ILLEEI HET BESTE IS IBEI BEH0EGÜ Electro-Technisch Bureau Eerst euennaar De Kampioen! Druk en Uitgave van G. ten Cate Hzn., J. ter Horst f.Hzn.straat, Telef. 41, Rijssen, Nummer 365. Zaterdag 12 Maart 1927. TELEF. 38 Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 15 regels 50 cent, elke regel mee: 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. INGEZONDEN. Mijnheer de Redacteur, Gaarne zag ondergeteekende onder staande als ingezonden stuk geplaatst in 't Weekblad voor Rijssen. Bij voor baat mijn dank. Naar aanleiding van de advertentie voorkomende in 't nummer van Zater dag j.l. waarin de R. K. Kiezers en Kiezeressen worden aangespoord hun stem uit te brengen op de heeren H. F. Tusveld en H. H. Siegerink, als mede van het strooibiljet: „Een wel gemeend woord aan alle R. K. Kiezers en Kiezeressen werd door velen aan mij gevraagd of die advertentie met mijn instemming was geplaatst en of het strooibiljet, mijn goedkeuring weg droeg. Welnu mijnheer de Redacteur, ondergeteekende stelt er prijs op te ver klaren, dat noch de advertentie, noch het strooibiljet zijn goedkeuring kunnen wegdragen en men zijn naam zonder te vragen in beide stukken heeft ge noemd. Hoogachtend, H. J, H. SIEGERINK. R IJ SS EN. Vrijdagavond vietjle de Chr. en der Herv. Kerk. De zaal was deze gelegenheid met groen bloemen versierd. Ds. Enkelaar van Ouwerkerk a.d. IJssel opende de bijeenkomst op de gebruikelijke wiize en sprak een inleidend woord. Eenige meisies zongen daarop een welkomstlied, dat met applaus werd beloond Uit het verslag \an de secreta resse bleek, dat de vereemging 64 leden telt en 134 begunstigers. Met voordrachten en samenspra ken, zangen orgelspel werddeavond zeer genoegelijk doorgebracht. o Dinsdag avond wordt in het hotel Weitering een vergadering der aid. Rijssen van Volksonderwijs gehou den De heer Heyse, een bekend declamator te Deventer, zal de aanwezigen een paar uur aangenaam bezig houden. De leden van Volksonderwijs hebben vrijen toegang, terwijl niet leden tegen een kleine entree van deze gelegenheid kunnen profiteeren. Wie een prettigen avond wenscnt door te brengen, verzuime niet deze bijeenkomst bij te wonen. o 10 Maart. In de gisteravond in het hotel Weitering gehouden be stuursvergadering van de Vereem ging „Het Groene Kruis Rijssen, werd besloten de algemeene leden vergadering te houden op Donder dag 24Maart in het hotel „DeKroon. Verder werd besloten aan den depothouder en den bode over het afgeloopen jaar gratificaties te ver- leenen van resp. 1 50 en 1 2o. —o 7 Maart. Zondag werd in het Patronaatsgebouw de stemming gehouden over de volgorde der namen op de R.K. candidatenlyst voor den gemeenteraad. De lijst werd als volgt samengesteld. 1. H. J. H. Siegerink. 2. H. L. te Lintelo. 3. W. J. R. Schuurman. 4. H. F. Tusveld. 5..G. dejj. Baas. 6. J. F. Hodes. o— Door de Heer en Mevrouw J. H. ter Horstvan Dorp is ter gelegen heid van hun 12VS jarig huwelijks feest aan de Vereeniging „Het Groene Kruis Rijssen" een som van 1 10,000 geschonken tot stichting van een wijkgebuw. Tevens hebben zij voor dit doel aangeboden een stuk grond in het centrum der stad, ter groote van circa 2000 M2 en genaamd „De Pol." Deze vorstelijke geschenken zijn natuurlijk door bet Bestuur met blijdschap en groote dankbaarheid aanvaard en het heeft besloten zoo spoedig mogelijk aan de plannen tot stichting van een wijkgebouw uitvoering te geven. BURGELIJKE0 STAND DER GEMEENTE RIJSSEN. Van 2 Maart tot en met 9 Maart. Geboren: Frederik jan zv J. Beldman en A. Bolink. - Hendrik jan zvj. Haase en H. Nijveld. - llendrika dv H. Lichtenberg en M. Roeman Gehuwds G. Kosterbok 20 j en J. Ruiter kamp 21 j - F. J. Temmink 20 j. en J. Poortman 20 j. Overleden: A. ten Hove 73 j.e.v. j.ten Bolscher. H. Aanstoot 87 j. e.v. j. H. Kappert. o— Beroepen tot predikant der Ned. Herv. Kerk Ds. I. E. Klomp van Oldebroek. o Marktbericht van Maandag. Aangevoerd 1107 stuks vee 300 Koeien 38 Stieren Ossen 200 Kalveren paarden Schapen Lammeren 32 Varkens 537 Biggen Vette koeien f 0,55—f 1,20 per K.g. Neurende Guste Stieren Ossen Pinken Kalveren Schapen Lammeren V arkens Biggen Handel: tamelijk. 1145f 380 f120—f270 p. stuk. 40—1 260 f000 65f 215 30—f 110 f f 60—1135 f 1,20—f 2,30 per week. De ontmoeting tusschen R.V. en Phenix op Zondag j.l. is in een gelijk spel geëindigd, waarmede beide partijen tevreden kunnen zijn. Het begin is voor R.V. dat meerdere aanvallen onderneemt, doch het spel wordt te kort gehouden en, zij het eenigszins fortuinlijk, weet de Ph. verdediging onheil te voorkomen. Waar het dan niet verwacht wordt, valt het eerste doelpunt. Een snelle doorbraak van G gasten maakt de R.V. verdedi ging blijkbaar zoo zenuwachtig, dat men de tegenpartij absoluut vrij spel laat, die geen moeite heeft de leiding te nemen. Dit geeft den Enschedeërs moed en van nu af ontwikkelen zij een vlug spel, waarbij de R.V. ers in de meeste gevallen ten achter staan. Het succes is dan ook het eerste weer voor Ph. en met een mooi schot van den lin ker vleugel wordt Guus andermaal het nakijken gegeven. Bij een aantal van R.V. even voor de rust zweeft het leer eenige oogenblikken voor het "vijandelijke doel, waarin het tenslotte verdwijnt. Met 1-2 wordt gekeerd. Na de rust hebben onze plaats genooten het voordeel van den vrij sterken wind en in deze periode zijn zij over het algeheel het meest in den aanval. De linksbuiten maakt reeds vrij spoedig met een goed gericht schot gelijk. Herhaaldelijk zweeft het leer voor den doelmond van de bezoekende partij, doch dit baat niet, wanneer er geen voet is, die het resoluut in de gewenschte richting plaats. Ook de talrijke corners, die R.V. in de periode werden toegekend, leverden geen resultaat op. Bij Ph. wilde het ook niet vlotten en hier overwinning mee te nemen, onbe nut gelaten door hoog over te schieten. Onder spanning komt het einde. De Ph. ploeg heeft, vooral inde eerst speelheltt, hard gewerkt en af en toe werd er ook goed samen spel te zien gegeven. Van de meeste spelers van de thuisclub kan dit ook gezegd worden, doch enkelen hadden niet hun gewonen vorm te pakken ol speelden een spel zonder eenig enthousiasme, wat moordend werkt op andere spelers en waarvan de tegenpartij natuurlijk profijt trekt. Het samenspel bij de thuisclub was slecht. De middenvoor moet de vleugels veel meer aan de tand voelen en de binnenspelers behooren beter hun plaats te houden. In den wedstrijd van Zondag werd hoofd zakelijk met de voeten gespeeld, doch men dient zijn gedachten ook te laten gaan en wel vooral het spel te overzien op het oogenblik, dat men het leer niet heeft om direct te weten wat met den bal te doen, zoodra men dezen toegespeeld krijgt. Een goeden kijk op het spel te hebben beteekent zeer zeker reeds voor de helft gewonnen te hebben. Zondag is het eerste elftal vrij. Het tweede speelt voorden beker te Almelo tegen Heracles V. o Op de heden gehouden weekmarkt waren aangevoerd: 20000 Kippeneieren f 4,90f 5,35. Wegens Biddag geen Pluimvee. _o— Gevonden Een portemonnaie met inhoud, een zwarte bontkraag, een porte monnaie inhoud gaspenning, een verlakte ceintuur, een R.K. broche, een R.K. gebedenboek, een porte monnaie met inhoud, een huissleutel. Slechts een N. S. F.-toestel met „PHILIPS"-LUID- SPREKER waarborgen een VOLKOMEN ontvangst. O c P/VBIl r» Verloren Een ijzeren gewicht van 2 K.G., Vakkundige installatie. De M 4 der Nederlandsche Sein- toestellen Fabriek, het eindpunt in toestelbouw, voldoet aan alle eischen welke aan de moderne geluidsweergave werden tot een dergelijke hoogte van zuiverheid en volmaaktheid opgevoerd, dat deze tot dusver nog door geen enkel ander fabrikaat geëvenaard zijn. Niettegenstaande de bijzon dere constructie bleef de bediening uitermate eenvoudigdoor een enkele handbeweging ieder Euro- peesch Station van eenige beteeke- nis in Uw' onmiddellijke nabij heid. Bij ernstige reflectanten demonstreeren wij gaarne aan huis. Plaatselijke Alleen-vertegenwoordiging uitsluitend voor Electriciteit en Radio. een zilveren armband, drie belas tingplaatjes, een rand met glas van een horloge, een haarstrik met knip, een zilveren horloge. Inlichtingen op het politie-bureau. Nogmaals wordt er de aandacht op gevestigddat een ieder die een voorwerp vindt, verplicht is daarvan uiterlijk binnen twaalf uren aangifte te doen aan de Politie. Politie Verordering der Ge meente Rijssen. WEEKBLAD VOOR RUSSEN J. 17~1_ „„„1 .xrr.0 VOOr —o ooninro 1~ -aJ 3 w CA A> -♦— G u QJ U O TJ G Tl O v> cr o o O o- o - 3 W w 3 OUKIHK

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1927 | | pagina 1