fwOok AFD.MANUFACTURENCOÖPERATIE II. II. lïliddenslands-CrailieUianli - Russen mARDEULEESCH? maatschappij uan Braiiierzeng M G. m UIIJIIGfiflRBEII UU.C.ZII. Openbare Vergadering IEDEREEN DOET HET! nppiii Zijn wij de goedkoopste Stoomzuivelfabriek „Salland Eschstraat 10 DENKT ER AAN! Boekhandel Nieuwenhuis. SALLANDSCHE BANK VOORDRACHTEN D. A. Heijse van Deventer. ■- II—I Prima gepasteuriseerde Roomboter f 1,15 per pond» Volle Melk 12 cent per Liter. Karnemelk 6 cent per Liter. Karnemelkschepap 12 ct. per flesch D. EERDMANS Jzn. Wilt u prima je adres is KANTOOR TE RIJSSEN Kapitaaléén millioen gulden. Reservefondsen twee en een half millioen gulden. op DINSDAG J5 MAART 's avonds te HALF NEGEN in 't HOTEL KOENDERINK Entree 25 cent. Leden vrij. Prijsnoteering Beleefd aanbevelend, i weB&msmssmm&masBmmBgig&gm Nog altijd worden boeken door u zelf uit de couranten besteld. Ook COLPORTEURS van ELDERS komen telkens boeken van KOK EN ANDERE UITGEVERS aanbieden. Is het dan niet beter uw stadgenooten te bevoordeelen ALLE boeken, uit ADVER TENTIES en U AANGEBODEN DOOR COLPOR TEURS worden door ons tegen DENZELFDEN PRIJS en op DEZELFDE VOORWAARDEN geleverd! DENKT DAAR IN 'T VERVOLG NU AAN! RENTEVERGOEDING voor h deposito geplaatste gelden, met 6 maand opzage in Rekening-Courant terwijl wij een rente BELASTEN voor Hypotheken van Voorschotten in Rekening-Courant Kantoor geopend op Maandag, Woensdag en Vrijdag van 11 tot 1 uur op Dinsdag en Don derdag des avonds van 7 tot 9 uur. HET BESTUUR. 4 pet. per jaar mm* DEVENTER (GEVESTIGD 1897) GESTORT KAPITAAL f900,000 RESERVES f300,000 SMITTEN-ENDE 6 GEOPEND s MAANDAGS van 9,30-12 en van 1-2 uur. EFFECTEN - COUPONS DEPOSITO - REKENING-COURANT INCASSO Verzekering tegen zeer billijke vaste premie. Geen inleggeld. Agent voor Rijssen en Omstreken Afdeeling Rijssen van Volksonds rwijs. Na afloop der H u i s h o u d e 1 ij k e Vergadering van den Heer lv AANBEVELEND, Regenkleeding en Parapluics groo,s,e D IK H. ten Berge 7» 77 77 R 77 77 77 P) 7) 77 77 5 1! 5,5 kleur, in smaak en brand. Xet ik elk ander merk aan de kant. Koopt bij ons een Rijwiel t? 6. PLUINERS Zoon 'tessB*

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1927 | | pagina 3