eraie «Hoi m Hanarieugoels TELEGRAM N.V. AL.BINO-MY. sit mmÉ Maar, lij sine Miiifl Fa. ter Beek en Loohuis Echt Gemeerde BOEKEN WORDEN VOOR A.S. ZATERDAG INGEWACHT. COÖPERATIE RIJSSEN Over de door ons geplaatste TOES I ELLEN betuigen de gebruikers hunne volle tevredenheid. VRAAGT DEMOSTRATÏE VOORWAARDEN, ENZ. BEIIRBEHIKGER Drukkerij Ten Gate Aanbesteding. PRIJSVERLAGING N.V. Albino-Maatschappij Werkmeisje SALLANDSCHE BANK KANTOOR TE RIJSSEN VertegepxwoordigerEL KObDIJK liliilil Tot onze diepe droef heid overleed heden onze lieve Dochter, Zuster, Behuwdzuster, Tante en Verloofde CATHARINA MARIA MEILINK in den ouderdom van 29 jaar. G. MEILINK. J. P. F. MEILINK- M üller. H. G. van der WERF- Meilink. B. van der WERF. INA. P. D. BOOT. RIJSSEN, 9 Febr. '27. De teraardebestelling zal plaats hebben op Maandag 14 Februari des middags om 3 uur. Op Zaterdag 19 Febr. a.s., 's namiddags 4 uur zal in 't café Spekhorst, voor den Heer A. J. NIEUWEN- HUIS Azn., worden aan besteed, in perceelen en massa Het BOUWEN van een Woonhuis aan den Markel. weg. Bestek en teekening liggen vanaf Donderdag in genoemd café ter inzage. Nadere inlichtingen verstrekt J. KAPPERT, Bouwkundige. Zij die nog iets te vorderen hebben van de opgeheven Christelijke Zangvereeniging „Looft den Heer", worden verzocht dit vóór Zaterdag 19 Februari op te geven aan het adres van den Penning meester: JOH. NIJKAMP, Walstraat, Rijssen. Na dien datum kunnen er geen betalingen meer plaats hebben. Op Woensdag 16 Febr. a.s. 's avonds vanaf 6 uur bij den Heer GIJSBERS, café. Prima zangers vanaf f 3,50. U vindt nergens beter. Beleefd aanbevelend, R. VOS, Almelo. Alle verpakte koffie-soorten met 5 ct. per pond Al onze vet-soorten met 2 ct. per pond Verpakt vet vanaf 32 ct. p. pond m. kaartje Onze bekers Durano niervet 37 ct. p. p. m. k. Witte suiker verlaagd, thans 26 ct. p. p. netto Verkrijgbaar te Rijssen bij 1 J. A. VAN VELZEL, Groote Straat 27 Beleefd aanbevelend, 70 Seas msmnm ■mssmtsszmm&m&zo&m* Aan belanghebbenden wordt medegedeeld, dat er op Dins dagavond 15 Februari om 8 uur in de Leeszaal van het Parkgebouw een vergadering zal worden gehouden, ten einde te geraken tot op lichting van een NEUTRAAL MANNENKOOR Leeftijdsgrens 16 jaar. Trouwe opkomst zeer gewenscht. biedt zich aan voor Maan dag of Dinsdagnamiddag. Brieven onder no. 42 aan het Bureau v. d. Blad. DEVENTER (GEVESTIGD 1897) GESTORT KAPITAAL f 900,000 RESERVES f300,000 SMITTEN-ENDE 6 GEOPEND 's MAANDAGS van 9,30-12 en van 1-2 uur. EFFECTEN - COUPONS DEPOSITO - REKENING-COURANT INCASSO Ook Uw vrouw bevalt 't best. De geur van Wild- V/ est. Mr. H. Binning, De vernede ring des harten, 12 boetpre- dikatie's, 341 blz. f 1,50 Idem gebonden f 2,25 D. Bruinings, De leeuw uit den stam van Juda, 16 leerr. 270 blz., gebonden f3,25 Th. v. d. Groe, Verzameling van 16 Biddagspreeken, 365 blz. gebonden f 4,50 Halyburton, De zondaar ver heugd in Gods heiligdom, 10 leerr., 309 blz. f 1,90 Idem gebonden f 2,60 Krummacher, Dr. F. W., 20 kerkredenen 248 blz. f 1,75 J. v. Leeuwen, 6-tal afgeluis terde predicatiën, 104 blz. f 0,45 J. v. Lodenstein, De heerlijk heid van een waar chr. leven 16 leerr., 208 blz. fl,10 M. Meade, De bijna christen ontdekt 7 predicatie's 199 blz. f 1.30 B. Smijtegeld, 8 leerredenen 200 blz. f 0,60 Verheij Abr., Drie leerrede nen, 58 blz. f 0,30 C. de Jonge, Ruth, het eigen dom van Boaz, 4 leerr. f 0,50 Na inzending van 't bedrag franco thuis van den uitgever A. J. WUESTMAN, Har derwijk (Gironummer 37283). Mede verkrijgbaar bij Boek handel NIEUWEN HUIS te Rijssen. iiiiillllillïiliiiiil OP DE WARENWET zijn a 20 cent per stuk verkrijgbaar bij TELEFOON 41.- &BtBgBBgS9BKSSSXSSEl£&Mi8%8BiSi£!£!lSIS338BESSEB3StBBSBKIIt& Bestellingen op Pootaardappel Dat is geen Radio Maar s werkelijkheid G. RUIMERS ZONEN Enterstmt llIHMiHffiP'Mlililij i 11 irltnIftfil ntflttlnrfffHl? tt

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1927 | | pagina 7