IEI0RDEHIB6EH SPüHiTsnCeie FORNUIS Vlogtman W ij n e n Schönlelil lifters ■mam III. ISllOSllOlS-CffillllllS Rijssen Stoomzuivelfabriek „Sailand" 0. Klein iouieiep, i, OoMoiuieg Prima Klei- en Zandaardappelen A. J. ROZENDOM, iS EN BLIJFT HET ADRES TELEFUNKEN RADIO WAARBORGT U I DIJKINK REI TELEFIMKEII SERVICE STATIM ELECTI9 TECHÜiSO! BUREAU - - TELEF. 38 Aanbesteding, levert alle soorten I 1 1 bij H J. Vlogtman Burger woonhuis Volle Melk 12 cent per Liter. Karnemelk 6 cent per Liter. Kamemelkschepap 12 cent per FiescL Roomboter f LlO per pond. D. EERDMANS Jzn. A3» liilili w ESCHSTRAAT 70 Door dezen betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele bewijzen van deel neming ontvangen bij het overlijden van onzen gelief den Zoon en Broeder. G. PLUIMERS. PLUIMERS- Schutten. J. PLUIMERS. M. PLUIMERS— Poortman. H. PLUIMERS. JOH. PLUIMERS. JANNETJE. BERTHA SLOTMAN. Rijssen, Mei 1928. OP DE WARENWET zijn k 20 cent per stuk verkrijgbaar bij - TELEFOON 41. - Op ZATERDAG 2 JUNI, des nam. 4 uur, zal voor den Heer E. J. LAMMERS in het Café JANSSEN (Beltbakker) worden aan besteed Het bouwen van een Woonhuis, in perceelen en massa. Bestek en teekening liggen vanaf Donderdagmorgen ter inzage in genoemd Café. Nadere inlichtingen verstrekt J. KAPPERT, Bouwkundige Een goed onderhouden TE KOOP (Groen Geëmailleerd) TE HUUR een nieuwgebouwd Rozengaarde 2 Na cenige verbeteringen bedraagt de huurprijs 30 a 35 gulden per maand. Brieven te richten aan CHR. WOLTERS. Hoodfonderwijzeres. MONEOORT (U) notaris te Rijssen, bericht den inzet van alles gelegen te Rijssen. Van Erven RUTG. AGTERESCH. HUIS en Erf aan Walstraat, 2.30 are op f 650. BOUWLAND aan den Turfweg, 31.40 are op f 250. Van Erven J. W. KOSTERS. HUIS en Erf aan den Nijverdalschenweg, groot 2.94 are op f 1500. GRASLAND achter Plaag- slagen, 15.90 are op f 100. VEENGROND in Schepe rend, 56.40 are op f 225. BOUWLAND Middelveen, 5.36 are op f 20. Van Erven G. J. VOORTMAN Jz. HUIS, Schuur en erf, aan de Haar, groot 1.10 are op f 950. GAARDEN in Molenstal, 3.60 are op f 200. BOUWLAND aan Banis- weg, 20.30 are op f 100. DITO aldaar, 17.30 are op f 100. HOOILAND aan Midden- dijk, 30.30 are op f 50. GRAS-EN BOUWLAND in den Boekelt. 39.80 are op f 50. HOOILANDin Plaagslagen 20.10 are op f 125. Van R. BONNINGHORST. GRASLAND in Schepe rend, aan Ligt. Dijk, 53.30 are op f 500. Van GEBRs, NIJLAND: GRAS- en heidegr. Rijss. veld, bij Mark. grens, 97,20 are op f 600. GRASLAND Noikerij, 74,80 are op f 275. VEENGROND Twistven- ne, 13,30 are op f 10. DITO aldaar, 16,10 a. f 10. Van J. W. BAAN: BOUWTERREIN. 11,30 are, tegenover Toijen Gradus 2 perc., elk f 150. HEIDE Rijss.veld, 71,40 a. op f 20. BOUWTERREIN, 22 are, 4 perc., bij Lammers Jan op f50; f200; f250; f50. Van wed. J. H. BAAN: HEIDE Rijss. veld, 67,80 a. op f 10. VEENGROND Boekelt, 38,40 a. 2 perc. f20 en f 15. DITO Schaddenveen, 20 a. op f 75. DITO bij Malo, 29,80 are op f 30. BOUWTERREIN 16,20 are, 3 perc., tegenover Toijen Gradus f 100; f125; f150. Toeslag Dinsdag 29 Mei, 's avonds 7 uur, in „de Kroon" te Rijssen, Aanbevelend, RENTEVERGOEDING: voor ft deposito geplaatste gelden, met 6 maand opzage 4 pet. per jaar in Rekening-Courant 3 terwijl wij een rente BELASTEN voor Hypotheken van 5 V oorschotten 5 in Rekening-Courant 5,5 Het Kantoor is tot nadere aankondigingGEOPEND DINSDAGS van 773 tot 97s uur. DONDERDAGS van 7l/2 tot 97s uur en ZATERDAGS van 3 tot 5 uur. [lÉIÉIIIIIIIIII HET BESTUUR. r. RUIME SORTEERING dËBBKtèt®:j.? C?*5"- jgssüfef" -e -• Prachtige décors Prim a geëmailleerd GASCOMFOREN - V^ASCHMACHINES voor hand- en riemkracht WRINGERS KOOKPOT TEN en IJZERWAREN. Scherp concurreerende prijzen. Aanbevelend, iJliilililliilllliilliH een volkomen natuurgetrouwe weergave en een in alle op zichten groote bedrijfszeker heid. Door specialeconstrue lies wo Jen ook de verst verwijde)" e stations zonder eemge storing ontvangen. Dt monstra ies, desgewenscht aan huis, zonder eenige verplichting. is Brochures met talrijke persbeocrdeelingen en alle inlichtingen worden gaarne verstrekt door Huizen en Land IJli!! ;v-ft-a VLO G TMAR §f. 'V

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1928 | | pagina 3