PARKGEBOUW - RiJSSEN MAANDAG 21 MAART 1927 groote te pen door ie mm BIOSCOOP Mim Deze film neen gedrooid in net Tusciïinsfcy-Thester ie Rotterflein. Sensationeel bijprogramma» i EMeyeniaPleHiH! „Het Groene Kruis Rijssen Algemeene Ledenvergadering Regenkleeding PARKGEBOUW RUSSEN loeganHellih uoor lellenuanlift i 1® et. per persen, op üi-iüee Hunnen leiroiceerl worden a 15 et. per persoon. R.V 21, m. ARMINIA Eiirée Zaterdag 19 Maart 1927, 's avonds 8 uur fs avonds 8 uur Als HOOFDNUMMER op DONDERDAG 24 MAART des avonds het HOTEL „DE KROON." o uur, in B. J. KAMPHUIS predikbeurten. TWEEDE RONDE Directeur de Heer F. SCHOPPERT. PRIJZEN DER PLAATSEN: Loge 75 cent - le rang 00 cfnt 2e rang 30 cent. - REDUCTIE op TOVA-kaarten 20 pCt. Op de weekmarkt waren aan j crevoerd 334 Oude Kippen prijzen i t 1,50—r 2,00, 29 jonge kippen, f 2,00f 3,00, 26 Oude hanen fl,a0 f0,00 17 jonge hanen CAO DM 24 Tamme eenden i 1 16 tamme konijnen f 0.7O--J GUJ 0 tamme ganzen. 32 duiven t 0,20 27000 Kippeneieren f 4,90—t o,oo Gevonden: Een dameshoed, twee kinder- schonj s. een kozijn en een kip. V' crloren: Een porternonnaie met ifihoud, een belastingplaatje. Inlichtingen op het politie-bureau. Stand van bij de Districts Arbeids beurs te Enschede ingekomen aan vragen van werkgevers op 16 Maart Gevraagd boven 18 jaar: j 1 barbiersbediende, 1 bekw- boek- j houder-correspondent, 1 aank. constr. bankwerker, 6 dienstboden, l dag- dienstboden, 1 huishoudster, 1 naltw. kernmaker, 1 sortierster te Hengelo: 1 bekw. electrisch las- scher, 1 steenhouwer (kerkwerk); te Nordhornbekwame throstleis. j Gevraagd beneden 18 jaar: 2 bankwerkers, 2 barbiersbedienden, J 2 behanger-stoffeerders (leerl. of aank j 1 leerl. broodbakker, 5 confectiewerk- sters 14-16 i„ 5 dagmeisjes (1 voorde morgenuren), 1 electricien, 2 horloge- j makers (1 te Delden m. of vr.). 1 kan- toorbediende (vr. 14-15 j.) 2 kleerma kers, 1 leerl. koperslager, 2 lood-zmk- werkers (1 leerl.), 1 loop-wmkeibe- diende 14-15 j„ 1 halfw. metaaldraaier, 2 plaksters, 1 leerl. of aank. rijwiel hersteller, 1 leerl. schilder, 1 leerl. tim- uu-riiicn 1 leerl, zandvormer. Inlichtingen verstrekt de correspon dent voor Rijssen H. DE JONG, Zwarteweg. o De ingezonden stukjes van eenige R K kiezers en H. 1kunnen wegens worden opgenomen. G. MEILINK. SPORT. Zoowel het eerste als het tweede elftal van R.V. hebben Zondag een zwaren wedstrijd te spelen. Het eerste gaat naar de i ubanters, die momenteel weer de leiding hebben. Wij zijn dit seizoen in de prestaties van ons eerste elftal te vaak teleur gesteld om thans nog de illusies te keesteren, dat de R.V.-ers den kampioenscandidaten een hak zouden kunnen zetten. Het tweede heeft eveneens een zwaren wedstrijd het ontvangt ml. Arminia uit Enschede on de tweede ronde van den l.V.B.-beker Dit elftal, dat na een minder goed begin in dit seisoen allengs beter is gaan spelen, heeft, in tegenstelling met het eerste, nog al eens voor een gunstige verrassing gezorgd. Wij hebben dan ook vertrovwen, dat R V. II zich, zij het moeizaam, m de derde ronde zal weten te plaatsen, HUTTENWAL I J- RIJSSEN HET ADRES VOOR Ned, Herv, Kerk, Zondag Vro: hqlf D W cje heer Dijkman, Nm.2' .uur Ds. v. Zwei van Almelo, s Avonds 6 uur de heer Brugginb, Geref. Kerk, Zondag vm. half 10 uur Leesdienst nm. halt 3 uur Ds. Bax van Holten. Zei Ut. Gerei. Gem. o.h. Kruis. Zondag vm. halt 10 en nm. half 3 Ds, Wijting, 'b Avgnrjc (j JJVff Preeklezen, Dortsch Gerei. Gem, en 's Avonds half 6 uur Preeklezen. m Smp&m Smgg haar bleeke kleur en spichtmgen groei zien, dat zij gebrek heeft aan het noodige plantenvoedsel, vooral aan stikstof. Een goed havergewas, dat niet te dik gezaaid is» kan heel wat stikstof verdragen en heeft die ook noodig. Kon elke haver - verbouwer maar zoover gebracht worden, dat hij wat minder zaad op het land uitstrooide en voor dat thuisgehouden zaad wat meer c.hiii- •salpeter aan het gewas gaf. Dat zou al een heele stap in de goede richting zijn. Als men over chili spreekt, dan ligt het woord „legeren" steeds op de lippen, doch het is niet de chili, die de schuldige is, neen de Je dichte stand is de oorzaak. Hoevefcl perceelen haver ziet men in dje maand Mei niet, die door hu bleeke kleur erbarmelijk schreeu) wen om chili. Koude dagen en nachtvorste hebben een stilstand in den grot gebracht, het gewas wordt har en kan niet meer op gang komen. Als hier op tijd wat chili gebrumjt wordt, dan is het gewas nog te redden. Gebeurt dit niet, dan krijgt men een halven oogst. R 1J S S E N. Woensdagmiddag 12 uur werd hier in de Ned. Herv. Kerk inge zegend het huwelijk tusschen mej j N E. Knottenbelt alhier en Mr. T. Thomassen a Thuessink van der Hoop te 's-Gravenhage, broeder van den bekenden Indië-vlieger. o Dinsdagavond werd in het hotel Weitering een vergadering gehou den van de afdeeling Rijssen van Volksonderwijs. De periodiek al tredende bestuursleden de; heeren L. Iwema, R. Eppmga en H. t. Roelofs werden herkozen. Een commissie werd benoemd om te onderzoeken of het mogelijk is hier een informatiebureau voor beroepskeuze op te richten. Na afloop der huishoudelijke vergadering declameerde de heer D. A. Heyse van Deventer op zeer verdienstelijke wijze een aantal verzen van dirhters uit de vorige j eeuw. o De heer H. F. Tusvèld, die no. j 4 op de R.K. lijst geplaatst was, heeft voor deze plaats bedankt. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE RIJSSEN. Van 9 Maart tot en met 16 Maart. Geboren Frederikus zv J. Smit en J. Sep penwoolde - Jan zv G. J. Eshuis en B. H. Kraa - Hendrik Jan zv H. Sanderman en J. van Losser. Gehuwd Berend Voortman 24 j. en J. van den Dijk 22 j. Overleden: Hendrika Aanstoot 87 j. vr. H. Kappert. Tn dm^TVijdagavond gehóuden ledenvergadering van de Chr. Hist. Kiesvereeniging werd de candidatenlijst voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezing als volgt samengesteld: 1. H. ter Avest, 2. A. W. Smit, 3. G. Bakker, 4. B. W, Hakkert, 5. Joh. Gerritsen, 6. R. E, de Vaal, 7. J. Kappert. Bij de gehouden bestuursverkie zing werd de heer R. E. de Vaal bij acclamatie tot voorzitter ge kozen, terwijl de heer G. Bruggink tot eerevoo.rzitter werd benoemd. ■mmmtrnsmsmmsmsm. (ENSCHEDE.) Bioscoopvoorstelling Signor Branieschopper 0 tBSWS^SBKSSSSSE&SSSSSSBII Jd £nf§ via.- ha lf 10 ©Ti H-riï: a VfUt BAL BEKERWEDSTRIJD

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1927 | | pagina 2