Slinoeilioning per pond 50 etmei pol 60 et. Raodhoning ie soort 80 cl., 2e soort 70 cl. J. LAMMERTINK L. COHEN Ruime Rilverdieosle. Privaal-enCiuUlesseu DrukNerij I e n Cate „Lïga" Kinderbiscuit H. J. VLOGTMAN COLLECTE. K A CH E LS FORNUIZEN Adverteeren j P|||j|))erS 2011611 doet Verkoopen GROOTE AFSLAG Stoomzuivelfabriek „SallancT HERORREHIHRER In de WEEK van 10 tot en met 15 SEPTEMBER, DE NIEUWSTE MODELLEN GROOTE KEUZE BILLIJKE PRIJZE m r Weer voorradig ELSENERSTRAAT van Meloen en 25 cent per stuk Mooie Druiven en Bananen tegen veel verminderde prijzen. Tevens alle soorten Gerookte- en Gestoomde Visch. Profiteert van deze gelegenheid. Volle Melk 12 cent per Liter. Karnemelk 6 cent per Liter. Karnemelkschepap 12 cent per Fiesch. 15 oom bot er f 1,20 per pond. D. EERDMANS Jzn. goede Agent, C. J. DE HAAN de kleine „BABY" 25 en 10 cent per pakje JONGEN COLLECTE Flinke Jongen Albino-Filiaal Aanbevelend, Aanbevelend, Een goede solide Levens verzekering Mijvraagt voor RIJ SS EN en OM STREKEN een voor overname een klein agentschap, om dit verder uit te breiden, met medewerking van een Inspecteur. Br. onder letter K. R. bureau van dit blad. AANGEBODEN. FRANSCH, DUITSCH, ENGELSCH, eerste beg. LATIJN. Pastorie, Walstraat, OP DE WARENWET zijn a 20 cent per stok verkrijgbaar bij - - TELEFOON 41. - onder strenge controle van de bekende Amsterdamsche Laboratoria Dr. van Ledden Hulsebosch. Liga-Kinderbiscuits met melk bereid, vormen een heerlijke, licht verteerende pap van hooge voedingswaarde voor „Uit de hand gegeten" zijn zij niet alleen een lekkernij maar ook een krachtvol, smakelijk en hoogst versterkend voedingsmiddel voor het grootere kind, Verkrijgbaar bij: De MONNE koopt weer geregeld alle dagen KIPPEN en HANEN tegen hoogen prijs. Tevens geslachte Kippen verkrijgbaar. Aanbevelend. r ten Huize van Ruubn. Gevraagd een nette J. EBBING Slagerij Julianastraat zal met goedkeuring van Burgemeester en Wethouders in deze gemeente 'worden gehouden ten bate van de ALLEENSTAANDE en HULPBEHOE VENDE BLINDEN in NEDERLAND. Uitgaande van de CHR. VER. tot PRACTISCH HULPBETOON aan BLINDEN, gevestigd teZutphen. GEVRAAGD Goed kunnende Fietsen. N.V. Middenstand s- Credietbank Rijssen. Volgens besluit der Al- gemeene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op Maandag 3 September j.l., is het dividend over het dienstjaar 1927 bepaald op 7 hetwelk betaalbaar is tegen inlevering van divi dendbewijs No. 8. illllUllllimiillllillHlillll ■.s&'irzzL il!ilil!ll!IHll!lllllll!!IIIIHI!llilllllllll!!!!lll!rriii!llll!ll!ll!!!ll!lllill!II!l llillllllllllllllllilllllllllllipillllllflllllllllllllllll! Bp- •-*

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1928 | | pagina 3