P. J. HOLTKAMP hollandsche Vertegenwoordiger {/gr MEEST RIJWIEL rling. De uitgedunde plantjes kun. en dan, al zijn ze niet groot, voor direct tafelgeferuik dienen. houden den grond door gere geld hakken goed los en geven na hét laatste uitdunnen nog een kleine overbemesting metchilisal- jpeter gerekend naar 2 a 2' K.G. pe re. De eerste zomerandijvie moet begin dezer maand op den vereisch- ten afstand komen te staan. v randijvie schiet spoedig door, doch hoe sterker ze groeit, hoe .minder last men heeft van door- schie en. Bij voorkeur wordt andijvie niet eerst op een .".raotJbedje gezaaid en later uitge- fï plant, doch liefst direct ter plaatse fen later uitgedund, zoodat de plan eten een onderlingen afstand van D krijgen. Hierdoor worden ze 'niet wat I verm adert. IOm voor opeenvolging te zorgen- dan na een tweede partijtje zomer, Iandijvie gezaaid worden. De op zaaibedden uitgezaaide ronde, witte en savoyekoolplanten zrtn binnenkort zoo groot, dat ze op de bestemde akkers kunnen worden uitgeplant. verlangt veel voedsel, de n haar groei onderbroken, e kans op vroeg doorschieten ONZE MOESTUIN IN Ml Hebben wij in den moesDuj reeds eenigen tijd tegen het on te strijden gehad, ook het scDiut lijk gedierte vraagt thans onze aandacht. Daar zijn allereerst de sla'U::e| welke vooral bij donker, voe.':d:| weer hun vraatzucht botvier ei de jonge planten afvreten. Eer, eigenlijk afdoend middel, a dan wegvangen, is er niet. t ivi sz is daarom 's morgens vroeg of Dn regenachtig weer de planten jen haar omgeving te inspecteeren e het ongure gespuis weg te vanger Ook de koolvlieg komt weer actie en deponeert aan den s der koolplanten vlak bij den grom akkers moeten dus van te voren haar eieren, waaruit later de be-; goed bemest zijn; men kan per Ms kende witte maden te voorschij■.■■gerust 5 K.G. patentkalie, 5 K.G. komen. Deze kruipen in den grom superfosfaat en 3 a 4 K.G. chilsal- en vernielen de wortels der "kool peter geven, wat vooral noodzake- planten, zoodat deze niet kunnen doorgroeien en dientengevolge sterven. Als voorbehoedmiddel tegen de larven voorzien wij dg planten van een koolkraag ta toegang teiiilfeii&rnf }L 'fii den na Oraedi' t "zféBWeh schadelijke larven, dsn ka" iic<' ïjjfgj aanbeveling verdiener! ?c"> ",er c' daar eenige slaplanrjes tussche de andere gewassen uit te zetter De larven azen bij voorkeur op deze malsche, sappige plantjes en kunnen dan gemakkelijk gevange worden. Om geregeld versche groenten te houden, worden nu nog eens kleine hoekjes met doperwten, peulen, capucijnersengroote boonen (tuinboonen) bezaaid. Ook kan op een warm plekje een kleine hoe veelheid stamsnijboonenjen slaboon- tjes ter voorkieming worden uitge legd, teneinde de plantjes later op de bestemde plaatsen uit te ze'ten. Vei derjkunnenjj thans™ prei, uien, radijs, kropsla, pluksla, bindsla, selderij en peterselie gworder gezaaid, alsmede ,£spruitkool en koolrapen. Bieten en wortels voor winter provisie kunnen begin dezer maand eveneens worden gezaaid. Zij verlangen een diep omgespitten en flink bemesten bodem. Men zaaie bij voorkeur op rijen, welke 20 a 25 c.M. van elkaar komen te liggen. In de rij wordt dun en ondiep gezaaid, waarna wij den grond flink aandrukken. Na het opkomen gaan we zoo spoedig mogelijk uitdunnen daar de plantjes zich anders niet flink kunnen ontwikkelen. Voorloopig is een afstand van pl.m. 5 c.M. voldoende, later ver langen de winterwortels een afstand van 15 c.M. en de bieten van 25 cM. lijk is, wanneer er reeds een ander gewas op den akker geteeld is. Het eerste ot hoofdgewas heeft dan natuurlijk al heel wat voedsel aan den bodem onttrokken. De plantjes, welke wij van de zaadbedden halen, worden met zorg uitgezocht. In de eerste plaats nemen we planten van normale grootte, welke een ontwikkeld hart vertoonen. Planten, welke door te dichten standstijl zijn opgegroeid, komen niet in aanmerking, daar deze geen goed gesloten kool kunnen leveren. Van nog meer belang is het op het wortelgestel der plantjes te letten. Vindt men aan de wortels verdachte knolvormige verdikkin gen, dan is het raadzaam deze plantjes niet te gebruiken, daar de planten dan vrij zeker door de gevreesde knolziekte zijn aangetast en, op den akker gebracht, den grond nog verder zullen besmetten en de eerste jaren voor koolteelt ongeschikt maken. Vele gewassen, thans in het midden van haar groei, blijken een extra bemesting noodig te hebben. Gebruikte men hiervoor vroeger veelal gier of verdunden koemest, thans geeft men meer de voorkeur aan kunstmest, daar men dan de voedingsstoffen in de juiste ver houding kan toedienen. Per 100 M2 geve men een mengsel, bestaande uit 1,8 K.G. chilisalpeter 0,6 K.G. patentkali en 0,6 K.G. superfosfaat. ver-iueti FABRIKAAT DER NV. riiwielindustrib F. 6 VAN WERVEN MBPPBL HULDEBLIJK KONINGIN MOEDER. Het is gebleken, dat er bij het collecteeren voor het Huldeblijk eenige verwarring is ontstaan. Bij som mige huisgezinnen zijn verschillende collectrices geweesst, terwijl andere families in 't geheel geen bezoek heb ben gehad. "Voor de laatsten bestaat thans nog de gelegenheid de lijst ten huize van Mievr. Oosthoek te teekenen. o— De heer E. H. Boddé behaalde op het te Nijmegen gehouden schaaktour- nooi in de vijfde groep een eersten en eereprijs. o OEFENWEDSTRIJD R. V. I—NIJVERDAL I. Op ons verzoek werd Nijverdal be reid gevonden hier Woensdagavond een wedstrijd te spelen, die als oefening voor ons eerste bedoeld was. Het R. V.-team was voor rust samenge steld als volgtvan 1. naar r. Voor Zandvoort, van Brussel, Tijhof, Denekamp Jr., Sommer. MiddenA. Hodes, B. Hodes, Spanjer. Achter: Bakker, Ruckhöimann. Doel: Hammers. Deze combinatie voldeed matig. Het samenspel liet te wenschen over en ook aan een goede opstelling werd door de spelers veel te weinig aandacht geschon ken. In de Nijverdalsche ploeg werd ook geen goed combinatiespel vertoond en was er in dit opzicht van een klas- severschil nog wel iets merkbaar, doch wat deze ploeg hier miste, werd gecom penseerd door grooter enthousiasme, zoodat de krachtverhouding ongeveer gelijk was. Reeds kort na den aanvang kreeg de R. V. linksbuiten het leer in vaistaaadg G.vrrna neer, de R. V. verdediging moet tel kens ingrijpen, doch in laatste instantie had Hammers er goed oog in en maakte meerdere schoten onschadelijk. Dat hij tenslotte voor een goed gericht schot van links moest zwichten, zal niemand hem ten kwade duiden. Met stand 1 1 komt de rust. Na rust speelde Zandvoort niet mee. Zijn plaats word bezet door Tijhof. als middenvoor fungeerde Arn. Hodes terwijl Denekamp Sr. diens plaats innam. Mogelijk, dat de spelers zich de tweede helft beter gaven dan voor rust, doch een feit is het, dat het nu veel beter vlotte dan in de eerste helft. Tijhof bleek op zijn vroegere plaats nog goed thuis te zijn en met van Brussel was deze wing een voort durend gevaar voor de tegenpartij. Arnold is geen voorhoedespeler, doch zijn doorzetten tot het einde mag andere spelers tot voorbeeld strekken. Hij heeft er voorzeker zijn aandeel in gehad, dat de eindstand 5 1 werd, al moeten wij erkennen, dat de vierde goal door den scheidsrechter onjuist werd toegekend. Het blijft onder deze omstandigheden uiterst moeilijk het elftal op de beste wijze samen te stellen. Toch heeft de Elftal-commissie o.i. terecht gemeend den linkervleugel in de laatste samen stelling te moeten handhaven en een proef te nemen met Zandvoort als middenvoor. Indien deze speler aan zijn vlugheid het noodige doorzettingsver mogen paart, kan hij zeker resultaten bereiken. Rückhörmann is misschien niet voldoende geroutineerd om een ver antwoordelijke backplaats te bezetten. De proef, die de Commissie wil nemen door Bernard op de backplaats te zettest naast Bakker, Arnold nam als gerouti neerd speler naar de midhalfplaats e i Rückhörmann als linkshalf lijkt ons al te riskant. In ieder geval zal he| Zondag in den promotiewedstrijd cii| te Coevorden tegen Germanicus gesp 3 moet worden, gauw genoeg te zijn en kan men desnoods de 'óuc samenstelling dan alsnog handha Hoofdzaak is en moet toch blijve dat de spelers het veld betreden m durf en eens van zijn, met den w ai te overwinnenlaten wij dat afspreken. iVOO Heeft men" vee: ;&n deze =55 I

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1928 | | pagina 2