IN KWAUTET EN PASVORM. PARKGEBOUW - RIJSSEJ m „W I L H E L M I N Ook oeiegenhem tol kei maken tan een Dfinsj lomer! 0 op dit blad. ie pd. Korting op alle mrm lïianoiaciurai. vi ffiipfi ZATERDAG, 24 JANUARI 192i| 'S AVONDS 8 UUR VAN HET ENSEMBLE UIT m z b ENTREE 10 CENT. Onze GROOTE Winter-OPRUIMING begint Zaterdag 24 Januari. ZIET ONZE ETALAGE. fa. Wed. A. J. TUSVELD-Vos. GERMAAN IHOLLANDSCI RIJWIEL AAT BëPH woord aan zijn broer, Ds. A. C. Enkelaar uit Hasselt, die een ernstig woord sprak naar aanleiding van Dan. 1. Dan volgden de jaarver slagen van den secretaris (op welk verslag we straks even terug komen), van den bibliothecaris, die klaagde over te weinig boeken en van den ijverigen penningmees ter, die de dorre cijfers wist te doen leven en de leden verraste met de mededeeling, dat de kas een batig saldo had. Het eerelid, de heer D. Schouten, gaf een historisch overzicht, waar uit we aanstippen, dat de vereeni- ging 18 April 1874 door den gods dienstonderwijzer I. Imanse is op gericht en onafgebroken tot nu toe heeft bestaan. In zijn slotwoord spoorde de heer S. de mannelijke jeugd aan om ter geestelijke 'vor ming liever lid te Worden van de Ifar. Jongel. VApW dan zijn tii* «rek* Te TXAMtgéL w langs de stra ten te slenteren en de kroegen te ezoeken. Het woord was vervolgens aan den heer J. Bruins, die een keurig opstel voorlas naar aanleiding van Genesis 33 13, getiteld„Niet Samengaan". Ds. Enkelaar las daarop eenige gelukwenschen voor van het oud lid medeoprichter der vereeniging, Hillebrands uit Lochem en van den burgemeester, die verhinderd wa ren de feestvierende vereeniging persoonlijk geluk te wenschen. 't Was inmiddels laat geworden, waarom met spoed het overige van het programma werd afgewerkt. Luimige dichtstukjes wisselden af met ernstige. Zeer in den smaak viel een samenspraak, getiteld „De vegetariër", welk stukje uitstekend en vlot werd voorgedragen. Deafgevaardigden vande meisjes vereenigingen van hier en uit den omtrek brachten de gebruikelijke gelukwenschen. Een gouden tijd perk gaat de vereeniging tegemoet, zoo zij alle vervuld worden. De heer G. Bruggink, die zooveel voor den bloei der vereeniging deed en tot eerelid benoemd werd, hield nog een ernstige toespraak tot de vergadering, waarna in snel tempo nogmaals afgevaardigden het woord voerden en een enkel opstel werd voorgelezen. Wegens het late uur kon 't programma niet geheel wor den afgewerkt. De voorzitter richtte een woord van dank tot allen, die hadden meegewerkt om 't feest te doen slagen en sloot met dankgebed de goed bezochte vergadering. Tot slot werd nog gezongen Ps. 89 8, waarna allen voldaan huis waarts keerden. Uit het verslag van den secretaris vermelden we, dat de voorzitter J. Bruins zich wegens zijn huwelijk genoodzaakt ziet af te treden. ...Noode zien we u heengaan, u, die zoovele jaren vol ijver, trouw en liefde onze vereenigingjhcbt ge leid. Op zachte wijze leiddetgede vereeniging, maar toch wist ge u doen gelden, als het noodig was Blijf steunen met raad en daad onze vereeniging, die u een lang, gelu' kig huwelijksleven toewenscht. Levenszonne bestrale steeds u levensweg 't Was een goede en gezellig avond. In de pauze werd de inwe dige mensch versterkt, wat zekt allen welkom was. De opbrengt der collecte aan den uitgang vie erg mee. o 17 Januari. De tooneelvereen ging „Holten'sTooneel"gafDondei dagavond in het café Gijsbers voor een tamelijk bezette zaal een open bare uitvoering. Opgevoerd werden „Sterren en strepen", militair drama in drie be drijven en Het Gen eraals vrou wtje", blijspel in vier bedrijven. Over 't geheel genomen mag ge constateerd worden, dat het optre den van dit amateursgezelschap een succes is geweest. Voor?' rG De avond werd met een gezellig bal besloten. o 21 Januari, Door het bestuur der Marktvereenigingalhieriseen adres gericht tot de Directie der Ned. spoorwegen met verzoek den thans onbewaakten overweg (rijksweg Rijssen-Wierden) weer in den vori- gen toestand te herstellen. o Burgerlijke Stand van 14 tot 21 Jan. Geboren Hendrika Johanna dv J. H. Biesters en G. Lohuis, Anthonia dv J. Kasten berg en H. C. Ehren- hard, Johanna Hermanna dv W.J. Steenbergen en H. Sanderman, Gerritjan zv H. Sprakel en J. Vene klaas, Manna dv. J. Dommerholt en G. Eshuis, Reintje dv J. Dommer holt en G. Eshuis, Gerhardus Wil helmus zv S. Visser en M. E. Beune, Hermannus zv J. W. ten Hove en J. ter Keurst. Overleden: G. Velnaar72j e. v. J. Altink, J. Ligtcnberg _41 j. d. v. A. Ligtenberg en M. Kippers. o Gevonden een koralen halssnoer met zilveren sluitingeen wandel stok een portemonnaie. Verloren een- belastingplaatje een paardenzweep een zwarte ge breide handschoen. Inlichtingen op het Politiebureau. o— Onze plaatsgenoot de heer H- Vosman, slaagde dezer dagen voor het Mercurius diploma boekhouden. o— Onze vroegere plaatsgenoot de heer W. Mekenkamp, huisvader bij het Chr. Tehuis voor Militairen te Harderwijk, is in gelijke lunctie benoemd te kampen. o— .Op de weekmarkt waren aan gevoerd 5000 kippeneieren. Prij zen van 6,75 tot f 8,00 per 100 stuks; eendeneieren van 10,00 tot f 0,00 per 100 stuks 300 slacht- kippen van f 1,50 tot f2,50 per stuk 20 jonge kippen van f2,00 tot f 3,25 per stuk 25 oude hanen van f 1,40 tot f 2,25 per stuk jonge hanen van f 0,60 tot f 1,00 per stuk8 tamme konijnen van f 1,00 tot i 2,00 i per stuktamme ganzen van j f 0,00 tot, f 0,00 per stuk tamme j eenden van f 0,00 tot f 0,00 per stuk 30 duiven van f 0,10 tot f 0,20 per stukkloeken met kuikens van f0,00 tot f0,00. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. 'Zondag vm. half 10 en nam.half3' Enkelaai^-— Gerei'. Kerk. iondag voorm. half 10 ds. Horjus, i bediening H.A. en nm. half 3 ds. Horjus, bediening H.A. en nabe- I trachting. i Zelfst. Gerei. Gem. o. h. Kruis. Zondag vm. half 10 en nm. half 3 ds. Wijting., 's Avonds 6 uur Preek- lezen. Dordtsch Ger. Gerr. Zondag vm. half 10 en nm. 2 uur jen 's avonds 6 uur ds. Fraanje van Barneveld. Ned. Protestantenbond afd. Rijssen. Zondag 's avonds 7 uur .ds. J. L, Faber van Zutphen. INTERCOMMUNALE ARBEIDSBEMIDDELING. Staat van bij de Districts Arbeids beurs te Enschede ingekomen aan vragen. Wollen dassen en sjaals vanal 38, 58, 68, 72 Zijden sjaals vanaf 64, 75, 118 enz. Jongens en meisjes ijsmutsen vanalRT4, Lijfrokjes vanvt 42, 5J, 68 Witte dames onderj/arken vJanaf J2o cent. Wollen kindersokjes 130, 150 cent. Witte bébé manteltjes 78,. 128, 148 enz. Gebreide kinderjurkjes 128; 178, 198 cent. Koopjes kindérhandschoenen 24 cent. Zwarte gebreide handschoenen 32 cent. Extra koopjes in laken rokken. Wollen en gemoltoneerde ongoederen. Aanbevelend, Vraagt inlichtingen en prijsopgave bij onze vertegenwoordigers. ZIE ETALAGE - HET MEE:5T VOLMAAKTE ft Te Linteio's leeding staat bovenaan MBiilMliMi) >i%ki&SS&8Ê$ReGföpi~ii UZI vertolking van net eerste stuk viel te loven,'wat in niet geringe mate te danken is aan het voortreffelijke spel van mej. v. d. B., die optrad in de rol van Marianne Dufour, cabaret-artiste. Stand op 21 januari 1925 Gevraagd boven 18 jaar: 1 halfw. behanger-stoffeerder, 1 boeren knecht (R.K.), 1 coupeuse-lingerie, 7 dienstboden, 2 dag-dienstboden, 2 huis houdsters, 2 metaalschavers, 1 halfw. meubelmaker, 1 bekw. meubelstoffeer der, 1 'kerkvrouw, i halfw zandvor- \.?psorte_ers.tcrs,, carreer). Gevraagd beneden 18 jaar: 1 leerl. stoffeerder, 1 léerl. broodbak ker, 4 cartonnagewerksters, 1 leerling chauffeur, 2 dagmeisjes, 1 dekenknipster 2 loopjongens, 1 leerl. mandenmaker, 1 magazijnknecht, 10 porseleinarbeid sters, 1 rijwielhersteller, 1 leerl. schoen maker, 1 smid, 1 leerl. zadelmaker, 3 sorteersters, 1 leerl. verver, eenige leer meisjes (confectie). Inlichtingen verstrekken de districts Arbeidsbeurs en de plaatselijke Corres pondentschappen in het district Enschede rifvx, bont o rjar

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1925 | | pagina 2