UER8RBEBIH6EI MRerii Ten Gate PUIIMERS Z0II1 lloo L Uw DRUKWERK maken. Kachels Fornuizen Haarden H. J. Vlogtman - Rijssen SiBIISBIi H.H. Voetballers! Sporthuis S C H MIT Z Enterweg ■IDIIHI LAAT ONS Wij leveren o.a. Vlugge levering Billijke prijzen Ontvangen uit nieuwe oogst HERO'S BUSGROENTEN HERO'S TAFELZUREN HERO'S VRUCHTEN IN BLIK HERO'S BESSENSAP HERO'S JAM Aan de Avond - Vakteekenschool zal, volgens een advertentie in dit nummer, een cursus worden gegeven in Electro - Techniek. Als leeraar is benoemd de heer M. W. Brinkman, opzichter bij het G.E.B. te Diepenveen. Leerlingen die wenschen deel te ne men aan dezen cursus kunnen zich alsnog opgeven bij den direceur der school de heer J. ZWANENBURG. R, V. - HAAKSBERGEN 0-1. Als scheidsrechter Bos uit Zwolle precies 2 uur laat beginnen ontwikkelt zich direct een meer enthousiast dan fraai spel. De eerste aanvallen zijn voor R.V. die echter vrij gemakkelijk door de goed spelende verdediging van Haaksbergen worden afgeslagen. Nadat het bezoekende elftal echter wat ingeburgerd is, gaan de partijen vrijwel tegen elkaar op, hoewel de aanvallen van onze plaatsgenooten tal rijker zijn. Deze aanvallen zijn echter door te peuterig spel vrij ongevaarlijk en de backs van H., in laatste instantie de keeper, hebben dan ook weinig moeite het gevaar te keeren. Ook aan de andere zijde bleek echter de voor hoede het zwakste punt, al deed de linkervleugel dan ook af en toe goed werk. Na ongeveer een half uur weet lukkig te hulp komt. Bij een aanval van R.V. maakt een der spelers van H. hands in het beruchte gebied, doch de penalty, die R.V. krijgt te nemen, wordt door den middenvoor, die zijn dag in 't geheel niet had, overgescho ten. Rust komt 0—1. Na de rust zien wij hetzelfde spel. De aanvallen der thuisclub zijn het talrijkst doch open spel is den spelers vreemd. De beide nieuwelingen in de voor hoede blijken zeer onvoldoende getraind te zijn en raken absoluut uitgespeeld. Een plaatsverwisseling brengt wel eenige verbetering, doch ook nu wil het niet vlotten. Haaksbergen trekt eenige spelers in de verdediging terug en ofschoon het in het laatste kwartier een bele gering is van het doel der gasten, waar ieder helpt verdedigen, komt in den stand geen verandering. Evenals het vorige jaar zet R.V. het seizoen dus slecht in, doch toen herstelden de spelers zich, was het einde goed eneind goed al goed. Laten we hopen. Het bestuur van R.V. deelt ons mede, dat alsnog een vierde elftal voor den T.V.B. is opgegeven, dat zeer waarschijnlijk nog wel geplaatst zal worden. De spelers dienen er dus voor te zorgen, dat zij tijdig in 't bezit zijn van schoenen en jersey. Mogelijk zijn er nog oud-spelers in onze plaats, die voor een zacht prijsje bruikbare schoe nen of een jersey willen overdoen. Laten zij hiervan dan even kennis geven aan Oldekamp of Pluimers, dan komt het wel in de bus. Overgenomen uit Het Maandblad, Officieel 'Orgaan van de Nederlandsche Federatie van Harmonie- en Fanfare gezelschappen. Tweede Afdeeling Harmonie. Ver plicht nummer: Impressions Russes, Ouverture, Alb. Lely. „Wilhelmina Rijssen" Rijssen (O). Een beslist goede uitvoering gaf „Wilhelmina" uit Rijssen van de „Impressions Russes". Lang niet ge makkelijk is deze compositie met zijn eenigszins modern geharmoniseerde introductie. Deze muziek stelt superieure eischen aan voordracht, maar geeft tevens in het prachtige Lento ruimschoots gele genheid deze te laten hooren. F.en muzikaal dirigent kan van deze „Russische indrukken" zeer veel maken. Er gaat van het eerste deel met zijn eigenaardig klinkende en coloris jisch melodie een bijzondere bekoring uit. Kan men deze weergeven, wordt de juiste voordracht bijgebracht, dan kiijgt men een uitvoering die ontroering brengt. De dirigent van „Wilhelmjaa' bracht ons een uitvoering die veel momenten van ontroering en bewogen heid had. Veel muziek gaf dit kdrps ons te hooren. Een mooie klankvolle inzet, met zeer veel uitdrukking. De tiende maat was in het houtreg ster even een kleine zwenking in de stemming. Ook later werden er in het hot tém- semble onzuiverheden opgemerkt. )e stemming is het minst goede vai orkest. De geheele introductie met veel uitdrukking en gecharme.'-.. voordracht gespeelt. De dirigent lie ja trombonist de melodie meebl zen Hierdoor kreeg men een mooie k ir k- schoonheid. De trombonist heeft trombonegeluid, een mooie mur voordracht en een uitstekende man er :en e ;n cale vai Mi' >n. 'brengen van y de flinke ciïcfisx j "mm sp eneib ai- gerond kum^ agt- vat van tempo, mou. c ."d en toch met goede verbinding 1 het Allegretto uitgevoerd. Hier werd nog maals het solistisch blazen van den trombonist opgemerkt. Het „ben soste- nuto" werd met een mooi klankgehalte, serieuze voordracht en mooie nuanceering uitgevoerd. De fluitist moet niet vibreeren, dat was hinderlijk. Het piu vi'vo en laatste Allegro werden uitmun tend vertolkt. Over 't geheel van een schitterende muzikale uitvoering. 56 punten 1 prijs. OP DE WARENWET zijn a. 20 cent per stuk verkrijgbaar bij - TELEFOON 41. - Marktbericht van Maandag. Aangevoerd 828 stuks vee 204 Koeien 10 Stieren Ossen 105 Kalveren paarden 4 Schapen Lammeren 12 Varkens 493 Biggen Vette koeien 0,60f 1,05 per K.g. Neurende 1165—f 400 p. stuk. Guste f 140f 285 Stieren f 130-1265 Ossen f f 000 Pinken f 100—f240 Kalveren f 40f135 Schapen f 15—f 25 Lammeren f f Varkens f 70t 120 Biggen f 1,40—f 2,50 per week Handel: vlugger. o PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Zondag v.m. half 10 Ds. Van Voort huizen en N.m. 3 UUR Ds. Van Voorthuizen. Geref. Kerk. Zondag v.m. half 10 Ds. M. M. Hor jus. Nam. half 3 Ds. M. M. Horjus Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zondag v.m. half 10de heer Wijting nam. 2% uur de heer Wijting, 's Avonds 6 uur Preeklezen. Dortsch Geref. Gem. Zondag vm. half 10 en nm. 21/» uur en 's Avonds 6 uur Preeklezen. Woendag 21/2 uur en 7VS uur Ds. Fraanje van Barneveld. Heden ontvangen een groote partij VOETBALSCHOENEN in kwaliteit gelijk de Mainfield, maar veel goedkooper in prijs, waarvan ik mij de alleen verkoop voor Rijssen en Omstreken verzekerd hebben, Ook in voorraad een schitterende sorteering LUCHTBUKSEN in de goedkoopste tot de duurste soorten. Alles voor SPORT en SPEL, tegen lage, toch vaste prijzen. Aanbevelend, Zij die nog te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de Oranje-vereeniging worden ver zocht hunne rekeningen in te dienen, resp. af te rekenen. De Penningmeester, G. J. POORTMAN, Stationsdwarsweg. Berichtkaarten Bestelkaarten Briefkaarten Briefpapier (gelin. of ongeiin. blocs of losse vellen) Catalogus Correspondentiekaarten Dankbetuigingskaarten Enveloppen Etiquetten Formulieren Jaarverslagen Labels Ondertrouwkaarten Orderboeken Programma's Quitanties Reglementen Rekeningen Rouwbrieven Rouwkaarten Servetten Verlovingskaarten Visitekaarten enz. enz. O— Drukkerij Ten Cate

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1928 | | pagina 2