Zweminrichting Rijssen. n.u. middenstaids-Credieiiiank Adverteeren is zaken doen. PETTEN. PETTEN PETTEN als bij PETTEN. PETTEN TE L1NTELO Kinder- en üeerenHieeding Rund-, Kalfs- of V arkensvleesch J. E B B I N G. H O L T K A MEP DAMESSCHOENEN Cobp. fiaikoopfereen. iloiler-zona en Rissen. KUNSTMESTSTOFFEN Speciaal adres ie ieomboier, Joden Paascbbnier 11.- p. pnnd Margarine, Riissensch Roem. me eieren, Balt-enBraadvet, Diamanten Frieschrund 50 c. pd. Edammer 32-85 Leidsche 32-55 JOH. EBBERS, Walstaat 17. B. j. KAMPHUIS Engelsche Stoffen En toch en dan neemt U een E Y S IN K. BEEK 12. in ZWART, BRUIN en LAK. Ruime keuze. Fijne Uitvoering. f 4.- voor het eerste, f 3.- voor het tweede en f 2.- voor meerderen uit één gezin. Het Bestuur. (illüüüf KEUZE IN ZIET DE ETALAGE. Nergens komt U beter dan bij terecht, ook in Wilt U het bewijs? Kom dan eens kijken. ft Kost niets en verplicht U tot niets. WenschtU werkelijk heerlijk, malsch vleesch voor de Paaschdagen, h tzij IS TOCH Tevens le klas reparatie-inrichting. VOORDEELIGER. ill Zooals: PATENTKALI, SUPERFOSFAAT, CHILISALPETER, KALKSALPETER ENZ. Voor het seizoen 1930 zijn de prijzen der abonnementen: Men kan zich aanmelden bij den Heer G. PLUIMERS, de sigarenmagazijnen van de Heeren H. en D. A. OLDE- KAMP en den BADMEESTER. Houders van abonnementen worden, wanneer zij hun abonne ment niet opzeggen, dit seizoen weer als zoodanig beschouwd. Si K RUSSEN. Belanghebbenden deelen wij mede dat wij met ingang van 1 April j.l. de rente van HYPOTHEKEN en VOOR SCHOTTEN met 7-t hebben ver laagd. Wij belasten dus thans voor HYPOTHEKEN en VOORSCHOT TEN met vaste jaarlijksche of half- jaarlijksche aflossing 4% CREDIET-HYPOTHEEK of VOOR SCHOT in REK.-COURANT 51/, HET BESTUUR. HUTTENWAL 1 RUSSEN. HET ADRES VOOR DE KWALITEIT NERGENS MOOIERE NERGENS MEER N DE WALSTRAAT illllllllilil Aanbevelend. probeert het dan eens bij ons. BELEEFD AANBEVELEND, EYSINK Beleefd Aanbevelend, Aan ons pakhuis voorradig alle soorten BiJ IEDERE HOEVEELHEID AF TE GEVEN. onder Rijkscontrole. STEEDS VOORRADIG KAAS in prijzen van: VERDER ALLE SOORTEN WIJNEN EN LIKEUREN. Aanbevelend, is'-ïi Ten Hove Vergelijk PRIJS en KWALITEIT! Firma WIERINGA. Rijssensche Boterhandel.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1930 | | pagina 3