I-UJiddensMs-cpeilieU PAKPAPIER DPBlkerH ÏEKCME Schrijfpapier Eomwiiiieiapl8M Loiiaügs smecs Drukkerij ïEii cue HOLTKAMP, Engelsche Stoffen Adverteeren doet verkoopen* VOOR Rugzakken Padvindersgordels Reismanden Sporthuis SCHMITZ. RUSSEN. B. J. KAMPHUIS Pakjes Luxe Post Verkrijgbaar bij BEEK 12. Van hatte gefeliciteerd dan de Vaal, Nog joaren gezoondheid en krach', Jo awa gefelicitèerd ook oew heele gezin Met zonn'n onvergett'leken dag. Iej hebt in dèe 40 joar heel wat belèwt Te völle um all's noa te goan. Meer toch wiewe hier in 't kort as het kan, Biej 't èen en aander stille non stoan. Iej zint hier geboor'n en groot 'ebrach ook, Iej kent hier plezeer en verdrèet, En waj hier as jonge zoo met hebt 'emaakt, Vergett' iej in later tied nèet. Vuural oet de schoöljoar'n, det is en det blif Vuur oons aalt het mooiste van 't lèw'n Doch jammer genog geet det te gaauw vuurbiej. Dee vreugde, dèe doert meer zoo èw'n. Ik kan miej dus vuurstell'n, dat 't eers wa wat was Toen de vriejheid oew zoo wür ontnömm'n Vuural in 't begin toen iej rech van de schoöle As jongste bedeènde hier kömm'n. As schriewer was hier toen nog Kortebos, Schintz, En dan zonnen aand'ren meneer, 't Was Roggeveen gleuw'k, ook n'een heel bessen kèl, En dan nog 3 kunnigen meer. 't Was Overbeek, Aalders, en dan haj hier ook Nog Koenderink op 't aand're kantoor, En doarbiej iejzelf nog, det warr'n d'r dan 7 Det was in deè tied 't heele koor. En umdej de jongste van 't heele spil warr'n Harr'n z' oew in 't begin wal èes tuk, Meer och, zeè iej warr'n nog wal heel wat 'ewènd, Ze brachen oew nèet mak van stuk. En laankzamerhaand wüi met alles Iej kömm'n d'r zoo zachtjes an in. En toej d'r in 't lessen meer vatte van kreeng'n, Toen gun oew hier 't woark noa 'n zin. Iej woarken van 's moarns vroö tot late in 'n oaw'nd Iej woarken aalt meer nog aj monn'n, Joa iej hebt hier töt greüj en töt bleüj der febriek Al dèe joarne 'edoan' wat iej konn'n. En duur oew'n iewer en lus in 't woark, En duur dej aalt warr'n in de weer, Toen wun iej 't vertrouw'n van de firma ook gaauw En heul'n ze van oew meer en meer. En van det vertrouw n det esteeld wur in oew, Hej 'n daankboar gebroek toen 'emaakt, Iej brachen oew van 'n toöstaand van 't volk op de hoogte Met all's ziej bekènd toen 'eraakt. Iej zaggen, det völle verbetterd kon word'n, Want vroöger ontbrük hier wa wat; Meer daank an de firma, woej aalt op konn'n rekk'n Wür Riessen ne aandere stad. En awwe nog dénkt an den vrees'liken tied, De Mobilisatiemin güns 1 Vuur geeld en goö wore, was noarns wat te krieng'n Wat koop'n was gewoonweg ne küns. Doch iej warr'n de man wier, dee lèwer'n oons all's, Iej haandel'n in vleisch en in visch, Iej haandel'n in grünte en wat al neet meer, Zoo zorgen iej zelfs vuur oonz'n disch. Zoo hej oew 'egeew'n dèe 40 joar laank Töt vuuroetgaank en bleüj der febriek'n, En doarvuur is iederèen 'oew daank- baar de Vaal, Det loasse vandage zoo bliek'n. Wiej hopt dan dej 'ange nog bliewt en nog zint, De man, dèet de zaken zóó drif, Det de firma en 't volk tevrène mag wèn En det 't dan nog lange zoo blif. Wie wünsket oew non'n een plezeerigen dag, Vuur oew en oew heele gezin, En zoo iej wa zèet, zette wiej' ne met mekoar, Op 't oong'blik al feestelijk in. En non de Vaal 't geet oew dan veer- ders meer good. Dej mennig joar dan nog verkeert, Temidden van oons, dèet oew hier dan töt slot. Nogmoals hattelik feleceteerd. Riessen, 30 Juni '30. J. H. M. BURGERLIJKE STAND DER~ GEMEENTE RIJSSEN van 25 Juni tot 2 Juli 1930. Geboren: Jan zv H. Wolterink en J. Zandvoort Hendrikus zv M. Baan en J. Gerritsen. Gehuwd: B. van Brussel 25j. en J. G. ten Berge 23 j. OverledenS. Pagrach 80 j. wedn. van J. Polak. o In de Vrijdag gehouden raads vergadering zijn tot gemeente geneesheer benoemd de doktoren P. J. Paulen en P. Oosthoek. De Heer dr. G. Stokkers wenschte zich absoluut niet beschikbaar te stellen. o— Mej. M. Mensink alhier, is be noemd tot onderwijzeres aan de R.K. Jongensschool, thans tijdelijk onderwijzeres aan die school. —o Den 24 Juni slaagde onze plaats genoot J. H. Beverdam voor het eindexamen aar -V slagers^p1~- school te Utrep Keuringdienst vc der Gemee: Aantal aangifte voor 2e kwartaal 1930: 189 koeien, 5 graskalveren, 31 vette kalveren, 93 nuchtere kalve ren, 165 varkens, 1 schaap. Terwijl werd ingevoerd aan be vroren vleesch en vetten 2977 Kg. naar Telefoon No, 52. Het kantoor der is geopend op MAANDAG, WOENS DAG en VRIJDAG van 's morgens II—1 uur en op DINSDAG en DON DERDAG des avonds van 7—9 uur. vellen en rollen TELEFOON 41. HUTTEN WAL 1 J> RIJSSEN. HET ADRES VOOR DE KWALITEIT Nu met 1 Augustus a.s. de rij- wielmerken moeten worden ver nieuwd, houden de ontvangers der accijnzen weer gedurende 3 weken, ingaande 14 Juli a.s., 2 avonden per week zitting voor het in ont vangst nemen van de aangiften yoor vrije rijwielmerken, waarop de hoofden van gezinnen, die niet in de Rijksinkomstenbelasting zijn aangeslagen aanspraakkunnen doen gelden. Bij den Rijksontvanger te Rijssen voor de gemeentenRijssen, Holten en Wierden kan men daar terecht jngaande 17 Juli a.s. des Donder dags en Vrijdags 's avonds van 7—9 uur, gedurende 3 weken. o PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Zondag V.m, half 10 d.s. van Voort huizen bediening H. Avondmaal. N.m. 3 uur Ds. van Voorthuizen, Bed. H. Doop. In beide beurten collecte voor de Chr. Bewaarschool. ■4- Geref. Kerk. jEcndag V.m. half 10 Ds. M. M. Horjus. Nam. half 3 ds. Horjus. Zelfst. Geref. Gem. o. h. Kruis. Zondag v.m. half 10 ds. van Wier. Nam. half 3 en 's avonds 6 uur ds. van Wier. Dortsch Geref. Gem. Zondag Vm. half 10, Nam. 2.30 uur én 's Avonds 6 uur Leesdienst. Woensdag 9 Juli 2,30 uur en 7.30 uur ps. Hijkoop van Utrecht. Dinsdag 8 Juli te Wierden 7.30 uur -Ds. Hijkoop. o 0—f 1,|. 35—fl, 15—f 0, Taiime Kouijaeu „,25f 2,C Tamme Eenden f0,50—f0,60 Duiven f 0,00—f 0,00 Kippeneieren f 4,75—f 5,10 per 100. o Gevonden: een wagenplank, een oude paardedeken,, een paarde- zweep, een bril, een vulpen, een papiertje met f 0.08, een portemon- naie met inhoud, twee belasting plaatjes. Verloren: twee portemonnaies met inhoud, een belastingpiaatje, een dameshandtaschje met inhoud. Inlichtingen op het politie bureau. voor hand- en machineschrift. met bijpassende enveloppen (wit en gekleurd.) TELEFOON 41. SPORT. R. V. maakt van haar nederlaag- wedstrijden geen paskwil. Zondag middag waren de Zwolsche Boj^s op bezoek, die met een 3—2 nederlaag naar huis gestuurd werden, waar door Borne nog steeds aan den uitgeloofden prijs staat met een magere 2—3 overwinning. De Boys waren volledig, R.V. had een invaller voor den midden- half en rechtsback. Onmiddellijk na den aftrap nemen de gasten het spel in handen, doch verder dan de verdediging der tegenpat tij bren gen zij het voorloopig niet. Al heel spoedig nemen de R.V-ers den aanval over en een vinnig schot van den middenvoor gaat over. Goed gesteund door de middenlinie volgen dan wederom ecnige goed opgezette aanvallen van de thuis club, waarbij de keeper handelend moet optreden. Aan de andere zijde zit men intusschen ook niet stil, doch doordat men het samenspel voor het doel steeds te ver door voert, krijgt de voorhoede der tegen partij geen schijn van kans. Van weerszijden wordt vlug en pittig gespeeld en menige aanval wordt door de verdedigingen en in laatste instantie door de keepers onscha delijk gemaakt. Enkele minuten voor het einde van de eerste speel- heltt weet de rechtsbinnen der gas ten met een onhoudbaar schot Schuurman het nakijken te geven. Ondanks de warmte gaat het in de tweede speelheltt direct weer helder op. R.V. heeft pech, wanneer een bal van de doellat in het veld terugspringt, doch een oogenblik daarna geluk, wanneer de midden voor der tegenpartij alleen voor den keeper staande op' kuustjge wijze rw.as'i schiet. Bij een R.V -.w niet vokloende weg te werfcó; cm '<u toestormende Hrks- voet te brengen. De R.V-ers zien in, dat het niet onmogelijk is een overwinning te bevechten en doen er nog een schepje bij, waardoor zij eenigen tijd eenig overwicht uit oefenen. Uit een corner ontstaat dan voor de thuisclub het tweede doelpunt. Het leer wordt scherp voorgezet en door den keeper in eens opgevangen, doch schijnbaar had de bal effect, want het volgende oogenblik verdween hij in het net. Het laatste kwartier is voor de Zwollenaren, doch de R.V. verdedi ging is ongenaakbaar en met een kleine overwinning voor de thuis club komt het einde. Een tegenvaller voor de Zw. Boys, die om den Hongkoop beker nog pas overwin nend uit den strijd waren gekomen tegen Z.A.C. en P.E.C. Een mooi resultaat echter voor R.V., waar ook in dezen wedstrijd uitstekend gespeeld werd. o— EYSINK y—-uem-nu. r>„ Vv'A» ,y.x u ut' 4:$.fKAf v J' 7 vr,, L v'TV L .t. V»; L/Ultva V V'L. C VI v- j/iii vij Gii O jG v/ijj Uvii

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1930 | | pagina 2