Eerst even naar De Kampioen! Circus Strassburger ARN. HODES. Almelo. Bij voldoende deelname loopen er op 10 - U -12 13 SEPTEMBER, extra Autobussen naar bovengenoemd Circus. maTjHUe;t;ie;k.: 'Bij de \thletiekwedstrijden, die j.l. Zaterdag vanwege de Oranjevereeniging werden gehouden, is een proef genomen, die goed geslaagd mag heeten. Voor de eerste maal nd. waren er wedstrijden georganiseerd, alleen open voor jongens uit de fabrieken der firma ter Horst 6 Co Aan deze wedstrijden die touw trekken en 4 x 100 M. estafette-hard- loopen omvatten, is door 13 ploegen van 4 jongens elk deelgenomen. De deelnemers uit de fabrieken Beek, Boomkamp en Bijvank kwamen zooveel mogelijk tegen elkaar uit, hetgeen, e animo verhoogde. Dat meer dan 50 jongens er toe gebracht werden zich daadwerkelijk met de athletiek bezig te houden, mag op zichzelf reeds een verblijdend verschijnsel heeten. Want deze jongens zouden er waarschijnlijk niet aan gedacht hebben uit zichzelf de sport te gaan beoefenen; en toch is dit zoo nuttig, vooral voor rnenschen, die hun werk in de fabriek verrichten. Het is daarom te hopen, dat het niet bij deze eene, goedgeslaagde proef blijft, maar dat steeds meerderen zullen inzien hun lichamelijk welzijn te dienen als zij zich gaan bezig houden met gezonde openluchtsport. Het goede voorbeeld is nu gegevende Heer van Heel heeft, door het beschikbaar stellen van prijsjes, getoond de zaak te willen steunen, zoodat we met recht en reden mogen verwachten, dat bij eene volgende gelegenheid het aantal deelnemers nog veel talrijker zal zijn. Ditmaal zijn het de jongens uit de fabriek Beek geweest, die met het meerendeel der prijzen zijn gaan strijken, en die dus de eerepalm der overwinning hebben weggedragen: aan de jon gens uit de andere fabrieken dus de taak om, door "het samenstellen van de beste ploegen en door voortdurende gaining, bij-een volgende gelegenheid te trachten hun die te he rwisten en zich de meerdere te toonen. spor: vertrouwen, dat zij te Enschede zullen toonen, dat R.V. tot een van de beste derde klassers mag gere kend worden. Het derde elftal ontvangt Zondate op eigen terrein bezoek van Markelo. RIJSSENSCHE BAD EN ZWEMINRICHTING. In de week van 23 tot en met 29 Augustus zijn 86 8 baden genomen. Van 30 Augustus tot en met 5 Sep tember was het 5 2 4. Maar in die week was de inrichting bijna anderhalve dag gesloten tengevolge School en andere feesten. POSTBESTELLING. In de postbestelling zou meer be spoediging verkregen worden, indien bij elke woning een brievenbus was aanaebracht. 11#S Het Streven „AAN ELK HUIS EEN BRIEVENBUS!" is zoowel in het belang van den postdienst, als van het publiek en verdient daarom alge- meene steun. Telkens als de besteller moet wachten omdat geen bus aanwezig is. vertraagt de bestelling voor iedereen die verder woont. Zorgt dus voor het aanbrengen van een bus in huisdeur of voorgevel. Bij boerderijen en woningen met een j voortuin zoo mogelijk aan het tuinhek 1 bij den ingang. Do©r wijlen mej. Johanna Janssen is aan de vereeniging „Het Groene Kruis Rijssen" de som van f 1000 gelegateerd vrij van successie rechten. o— Ter gelegenheid van den verjaar dag der Koningin werd aan de volgende stadgenooten een medaille der Oranje Nassau Orde toegekend. In Zil ver: J. Pas, baas bij de Koninklijke Juteweverij ter Horst Co. In Brons: Hermanus Ligtenberg, (Wever). ïlendrikus Ligtenberg, (Wever). H. T. Appelhans, (Sterker). G. Strokap, (Wever). G. v. d. Maat, (Onderbaas), allen werkzaam bij genoemde firma. o Gevonden l Portemonnaie met inhoud, 1 ko peren tabaksdoos, 1 belasting plaatje, 1 nummerplaat van een auto, 1 doublé brochje met porti et. Verloren Od het R.V.-terrein werd Zondag- voor de tweede ronde van de T.V.B. Zilveren Bal- en Bekerwecf strijden een wedstrijd gespeeld tusschen R.V. en Oldenzaal. Deze wedstrijd stond op geen hoog peil, de thuisclub speelde heneden haa aewonen vorm, doch ook Oldenzaal moet als goede derde klasser ong* twijfeld beter kunnen. Voor rust waren de partijen vrijwel aan elkaar gewaagd, ofschoon de aanvallen van de thuisclub, gewoonlijk geleid door den rechtsbuiten, die steeds zijn piaats aan het lijntje hield, talrijker waren. Er zat echter in de voorhoede weinigschotvaardigheid doch ook aan de overzijde bleek elk schot zoek. Descore bleet dan ook voor rust dubbel blank. Na rust was de thuisclub oven- wegend sterker, doch het duurde nog geruimen tijd, voordat d middenvoor, hiertoe in staat gesteld door den rechtsbuiten, kon doel punten. Een oogenblik komt er teven fn de brouwerij, doch de verdedi gingen worden aan weerszijden duchtig aan het werk gezet, doch lang duurt ook deze opieving met Tenen het einde komt Oldenzaal nol even verwoed opzetten en wordt R.V. ingesloten, doch bi] atwezigheid van een schutter worden enkele goede kansen ver knoeid. Dan nog een goeden aanva van R.V. waarbij goallat en paai Oldenzaal redding brengen, waarna de scheidsrechter het eind aan kondigt. R.V. komt door deze overwinning Zondag in de finale doch zp zal heel wat beter moeten spelen dan tegen Oldenzaal, zal het Zondag tegen het tweede elftal van de Enschedesche Boys geen debac worden. Wij mogen onze plaatsge^ geen overwinning voorspellen,doen BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE RIJSSEN. Van 29 Augustus tot 5 September. Geboren Geertruida Maria Hermina dv L. Tij huis en L. M. H. J. ter Hofstede - Gerrit Jan zv D. van den Noort en J. ten Hove Gerardus Hendrikus zv H. H. Oude Luttighuis en_tjUJij Straatsburg Hermina dv D. Wesse link en J. Drajom. Gehuwd Jan Mensink 25 j. en Aleida Wagge- veld 24 j. Jan Willem Koster 26 j. en Willemina ten Zijthof 22 j. Ben jamin Magnus 26 j. en Louise Span jaard 22 j. 1 koperen gewichtje, 1 zilveien halsketting, 1 gouden broche. 1 handtaschje met inhoud. Inlichtingen op het politiebureau. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Zondag v.m. half 10 Ds. Van Voort huizen en N.m. 3 UUR Ds. Van Voorthuizen, H. Doop. Beide beurten collecte voor de Chr. Bewaarschool. Geref. Kerk. Zondag v.m. half 10 Ds. M. M. Hor jus. Nam, half 3 Ds. M. M. Horjus Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zondag v.m. half 10 Ds. Van Wier. nam. 21/, uur de heer Wijting, 's Avonds 6 uur Ds. van Wier. Dortsch Gerei. Gem. Zondag vra. half 10 en nm. '2 uur en 's Avonds half 8 Preeklezen. Dinsdag n.m. 3 uur en hall 8 Ds. Lamain van Voorschoten. Wij vestigen de aandacht op een advertentie waarin wordt bekend gemaakt, dat er deze dagen een collecte zal worden gehouden voor alleenstaande blinden, uitgaande van de Christ. Vereen, tot practisch hulpbetoon aan blinden gevestigd te Zutphen, Gevraagd van 18 jaar en ouder. 2 Betontimmerlieden, 2 betonvlech- ters, 1 constr. bankwerker, 4 confec- tiewerksters, 5 dienstboden (1 Amster dam), 3 electriciens, 1 huisnaaister, 1 koperslager-blikwerker, 5 samtair- werkers, 1 letterzetter (ongeorg,), 2 lood-zinkwerkers (1 halfw.), 1 metaal- draaier, 1 schilder, 1 teekenaar (ondergr. leiding), 1 bekw. timmerman, te Borne: 1 electricien, te Hengelo: 2 aank. metaaldraaiers, 1 bekw. modelmaker, 1 meisje v/d ponserij ca. 20 j. te Lon- neker1 dagmeisje, 2 huishoudsters, 1 boerenmeid N.H. Gevraagd beneden 18 jaar: Meisjes voor confectie en fabrieks werk 14-16 j., 5 leerl. bankwerkers, 1 leerl. behanger-stoffeerder, 2 brood bakkers, 5 dagmeisjes, 3 morgenmeisjes, 1 knoopenaanzetter, 1 leerl. houtdraaier. 1 horlogemaker, 1 meisje voor fabrieks- administie (ca. 16 j), 1 kleermaker, 2 leerl. koperdraaiers, 1 leerl. lood- zinkwerker, 10 loopjongens, 3 leerl. meubelmakers, 1 leerl. rijwielhersteller, 1 schoenmaker, 1 slager, 2 smeden, 1 leerl. timmerman, 1 leerl. zadelmaker, 1 opmaakster 14-16 j, 10 wevershulpen vr. en m. Inlichtingen verstrekt, H. DE JONG, Zwarteweg. f 130—f 265 -f000 -f 240 f f 100- Marktbericht van Maandag. Aangevoerd 828 stuks vee 204 Koeien 10 Stieren Ossen 105 Kalveren paarden 4 Schapen Lammeren 12 Varkens 493 Biggen Vette koeien 1 0,60f 1,05 per K.g. Neurende 1165—f 400 p. stuk. Guste f 140 f 285 Stieren Ossen Pinken Kalveren Schapen Lammeren V arkens Biggen Handel: vlugger. —o Weekmarkt. 650 Oude Kippen 10,90—f 1,50 50 Jonge Kippen f2,00—f3,00 25 Oude Hanen f 1,00 f 1,25 1500 Jonge Hanen t 0,30—1 0,75 10 Tamme Konijnen f 0,701 3,00 25 Tamme Eenden f 0,50—i 0,75 25 Duiven i 0,10-10,15 Kippeneieren f 7,00-17,25 per 100 f 40 f 15 f f 70 f 1,40 f 135 f 25 f -i 120 f 2,50 per week Om van plaatsen vezekerd te zijn gelieve men zich spoedig op te geven. De Ondernemer: Kaarten voor het Circus worden door ons ook besteld. O' -O- ro stand van de bij de Districts Arbeids beurs te Enschede ingekomen aan vragen van Werkgevers op 5 Sep tember 1928.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1928 | | pagina 2