HEDENAVOND HEROPENING J. VAN DEN BERQ - JULIANASTR liJMBttsMM'' üeme Mm mp ss- si zmiii, K.U. lïlMdensianils-credielbaBli Zondagmiddag 2.30 uur I ontvangt van mijn nieuwe, naar de eischen des tijds ingerichte, ZIET ETALAGE ZIET ETALAGE mmi Engelsche Stoffen T ransportfiets bezoek van een Sporthuis SCHMITZ RUSSEN. BADPAKKEN Zwembroeken, Badmutsen en Doeken» BOUWMAN's Zoo fn Gaskomfoor Is handig, hoor! B. J. KAMPHUIS een zware Bouwstraat 26. BELEEFD AANBEVELEND ms&s Zaterdagmiddag werd de antenne van het hotel „Rijsserberg" door den blik sem getroffen. Twee personen, die zich in de nabijheid van het radio-toestel bevonden, vielen bewusteloos op den grond. De man was spoedig weer her steld, maar het duurde geruimen tijd eer dat de vrouw weer bijkwam. o Zondagmiddag speelde G. F. C. uit Goor hier een vriendschappelijken wed strijd tegen het eerste van R.V. Beide teams hadden een paar invallers. Het spel van G. F. C. was superieur aan dat van R. V., waarvan het elftal een slechten dag had, speciaal na rust, die met 0 2 inging. De eindstand was een zeer verdiende 2 7 overwinning voor het bezoekende elftal. Zondagmiddag speelt het eerste elftal van R.V. een wedstrijd op eigen terrein tegen een combinatie van Heracles- spelers, terwijl voor de eerstvolgende Zondagen meerdere wedstrijden op het programma staan, die wel in de eerste plaats als training bedoeld zijn en als zoodanig ook nut kunnen hebben, in dien spelers en supporters deze wed strijdenreeks ook inderdaad als zoodanig beschouwen. Met Hemelvaart komt F. C. Gronau '09 hier te gast, terwijl moeite gedaan wordt dan een voorwedstrijd te laten spelen tusschen een junioreselftal van R. V. en Gronau. Spelers van den leeftijd ongeveer van 12 tot 16 jaar, die bij R. V. wenschen mee te spelen, gelieven hiervan zoo spoedig mogelijk mededeeling te doen. o— Naar wij vernemen, zal hier van Za terdag t.m. Maandag een circus zijn tenten opslaan op het sportterrein van R. V. Wij zijn, wat dergelijke verma kelijkheden betreft, wel een beetje ver wend en spoedig genegen het kleine als minderwaardig te beschouwen. Toch worden er juist in die kleine inrichten- gen vaak bravourstukjes vertoond, die ons versteld doen staan. Vaak ook kun nen we medelijden hebben met deze menschen, omdat zij op zoo moeilijke wijze moeten trachten in hun onderhoud te voorzien. o Burgerlijke Stand van 23—30 Xpril. GeborenHendrika dv E. H. Boddé en G. Suithoff Gerritje dv G. J. Tulier en Lammers Fenneken dv G. A. Janssen en G. H. Nijland Christaan zv J. W. Pongers en G. Boerman Gerritdina dv G. J. Pon gers en H. E. Nieuwenhuis. Overleden Levenl. kind van H. Stam en G. Jansen E. Noorman 67 j. m. v. E. Noorman J. H. Poortman zv M. Poortman en J. W. Dommerholt H. Meijer 85 j. wed. v. M. Kenkhuis W. Scherphof 75 j. m. v. D. ter Haar. j o RUSSEN. De Voorzitter van den Raad van Commissarissen maakt bekend, dat de gewone van Aandeelhouders zal plaats hebben op Maandag 12 Mei a.s. des avonds om acht uur in de Chr. Bewaarschool alhier. De punten, welke behandeld zullen worden liggen voor Aandeelhouders vanaf Maandag 5 Mei a.s. ter inzage. De Voorzitter voornoemd, G. STOKKERS. Bad- en Zweminrichting geopend. - rur. Het kantoor der Het voordeeligst adres Aanbevelend. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Zondag V.m. half 10 de Heer Brug- gink. N.m, 3 uur de Heer Dijkman In beide beurten collecte voor de Chr. Bewaarschool. Geref. Kerk. Zondag V. m. half 10 ds. M. M. Horjus, Bediening H. Avondmaal. Nam. hall 3 ds. M. M. Horjus, voort zetting H. Avondmaal, Nabetrach ting. Zelfst. Gerei. Gem. o. h. Kruis. Zondag v.m. half 10 ds. Wijting. Nam. half 3 Ds. van Wier, Bed. H. Doop. 's avonds 6 uur ds. van Wier. Dortsch Gerei. Gem. Zondag Vm. half 10, Nam. 2.30 uur en 's Avonds 6 uur Leesdienst. Marktbericht van Maandag. Aangevoerd 1168 stuks vee: 265 Koeien 18 Stieren Ossen 135 Pinken en Kalveren paarden 4 Schapen Lammeren 23 Varkens 710 Biggen 1 0,70f 1,10 per K.g f 280f 380 p.stuk. 1190—f 320 f 60—f 250 f f000 f 155—f 290 f 68—f 195 -f 25-f 40 Weekmarkt. Oude Kippen f 1,75—f2,90 Tonge Kippen f 2,r0f2,50 Oude Hanen f 1,5.0—f 1,75 Jonge Hanen f 0,0 -f0,00 Tamme Konijnen f 0,75—f2.50 Tamme Eenden f0,75-f0,90 Duiven 1 0,00—1 0,00 Kippeneieren f 4 25—f 5,00 per 100. o— Gevondeneen vulpen, een zil veren broche, een markttasch, een "-i^inderzakdoekje, twee portemon- naies met inhoud, een belasting plaatje, een armbandhorloge. Verloren: een portemonnaie met inhoud, drie belastingplaatjes, een armbandhorloge. Inlichtingen op het politiebureau. is geopend op MAANDAG, WOENS DAG en VRIJDAG van s morgens 11—1 uur en op DINSDAG en DON DERDAG des avonds van 79 Uur. voor Dames en Heeren zoo juist ontvangen, alsook LAGE PRIJZEN. Aanbevelend, Modemagazijn - Groote straat 12. HUTTENWAL 1 j> RIJSSEN. HET ADRES VOOR DE KWALITEIT Te koop Vette koeien Neurende Guste Stieren Ossen Pinken K alveren Nucht. kalveren f Schapen f Lammeren Varkens Biggen f f000 f 80—1 130 f 2,00f 3,00 per week Handel vlug. «- ILIEIEDiltKEL I jlllllllllill'l'li'lllllllillllllllllllllNIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllliiiiiiiiiHiiiiiiiiniHiHiiHllBHHIHHIIHNNnHKHHlflllNinilllllllllUlllllllllllIHlIlllliiii. SE V Heracles

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1930 | | pagina 7