PARKGEBOUW-RIJSSEN Zaterdag 12 April 1930, SL0T8AL ENTRÉE 25 CENT. MiiensMs-ip" Druk en Uitgave van G. ten Gate Hzn., J. ter Horst J. Hzn.straat, Telef. 41, Rijssen. MUZIEK VAN HET WIERDENSCHE STRIJKJE. Willem Koedijk BOUWMAND Nummer 968 Zaterdag 12 April 1930. fk% fs avonds 8 uur. Petten, (ook in zwart) Schillerhemden Overhemden Boorden, Dassen Fantasie Sokken Sokophouders Bretelles 1 VOOR NAAR Zoo 'n Gaskomfoor Is handig» hoor! Vilt- Bol- Hooge Zijden- BOUWMA N's Sporthuis SCHMITZ RUSSEN I |^g|||||| ';vjf MïnVim Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterliik Dondcrdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. Groote Sraat. HEEREN- en JONGENSPETTEN DASSEN - SOKKEN BRETELLES - BOORDEN OVERHEMDEN - POCHETTES ENZ. ENZ. MODE-MAGAZIJN Groote straat no. 12. Zaterdagmiddag werd in de groote tooneelzaal van het Parkgebouw een! ten toonstelling gehouden van de teekeningen, die de leerlingen der Avond-Vakteekenschool dezen win ter hebben vervaardigd. De meer dan 100 leerlingen waren zeer produc tief geweest, want de groote ruimte was nauwelijks voldoende om aan alle teekeningen een plaatsje te geven. Het was een genot een wan delingetje langs de verschillende stands te maken, want alles zag er mooi en goed verzorgd uit. We zagen teekeningen van Jonge tim merlieden, metselaars, schilders, smeden, machinisten, electro-tech- nici. Leeraren en leerlingen hebben eer van hun werk en uit alles bleek, dat het vakteekenonderwijs hier in goede handen is. Wat een gunstige verandering bij vroeger, toen de jonge ambachts lieden op het platte land meestal van alle onderwijs verstoken waren. De leerlingen der hoogste klasse krijgen ook onderwijs in eerste hulp bij ongelukken, wat in hun later leven zeer te pas komt. Jeug dige ambachtslieden uit Rr.sse-.i e» omgeving kannen hun winteravon den niet nuttiger besteden dan dooi deze lessen bij te wonen. —o Zaterdag vierde onze plaatsgenoot Sam Pagrach zijn tachtigsten ver jaardag. Tot voor kort was hij be stuurslid van de vereeniging „Het Groene Kruis", welke iunctie hij vanaf de oprichting met toewijding vervulde. Zijn onkreukbare eerlijk heid en zijn gemoedelijken omgang deden hem de achting in alle krin gen onzer bevolking verwerven. In hem bezit onze plaats nog een waardig representant van de oude garde. Geen wonder dat Zaterdag 5 April den grijsaard de blijken van belangstelling niet hebben ontbroken. o V an we ge den Ring T wenthe van den Bond van Herv. Jongelings- vereen. op Geref. Grondslag zal er met Hemelvaartsdag weer een Landdag gehouden worden in het prachtige bosch van den Ooster- hoff, hiervoor welwillend door den Hoogwelgeboren Heer Jhr. Coenen ter beschikking gesteld. Als spre kers zullen optreden ds. Steenbeek van Wierden, ds. Wesseldijk van Den Ham en ds. Kraay van Olde- broek. o— Bij de Woensdag gehouden aan besteding voor het bouwen van een tabriekslokaal voor de K.S.VY. te Nijverdal werd het laagst inge schreven door de fa. Roelofs, Haase 6 Markvoort alhier voor f 33440. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE RIJSSEN van 26 Maart tot 2 April. GeborenBerendina dv G. J. Mensink en J. Ulfman Jan Hen drik zv E. Eikenaar en J. Zand- voort Jan Hendrik zv M. Poort man en J. W. Dommerholt Her- mina dv F. J. Lankamp en G. Ro- zendom. OverledenA. Jansen 1 j dv G. J. Jansen en A. Rozendom. Van 2 tot 9 April. Geboren Hendrikus zv D. Mark voort en J. Meijerink Hendrik zv J. W. Goossen en A. Tijhof Tonia dv A. Waggeveld en J. Nieu- wenhuis Albert Jan zv H. Nij- meijer en J. Borkent. Gehuwd: H. Nijkamp 29 j. en T. van Veenhuizen 21 j. Overleden: E. Broekmaat 85 j. wed. v. J. W. Nijland Jan Juur- link 75 j. - Ha. Janssen 17 j. d.v. J. J. Janssen en M. J. Schartman. o— PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Zondag V.m. half 10 ds. van Voort huizen. N.m. 3 uur ds. van Voort huizen. Bed. H. Doop. In beide beurten collecte voor de Nieuwe Kerk. Goede Vrijdag voorm. halt 10 de heer Dijkman. Collecte voor de nieuwe kerk. Geref. Kerk. Zondag V.m. half 10 ds. Horjus. Nam. halt 3 ds. M. M. Horjus. Goede Vrijdag nam. 7 uur ds. M. M. Horjus. Zelfst. Geret. Gem. o. h. Kruis. Zondag v.m. half IQ de heer Wij ting. Nam. half 3 de heer Wijting, 's av. 6 uur ds. van Wier. Goede Vrijdag 's morgens half 10 Ds. van Wier. Dortsch Geret. Gem. Zondag Vm. half 10, Nam. 2.30 uur en 's Avonds 6 uur Leesdienst. Goede Vrijdag 's morgens half 10 Preeklezen. Ruime keuze bij Modemagazijn Groote straw 12 Gevo ndea een paardenzweep, een pak sneeuwwit, twee belasting- plaatjes. Verloreneen belastingplaatje in étui. Inlichtingen op het politiebureau. o Weekmarkt. Oude Kippen f 1,75f2,25 longe Kippen f2,25f3,00 Oude Hanen f 1,50f 1,60 Jonge Hanen f0,00f0,00 Tamme Konijnen f 1,00—f2,25 Tamme Eenden f0,75—fl,00 Duiven f 0,00—f 0,00 Kippeneieren f 4,50—f 5,00 per 100. Heden ontvangen een groote sorteering DAMESTASSCHEN, in de goedkoop ste tot de duurste soorten, de nieuwste modellen en kleuren. Vergelijk prijs en kwaliteit met dergelijke zaken in de groote steden. Ook in SIGAREN- en SIGARETTEN KOKERS, alsmede in DAMES- en HEERENPORTEFEUILLES. POR- TEMONNAIES en andere LUXE LEDERWAREN. Steeds het nieuwste. Telefoon 52. Het kantoor der i.; .-.va is geopend op MAANDAG, WOENS DAG en tlfDAG van 's morgens 11-1 uur en op DINSDAG en DON- DE \vi c-.rvd:3 van 79 uur. 8K8. ffite a—iujimMÊKmaiummiHmÊeB&miSsssk'v-a-ja»

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1930 | | pagina 1