Huldiging R. E. DE «AAL VOLKSPARK - RIJSSEN ZATERDAG 5 JUL11930 UITVOERING ör Daarna Openlucht-Bioscoop Druk en Uitgave van G. ten Cate Hzn., ter Horst J. Hzn.straat, Telef. 41, Rijssen. 's avonds 8 uur Muziekver. „WILHELMINA" Nummer 800 Zaterdag 5 Juli 1930 te geven door de van de Firma TER HORST CO. PROGRAMMA: Toegangsprijs 25 ct. Kinderen 10 ct* ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN. ■fiSVV £Tïf Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterliik Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. Onder vele blijken van belangstelling herdacht de heer R. E. de Vaal, direc teur der firma Ter Horst Co, Maan dag den dag, waarop hij 40 jaar bij genoemde firma werkzaam was. De jubilaris werd 's morgens met naar het Parkgebouw, waar de prachtig versierde tooneelzaal voor de ontvangst was ingericht. Bij zijn aankomst stond het muziekkorps van genoemde firma opgesteld, die hem een aubade bracht. In de feestzaal werd eerst het woord gevoerd door den oudsten firmant, de heer M. G. van Heel, die deed uit komen, dat het eigenlijk voor de fam. de Vaal een dubbelen feestdag was. Immers de jubilaris was nog slechts enkele dagen in hun midden terug uit het ziekenhuis, waar hij zich aan een operatie had moeten onderwerpen. Dan, zich tot den heer De Vaal persoonlijk richtend zegt spr: „Gij ziet hier om U vereenigd ver tegenwoordigers uit alle afdeelingen van de fabriek, al Uwe medewerkers hebben behoefte gevoeld U op dezen dag hun welgemeende sympathie te betuigen. Vele jaren hebt gij tusschen deze medewerkers verkeerd en steeds den juisten barometerstand van de stemming aangevoeld. Gij hebt het U zelf nooit gemakkelijk gemaaktwerk was U nooit te veel. Toen gij Uw werkzaamheden begonnen zijt, kende men niet de korte arbeidstijden van tegenwoordig. Alles ging veel langzamer en, was het niet af, men werkte een voudig langer. Die tijden liggen gelukkig achter ons. Wij hebben een uitstekenden staf van medewerkers, die allen zorgen, dat in de diverse afdeelingen de werk zaamheden vlot van stapel loopen. Met aller hulp is het mogelijk geweest de fabrieken gestadig uit te breiden en op hooger peil te brengen en daarvoor komt U in de eerste plaats eer toe. Een dag als deze mag niet voorbij gaan zonder het aanbieden van een stoffelijke herinnering. De firma heeft het genoegen U hierbij een theeservies aan te bieden, waarin een eenvoudige opdracht gegraveerd is, opdat, wanneer gij beiden er eens niet meer zijt, Uwe kinderen en kindskinderen zich dezen dag zullen herinneren, waarop hun va der is geëerd voor zijn veelzijdigon en grooten arbeid Namens het kantoorpersoneel voerde dan de heer G. Muller het woord, die hem ook in de eerste plaats geluk wenschte met zijn herstel. Hij brengt naar voren, dat de heer De Vaal als collega en vriend met oud en jong weet, mee te leven, hetgeen algemeen zoo geapprecieerd wordt. Gij hebt, zegt spr. den tijd meegemaakt, dat de firma groeiende was en gij met weinigen het soms haast overstelpende werk moest afdoen. Dat gij U er zoo goed door heen geslagen hebt, moge ons, jongeren» ten voorbeeld strekken. Onder het aan bieden van een schemerlamp spreekt hij de hoop uit, dat de jubilaris nog lang in hun midden als collega en als vriend mag werkzaam zijn. Namens de arbeiders-cè i de fabrieken bood daarop Orïlins zijn geiüKwenscnen a£ vergezeld gingen van prachtige In de eerste plaats bood hij het geheele fabriekspersoneel een staande klok aan, en vervolgens een boeken kast op teekening. Hij bracht den jubi laris dank voor al hetgeen hij in den loop der jaren voor de arbeiders gedaan had. Daarop trad namens de bazen uit dei fabriek de heer J. Troost naar voren die eenige hartelijke woorden tot der' heer De Vaal richtte. Hij deed uitkomen dat de onderlinge verstandhouding altijd van dien aard is geweest, dat zij er niet aan zouden kunnen denken zich op dezen dag onbetuigd te laten. Mede namens zijn collega's biedt hij dan een prachtige encyclopedie aan, hierbij de hoop uitsprekend, dat de jubilaris hier van nog vele jaren genoegen mag hebben. De heer Pijffers bracht namens „Wil- helmina" zijn gelukwenschen over onder het aanbieden van bloemen. Tenslotte bracht de heer J. Meken- kamp op de hem eigene wijze in dicht vorm, gesteld in dialect, den heer de Vaal hulde, waarmede hij, bijna on- noodig te zeggen, veel bijval oogstte. De heer De Vaal dankte daarop allen in welgekozen bewoordingen voor de grootsche hulde, hem hier gebracht, die dezen dag voor hem en zijn familie tot een onvergetelijken dag hebben ge maakt. Hij meent zich echter niet tot dezen dag in het bijzonder te moeten bepalen, doch dank te moeten brengen aan allen, waarmede hij dagelijks heeft samengewerkt en waarvan hij zooveel steun heeft genoten. Namen te noemen zou hier ondoenlijk zijn, doch een kleine uitzondering moet hij dan toch maken ten opzichte van den oudsten fabrieks baas, den heer Kippers ('t Masschop) aan wien hij, vooral in zijn jonge jaren, ~r> IP' t. Volharding, March 2. Chryseis-Ouvertttre 3. Brise d' Amour 4. Ballet Russe J. Czardas 5. Goede Kameraden, Marche W. H. Scholtens E. Marsal Grbtiel Allier E. Grognet Chr. de Roy van Zuydewijn met hoofdzakelijk comische nummers en gelegenheid tot DANSEN. Muziek aanwezig. Geen aparte Entree voor het Dansen. een bijzonderen steun heeft gehad. In den loop van den dag had de jubilaris vele mondelinge en schriftelijke gelukwenschen in ontvangst te nemen, waarvan wij noemen het Bestuur van de Vakteekenschool, die als herinnering een gouden vulpotlood aanbood en verpleegsters en patiënten van het dag sanatorium, die als blijvende herinnering een kopergravure aanboden. Verder vele, vele bloemen. 1890 30 JUNI 1930 As ne gedaggenisse an 't veertigjoarig jubileum van R. E. DE VAAL in diens van de fa. TER HORST 6 Co. De Vaal 't is vandage vuur oew dan n' een dag Dew' in elk geval wat er mag stoan, Neet ongemoarkt net of 't er niks is te doön, An oew meugt vuurbiej loaten goan. Want 40 joar is het precies al 'eleen', Dej hier op 't kantoor zint 'ekömm'n, En as zonnen jonge van pas 17 joar, As schriewer hier an zint 'enömm'n. WEEKBLAD VOOR RUSSEN itluLZ-YxiN- ci'ucCz-cr VUl^: y CKkACiCi-ï"!»"1 2. Valse Lente 3. Mazurka 4. Marche Russe

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1930 | | pagina 1