Regenkleeding Eerst even naar Be Men EHR G. Pluimers Zonen. ill uahJeeiBiGiooi. Mgemesm Werft PARKGEBOUW - RUSSEN ZATERDAGAVOND 8 UUR Muziek van het Ensemble ENTREE 15 CENT B. J. KAMPHUIS Vertegenwoordiger Vluggeflevefing Billijke prijzen imani >i mimii HUTTENWAL 1 J- RIJSSEN HET ADRES VOOR sterke bewapening van vele landen is een der aanleidingen tot den onmenschelijken strijd geweest De oorlog, die achter ons ligt, heeft onnoemelijk veel leed over de wereld. Wie maar een klein deel van al de ellende op de slag velden en in de hospitalen heeft aanschouw, kan niet voor het militarisme zijn, tenzij hij er per soonlijk mee gebaat is. Denk aan de 11 millioen dooden en 6 millioen invaliden. Pet lot der laatsten is nog in alle landen treurig. En laten we nu niet denken, dat ons land die beter zou behandelen. Oorlogsin validen kent Nederland niet; de mobilisatie slachtoffers worden door de regeering met een aalmoes van f 200 afgezouten. Bh dit alles komt nog de economische ontreddering en dan jnog de gedachte, dat een mogelijke volgende oorlog nog verschrikkelijker zal zijn in zijn gevolgen. Wat voorbij is, wordt echter zoo vaak spoedig vergeten, doch onze plicht is het, daaraan steeds te herinneren. Men schijnt evenwel nog weinig geleerd te hebben, zie Engeland en China en daarom moeten wij het verzet tegen oorlog en militairisme steeds versterken en de gedachte aan een wereldvrede ingang doen vinden. Sommige willen wel algemeene ontwapening, doch dan ook voor alle landen tegelijk. Zal men daarop wachten, dan duurt het zeker nog heel lang, eer het zoover is. Daarom moeten landen, welke nu reeds kunnen ontwapenen, dit metterdaad toonen. Volgens de S.D.A.P. kan ons land het nu en dientengevolge heeft de Kamerfractie dier partij haar ontwapeningsvoorstel inge diend. Een algeheeie afschaffing van leger en vloot is dit nog niet. Om dat te bereikenen is een Grondwets herziening noodig en die eischt twee derde deel van alle stemmen, welk aantal nu zeker niet te krijgen zal zijn. Zoodat dit voorstel wel mag worden, blijft nog een politie- leger van pl.m,3000 man worden de kosten van lOOmilh tot20mill.gu!den teruggebracht. Voor arbeidswet geving en onderwijs ontbreekt steeds het geld, nimmer voor oorlog. Een bewijs, dat de ontwapeningsidee veld wint, is het oprichten van een Comité tegen ontwapening. Onlangs heeft de Min. van Oorlog met trots opgesomd, wat ons land bezit aan verdedigingsmiddelen. Dit betee- kent evenwel niets, 't is slechts de vraag, wat en gemaakt kan worden, als de voorraad in een oorlog verbruikt is. En dan staat ons land machteloos en dus weerloos, want grondstoffen ontbreken. Dat ontwa pening de veiligheid verhoogt, heeft het Roergebied geleerd. Duitschland was ontwapend, de Fransche bezet ting kwamer is geen bloed gevloeid en het Roergebied bleef Duitsch. Andere partijen zeggen vaak, dat't ontwapeningsvoorstel der S.D.A.P. slechts propaganda beteekent. En al mocht het dan zoo zijn, is een dergelijke eerlijke zaak geen propa ganda waardig? Niet altijd worden onze bedoelingen juist voorgesteld en daarom moeten steeds meer mannen en vrouwen worden inge licht, om de ontwapeningsgedachte ingang te doen vinden. Wij moeten soldaten werven, doch geen, die dood en verwoesting verspreiden, maar vrijwillige strijders voor vrede en menschenmin. Niet eerder zullen we rusten dan bewaarheid is: Breekt de geweren over de knie Regimenten gaat uiteen. Op de weekmarkt waren aan gevoerd 87 Oude Kippen prijzen 1 1,25i 2,00, 20 Jonge kippen f 2,00—f 3,00, 17 Oude hanen f 1,50 f0,00 12 Jonge hanen f 0.60—10,00 18 Tamme eenden f 1,10—f 1,16 13 tamme konijnen f 1,00f 2,50 tamme ganzen t 0,00. 00 duiven 8000 Kippeneieren f 7,50f 8,00 FUJWIELEU JfLEGAITT KRACHTIG BETROUWBAAR - 5HEL LICHT f RU! 5CH- LOOS bedienden, 2 dagmeisjes, 2 horloge makers (1 Delden), 1 halfwas kleer makersleerling jongste bediende 14—15 j. (ra.), 1 leerling ketelmaker, 1 leerl koperslager, 3 leerl. lood- zinkwerkers, 2 loopjongens 14-15 j. 1. magazijnknecht ca. 14 j. 1 leerl. metaaldraaier, 1 aank. modelmaker, 2 zandvormers. Inlichtingen verstrekken de Correspondent voor Rijssen. H. DE JONG, Zwarteweg. Wij zijn gezond J. w. KORSDGN drogisterij GROOTESTRAAT RIJSSEN. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Zondag Vrn. half 10 uur Ds. Vriezen. Nm. 2]/3 uur Ds. Steen beek van Kampen, 'si Avonds 6 uur Ds. Steenbeek van Kampen. Donderdag 10 Februari 's Avonds 77- uur de heer Dijkman. Nederlandsche Protestantenbond Afd. Rijssen. Zondag n.m. 7 uur Ds. H. G. Olde- man van Enschede. Geref. Kerk. Zondag vra. hall 10 uur Ds. Horjus nm. halt 3 uur Leesdienst. Zeifst. Gerei. Gem, oil. Kruis. Zondag vm. halt 10 en nm. halt 3 Ds. Wijting. 's Avonds 6 uur Preekk zen. Woensdagavond half 8 ds. Wijting Dortsch Corel. Gëm. Zondag vm. half 10 en nm. 2 uur en 's Avonds half 6 uur Preeklezen. Woensdagavond half 8 Preeklezen Stand van bij de Districts Arbeids beurs te Enschede ingekomen aan vragen van werkgevers op 9 Februari 1927. Gevraagd boven 18 jaar: 4 dienstboden, 3 dag dienstboden, 3 huishoudsters (1 Losser, 1 Lonne- ker bekend met landwerk), 1 keu ken-werkmeisje, 1 electr. lasscher. 1 schoonschrijver, 1 sorteerster. te Hengelo: 2 bankwerkers c.a.20 j. m. dipl. ambachtsschool, 1 bar- biersbediende, 1 halfw. fraiser, 1 framevijler. te Nordhorn: bekwame throstlers en afzetters. Gevraagd beneden 18 jaar: 1 leerl. bankwerker, 2 barbiers- iwsmmsja&mmmsm Telefoon 41, BAL O ■■•r^raasEgBEaasBEiaEaaw p - en krachtig omdat we goed verzorgd worden, lederen dagwordenwe gepoetst, maar vóór al les danken we onze goede gezondheid aan Kalzan, 't kalkvoedsel. Kalzan maakt tanden en beenderen hard en sterk en voorkomt zoo doende tandbederf. Steeds voorradig: T andenborstels, in diverse prijzen. Tubes tandpasta. Tandzeep. Kalzan. Verderde bekendste verpak te geneesmiddelen, hoofd pijnpoeders, verpiegingsarti- kelen, enz. op Woensdag 16 Februari des avonds 8 uur in lokalen der U. L. O.-School aan het Schild. Agenda Verslag over den afgeloopen cursus. Rekening en Verantwoording. Verkiezing Bestuursleden. Wat verder ter tafel zal worden gebracht. Trouwe opkomst gewenscht. G. LOGMAN, Voorzitter. R. E. DE VAAL, Secretaris. Drukwerk Berichtkaarten Bestelkaarten Briefkaarten Briefpapier (gelin. of ongelin. blocs of losse vellen) Catalogus Correspondentiekaarten Dankbetuigingskaarten Enveloppen Etiquetten Formulieren Jaarverslagen Labels Ondertrouwkaarten Orderboeken Programma's Quitanties Reglementen Rekeningen Rouwbrieven Rouwkaarten Servetten V erlovingskaarten Visitekaarten enz. enz. Drukkerij Ten Cate J

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1927 | | pagina 6