Ni Middensiands- MietbanK Riissen Druk en Uitgave van G. ten Gate Hm,, J* ter Horst J. Hzn,straat, Telek 41, Rijssen. Engelsche Stoffen ■K< fS "j H Nummer 490 Vrijdag 8 September 1928. iii -V vy' l&jlijgc H Verstrekt V oorschotten en Hypotheken EC J. KAMPHUIS a 1 feu ¥M IpPPlIKi^K fïi I:» Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterliik Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. Vuor den handel speciaal tarief. KONINGINNEFEEST. Het Koninginneleest is hier Vrijdag en Zaterdag met groote opgewektheid gevierd. Vrijdag middag om half 2 werden op het gemeentehuis de feestelijkheden officieel geopend door een rede van burgemeester J. Knottenbelt in tegenwoordigheid van het Eere comité (de heeren M. G. van Heel en J. J. ter Horst), de leden van het Oranje-commité (de heeren Jhr. F. A. Coenen, C. Lugtigheid, G. f. Poortman en J. F. Hodes) en verder den gemeentesecretaris (den heer Bosma) en de raadsleden Weenink en Siegerink. De Burgemeester zeide ongeveer het volgende: Mijne Heeren Van bevriende zijde werd van morgen mijn aandacht gevestigd op het berichtje in het Rijssensch Weekblad over een officiëele ope ning ten gemeentehuize. Een officieele opening veronder stelt tevens een officieel openings- woord ook wiin. De wijn was gemakkelijk ;c bestel- Moeilijker gaat dra nVet een ••ar; mond vol tanden voor lT zou in ."ten staan. U ruit begrijpen, uai het een dwoord kan na dat ik tot U spreek. Ik mag dan beginnen met de heeren (inzonder de heeren raads leden) te danken voor hun belang stelling. Inderdaad had de belang stelling grooter kunnen zijn, want in een Oranjeiievende gemeente als de onze hadden alle stadsbe stuurders aanwezig moeten zijn. Nu zij ontbreken, moet ik dit beschouwen als- een wanklank in de feeststemming. Immers, we zijn toch heden allen verblijd, nu we gedenken, dat onze vorstin Wilhel- mina van Oranje Nassau vandaag den dag beleeft, dat haar leven weer met een (aar verlengd is en als Koningin ons verblijdt met Haar bestuur. De troon van Oranje is nog altijd de troon, waarom ons Nederlandsche volk zich schaart. Het is de band, die ons samenbindt. Des te meer betreuren wij dat menschen, die we veronderstelden liefde voor dat vorstenhuis te voelen, niet aanwezig zijn. Er wordt hier op 't oogenblik de toon van weemoed vermengd met den blijden feesttoon. Het is n.l. een jaar geleden, dat we gingen langs 't huis van den voorzitter van het Oranje Comité, den heer H. H. Kortebos. Al was het vanuit zijn ziekenkamer, toch toonde hij belangstelling in ons koninginne- feest. Met weemoed gedenken wij hem. We kunnen ons bijna geen teest voorstellen zonder hem. Intusschen moeten we toch de zen dag met blijdschap laten uitko men boven de klanken van minder aangenamen aard. Er is wel eens gezegd, dat het Rijssensche volk niet zonder drank kan feestvieren, doch wij willen hopen, dat het tegendeel ditmaal bewezen kan worden dat er in .elk opzicht een tevreden toon moge heerschen, zoodat mensclien van andere gevoelens aan ons feestgeen aanstoot kunnen nemen. Mijne Heeren! laten wTij onze glazen thans ledigen op het geluk van onze Koningin. Met een hartelijk applaus werden deze woorden door de toehoorders ontvangen. Bij 't uitspreken van de laatste woorden klonk buiten de raadzaal op het Schild het door de muziek vereeniging „Wilhelmina" gespeel de Wilhelmus. Osadertusschen waren op 't Schild de leerlingen dero.l. school, U.L.O. school, R.K. Meisjesschool opge steld, tezamen een 500 tal. 't Was een vroolijke en kleurige groep. De leerlingen der Geref. School en die der beide scholen met den Bijbel zouden het feest in hun respectieve scholen vieren. Na een fanfare doof „Wilhelmina" ter eere der heeren op het stadhuis, die zich inmiddels op de pui begeven hadden, zette de stoet zich in bewe ging om door Elsenerstraat en Oran jestraat naar het feestterrein te trekken, het voetbalveld van R.V. Hier werden verschillende wed strijden gehóuden en werden de kindei en rijkelijk, onthaald, terwij! hete bbvdnuifen een aardig' ca laantje ontving. l egen half 5 was het kinderfeest afgeloopen en konden we censta- stateeren, dat het, dank zij de uit muntende regeling en het prachtige weer, uitstekend was geslaagd. Des avonds maakte de muziek- vereeniging „Wilhelmina" zich nogmaals verdienstelijk door het geven van een concert in het Volkspark, waarvan door duizenden werd genoten. Daarna volgde een voorstelling van een openlucht- bioscopp, welke vertoonde: „Charlie op avontuur", klucht in 5 acten, met in de hoofdrol Charlie Chaplin. De avond werd besloten met een bal cbampêtre, met muziek van een ensemble uit „Wilhelmina." Zaterdag 1 Sept. begon het feest des morgens om 8 uur al met een concert van Rijssen's Mannenkoor op 't Schild. Een groot aantal nationale liederen werd onder leiding van den heer Pardoen uit Delden zeer verdienstelijk gezongen. Omstreeks 9 uur werd een optocht geformeerd voor het afhalen van den Schutterskoning en nadat deze met „Wilhelmina" voorop vele straten was doorgetrokken, begonnen omstreeks 10 uur op het feestterrein de volksspelen o.a. vogelschieten, fladderschieten, touwtrekken, enz. Des middags half 2 werd de groote allegorische optocht in het Volkspark opgesteld. Er was zeerveel zorg aan besteed en de deelname was bizonder groot, vooral als men in aanmerking neemt, dat er voor eenige weken van feestelijkheden nog niet bekend was, We noteerden een 30 tal nummers, waarvan het meest in 't oog viel„De eerste Rijssensche Huishoudschool." Het was een aardig idee en keurig uitgevoerd. Moge het een allegorische voor stelling zijn van hetgeen ons in de toekomst wacht. We moeten erkennen, dat de jury een zeer moeilijke taak heeft gehad om de prijzen toe te kennen, want er was zeerveel moois en aardigs te zien. Wenoemen: „Voorheen en Thans (arbeiders binnenhuis); Kabouters; Kloris en RoosjePadvinders Zigeuners; Roodhuiden (wigwam); De boeren bruiloft; Noord-Bra- brantsch binnenhuis; Bij den bar bier: Dames- en heeren kapperij Naar den Wijerd (zeer aardig voorgesteld door 2 jonge meisjes in oud Rijssensche kleederdracht); „Riessener Maork"; De zwervers; Paoschen Kampleven; De boeren wagen Oost-West, Thuis best; Gesnapte stroopers; Geloof, hoop en'liefde; de Ambulance (ook zeer lief cioor kinderen voorgesteld); Kc-ning Alcohol (De zakkenrollers- beide); „de Rijssensche Pluimvee tentoonstelling (ook zeer aardig bedacht en uitgevoerd), enz. Na afloop van den optocht had er op het feestterrein ringrijden plaats met karretjes, fietsen en motoren. Des avonds om half 8 werd in het Parkgebouw de prijsuitreiking gehouden en om 8 uur werd op het Sc-did he, feest voortgezet met een C Cv i C C f V SL n „Wdhenffinte. "voravvi.-v.a ;ona wcuU- hius. wasg- -limIneei'd'mefvetcajee j '(rood, wit en blauw et. Oranje), j -terwijl de bedie hotels „Schutjes" en „De Kroon oclï. voor een schitterende verlichting hadden zorg gedragen. De stad had beide dagen een feestelijk aanzien door de vele vlaggen, die de ingezetenen op uitnoodiging van het Oranje Comité hadden uitgestoken. Het weer werkte prachtig mee, zoodat het feest uitstekend is geslaagd. Toegekende prijzen. Optocht, (groep wagens) le pr. De Stroopers. idem Sneeuwwitje. 2e pr. Huishoudschool, idem Kampleven. 3e pr. Kloris en roosje, idem Pluimvee. 4e pr. Roodhuiden. 5e pr. Zeilsport. 6e pr. Paschen. 7e pr. Kampeeren. 8e pr. Brulfte in Zunoa. 9e pr. Marker- en Volendammer visschers. 10e pr. Moeders Pappot. Groepen, le pr. Groene Kruis. 2e pr. Naar den Wijerd. 3e pr. Groentekarretje, 4e pr. Naar de eiermarkt. 5e pr. Ook noar 't fees. 6e pr. Zigeuners. Versierde karretjes, le pr. Veneklaas. 2e pr. Gelink. Volksspelen. Ringrijden met versierde fietsen, le pr. Buursink. 2e pr. J. H. Eshuis. 3e pr. W. Logman. Ringrijden met versierde motoren, le pr. H. W. Roosink. 2e pr. J. Nijhof. 3e pr. G. Müller. Ringrijden met vesierde karretjes, le pr. Gelink. 2e pr. Veneklaas. 3e pr. Ruiterkamp. Volksspelen. Vogelschieten, le pr. (koning) M. Langenhof. 2e pr. G. Rozendom. 3e pr. B. J. Voortman. 4e pr. Tim ter Horst. 5e pr. M. Langenhof. Fladderschieten. le pr. A. Poortman. 2e pr. J. Müller. 3e pr. B. van den Noort. 4e pr. B. ten Bolscher. 5e pr. G. Rouwendal. Touwtrekken, le pr. B. Voortman. 2e pr. Joh. Nijkamp. 3e pr. Langenhof. 4e pr- G. Vrugteveen. Estafette (400 M.) le pr. Ploeg Gymn. Ver. D.O.S. I 2e pr. D.O.S. II 3e pr. H. T Tansen. Hard'oopen (100 1 le pr. Voortrnan D. O 2t uw joh. Eug;maji, 3e pr, H. lansen. 4e pr. j. W. Pongers Spelen voor dKerse groepen v de fabrieken. Touwtrekken (grootere jongens), le pr. Rovings fabr. Beek. 2e pr. Cops fabr. Beek. 3e pr. Cops fabr. Boomkamp. Touwtrekken (kleinere jongens), le pr. Rovings fabr Boomkamp. 2e pr. Warpvinders fabr. Bijvank. Estafette (400 M.) le pr. Cops fabr. Beek. 2e pr. Rovings tabr. Beek. 3e pr. Spoelderij fabr. Beek. idem Haspels fabr. Boomkamp. 4e pr. gr. Kappert. fabr. Bijvank. idem Loohuis Boomkamp idem Siegerink idem Nieuwenhuis RUSSEN HAAR 133 HUTTENWAL 1 J- RIISSEN HET ADRES VOOR DE KWALITEIT Wv&s -• •- ..j. - j '.."Br v.,;.;..- - c jVGSUD'. Vvvt-ViU'j ./VHyd-.J. J.1\ ti. rdbv V

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1928 | | pagina 1