Dnhherij ïeicite AFWEZIG C. Goekoop Seinfeld leners -LAND seiilil Mm HUIS mm «Timmer lui ie iseeo. Demasmer Fitten t Mn SdM Hoop ü.L.8. ie Rijssen. ■KM Sift® ODtferi. BriM. li. vai dnm. TEH CATE. VEiNO PAKPAPIER Goedkoope trein Engelsche Stoffen van der Willige, Bouwterrein Bouwterrein Advertentiën 2 perc. gras B. J. KAMPHUIS Prima Manufacturen Sporthuis S C H MIT Z* van 16 JULI tot 8 Augustus* Aangifte van nieuwe leerlingen* Geslachte Kippen Geslachte Hanen DE MONNE G. MORSINK, J* W* DEUNK, J. Dommerholt. 'm SPORT. Van de nederlagenreeks speelt R.V. Zondagmiddag haar vierden wedstrijd, dezen keer tegen de sterke Enschedesche tweedeklasserK.N.V.B. „Rigtersbleek". Deze Enschedesche vereeniging wist enkele jaren geleden den prijs te be machtigen bij de toen gehouden neder laagwedstrijden en, hoewel veronder steld mag worden, dat zij dezen keer zware concurrentie zal ondervinden van Hengelo en RODA, die wij ook voor deze wedstrijden nog hier zullen zien, zal de Bleek er zeer zeker Zondag alles op zetten zich een goede kans te scheppen. Naar wij vernemen heeft het elftal van R. V. nogal eenige wijzigingen on dergaan. De rechtsbuiten is bij wijze van proef vervangen door Janssen, ter wijl diens plaats als spil waarschijnlijk weer door Frans kan worden ingenomen. Tijhof speelt weer als back. Wij zullen moeten afwachten, wat dit elftal er van terecht brengt, doch indien Frans als spil kan voldoen, lijkt ons deze veran dering niet slecht gezien. o Gevonden: Een rozekrans, een R. K. medaille, voor pl. m. veertien dagen een mestvork, een fietscape, een automobiel-lantaarn, een paar kousen, een ceintuur, een belasting plaatje, een pet, een portemonnaie met inhoud,een kerkboekje, een automobiel, een vulpen. VerlorenEenjekker, twee porte- monnaies met inhoud, een zwart halsdoekje z. g. a. n. knoopdoekje, twee belastingplaatjes. Inlichtingen op het politiebureau. o— Marktbericht van Maandag. Aangevoerd 842 stuks vee 110 Koeien 10 Stieren Ossen *5!' Pinken en- Kalveren paarden Schapen Lammeren 34 Varkens 637 Biggen Vette koeien 1 0,80f 1,15 per K.g Neurende Guste Stieren Ossen Pinken Kalveren Nucht. kalveren f Schapen f f275—f395 p. stuk. f 290f 310 f 100f 300 f f000 f 185—f 280 f 80—f 195 Lammeren f f 000 Varkens f 601 125 Biggen f 2,10—f 2,95 per week Handel vlug. vellen en rollen TELEFOON 41. Weekmarkt. Oude Kippen f 1,00f 1,40 Tonge Kippen f 1,25—f2,25 Oude Hanen f0,90f 1,25 Jonge Hanen f0,25f0,80 Tamme Konijnen f 0,50—f2,50 Tamme Eenden f 0,60f 1,00 Duiven t 0,00f 0,00 Kippeneieren f 5,30f5,50 per 100. (met Tegenverzekering OLDENZAAL en ENSCHEDE t/m APELDOORN; van ZWOLLE en BRUMMEN t/m DEVENTER naar AMSTERDAM (boottocht op de Zaan) op DONDERDAG 17 JULI. Bijzonder getroffen door de bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van onzen lieven Man, Va der en Behuwdvader den Heer CAREL HENDRIK BARON VAN UTENHOVE zeggen wij hartelijk dank. G. B. J. VAN UTENHOVE—IMMINK L. W. F. C. M. VAN UTENHOVE Mr. C. H. J. VAN UTENHOVE A. C. VAN UTENHOVE- VAN ROOSENDAAL. RIJSSEN, Juli 1930. HUTTENWAL 1 RIJSSEN. HET ADRES VOOR DE KWALITEIT VOOR tegen concurreerende prijzen naar T abaksgaarde. BROEKEN TRUIEN SCHOENEN GORDELS BRETELS CS3 DAMESPAKKEN IN ALLE MATEN VOORRADIG. Aanbevelend, PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Zondag V.m. half 10 ds. van Voort huizen. Nam. 6 uur Ds. van Voort- buizen, afscheidspredikatie. In beide beurten collecte voor de nieuwe kerk. Geref. Kerk. Zondag V.m. half 10 Ds. M. M. Horjus. Nam. half 3 ds. Horjus. Zelfst. Geref. Gem. o. h. Kruis. Zondag v.m. half 10 ds. van Wier. Nam. half 3 de Heer Wijting, 'sa- vonds 6 uur ds. van Wier. Dortsch Geref. Gem. Zondag Vm. half 10, Nam. 2.30 uur en 's Avonds 6 uur Leesdienst. o— Stand van de bij de Districts Ar beidsbeurs Enschede ingekomen aanvragen van werkgevers op 9 Juli 1930. Gevraagd van 18 jaar en ouder: 3 agenten (levensverz.), 1 colpor teur (stofz.), 5 dienstboden, 5 dag dienstboden, 2 huishoudsters (1 RK 2 huisnaaisters, 1 kleermaker (grootw.), 1 halfw. kleermaker, 1 kamermeisje, 2 keukenmeisjes, 2 bekw. schilders, 1 bekw. steenhou wer, 2 bekw. ijzervlechters, 1 zadel maker-stoffeerder, 1 halfw. zand- vormer, 3 spoelsters (1 kruis, 2 zijde). Te Haaksbergen: 1 2e barbiers- bediende. Te Hengelo: 2 bekwame schilders. Te Losser: 1 barbiers- bediende. Te Oldenzaal: 1 bekw. schilder, 1 bekw. steenhouwer. Gevraagd jonger dan 18 iaar: 2 aank. en leerl. bankwerkers, 3 leerl. en aank. barbiersbedienden, 3 confectienaaisters, 3 dagmeisjes, 2 leerl. horlogemakers, 3 kantoor bedienden (m.l. vr.), 1 aank. kleer maker, 2 leerl. koperdraaiers, 4 loopjongens. 1 magazijnknecht, 1 leerl. schilder, 2 leerl. slagers, 1 leeil. stucadoor. 3 leerl. timmer lieden. Te Oldenzaal1 aank. maga zijnbediende. Inlichtingen verstrekt H. DE JONG. Wij zeggen hierbij harte lijk dank voor de vele be wijzen van belangstelling, ondervonden bij de geboorte van ons zoontje. E. J. BEVERDAM J. BEVERDAM- SLAGMAN. RIJSSEN, Juli 1930. Voor al de bewijzen van belangstelling in verschillen den vorm ontvangen, zoo wel tijdens mijn verblijf in het Ziekenhuis te Deventer als bij gelegenheid van mijn 40-jarig jubileum op 30 Juni, betuig ik ook namens mijne huisgenooten hiermede mijn hartelijken dank. R. E. DE VAAL. Neus-Keel-Oorarts DEVENTER notaris te Rijssen zal Donder dag 24 Juli bij inzet en 14 dagen later bij toeslag, tel kens 's avonds 7 uur, in „de Kroon" te Rijssen publiek verkoopen cn alles gelegen te Rijssen Van J. E, SLAGHEKKE: BOUWTERREIN, 12per- ceelen bij den Molen, en wel 2 aan den Molendijk, 1 aan den Zwarten weg, en 9 daar tusschenin langs een te maken weg. Bij den toeslag zal die grond ook worden geveild in 2 groote kavels aan den Molendijk en 2 dito aan den Zwarten weg. Daarbij vervalt dan de geprojec teerde weg. Teekeningen hiervan verkrijgbaar bij den Notaris. WEILAND, in het Op- broek, aan Leijerweerdsdijk, groot 77.80 are, BOUW TERREIN, in 5 perceelen. Van Erven B. J. van Losser WEILAND vlak achter Plaagslagen, nabij Wind- barts, 35.50 are. BOUWLAND in de Delle, 8.40 are. DITO in Breekeld, 9.80 are. VEENGROND overtoom, 26 are. notaris te Rijssen, bericht den inzet van en alles gelegen te Rijssen. Van wijlen J. VRIELINK; WOONHUIS, erf en tuin, in de Schörfmaat, ong. 5,30 are, op f 4200, BOUWTERREIN daar naast, groot ongev.17,80 are, in 4 perc. op f 1200; f1250; f1300; f1600. Van J. LIGTENBERG Grz. BOUWTERREIN bij Dag sanatorium, naast Goosen, 44 are, in 2 perceelen, ieder op f 800. Toeslag Donderdag 24 Juli, 's avonds 7 uur, in „d e Kroon" te Rijssen. zal op Zaterdag 19Julia.s, des nam. 2 uur, bij het café van J. J. JANSSEN aan de Veemarkt te Rijssen, voor den Gelderschen Houthandel te Apeldoorn, publiek verkoopen 150 perceelen eerste soort De aangifte van nieuwe leerlingen moet geschieden vóór 18 JULI a s. aan de school op 't Schild, of ten huize van het hoofd der school, de heer ZWANENBURG, Enterweg. De school leidt op voor diploma's M.U.L.O. A en B en geeft tevens voorbe reidingvoor H.B.S. en kweek scholen voor onderwijzers. Inlichtingen betreffende schoolgeldregeling worden gaarne verstrekt aan de school. Nu 't vleesch zoo duur is, eet KIPPEN voor je geld. vanaf f 1.50. vanaf f 0.60. Aanbevelend, tegenover den POL. TE KOOP bij inschrijving met naweide Inschrijvingsbiljetten voor 19 JULI bij den OOSTERHOF RIJSSEN. in Binnen- en Buitenland- sche bladen, worden door ons geplaatst zonder eenige prij sver hooging. Met alle gewenschte in lichtingen staan wij U gaarne ten dienste. TE KOOP: YPELO bij ENTER. üsssai Voorradig: KNOLZAAD (eigen teelt) per pond 50 cent. SPURRIEZAAD per pond 20 cent. Elsenerstraat 3. OPGERICHT 1146. Verzekerden wordt be kend gemaakt, dat eerstdaags de JAARPREMIën worden geind, Telefoon 4f. 3ÜSS859P9HI DAT ZIJN DE RIJWIELEN "'•fffi (/kuntn/et heter doen.. Verkrijgbaar bij: 4 -f - f - Strooibiljetten kosteloos aan de stations. SiERUjK SNEL-STERK EN GOEDKOOP jP, KOOPT EEN VEENO

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1930 | | pagina 2