m ie m Het Bom een schildersleerling Inscharen llee. lÉpt FLU1EHS zonen. Uil ALMELO komt mmn 4bmi meteen grooie partij Vanaf 17 ct. Begralenisoaderaiming „De Laatste Eer". G. fl. J BGttsÉL Fa. Tusueld-Uos. Qruieni TEH CAIE. SCHOENEN Firma WÏERINGA. D. EERDMANSJzn. Lage Heerenschoenen Firma WIERINGA. 3U M fStóutsf j^spieren flinke Venter MAANDAG 14 APRIL Drogisterij „De Driesprong" F. J. TEN BERGE. TE BUUR: een Winkel Woonhuis Advertentiën DE MONNE VEEÜÖ Fabriek van Melkproducten* E. W. KROESKOP, Drogisterij „De Driesprong KOOPT „SUPERBA" f Plaatsing gezocht Huismoeders Algemeens Ledenvergadering Voor de,Schoonmaak Elsenerstraat frDAT J. Dommerholt. Wijnhandel M. J. ROOZEKRANS Wijnen - Likeuren - Gedistilleerd Limonadesiropen - Gazeuses Bronwateren. ELASTIEKEN KOUSEN F. J. TIN BERGE. in zwart en bruin calfs. IEDEREEN DOET 'T Voor de door U betoonde deelneming bij het overlijden van onze lieve Moeder, Be huwd- en Grootmoeder Mevr. de Wed. A. Gijzelaar-Vos betuigen wij U onzen har- telijken dank. Fam. HORJUS. Fam. GIJZELAAR. April 1930. Door dezen betuig ik mijn hartelijken dank voor de vele belangstelling bij mijn tach tigsten verjaardag onder vonden. SAM. PAGRACH. (tegen vergoeding) op kleine boerderij (in of bij Rijssen) voor een persoon, die slechts lichte bezigheden kan ver richten (49 jaar). Aanbieding en inlichtingen WOENSDAGAVONDa.s. te kwart voor 8 in de Con- sisteriekamer der Ned. Herv. Kerk. DE RAAD DER GER. KERK TE RIJSSEN is voornemens op DINSDAG 22 APRIL, in het openbaar onder PROTESTANT» SC HE AANNEMERS Bestek en teekeningen zijn verkrijgbaar bij den architect, n.l. hoofdbouw af 10,per -stseb- LoodU e» Zvnk w«rkès- Glas- en verf werk elk a f 7,50 per stel. (Postwissel of Giro no. 34504, f 10,25 en f 7,75). Restitutie vol gens bestek. B. W. PLOOIJ, Architect. Amersfoort, Arnh.weg 1. Gevraagd bij H. J. van den NOORT. Voor een dagelijks ver- bruiksartikel wordt een GEVRAAGD. Brieven onder No. 10 aan Boekhandel Nieuwenhuis Gelegenheid tot inscha ren VEE in de weiden der Fa. TER HORST Co. in den Mors. Aanmelden bij G. AVERESCH, Entos. Bestel nog heden Uwe PAASCHEIEREN en ze worden tijdig bezorgd. Bestel ook Uwe MELK dagelijks. Prijs vanaf 1 MEI 10 cent per liter tot 1 OCT. daarna 12 cent. Beleefd Aanbevelend, Klein Legtenberg Stationsdwarsweg, Rijssen. Standplaats bij den Notaris. 's avonds 8 uur in de zaal van den Heer BEUMER. Aller opkomst gewenscht. HET BESTUUR. KASTZEIL 30 cM.;breed, 20 cent per el. Afgepaste TAFELZEILEN vanaf f 2,50. T AFELZEIL stukgoed vanaf 90 cent per el, mooie dessins. SPONSEN en; ZEEMLEER MARMERSLIJP i0 cent per pond. SNELWIT vanaf 15 cent per pak, veel gemakke lijker d in kalk. WR1JFWAS in verschillende kleuren vanaf 25 cent per potje. LINOLEUMWASJ48 cent per doos. WATERGLAS 25 cent per flesch, voldoende voor 1Ö0- eieren infte leggen. AMONIAK 25 "cent per flesch. CREOLINE 30 HUISHOUD VERNIS vanal 25 cent per fleschje. WASBEITS in verschillende kleuren. ZOUTZUUR-25 per flesch. enz. epz. enz. Aanbevelend, in Binnen- en Buitenland- sche bladen, worden door ons geplaatst zonder eenige prijsverhooging. Met alle gewenschte in lichtingen staan wij U gaarne ten dienste. Telefoon 4L maakt 't publiek van Rijssen bekend, dat hij verhuisd is van WALSTRA AT naar tegenover den Pol. Voor KIPPEN en HANEN DE MONNE. ZIJN DE RIJWIELEN Alleen verkoop Bij het koopen van Uw slaagt U bij ons het best, omdat wij in alles zeer ruim zijn gesorteerd. Beleefd Aanbevelend, GEBRUIKT UITSLUITEND ONZE VOLLE MELK 12 ct. per L. ROOMKARNEMELK 6 ct. per L. KARNEMELKSPAP 12 ct. per flesch. KOFFIEROOM 25 ct. per VL. ROOM BOTER (met Rijksmerk) 90 ct. p. pond. Alles voldoet aan de hoogste eisch van hygiëne. Beleefd Aanbevelend, voorheen G. de VOS Co. HAARLEM. Depothouder Trompstraat 2a ALMELO. Vraagt speciaal ons merk „ROOD-ZEGEL". ESCHSTRAAT 2. Je Adres voor Zichtzendingen worden aan huis bezorgd. Beleefd Aanbevelend, Ruim gesorteerd in model en kleur. Aanbevelend, wh#i .Mr C ?V\ De fiets: waar „SUPERBA" op staat, Is 4e fiets die. IJ geen twijfel laat. In deeg'lijkheid, sierlijkheid van bouw, In snellen, lichten gang, is „SUPERBA" getrouw. Op prima staal wordt steeds met zorg gelet, 't Is uit 't beste materiaal, geheel van A tot Z. Ce drinkt voor Uw genoe gen en tevens voor Uw bestwil, wanneer ge Van Vollenhoven's Stout drinkt. Voor Uw genoegen, omdat het een fijn aroma en pmigen smaak heeft. Voor Uw bestwil, om dat et eenvoudig weg geen andere drank be sraat, die zooveel voedende bestanddeelen heeft. Maakt er een gewoonte van geregeld Van Vollenhoven's Stout te drinken. FABRIEK TE DEN HULST Vd-DEDEMS'VAART VRAAGT GEÏLLUSTREERDE PRIJSCOURANT COHEN Vitrage SIERLIJK SNEL-STERK EN GOEDKOOP KOOPT EEN VEENO O'kun f niet heter doen. Pluimers Zn.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1930 | | pagina 2