAL 1 RUSSEN. HET ADRES VOOR Qp Woensdag 4 Febr. a.s. 's .middags 3 uur zal in 'i café IjÉpip Rouweler voor den heer J, HARBERS worden aanbesteed Het bouwen van een woonhuis met f schuur a.d. Nijver- dalsché weg. a. Timmer- en Metselwerk. lj>. Loodgieterswerk. Aanwijzing 's middags 1 uur. Nadere inlichtingen worden kerstrekt door f\; GEBR. VOORTMAN. I DE KWALITEIT notaris te Rijssen bericht den inzet van alles 'jelegen te Rijssen. Van Wed, Gr. HANSTE- DE Cis.: HUIlf aan Nijv. weg. over p(hMÜË Filiaal Rijssen JULIANASTRAAT, Vanaf HEDEN tot en met 6 FEBR. verkoopen wij onze prima GELDER- SCHE WORST van 70 ct. TE HUUR op netten stand Centrum een of Brieven onder No. 12 Bureau van dit Blad. Wordt gevraagd: tegen MEI. H. Gerritsen. Voor den KNIPCURSUS hebben we voorhanden gestreept knippapier, driehoeken, papieren maatjes enz. Het Gemeentebestuur van Rijssen wenscht op Donder- fiag 5 Februari e.k. 's voor- Jniddags half twaalf, ten 'otadhuize, aantebesteden Materialentransport en bijkomend werk ten behoeve eener 1 te maken [nieuwe j bestrating in de ;L Baankamp. i I Bestek en voorwaarden lig- <|gen ter inzage ten gemeente- op den bestedingsdag, dienzelfden dag 's 9 uur aanwijzing per plaatse wordt gedaan. Nadere inlichtingen verstrekt LIGTENBERG, Gem.Opz. in Binnen- en Buitenand- sche bladen, worden door ons geplaatst zonder cenige prijs verhooging. Met alle gewenschte in lichtingen staan wij U gaarne ten dienste. Telefoon 4L are, r -dl. Ar in m koele, i'.00.30 h f 1350. Van Gr. GEERLING GRASLAND, 2 perc., sa men 50.40 are, bij Twist- venne, op f 100 en f 100, VEENGROND in Twist- venne, "19.50 are, op f 25, Van Wed. M. KENKHUIS 4 WONINGEN met schuur, aan de Sikkenstraat, groot 5.06 are, in 2 perceelen, op f 1150 en f 1100. Van J. VOORTMAN Bzn. HOOILAND inde Venesla gen, 29.90 are, op f 150. DITO aan Struik.dijk 26 are, op f 100. Toeslag DINSDAG 3 Februari 1931, 's avonds 7 uur, in „de Kroon" te Rijssen. Julianastraat 13 cent p?:r pond. MOOIE op carton gepiakt. Vanaf Zaterdagmorgen bij ons verkrijgbaar. Prijs 60 cent. RIJSSEN. WEEK VAN 2 T/M 7 FEBRUARI voor hen wier namen beginnen met de letters A t/m M. WEEK VAN 9 T/M 14 FEBRUARI voor hen wier namen beginnen met de letters N t/m Z, Kantoor geopend op de gewone uren. gemeentebestuur v aii I Riisseiji wenscht bij inschrij- I Ving fe verkoopen gehakt en genummerd liggende aan den Lich- ienbergerdijk (bestraat gedeelte.) Biljetten waarop vermeld jnummer van het perceel, prijs die men wenscht te besteden, plus naam en adres van den inschrijver, worden ingewacht ter Secretarie op Donderdag 5 Februari e.k. vóór 12 uur des middags. Nadere inlichtingen verstrekt LIGTENBERG, Gem.-Opz. Alle koeien, waarvan melk aan onze fabriek komt, staan onder toezicht van de dieren artsen uit Rijssen en omgeving en onder het Melkcontröle-bureau „Twenthe" directeur Dr. J. C. Mulder, De koeien worden elk jaar geregeld op Tu berculose onderzochtmelk van besmette dieren mag onder geen beding aan de fabriek worden geleverd. Verder wordt de melk iedere week op vuil- gehalte en streptococcen onderzocht, de stal len worden geregeld door een stalinspecteur van het Melkcontrole-bureauj onderzocht, op doelmatige inrichting en of de melkwinning wel zindelijk gebeurd. Dit alles geeft U het bewijs dat onze pro ducten op de meest zindelijke en zorgvuldige wijze gewonnen en bereid worden. tjjjemand, hier ter plaatsedan onze fabriek die aangesloten ié,' bij bóven- yvnu&rricc oureaü, Kan Lz hiervan-ceze garantie geven. Beleefd aanbevelend, Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het Wasschen en Strijken van Mutsen en Engelsche Hemden, Alleen aan huis. HANGERAD 12. ONZE PRIMA KWALITEIT IS DAGELIJKS VERSCH VERKRIJGBAAR BIJ Elk pakje is voorzien van het Rijkscontrolemerk. Wordt o©k aan huis bezorgd. Centrale Broederij te YPELO bij ENTER neeft in het a.s. seizoen we- celijks af te geven 1 dagskuikens van prima afstamming. BARNEV. F 34.- W.L. - 30.- WELSM. - 37.50 per 100 stuks. VOOR 20 MAART 10 Korting. Tevens gelegenheid voor .OONBROEDEN. (achelkunstmoeders oor 5 600 kuikens f 17.-. NIET OP ZONDAG. onder Rijkscontrole van een partij Beleefd Aanbevelend, Parkstraat 15. tv... Huizen en Land »-A" 0.t> ar -«ir iUSSmi v k

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1931 | | pagina 2