Beweiding Jars H.H. Landbouwers. levering van Zaden aan hel iti Gezellige bijeenkomst ZMIG van hel Chr. Gem. Dubb. Quartet, „met z'n Achten" uit Almelo. UERORDEntlGEtl OruhheriiTen Caie Loopjongen HALT! Monne uan Mar RADIO. RADIO. Aanbesteding. Bouwterrein f J,3§ per M2. Kanarievogels Stoonuuivelfabriek „Salland D. EERDMANS Jzn. Te Huur een ^akenhub ROVER c?^ Advertentien. N. V. Zaadhandel v.h. P. @ulthui§ Verkoop van R. VOS, Almelo. Prima gepasteuriseerde Roomboter f 1,15 per pond. Volle Melk 12 cent per Liter. Karnemelk 6 cent per Liter. Karnemelkschepap 12 ct. per flesch. VOORDRACHTEN van den Heer - G. van Wijngaarden W.J.Czn. - Vlugge levering Billijke prijzen Telefoon 41. De Heer en Mejuffrouw COHEN Dormits geven kennis van de geboorte van hun Dochter BELA HANNA. Rijssen. De Heer en Mevrouw THOMASSEN a THUES- SINK VAN DER HOOP- KNOTTENBELT, niet in staat dit aan ieder afzonder lijk te doen, betuigen langs dezen weg, mede namens de wederzijdsche familie, hun hartelijken dank voor de tal rijke en treffende blijken van belangstelling, bij hun huwe lijk ondervonden, Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van onzen lieven Vader-, Behuwd- en Grootvader betuigen wij bij dezen onzen hartelijken dank. M. C. SCHUTTE— Lemaire. H- I-SCHi-uTK gn Kinqeren. Rijssen, Maart 192f. Het Gemeentebestuur brengt ter openbare kennis, dat aan gifte van vee (DJ\Gy/E{- PERS) y@qf beweiding van „de Mors", moet geschie den op DINSDAG 22 MAART van des v.m. 9 uur tot des fj.jjj. uur jen kantore van jden gemeente-ontvanger, ffet weidegejd bedraagt voor gen ka'? f J8,— (3 tentlijnen 316,—) ivoor een kqe f 33,— (3 termijnen a f 11,«), Het weidegeld moet betaald worden in DRIE termijnen en wel de eerste termijn bij de aangifte, cje tweede termijn bij de Openstelling der weide, de derde termijn op nader te bepalen datum. Het weideseizoen loopt van 1 Mei tot en met 31 Oct. Weide-uren zijn van 's mid dags één tot s avonds half negen. Uitdrukkelijk wordt er aan herinnerd, dat de aangifte beslist op een der boven vermelde dagen moet ge schieden. Het Gemeentebestuur voornoemd, J. KNOTTENBELT, Burgemeester. R. BOSMA, Secretaris. die naar de godzaligheid is, gegrond op de Heilige Schrif tuur, volgens den leiddraad van den kleinen CATECHISMUS der Westmunstersche God geleerden, voorgesteld door ISAAC CHAUNCY S. S. Theol. Doctor. Uitgegeven door ALEXANDER COMRIE Scoto Brittanus A. L. M. Phil. Doctor en Predikant te Woubrugge Derde druk f 0,75. Gebonden in heel linnen f 1,50 Na inzending van 't bedrag franco thuis van den Uit gever A. J. WEUSTMAN Harderwijk (Gironummer 37283). Mede verkrijgbaar bij Boekhandel Nieuwenhuis te Rijssen, Wie nog Friesehe kléipoters bestellen moet kan dit nog doen. Nog verkrijgbaar de soor ten Roode Star, Eigenhei mers, King Edward gg J3ravo. Alles gekeurd met Certifi caat en geplombeerd. Orders worden aangenomen door den Heer L. B. JANSEN, pafé Veenrarkt, Rijssen. Verder is ondergeteekendc zelf u-s. Maandag vanaf 8 uur aanwezig op de markt te Rijssen. Verder worden orders aqn- genonien vqor GRAS- en KLAVERZADEN en ZAAIHAVER, Inlichtingen worden gaarne verstrekt. Te spreken in het Café Jansen aan de markt te Rijssen. Aanbevelend TEN POST (Gron.) Op Woensdag 23 Maart, 's avonds te acht uur is de Heer A. J. GERRITSEN voornemens in 't café Ter Harmsel aan te besteden Het BOUWEN van een Woning in vijf perceelen of in massa le perc. Metselwerken. 2e Timmerwerken. 3e Smidswerken. 4e Loodgieterswerken 5e Schilderwerken. Bestek en teekening liggen vanaf Maandag ter inzage. TE KOOP aan den Nieuwen Markeloschen grintweg. W. SCHUURMAN. op Woensdag 23 Maart 's avonds 7 uur, bij den heer GÏJSBERS, alhier. Prachtige A N G E R S, U vindt nergens beter. Wij brengen misschien ook andere V 0 G E L S mede Komt eens even zien. Er is ook iets voor U bij. Minzaam aanbevelend, Het GEMEENTEBESTUUR van RIJSSEN vraagt PRIJSOPGAAF voor de levering van: 255 K.G. Engelsch Ray gras, 140 Fransch Raygvas, 140 Beemdlangbloem, 70 Ruwbeemdgvas, 70 Timotheé. 75 Witte Klaver, 45 Zweedsche Bastaardklaver, 30 Overbl. Roode Klaver, (cowgrass), 2200 te velde GOEDGEKEURDE ZAAIHAVER soort „ENTER-ZEGE". De zaden moeten zijn van DE BESTE kwaliteit; de te stellen garantie voor zuiverheid, kiemkracht en ge bruikswaarde moet voor elke soort afzonderlijk wor den vermeld. Alle zaden moeten geleverd worden IN ZAKKEN WELKE, DIT SEIZOEN. VANWEGE HET RIJKS- LANQBQUWPROEFSTATION VOOR ZAAD- CONTROLE GEPLOMBEERD ZIJN, De levering moet geschieden FRANCO station Rijssen VOpR APRIL 1927, Evantueele analysekosten zijn voor rekening van den verkooper, overigens moet worden geleverd onder A.H.V, Aanbiedingen worden ingewacht TER SECRETARIE TOT VRIJDAG 25 MAART e,k„ UITERLIJK ÉÉN UUR 's MIDDAGS.. Nadere inlichtingen verstrekt J. LIGTENBERG, Gem.-Opzichter. Prijsnoteering Beleefd aanbevelend, op MAANDAG 21 M A A R T in het catechisatie-lokaal bij de Ned. Herv. Kerk belegd door de Chr.Jongel. Vereen. „Immanuël." Directeur de Heer H. J. BRILMAN. Aanvang half acht precies. Toegangsprijs 35 ct. Kaarten verkrijgbaar tot Maandagmiddag 5 uur bij Boekhandel Nieuwenhuis en 's avonds aan de zaal. ju de Groote Straat. InHQhtfngen verst- Uitgever, tut OP DE WARENWET zijn h 20 gent per stuk verkrijgbaar bij - TELEFOON 41. - Gevraagd een flinke bij firma B. ESHUIS. De Monne koopt steeds kippen en hanen tegen den hoogsten prijs. Tevens prima slachtkip- pen verkrijgbaar. Aanbevelend, ten huize van Ruubn. ROVER COMPANY Berichtkaarten Bestelkaarten Briefkaarten Briefpapier (gelin. ofongelin. blocs of losse vellen) Catalogus Correspondentiekaarten Dankbetuigingskaarten Enveloppen Etiquetten Formulieren Jaarverslagen Labels Ondertrouwkaarten Orderboeken Programma's Quitanties Reglementen Rekeningen Rouwbrieven Rouwkaarten Servetten Verlovingskaarten Visitekaarten enz. enz. U behoeft ons niet gelooven, als gij Radio wilt koopen. Maar vraag eerst eens aan de families waar wij Toestellen hebben geleverd. Wij leveren U le. klas Radio Toestellen geheel compleet ter plaatse met elke gewenschte Luidspreker, zooals Phillips en Burndept Ethovox en andere merken. Inlichtingen en Prijscouranten met afbeeldingen en attestenlijst, ook van plaatselijke hoorders, worden gaarne verstrekt. I \U oes vij u i t n ff i'. jrttf uik' m THE LIMITED Drukkerij Ten Gate L J G. Pluimers Zonen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1927 | | pagina 3