„Het Groene Kruis Rijssen." Algemeene Ledenvergadering scMttM Heften een Me meisje. Regenkleeding Bezoek Commissaris der Hooiogm. Schöileld Utters ROMMEL een Meisje net Meisje, Koslelooze Inenting. koslelnoze ie* en SclÉifnlil Utters Mop van Timmer hout iejiissen. Deurnar» Fieri liemu Timmerhout. UEB9RBEHIK8EI Mrl Tm Cite Botmar's heheerin ~haltT~ monne van Spaiiar no ie mop Aanbesteding. op DONDERDAG 24 MAART des avonds 8 uur, in het HOTÉL „DE KROON." Advertentiën* Dankbetuiging* B. J. KAMPHUIS D. A, DETMAR, IV De Secretaris, G. MEILINK. Stand van bij de Districts Arbeids beurs te Enschede ingekomen aanvragen van werkgevers op 9 Maart 1927. Gevraagd boven 18 jaar: 1 bekw. boekhouder-correspondent, lbekw. boerenknecht,ödienstboden, 2 dagdienstboden, 2 huishoudsters (klein gezin,) 2 reizigers, 1 halfw. stoffeerder, 1 sorteerster. Te Hengelo1 dienstbode, 1 eerste barbiersbediende, 1 electr. lasscher, 1 kopervormer, 2 bekw. steenhou-, wers (w.v. 1 bekend met kerkwerk en 1 met grafwerk.) Gevraagd beneden 18 jaar: 21eerl. barbiersbedienden, 1 leerl. broodbakker, 3 confectiewerksters 14-16 j., 4 dagmeisjes (1 v. d. morgen uren), 1 horlogemaker; 1 kantoor bediende m. 14 15 j., 1 aank. kleer maker, 1 leerl. koperslager, 1 lood- zinkwerker, 1 aank. lood zinwerker, 1 jongen voor loop- en winkelwerk 14-16 j., 1 halfw. metaaldraaier,; 2 plaksters, 1, leerl. timmerman 14 1 leerling zandvormen Inlichtingen verstrekt de corres pondent voor Rijssen H. DE JONG, Zwarteweg. DE TEELT VAN SPINAZIE. Spinazie is een gewild, gezond voedsel, hetwelk door groot en.klein door rijk en arm gaarne wordt geconsumeerd, vooral voor bloed! onrvcxKuenng" van roode bloed lichaampjes bevordert. Ze is licht verteerbaar en daarom gewenscht voor jong en oud en menschen met een zwakke maag. Men behoeft ze eigenlijk niet aan te bevelen,: want overal wordt ze geteeld en te koop aangeboden. Men kweekt ze in hoofdzaak in de acht wintermaanden. De hove nier zaait van begin Augustus tot half Maart. Voor 1 Januari zaait men meestal breedblad rondzaad en daarna breedblad scherpzaad, omdat rondzaad sterker is, meer winterhard dan scherpzaad. Rond zaad wordt veelal ruimer gezaaid, om de planten wat breeder worden en de bladeren grooter. Spinazie wordt ook zeerveel onder glas geweekt; men zaait dan zeer dicht en laat de plantjes tegen elkaar omhoog groeien, waardoor men vlug kan snijden en spoedig weer iets anders in den bak kan zaaien. Ze leent zich ook uitstekend voor tusschenteelt voor- en nage was. Men zaait ze tusschen vroege bloem kool, erwten, tuinboonen, men teelt ze op land, waarop stokboonen, spruitjes. Brusselslof wordt ge kweekt, men zaait ze na aardbeien, na vroege aardappelen, enz. In verschillende streken zaait men ze in diverse dikten. Dit houdt ver band met de vochtigheid van den bodem. Op zwaren, vochtigen grond kan men veel dichter zaaien dan op lichten, drogen bodem; de op brengst is daaraan evenredig. Op één ding lette men echter altijd en dat is: spinazie eischt een goed ge- mesten, vooral stikstofrijken bodem. Men bemest den grond met koe mest, varkensmest, paardemest enz. en geeft voor spinazie bovendien nog beer of chilisalpeter. We zou den in dit geval liever chilisalpe ter dan beer verkiezen, omdat dit Door dezen betuigen we onzen hartelijken dank voor de talrijke bewijzen van deel neming tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze lieve Dochter, Zuster, Be- huwd-Zuster, Tante en Ver loofde ondervonden. G. MEILINK. J. P. F. MEILINK— Müller. H. G. v. d. WERF— Meilink. B. v. d. WERF. INA. P. D. BOOT. Rijssen, Maart '27. gewas met de eetbare deelen, de bladeren, op den grond ligt. Spinazie wordt ook wel gestern seerd en daarvoor is het bepaald verkeerd om met beer gemeste; spinazie te gebruiken, omdat zulktr flesschen niet dicht blijven en er bederf ontstaat. Het blijkt, dat deze spinazie zeer moeilijk te sterihsee- ren is, wijl er nog altijd sporen van rottingsbacteriën in leven blijven. De beste bemesting lijkt ons daar om die met stalmest, goed onder gewerkt, en een overbemesting met chilisalpeter. Per Are 2 Kg. chili salpeter met het zaad inzaaien en onderwerpen, 2x1 K G. als over bemesting, eenmaal als de spinazie opkomt en 1 K.G. 14 dagen daarna. Ook groeit spinazie, vooral op niet lichten grond, alleen met kunstmest. Men geve dan 10 K.G. slakken meel 01 super phosphaat, 8 K.G. patentkali, 3 K.G. chilisalpeter alles licht ondergowerkt. Bij het opkomen van spinazie en 2 h 3 weken daarna nog 1 K.G. chilisalpeter, alles per Are. De volgende hoeveelheid zaaizaad bezigt men in Augustus-September ongeveer 1 K.G. per Are, in Januari- Februari l'Va h 2 U K.G. per Are. Na Maart zaait men geen gewone spinazie meer, omdat ze zoo ge in akkelijk doorschiet. De liefhebbers zaaien dan en daarna Nieuw- Zeelandsche spinazie, welke planten veel grooter worden en dusgroóteren afstand moeten hebben. De bladeren Voor de vele blijken van belangstelling van Familie, Buren en bekenden bij de herdenking van onze 25-ja- rige Echtvereeniging onder vonden, betuigen wij hier mede onzen hartelijken dank. A. LANDEWEERD en Echtgenoote. Rijssen, Maart 1927. notaris te Rijssen, zal Za terdag 12 Maart, s nam. 2 uur, langs de perceelen, voor de STAD RIJSSEN, publiek verkoopen 242 perceelen, waarvan 9 in Nieuwen Dennenkamp en de overige op den Haspel en bij den Schapendijk, ge schikt voor boonestokken, rikkingen, sleeten en brand hout. Aanvang op den Has pel a/d Goorschen weg. Mevrouw VAN U1EN- rlOVE vraagt tegen Mei of Juni HUTTENWAL 1 J- RIJSSEN HET ADRES VOOR PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Zondag Vm. half 10 uur Ds. de Bruin van Rotterdam. Bediening Heilig Avondmaal. Nm. 2Y2uur Ds. de Bruin. Collecte voor de Chr. Jong. Vereen. Dinsdagavond 77» uur, hoopt op te treden de beroepen predikant Ds. J. E. Klomp van Oldebroek. Nederlandsche Protestantenbond Afdeeling Rijssen. Zondag n.m. 7 uur Ds. A. H. van Drooge van Deventer. Geref. Kerk. Zondag vm. half 10 uur Ds. M. M. Horjus, nm. half 3 uur Ds. M. M. Horjus. Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis. Zondag vm. half 10 en nm. half 3 en 's Avonds 6 uur Preeklezen. Dortsch Geref. Gem. Zondag vm. half 10 en nm. 2 uur en 's Avonds half 6 uur Preeklezen. De Burgemeester van Rijs sen maakt bekend, dat de COMMISSARIS DER KONINGIN voornemens is, op DONDERDAG 17 MAART a.s. een bezoek aan deze gemeente te bren- gen. Voor de ingezetenen bestaat gelegenheid, Z.H.Ed.Gestr. op dien dag ten gemeente huize te spreken, des na middags te TWEE uur. Zij, die hiervan gebruik wen- schen te maken, gelieven daarvan tijdig kennis te ge ven, teneinde geplaatst te Rijssen, 10 Maart 1927. De Burgemeester voornoemd, J. KNOTTENBELT. notaris te Rijssen, zal Za terdag 19 Maart, s nam. uur, langs de perceelen, voor de STAD RIJSSEN, publiek verkoopen perceelen en brandhout, 31 achter de Mors. Wordt gevraagd voor poedige indiensttreding van ongeveer 1618 jaar om opgeleid te worden in de Afdeeling Manufacturen. Zich aan te melden vóór 19 Maart a.s., 's avonds van 7—8 uur, ten kantore der COÖPERATIE RIJSSEN. Biedt zich aan 18 jaar, liefst voor halve dagen. Inlichtingen worden verstrekt door den Uitgever. De ondergeteekende zal namens D. POORTMAN op V r ij d a g_ 18 Maart in ter Harmsel aanbesteden 21 stuks bij zware op Tot f3,- 't Station en 3 t Oude Kerkhof, contant. Burgemeester en Wethou ders der gemeente RIJSSEN maken bekend, dat op ZA TERDAG 19 MAART en WOENSDAG23MAART a.s. telkens des middags te TWAALF UUR, in een der lokalen van de Schildschoo de gelegenheid zal zijn open gesteld tot Men wordt verzocht het trouwboekje of den trouw- brief mede te brengen. Rijssen, 10 Maart 1927. Burgemeester en Wethou ders voornoemd, J. KNOTTENBELT, Burgemeester. R. BOSMA, Secretaris. Ondergeteekende maakt bekend, dat hij vanal heden koopt: Witte jonge geitjes voor f 0,40 en bonte geitjes voor f 0,30 per stuk. Aan huis bezord wordt 5ct. per stuk meer betaald. LEVIE SPANJAARD, OP DEN BOUW. notaris te Rijssen, zal Za terdag 19 Maart, 's nam. 372 uur, langs de perceelen, onder „den Oosterhoff pu bliek verkoopen: 80 perc. boonestokken, rik kingen en brandhout, lig gende aan den Enterweg, bij het Dagsanatorium. Tot f3,contant. 't Café van J. bij 't Spoor, Het verbouwen van zijn woonhuis en het bouwen van een schuur. A. Grond- en Metselwerk. B. Timmerwerk etc. C. Massa. Bestek en teekening liggen vanaf Dinsdag 15 Maart ter inzage. Aanwijzing 18 Maart te 11 u. Nadere inlichtingen verstrekt J. N IJ HUIS B.Jzn. zal op Zaterdag 19 Maart a.s., des nam. 2 uur, bij het café van J. J. JANSSEN aan de Veemarkt te Rijssen, voor den GELDERSCHEN HOUTHANDEL te Apeldoorn, publiek ver koopen: 150 perceelen eerste soort BROEDEIEREN van ras zuivere Witte Leghorns a 10 ct. per stuk. Bij H. J. EER TINK, Boerkamp, bij Rijssen. OP DE WARENWET zijn a 20 cent per stuk verkrijgbaar bij - TELEFOON 41. - Gods Vrijmachtige Gen? of echt verhaal van zijn eer levensjaren. Krachtdadig verandering in zijn jeugd. Verkeer met Godvruchtige vrienden. Geloovige om helzing van Jezus. Dage- lijksch leven in Hem. En zijne en aller geloovigen ver wachting op de eeuwige za ligheid, met een woord van waarschuwing, bemoediging en vertroostingin eenige brieven aan eenen vriend medegedeeld, door in leven Geref. Pred te EDE (bij Arnhem). 5e druk, 160 bladzijden f 0,90 Na inzending van 't bedrag franco thuis van den Uit gever A. J. WEUSTMAN Harderwijk (Gironummer 37283). Mede verkrijgbaar bij Boekhandel Nieuwenhuis te Rijssen. De Monne koopt steeds kippen en hanen tegen den hoogsten prijs. Tevens prima slachtklp- pen verkrijgbaar. Aanbevelend, ten huize van Ruubn. bij J. w. Hangerad. VENEKLAAS, Dennen Iepen llennen .-o.,kccrlL

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1927 | | pagina 2