Eerst euen naar De Kampioen! VOLK ZATERDAG 26 K- RUSSEN ÏÖEB8Ö8ËIEI 25 CEIIT PER STOK, HUli HET Druk en Uitgave van G* ten Gate Hm, ter Horst J. Hmstraat, Telef. 41, Rijssen. JL s avorx uur oninfcliffee Pa.. ER iORST Co, Engelsche Stoffei Nummer 429 Zaterdag 26 Mei 1928. tvlü'vdhveA der K J in espmnerij en -weverij lT g w. sömmer. programma B, J. KAMPHUIS Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterliik Donderdag,smiddags 12 uur, Advertentiën tot uiterlijk Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 1 -5- regels 50 cent, elke regel peer 1.0 cent. Voor den handel speciaal tarief. RIJSSEN. De muziekvereeniginy „Wilhelroina" zal op Maandag 16 juli deelnemen aan het Muziekconcours, dat te Eelde gehouden worden. o De collecte voor het huldeblijk aan H. M. de Koningin-Moeder heeft opgebracht f 433,53. Het aantal handteekeningen op de lijsten bedroeg ruim 1100. o De inspectie van grootverlofgangers der lichtingen 1916 en 1919 zal hier voor Rijssen en Holten plaats hebben op 9 Juni a.s. o Zaterdagmiddag werd op het terrein bij Hotel Rijsserberg een Honden- dresseerwedstrijd gehouden, uitge schreven door de de plaatselijke dres- seerclub ,,De Speurder". Door de keuringscommissie werden de volgende prijzen toegekend Tijhuis le pr. 10' punt - Ho;:k.-,rp 2t pr. 86 punt M Jansen ie r> Spei.rwerk: ie pr. Kienhui;. i4pu:.r -■ i 9: 2e pr Tijhuis 11 punt. Mondwerk: ie pr. M. Jansen 9 punt. Springen: le pr. Holtkamp 5 punt. o SPORT. De alhier opgerichte Korfbalclub K. C, R. speelde Zaterdag j.l. een match in Wierden tegen W. K. C. aldaar. De Rijssenaren wonnen deze match met 43 en namen zoodoende revanche op de alhier geleden nederlaag. Zaterdag a.s, komt Nijverdal hier op bezoek, en zal er zeer goed gespeeld moeten worden, om hier ook een overwinning te behalen. Op de weekmarkt waren aan gevoerd: Prijzen 520 Oude Kippen f 1,25—f 1,50 81 Jonge Kippen f2,00—f3,00 26 Oude Hanen f 1,00f 1,25 000 Jonge Hanen t 0,25t 0,75 4 Tamme Konijnen f 0,75—1 1,50 12 Tamme Eenden f0,60—i 0,70 Kippeneieren f 5,25—f 5,60 o Gevonden Twee handpompen, een gouden speldje, een paar leeren handschoe nen een garbardine regenjas, een zilveren armband, drie belasting plaatjes, twee portemonnaies met inhoud, een geringde postduif, een zilveren broche, een kurkentrek ker. Verloren Een gele regenjas met losse band drie balastingplaatjes, een zilveren broche, drie portemonnaies met inhoud, een zilveren broche. te gevVen dooi rcoteur de H o Di 1. Souvenir de Huilens, JVbrche 2. 1 heoludo, Ouverture 3. Tulpengeur, Valse de Concert 4. Impressions Russes, Ouverture PAUZE 5. Magdala, Ouverture 6. La Poupéé de Nürnberg, Ouverture 7. Simplicius, Ouverture 8. Marche Finale. Chaillet L. 1 ungiois M. 1. H. Kessels Albert Lely HUTTENWAL 1 RIJSSEN HET ADRES VOOR DE KWALITEIT BURGERLIJKE STAND DE GEMEENTE RIJSSEN. Van 16 Mei tot en met 23 Mei. Geboren Lammerdina dv H. Meijerink en M. Brinks Johan zv G. J. Pas en A. J. Lensink. Gehuwd G. J. Bekkernens 24 j. Kreijkes 23 j. A. De Muziek-vereeniging „Wilhel- mina" geef t hedenavond een concert l in het Volkspark. Deze Vereen, die nimmer achter blijf' als het geldt een plaatselijk feest door haar opwekkende muziek op te luisteren en aan wie wij ons om deze reden allen min of meer verplicht ge- i voelen, mag met grond verwachten dat zij vanavond voor een groot gehoor zal spelen. Wij hopen dit van harte, ook al omdat het pu bliek zich dan een oordeel zal kun nen vormen over No. 4 van het programma: „IMPRESSIONS RUSSES" met welk nummer I „Wtlhelmina" op 16 Juli a.s. op 't concours te EEFDE in de eer ste afdeeling hoopt te komen, o, PREDIKBEURTEN. Ned, Herv. Kerk. Zondag v.m. half 10 Ds. van Voort huizen, N.m. 3 UUR de heer v.m. yvLfuur Ds van W?; .bjgfe'en» In alle beurten collecte- voor den Gerei, /end - ig Bon i. Geref. Kerk. Zondag v.m. half 10 ds. M. M. Hor jus, Nam. half 3 ds. Horjus 2e Pinksterdag. V.m. half 10 ds. M. M. Horjus. Zelfst. Gerei. Gem. o.h. Kruis. Zondag v.m. half 10 Ds. van Wier, nam. 2l/<l uur de heer Wijting, 's Avonds 6 uur Ds. van Wier. 2e Pinksterdag, v.m. 9V2 uur Ds. van Wier, n.m. 2:i/a uur de heer Wijting. Dortsch Geret. Gem. Zondag vm. half 10 en nm. 2 uur en 's Avonds half 8 Preeklezen. 2e Pinksterdag. V.m. half 10 en n.m. half 3 Preeklezen. Donderdag n.m. half 3 en half 8 Ds. Kieviet van Veenendaal. Vrijdag n.m. half 3 en half 8 Ds. Barth van Bodegraven. o Stand van de bij de Districts Arbeids beurs te Enschede ingekomen aanvra gen van Werkgevers op 23 Meil928. Gevraagd van 18 jaar en ouder. 3 behangers (1 halfw. en 2 bekw.), 5 bankwerkers (grof en constr.), 3 bar biersbedienden. 1 boerenknecht (N.H.) 4 confectie-naaisters, 2 tweede meisjes, 4 dienstboden. 1 keukenmeid, 1 meid- huishoudster, 2 electriciens, 1 huis- icostuumnaaister, 1 huishoudster, 1 lucht- klinker. 1 halfw. modelmaker, 1 plaat- .Werker, 2 steenhouwers, 2 halfw. timmerlieden, 1 waschvrouw, 1 winkel juffrouw (banketzaak), 1 zadelmaker. Sinéi'-ijc. 'ij'.V- C. O O Groot T u nconcert en

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1928 | | pagina 1