Ook Iafd.manufacturen coöperatie! Druk en Uitgave van G. ten Cate Hzn., J. ter Horst J.Hzn.straat, Telef. 41, Rijssen. Hendrik Nijholt pPlill Nummer 36J. Zaterdag 12 Februari 1927 flItlinilllllillUlllllIRlllllllllllllll! ^^MMMtMiBiiBi»BiBaiMiiiflmmiiiiiiii:[ii:iii!iiii!ii!iiii=iii!iBfeiiiiffl«i;iiiiayMiMMaiiiii» Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tariet. U geeft te veel geld uit voor de inrichting van uw huis, indien U niet eerst bij ons komt kijken. Door onzen grooten omzet leveren wij U tegen ZEER LAGE PR Ij ZEN. Onze groote voorraad stelt U in staat alles direct te zien, Wij leveren alles onder vol ledige garantie per vrachtauto Iranco huis. Hierbij noodigen wij belang stellenden gaarne uit ter be zichtiging zonder eenige ver plichting tot koopen. ALMELO nabij het Postkantoor. MEUBELEN TAPIJTEN GORDIJNEN Complete Meubileering REUZEN VOORRAAD LAGE PRIJZEN. R IJ SS E N. Door het Bestuur van het Groene Kruis alhier is, in overleg met het Dames-Comité voor de Emma- bloem-collecte, besloten deze col lecte te doen houden op Woensdag 20 April. o— Door de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs alhier is aan het Gemeentebestuur geadvi seerd tot het aanstellen van een schoolarts over te gaan. o Onze gemeente gaat snel in zie lental vooruit. Tot voor eenige jaren bestond de gemeenteraad uit II le den, thans uit 13. Verleden jaar bedroeg het aantal inwoners 8166 en thans was het op 1 Januari 1.1. gestegen tot 8410. Zoo is dan door het gemeente bestuur besloten ook thans weer f 5000 beschikbaar te stellen voor werkverschaffing in deze winter maanden. Zooals uit de besprekin gen in de raadsvergadering bleek, zal dit geld besteed worden voor verdere beplanting met houtgewas van de woeste gronden ten Zuiden onzer gemeente. We kunnen ons verheugen over dit besluit van den Raad, want niet alleen worden daardoor verschei den grondwerkers op een voor hen eervolle wijze den winter doorge holpen, maar ons gemeentebestuur maakt daardoor ook van die woeste gronden op den duur een bezit van groote waarde. Over een tiental jaren is dat woeste heuvelachtige terrein, beplant met allerlei soort van loof en naaldhout, reeds een prachtig bosch, waar het een ge not zal zijn te wandelen, zoowel bij zomer- als bij winterdag. Rijssen zal daardoor op den duur een aantrekkingspunt worden voor vreemdelingen van heinde en verre en voor de schoonste gedeelten van ons vaderland niet behoeven onder te doen. o In de dezer dagen gehouden jaar vergadering der Chr. Zangvereeni- ging „Looft den Heer" werd be sloten deze wegens gebrek aan leden op te heffen. Gedurende haar 10-iarig bestaan had deze vereeniging de sympathie van het grootste deel der inwoners. Ofschoon zij er, wat ledental be trof, steeds heel wat gunstiger Voor stond dan haar zustervereeniging „Rijssen's Gemengd Koor", heeft zij deze niet veel jaren mogen overleven. Op het vereenigingsleven, vooral op het gebied van ontspanning en ontwikkeling, schiint hier geen zegen te rusten. ~o Door de onderwijzers en de rijks ambtenaren alhier worden pogin gen aangewend om Rijssen in de 2e klasse geplaatste te krijgen. Er is een commissie gevormd, bestaan de uit de heeren L. Iwema, voorz., H. Weenink, secr., E. van Wichen, J. C. de Haan en H. J. de Groot. Deze commissie zal ter bevoegde plaatse een adres indienen. o— Burgerlijke Stand van 2—9 Febr. GeborenGerhard zv H W Nij- kamp en J Mensink. Johan zv H Oostervelt en G M Wesseldijk. Hendrikus Jan Hendrik zv G Baan en H Voortman. Gehuwd H Peters 22 j en A j Schreurs 22 j. Overleden Jan Jansen ter Horst, 46 j. ongehuwd. o Gevonden: een broche met steen een hamer, een cape, een patrijs leghorn, een belastingplaatje. Verloren: een belastingplaatie, een kip, twee portemonnaies. o. h. politie bureau. Ir lichtingen -o— Scheen het, dat door het opheffen van de Christelijke Zangvereeni- ging de animo voor de zangkunst in onze plaats op het doode punt stond, toch blijkt zulks geenszins het geval te zijn. Van bevoegde zijde vernemen wij thans, dat er pogingen in het wérk worden gesteld tot oprichting van een neutraal Mannenkoor. Wij hopen, dat dit streven resultaat mag hebben en verwijzen voor bij zonderheden naar een in dit num mer voorkomende advertentie. o Het was voor R. V. Zondag een goede dag, daar de twee spelende elf tallen het eerste op eigen terrein tegen G. F. C. en het tweede te Almelo tegen Twenthe 2, beide wisten te winnen, resp. met 5.0 en 90. G. F. C. trof het niet erg, ze vond tegenover zich een zoo'n enthousiast spelende ploeg, dat het scheen, alsof er een kampioen schap op het spel stond. Indien de thuisclub in het achter ons liggende gedeelte van dit seizoen met zooveel élan gespeeld had, ongetwijfeld zou zij een hartig woordje hebben meegespro ken in het dingen naar de eerste plaats. G. F. C. heeft den aftrap, doch oogen- blikkelijk neemt de thuisclub het leer over en gaat ten aanval. Een pracht kans gaat voor R. V. verloren, wan neer de middendoor alleen voor den keeper staande een oogenblik aarzelt, doch binnen 5 min. heeft dezelfde spe ler met een mooi schot reeds succes. Gedurende het eerste kwartier wordt het meest op G. F. C.'s helft gespeeld, waar echter backs en keeper een goede partij speelden en verder onheil voor- loopig wisten te voorkomen. Langza merhand raakt het bezoekende elftal aan de omgeving gewoon, doch de soms goed opgezette aanvallen, veelal geleid door links, gaan door slecht schieten van de voorhoede verloren. De thuisclub is in haar aanvallen veel gevaarlijker en nadat het doel der gasten eenige malen vrij gelukkig den dans ontspringt, weet de rechtsbinnen uit een mooien voorzet van links het leer, zonder dat dit den grond raakt, de goede richting te geven en het volgende oogenblik leidt zijn club met 20 waar mee rust ingaat. Ook na de thee is de thuisclub over alle liniën sterker, wat zij in nog een drietal punten weet uit te drukken. Deze overwinning hebben onze plaats- genooten zeer zeker ten volle verdiend door hun vlug en enthousiast spel, waarmede wij echter niet willen zeggen, dat G. F. C. geen tegenpunt toekwam. De oude Goorsche beschikte over twee goede backs, terwijl de keeper ook geen schuld treft. De halfiinie steunde echter niet voldoende en de voorhoede was schotloos, terwijl bij de thuisclub de halfiinie uitstekend voedde en de voor hoede zich van een veel betere zijde deed kennen dan wij dit in de laatste wedstrijden, gewoon waren, waarmede wij echter niet willen zeggen, dat het nu volmaakt was. Het eerste elftal is Zondag vrij en het tweede speelt den laatsten seizoen wedstrijd te Holten tegen de club van dien naam, tenzij dit elftal het kam pioenschap behaalt, waarop nog steeds kans is. In dit geval zullen er nog eenige promotiewedstrijden gespeeld moeten worden. o Op initiatief van „Rijssens Tooneei zal hier waarschijnlijk op 23 dezer, in het Parkgebouw de bekende vereeni ging „Demosthenes' uit Deventer op treden met het even bekende als amu sante stuk „Suikerfreule' Zij, die eenig- zins op de hoogte zijn, zullen weten „Demosthenes", die reeds 135 jaar be staat en welke vereeniging over de 100 werkende leden telt, een der eersten in den lande is, dat deze dillettanten in verschillende grootere plaatsen in ons land uitvoeringen geven, en dat zij door hun spel, dat niet voor beroeps- tooneel onderdoet, overal gaarne ge zien zijn. Naar wij verder vernemen, is door verschillende personen de mogelijkheid onder oogen gezien om hier een ga- ranten-vereeniging op te richten. In zekere zin zou dan „Demosthenes als proefkonijn kunnen dienen, zou men uit de opkomst kunnen zien of hier voor interesse bestaat, zoodat wij ieder, die iets voor het plan gevoelt, zouden willen opwekken den avond van 23 Februari voor „Demosthenes vrij te houden. Beknopt verslag van de rede door den heer P. Hiemstra gehouden voor de afd. van de S.D.A.P. over ONTWAPENING In verschillende landen heeft de S.D.A.P. den strijd aangebonden tegen oorlog en militairisme. Op het Internationaal Congres te Bazel in 1912 werd besproken, wat tegen den oorlog te doen en bij het uitbre ken van den grooten wereldbrand in 1914 had de S.D.A.P. aanvonke- lijk de hoop, den strijd te kunnen voorkomen, doch die hoop bleef ijdel. De leus: „als gij den vrede wilt, bereidt U tot den strijd, door velen voorheen en ook nu nog verkon digd, bleek valsch te zijn. Juist de WEEKBLAD VOOR RUSSEN Bulletin O Beddebonten -tijken Veeren Zijn wij de goedkoopste j

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1927 | | pagina 1