Schünfeid Meters inleid Meters HUIS DruMierlj TEN CATE. Hestere Schoei lloor ll.Lt te Rijssen. Alles 1ste kwaliteit tegen heeïi geen Dreelsbare oniEeriieelen. ba op iedere geshraao aaniesloten worden, strii 10 uur iris en host dus per uur 1 een STRIJKT U OOK ZOO BHQOP? A L BIN O"^ TRACTE ERT GRATIS OP TUG PAKJES FUIE PUDDI16. J. A. van Velzel. op de Mors, Bouwterrein Grasland Advertentiën Aanbesteding. scherp concurreerende prijzen H. KOEDIJK (Jan Heedt) Hnoonni Aangifte van nieuwe leerlingen. Geslachte Kippen Geslachte Hanen DE MONNE Een modern GAS-Strijkijzer jj bij aankoop van minstens f 2.- diverse boodschappen, waarbij Suiker, Roomboter en voeder artikelen niet meetellen HEDEN tot en met 11 JULI Welkome Gasten notaris te Rijssen, zal a.s. Woensdag 9 Juli, 's avonds 7 uur, in „Café Gijsbers voor de STAD RIJSSEN, publiek verkoopen 80 perceelen in de Kalverweide. notaris te Rijssen, zal Don derdag 10 Juli 1930 bij in zet, en 14 dagen later bij toeslag, telkens 's avonds 7 uur, in „de Kroon", te Rijssen, publiek verkoopen alles gelegen te Rijssen. Van wijlen J. VRIELINK: WOONHUIS, erf en tuin, in de Schörfmaat, ong. 5,50 are. BOUWTERREIN daar naast, 4 perceelen, samen groot ongev. 17,60 are. an J. LIGTENBERG Grz. OUWTERREIN bij Dag sanatorium naast Goosen, 44 are, in 2 perceelen. an J. VOORTMAN Bzn. OOILAND in de Vene slagen, 18 are. an JOH. KLENSMAN DUWTERREIN aan den Dannenberg, groot 44,50 are, in 4 perc. Van J. E. SLAGHEKKE: BOUWTERREIN, 12 per ceelen bij den Molen, en wel 2 aan den Molendijk, 1 aan den Zwarten weg, en 9 daar tusschenin langs een te maken weg. Bij den toeslag zal die grond ook worden geveild in 2 groote kavels aan den Molendijk en 2 dito aan den Zwarten weg. Daarbij vervalt dan de geprojec teerde weg. Teekeningen hiervan verkrijgbaar bij den Notaris. in Binnen- en Buitenland- sche bladen, worden door ons geplaatst zonder eenige prijsverhooging. Met alle gewenschte in lichtingen staan wij U gaarne ten dienste. Telefoon 41. De aangifte Van nieuwe leerlingen moet geschieden vóór 18 JULI a.s. aan de school op 't Schild, of ten huize van het hoofd der school, de heer ZWANENBURG, Enterweg. De school leidt op voor diploma's M.U.L.O. A en B en geeft tevens voorbe reiding voor H. B.S. en kweek scholen voor onderwijzers. Inlichtingen betreffende schoolgeldregeling worden gaarne verstrekt aan de school. De BOUWCOMMISSIE der Ned. Herv. Kerk te Rijssen is voornemens op VRIJDAG 18 JULI, aan te besteden, onder Rijssensche Protestantsche aannemers en eventueel uit te noodigen timmerfabrieken, Het MEUBILAIR voor de in aanbouw zijnde Kerk aan de Haar, aldaar. Bestek en teekeningen zijn vanaf 8 Juli verkrijgbaar bij A. J. JORISSEN, Marke- losche weg, tegen betaling van f5,per stel. (Restitutie f2,50.) De Architecten J. A. HEUVELINK, Apeldoorn. B. W. PLOOIJ, Amersfoort. Het Gemeentebestuur van Rijssen wenscht op Vrijdag 11 Juli e.k., 's middags 3 uur, ten stadhuize, aan te besteden Het aanleggen van trottoirs In de Else- nerstraat. Aanwijzing ter plaatse op den be3tedingsdag, 's mor gens elf uur. Bestek ligt ten Gemeente huize vanaf Donderdaq 10 Juli. Aan het werk mag door Rijssensche metselaars wor den deelgenomen. Nadere inlichtingen verstrekt LIGTENBERG, Gemeente-Opz. ifiwrniwrmaa Nu 't vleesch zoo duur Is, eet KIPPEN voor je geld. vanaf f 1.50. vanaf f 0.60. Aanbevelend, tegenover den POL. Gruttenmeel 1ste kwal. p. 5 p. 50 ct. Griesmeel per pond 12 ct. Raapolie p. fl. 44 ct. Appels pracht kwal. p. pond 24 ct. Mooie Pruimedanten 40/50 p. p. 32 ct. SUIKER, grof en fijn per pond 18 ct. Kandy per pond 28 ct. Sultane rozijnen 18 ct. (blank) 24 ct. Extra fijne koffie 80-100 ct. Prima koffie per pond 55 ct. Fermicellie le kwal. per pond 22 ct. Glycerine zeep (kristal) p. 5 p. 57Y2 ct. Sneeuwwit zeeppoeder per pakje 12 ct. Gemengd Kippenvoer (pracht kwaliteit) p. 5 p. 30 ct. Tafelrijst per pond 15-12 ct. Aanbevelend, 8 Mooie schijfjes appelen per pond 25 ct. Cal. peren 25 ct. Mooie pruimen 25 ct. LIMONADE per flesch vanaf 70 ct. Vruchten sausen per pakje 7 ct. twee pakjes met halve bon, Albino gustara poeder p. pk. 25 ct. m. 1/2 bon. Gruttenmeel per pond 10 ct. Koffie vanaf per pond 50 ct. Transparant zeep 11 ct. Gemengd voer, prima per 5 pond 25 ct. Deze reclame Is geldig vanaf In ons filiaal RIJSSEN, Groote straat Philips „Standaard Combinatie Philips Luidspreker No. 2007 I I GRAS lilffimtHUUUlUllUUUlllMll I I I f zijn diegenen, die gezelligheid en vreugde in Uw huis brengen. Met een bestaande uit: Philips Ontvangtoestel No. 2514 en hunt U na eenvoudige aansluiting aan Uw slopcontact genieten van de muziek, die U door een beur van Internationale kunstenaars geboden wordt. Geen accu, plaatspanning apparaat of eenige batterij meer noodig PM 1 LI PS

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1930 | | pagina 3