ATTENTIE! toegangen tot het Volkspark GESLOTEN. (I EleclroTechniscit Bureau DIJK IKKTelel.38. Druk en Uitgave van G. ten Gate Hzn., J. ter Horst J.Hzn.straat, Telef. 41, Rijssen. Nummer 366. Zaterdag 19 Maart 1927. De Firma TER HO 1ST Co. brengt hiermede ter kennis van het publiek, dat de a.s. DINSDAG 22 dezer VOOR HET PUBLIEK VERKEER zullen zijn j Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 15 regels 50 cent, elke regel meei 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. VAN TWEE VRIENDEN. Er is veel waars in het gezegde, dat de grootste vijand van den mensch vaak de mensch zelf is. Hoeveel nuttige dieren toch worden 't is waar, in den regel uit onkunde—meedoogenloos vervolgd door den mensch. Denk aan de vleermuis, den uil, de hagedis, enz. In den regel uit onkunde, maar ook heel vaak uit een soort voor oordeel. Want vooral die dieren, die het licht schuwen, of er wat griezelig uitzien,' moeten het ontgelden. Zoo ook het tweetal vrienden, waar we in dit artikeltje 't een en ander wenschen te vertellen ri.l. de kikvorsch en de pad. Hoeveel menschen zouden er niet zijn, die deze zoo bij uitstek nuttige dieren niet in hun tuinje dulden Vooral de padden worden algemeen geschuwd. En menigeen zal raar staan te kijken, als ge hem vertelt, dat het onverstandig is deze vr->r J .;-ü uier den klomp te nemen. Ze zijn immers vergittig! Ze zijn immers vergittig! Ze eten van de aardbeienenz, enz. 7.e. ?ijr, niet vergif tig en ze eten niet van u aard-, beien. Dit blijkt uit hun levenswijze. We mogen als bekend veronder stellen. dat kikvorschen en padden eieren leggen, die in het water door de zonnewarmte worden uitgebroed. Ieder kent het kikkerrit. De zwarte stipjes zijn de eieren, de geleiachtige massa dient tot eerste voedsel voor het jonge diertje. Ook is algemeen bekend, dat uit het eitje een vischachtig diertje komt met een onevenredig dikken kop. Men noemt het vaak dikkop. Langzamerhand neemt deze larve de gedaante aan van een volwassen kikvorsch. In larvetoestand zijn de dieren gebonden aan het water. Zijn ze volwassen, dan verspreiden ze zich over velden en tuinen. Als ge u op een warmen zomer dag na een flinke wandeling een poosje neerzet aan den slootkant en daar heel rustig blijft zitten, dan is het heel goed mogelijk, dat ge een kikvorsch kunt bestudeeren. Let dan goed op zijn bewegingen. Eerst zit hij doodstil, den kop opge richt. Daar nadert een vliegje, 't Vliegt dicht langs den kop van onzen kikker. Bliksemsnel schiet er een'staaivormig voorwerpje uit den bek van onzen vriend en 't vliegje is verdwenen. Dat staaf- vormige voorwerpje is de tong, die, niet als bij de meeste diei e.i achter in de mondholte is vastgehecht, maar voorin. Daardoor kan zij een flink eind worden uitgeslagen. Bovendien is ze kleverig zoodat de prooi er gemakkelijk aan blijft zitten. Zoo zien we dus, dat de tong ingericht is op het vangen van insecten. De kikvorsch leeft dan ook hoofdzakelijk van vliegen, muggen, spinnen, slakken, enz. De padden hebben een minder beweeglijke tong. Ze is kort en schijfvormig en is geheel of bijna geheel met den bodem van de mondholte vergroeid. Vliegend gedierte kan een pad dus niet vangen. Dit beestje moet voorna- RIJSSEN, 19 Maart 1927. maanden duurt de winterslaap. Eigenaardig, dat een landdier het zoo lang onder water kan uithouden. Dit komt, omdat de huid van deze dieren in staat is de weinige lucht, die in den slapenden toestand noodig is, uit het water te halen. Hierbij moet men bedenken, dat in het koude water, dat 's winters onze slooten vult, veel lucht is opgelost. DE VERBOUW VAN HAVER. Jammer genoeg schijnen de meeste zandboeren niet voldoende te begrijpen van welk groot belang een goede haveroogst is voor het gemengde bedrijf. Althans men is geneigd dit als een feit te beschou wen, als men des zomers vele haver velden ziet. Zeker, men kan hier en daar prachtige haverakkers zien, welk gewas best 4000 K.G. korrel en 5000 K.G. stroo of meer zal op brengen, doch daarnaast zijn er ook havervelden, die nog geen I' K.G. «raan en 2, ;G ;;ér onl' A- Aroe r-- me: nog kunnen noemen het te dik zaaien zaaien. Minstens een derde van de met haver beteelde oppervlakte lijkt meer op onkruid- velden dan op haverakkers. Men zou geneigd zijn te gelooven een koolzaadveld te zien in plaats van een havergewas, zooals de herik de overhand heeft. Het is echter niet alleen herik, ook vele andere onkruiden komen voor. Hoewel de bestrijding niet altijd even gemakkelijk is, zijn er toch een paar middelen, welke met succes kunnen worden toegepast. Vooreerst het fijngemalen kainiet. Op een vroegen morgen, terwijl de haver nat is van den dauw en men overdag zonneschijn te wachten heeft, kan fijngemalen kainiet wonderen doen. Een tweede aanbevelenswaardig middel, ook nog om andere rede nen, is het op rijen zaaien. Men kan dan later zoo mooi tusschen die rijen schoffelen. Zeker, een en ander geeft werk en kost geld, doch een havergewas, dat ternau wernood zooveel opbrengt, als het land in pacht kost, is voor den boer nog wat schadelijker. Ook geeft het schoffelen nog meerdere voordeelen immers, de lucht kan beter in den bodem door dringen, terwiil het uitdrogen van den grond, wat vooral in droge voorjaren van belang is, er door wordt tegengegaan. Wat het te dik zaaien betreft, hiervan heeft men gewoonlijk niet veel last, indien met de machine gezaaid is, doch breedwerpig gezaaide haver staat bijna altijd te dik, gaat zeer licht legeren, doch al zou dat nu eens niet het geval zijn, dan geeft een dikke stand altijd toch fijn stroo met weinig gewicht en een geringe korrelopbrengst. Om een goeden haveroogst te verkrijgen moest op de zandgron den nog meer dan tot heden het geval is de haver op rijen worden gezaaid. Ook laat veel haver door ooi geen 'V -revm. EEN PER3GORDEEL. De Telegraaf van 9-9 '26 schrijft „De N.S.F. ko7nt met een betaalbaaren het mag gezegd worden superieur toestel, de M4; een vierlamps apparaat met variometer afstemming en op golflengte bereik gecalibreerde condensator. Alles sober en ingebouwd volgens ruimte-montage en dus niet meer het omvangrijke overbelaste frontplaat systeem, waarachter de amateur het knusse gevoel krijgt, machinist' te zijn in een electrische centrale." jgj De M 4, samengesteld uit louter prima onderdeden, verzekert U een weergeving van de radio-muziek en het gesproken en gezon- jj gen woord, die de meest critische ooren zal bevredigen. Het I ij j toestel is geschakeld volgens een methode, die na langdurige I j experimenten is erkend als de BESTE die de op radio-ontvangst- j i gebied bestaat. Ieder die dit apparaat koopt zal zich steeds over i:':S zijn verstandige keuze verheugen. Het succes, dat wij in korten \':'A tijd reeds met de M 4 hebben, bewijst ontegenzeggelijk dat deze j I toestellen een ieder ten volle bevredigen. Demonstratie zonder j jj j eenige verplichting. Ill PLAATSELIJKE ALLEEN-VERTEGENWOORDIGING meiijk leven van slakken, rupsen en dergelijk kruipend gedierte. Onder dit tuig houden de padden dan ook een geduchte opruiming, want ze hebben altijd honger, 't Is dan ook geen zeldzaamheid, dat ze in één dag een hoeveelheid ongedierte verslinden, die haar eigen gewicht overtreft. Daarom lezer, verdrijf geen kikvorschen en padden, dood ze vooral niet, maar bescherm ze. Vertel ook de jeugd, die zoo gaarne deze nuttige diertjes martelt, dat ze ze verkeerd en erg dom doet. Hoe meer van deze dieren er zijn, hoe minderlast wij hebben yan onge dierte. En de practische zin van den Amerikaan blijkt wel hieruit, dat uit Europa wel padden zijn geïm porteerd tegen den prijs van 16 cent per stuk. Nog willen wij ten slotte opmer ken, dat kikvorschen en padden den winter, als er geen voedsel voor hen is, slapende doorbrengen. Dan kunt gij ze vinden in den modder van de slooten. Wel 5—6 WEEKBLAD VOOR RUSSEN W u; Oc K w- - TL -er - - - r -" ee Vv'-.wJ. v - DA - r kvTi V".-. VAL 3t :S: ij !i :V

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1927 | | pagina 1