Bibliotheek - Parkgebouw. Cf is ie se ESectro Technieh De Wereldberoemde Kozakken UB. middensianiis- Credieibanh Rilssen Eerst enen naar DeiMeei! Druk cn Uitgave van G* ten Cate Hzmt ter Horst J. Hzn^straat^ Telet* 41, Rijssen. FRUIT H. J. Vlogtman B. J. KAMPHUIS Engelsche Stoffen Nummer 492 Zaterdag 22 September 1928. Uitspanning HET JOOSTMAN te Almelo. V erstrekt V oorschotten en Hypotheken Aardappelen. Peren, Appels, Druiven, Bananen. Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterliik Donderdagsmidcjags Advertentiën 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 c 12 uur, Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur. cent. Voor den handel speciaal tarief. Personen die nog boeken uit de bibliotheek in hun bezit hebben, worden BELEEFD doch DRINGEND verzocht deze op VRIJDAGAVOND 28 SEPTEMBER TUS- SCHEN 7 EN 9 UUR OP DE LEESZAAL !N TE LEVEREN. Het Bestuur der AVOND-VAKTEE- KEi^iSCHOOL te RIJSSEN maakt alsnpg bekend: dat met ingang van 2 OCTOBER een zal Jianvangen. 2: h aan te melden bij den Directeur de t eer ZWANENBURG, tot DONDERDAG 27 SEPTEMBER. zullen ook op ZONDAG 23 SEPTEMBER een UITVOERING geven op de Sportterreinen van de Zoowel als in Rotterdam op deN.E.N.Y.T.O, en inZwolle op de Landbouw tentoonstelling, zal ook zeer zeker een reuzensucces ook hier niet uitblijven. AANVANG 4 UUR. Entrée: Zitplaatsen f 1,50, Staanplaatsen f 1,00, plus sted banken, kasten, kapstokken, enz., enz. 't Is alles heel mooi werk dus; heel mooi en heel nuttig. Men kan zijn vrije tijd haast niet beter besteden. En dat men in Rijssen, waar zoo'n massa hartstochtelijke amateurtimmerlieden wonen, der- geliik onderwijs op prijs stelt, is verleden winter wel gebleken. Jammer is het, dat zulk onder wijs nog al wat geld kost. Jt Ge meentebestuur gaf gelukkig een verwarmd en verlicht lokaal, maar meer zat er helaas niet aan. Verleden jaar gaf de onderwijzer de lessen geheel belangeloos. Dit evenwel mogen wij niet van hem vergen. De door hem bestede uren, moeten, al is het matig, betaald worden. Dan moet materiaal en gereedschap worden aangeschaft en aangevuld. Het een en ander brengt heel wat uitgaven mee. We hebben uitgerekend, dat we 't met f5 lesgeld per leeiling niet redden kunnen, 't Zou eigenlijk wel f 10 moeten zijn, maar daar beet men verleden jaar niet bijzonder hard in, en_ daarom hebben we 't lesgel op 1 7,50 gesteld. RIJSSEN. Verschenen is het keurig uitge voerde vraagprogramma en regle ment der Rijssensche Pluimvee- en Konijnenfokkersvereen. „Rijssen" voor de 6e Nationale Tentoon stelling van hoenders, konijnen en watervogels (geen duiven) dus, J welke op Vrijdag 9 en Zaterdag 10 Nov. a.s. in de zalen van het Parkgebouw zal worden gehouden. De inschrijving tot deze tentoon stelling is opengesteld tot 13 Oct. We sporen iederen liefhebber aan bijtijds een programma bij het bestuur aan te vragen. Alle bizon- derheden, betreffende deze tentoon stelling. worden daarin vermeld. (Secretaris is de heer A. ten Berge.) Er zijn een massa prijzen en eereprijzen, hetgeen de animo tot inschrijven zal verhoogen. De jury bestaat uit de heeren- J. Mantel (hoenders, zware en mid denrassen) - C. Meuys (idem lichte rassen, krielen en watervogels) - H. te Kulve (leghorns) - K. Steen huis (konijnen.) o Naar we vernemen heeft Mej. J. H. Waanders, gediplomeerd kraam verzorgster, zich thans als zoodanig in onze gemeente gevestigd. —o De vereeniging „Het Groene Kruis Rijssen" heeft voor het jaar 1928 een rijkssubsidie ontvangen van f746 ter bestrijding der tuberculose. o De heer J. C. Nieuwenhuis alhier heeft bedankt als voorzitter der Ned.Herv.Jongel. Ver.„Immanuël". In een Maandagavond gehouden vergadering werd door de leden afscheid van hem genomen, waarbij hij op hartelijke wijze werd toege sproken door den Secretaris, als oudste der bestuursleden. Deze memoreerde met hartelijke woorden het vele, dat de heer Nieuwenhuis voor heeft gedaan. Als blijk van waardeering en hoogachting werd hem een mooi en nuttig geschenk aangeboden. o Gevonden 1 portemonnaie waar in een rozenkrans, 1 melkbus, 1 bruine hond, een benanenkist No. 1730, tasch waarin spiegeltje in étui, 5 belastingplaatjes, een rijwiel, een handtaschje. Verloren1 gele hond met bles, 6 belastingplaatjes, 1 zilveren potlood, 1 portemonnaie met f 0,20. Inlichtingen op het politie bureau. —o Een stadgenoot, die onbekend wenscht te blijven, heelt aan de vereeniging „Het Groene Kruis Rijssen" 1 100 geschonken. o BURG BLIJ KE STAND DER GEMEENTE RIJSSEN. Van 12 Sept. tot en met 19 Sept. Geboren: Elisabeth Aaltjen dv P. H. Speelberg en J. H. Kleinburink - johanna Grada dv D. j. Rouwendal en G. Weterink - Manna dv H. Witten en M. Immink - Gradus zv H. Harbers en A. ter Harmsel. Overleden: W.M.Tusveld 76 j. o Weekmarkt. 560 Oude Kippen 10,60—f 1,10 86 Jonge Kippen f2,00—f3,00 16 Oude Hanen f0,80f 1,20 600 Jonge Hanen i 0,30I 0,70 19 Tamme Konijnen f 0,50—f 1,70 23 Tamme Eenden 70,60—10,60 00 Duiven i 0,00—1 0,00 Kippeneieren f 7,00f7,90 per 100 o timMEBJCÜRSUS. De z.g. huisvlijt is voor Rijssen j tamelijk nieuw. Een enkel woord v illen wij er daarom gaarne van zeggen. Al is, zooals we zeiden, huisvlijt voor Rijssen vrijwel onbekend, de zaak zelf is niet nieuw meer. Bijna overal, waar men gelegenheid heeft, wordt bedoeld onderwijs gegeven en bijna zonder uitzonde- r-ng met veel succes. Er is, kunnen we zeggen, geen onderwijs, dat meer Helde gevolgd wordt. Natuur lijk, men moet van dat soort werk j houden, men moet lust hebben in wat geknutsel en in 't hanteeren J an timmergereedschap. Het huisvlijtonderdenvijs omvat enderwijs in papier-, klei-, hout enmetaalbewerking, alles nog weer in onderdeden verdeeld. Het meest interessant worden hout- en metaalbewerking gevon den. Het laatste is evenwel voor neer gevorderden bestemd en brengt nog al wat onkosten mee. We hebben ais begin daarom voor Rijssen houtbewerking gekozen. (Jp de cursus leeren de leerlingen uit hout al heel spoedig allerlei kleine gebruiksvoorwerpen maken. Zoo onder de hand raken ze ver trouwd met materiaal en gereed schap en van lieverlede, afhankelijk van handigheid en ijver, worden belangri jke arti kelen gemaakt. Leer lingen, die eenige cursussen gevolgd hebben, maken onder leiding en later zelfstandig, boekenrekken, vogelkooien, duivenhokken, tafels, Evenals andere jaren weer zeer FI1NE AARDAPPELEN lijk klasje willen vormen kunnen zich eveneens aanmelden; over de voorwaarden kan worden ge sproken. Ook bestaat wel gelegenheid tot het volgen van een cursus in b.v. koperbewerkingwaarover even wel eveneens afzonderlijk alge sproken moet worden. Hoofdzaak is, dat zich nu maar spoedig een groot aantal nieuwe leerlingen aanmeldt voor de gewone timmercursus. o BAD- EN ZWEMINRICHTING. Al is 't nog steeds buitengewoon mooi weer, 't wordt toch minder met het bezoek der Zweminrichting. In de week van 12 tot en met 19 September zijn er ruim 300 baden genomen. Het badseizoen spoedt ten einde. Altijd voorradig HUTTENWAL 1 J- RIJSSEN HET ADRES VOOR DE KWALITEIT WEEKBLAD VOOR SEN (Zand en Klei) te koop. H. J. VLOGTMAN - RIJSSEN.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1928 | | pagina 1