Druk en Uitgave van G. ten Gate Hzn., t' Horst J.Hzn.straat, Telef. 41, Rijssen. Nummer 328. Zaterdag 24 Jaari 1925. Ingezonden* Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Dond rda.niddags 12 uur, Advertentiën tot Vrijdagsmorgens 10 uur. Ad verten tiën 1—5 regels 50 cent, elke regel -eeil cent. Voor den handel speciaal tarief. 2at roert, tnaa, noch berst, noch maar dat als van botten, van bloeme LENTEKLANKEN r&r&.i. 4 Zgie^tnd n al 'ai en bot nog niet, bloesem geeft, ten belofte, onvast, bin de boomenbast en vruchten leeft Zoo zong de groote dichter Gezel le en aan dit zijn lied dacht ik, toen mijn wandeling door wijdt* zon beschenen velden en eeuwig-rui- schende bosschen me voerde voorbij een stil, achter een boschrand'ver scholen plekje, waar, aan de oevers van een rustig-kabbelend beekje, een eenzame waterwilg haar witte pareltwijgjes warrelde tusschen 't groene naaldhout. Nog enkele we ken zacht weer met warme zonne glanzen en zij zal „Andersen's bruine wanten en pelsmofjes" uittrekken en met stille stem zal ze dan fluis teren van het ontwaken straks in het voorjaar, als de Lente-godin Freya uit het zonnige zuiden terug keert met Odur, 't zomerzon- simbool Ja, heerlijk, die voorbode dei- naderende lente, die zachte dagen, die uw innerlijkste diepte weten te beroeren en in wier lichten klanken zweven van den Geest. het gelaat des aardrijks ver- De blozen3e der madeliefjes ontluiken "iederevi dag in. grooter getale in qe vojkitige vveiuen ae Dioepipjés" aér muur worden reeds grooter p vyy&J kruid durft zich niet lan^&r in zijn armelijk winterkleedje, te ver- toonen, nu de hondsdi af aanstalten maakt zich in gala te steken Ook de vogelenwereld begint te ontwaken en vertelt u, dat een mil der jaargetijde op komst is. Buiten, in den tuin, waar de rozen beginnen uit te botten en de seringe knoppen zwellen, vliegt de koolmees van tak tot tak en zingt luid haar melodisch liedje, dat bij het lengen der dagen in lengte wint. Het heggerienken rinkelt zijn voordracht op haastige wijs, doch 't wordt overstemt door het wild-schetterend liedje van den winterkoning, die rondscharrelt in het kreupelhout, waar de hazelaars katjes reeds gelen. Het meezen gerinkel klinkt onophoudelijk door de kale takken der boomen, die eenzaam oprijzen in de vlakte, waar reeds laag bij den grond het liedje van den leeuwerik weerklonk Straks, op een zonnigen Februari- morgen, zal hij, gedragen op de vleugelen van het zon-doorlichtend lenteleven, stijgen in den blauwen aether en daar jubelen ter eere van den Schepper, wiens Geest het dorre aardrijk zal tooien met het frissche voorjaarskleed Ja, welkom lieve, gevederde zan gers. Jubel in de blauwe 'luchten van de goedheid van Hem,'Wiens liefde alles draagt, Die niet één muschje vergeet Welkom lieftallige kinderen van Flora. Spreekt ook gij in uw rein heid en schoonheid van Hem, Die ook in u iets van Zijn macht en Majesteit wil ontvouwen R. N. gen. Immers, de slagers vechten in d eerste plaats voor b'nn bedrijf, f'erw derdaad heei Wat méér op hei se staat. Namelijk dit f zal Rijssen binr. het kader der Landswetten Z 1 BESTUUR hebben, of zal hier heer schen de Bureaucratie De GRONDWET zegt: „Aan den Raad wordt de regeling en het bestuur1 van de huishouding der gemeente over gelaten." 's J?aads wil is dus op ditj gebied de hoc%ste wet Dit grondwettelijk recht der Burgerij! tot zelfbestuur is het fundament var- ons Staatsgebouw .Het is de vastlegging; van het beginsel dat ieder „baas moet zijn in eigen huis". Het is een HEILIC recht, waaraan niemand raken mag. De betrokken magistraatspersonen hebben bij den aanvang hunner bedie ning afgelegd den EED van trouwen, onderwerping aan de Grondwet. Een po-i ging om aan defundamenteele rechten van j den Raad afbreuk te doen gaat dus nietj alleen in tegen de bestaande Staatsorde, doch brengt ook dien eed in 't gedrang.) Niet minder krenkend voor hetrechtsV gevoel der Burgers is de WIJZE waar* op de zaak is aangepakt. Zonder blik| ken of bloozen wordt gedecreteerd „dajf het voor een richtige uitvoering vat den k e u r i n g s dienst noodig is cL;. hei „s 1 a c h t huis wordt in gebruik genometi. Op deze pas gelanceerde stelling volgJ zonder af te wachten of B. en W. ^dienovereenkomstig zullen handelen wethouders wegens het niet bevolgen van dat decreet, en het bevel om het abattoir in werking te stellen, nota bene op hun kosten, 't Is verbijsterend! Ook zij die op het abattoir niet tegen hebben, moeten het hoofd schudden bij zulk een bedrijf. Voorwaar, een abat toir op deze wijze verkregen, is te duur gekocht J. G. SCHöNFELD WICHERS. P-S. Ik onderteeken ditmaal met mijn vollen naam, en ik verwacht zulks ook van dengeen die tegen mijn stukken in wil gaan. Dit behoort tot de goede gebruiken. Ik zonder hiervan alleen uit den grappenmaker die een paar dagen geleden in het Twentsch Zondagsblad schimpscheutte op mijn manchester jasje. Ik begrijp dat DIE niet graag zijn naam zou noemen en ik stel mij dan ook gaarne tevreden met de vroolijke momenten die hij mij bezorgde. o Abattoir Rijssen. De strijd tegen het abattoir is thans van den Raad overgegaan op de slagers. Dit kon niet anders. De weg naar den Rechter loopt over den Keurmeester. Maar wèl is dit jammer, want de sttijd heeft daardoor oogenschijn- 1 ij k een minder hoog karakter gekre- De Abattoirkwestie te Rijssen. 't Is niet mijn bedoeling om mij te mengen in de Rijssensche abattoir kwestie, die door de wijze van af doening zoo algemeen bekend ge worden is, maar meer om te wijzen op belangrijke vraagstukken die, hierdoor naar voren gekomen zijn.: Zeer terecht schrijft de Heer J. G.; Sch. W. in uw blad, dat de onb e-( kendheid van de vleeschkeu-;1 ringswet oorzaak is, dat de Heers Commissaris der Koningin in onzej Provincie als hooger autoriteit is] opgetreden. Vooral in de laatste jaren heeft men wetten ingevoerd, die het ka rakter moesten dragen van vooruit strevendheid en zoo is ook de vleeschkeuringswet met hare niet te miskennen goede bedoelingen voor vele plattelandsgemeenten een last geworden, die langzaam moest worden aangepast aan de plaatse lijke toestanden, om niet te veel het grootsteedsche op den voor grond te doen treden. De wetgever heeft dat eveneens ingezien en toegestaan dat als over gangsmaatregel gedurende vijf jaar de bestaande slacht plaatsen kon den worden gehandhaafd, maar dat de keuring moest worden uit- goerd volgens de vastgestelde vc waard en. heeft dan ook de vorige raad T-gemeente Rijssen, onder den d:c der tijden, 'besloten, tot het b wen van een slachthuis, dan nog klfeeen enkele autoriteit gelasten dracht huis in gebruik te nemen. Raad evenwel had moeten baf ij pen, dat vleeschkeuringswet abattoir voorloopig nog niet engaan. n eenvoudige oplossing ware toch te vinden geweest, door slachthuis te bestemmen voor llod slacht in gen, omdat in isttelandsgemeenten door de e eschkeuringswet die nooaslach- n ren bij gebrek aan een behoor- jl e localiteit in 't gedrang komen rj het vleesch op de vrij bank zoo- oed als waardeloos beschouwd vprdt. Een uit nood te slachten dier kon lan naar „den Mors" gebracht wor- ien, gekeurd, geslacht en het vleesch daar ter plaatse worden verkocht. De Vleeschkeuringswet had voor loopig nog uitgevoerd kunnen wor den, zooals in andere gemeenten, ia de bestaande behoorlijk ingerichte particuliere slachtplaatsen. Dan was voldaan aan de wet en zouden de kosten van personeel en onderhoud van een abattoir voor loopig gespaard kunnen worden. Al deze onaangenaamheden wa de raad zeil de bedoeling der wet voldoende hadden kunnen overzien. Deze nieuwe wet, slechts een enkele van de vele, die er de laatste jaren voor heil van Neerlandsch volk zijn en nog zullen worden af gekondigd eischt een nauwkeurige voorlichting en bespreking en het is daarom dat ik het betreur, dat de regeerende en aansprakelijk gestelde lichamen samengesteld worden uit personen, waarvan men niet vraagt naar de kennis, de durf, de ondervinding, de tact, de ambitie, die zij moeten bezitten voor een eventueele functie, maar of ze wel getrouw zijn aan de kerkelijke of politieke richting. De evenredige vertegen woordiging heeft dezen toestand aanmerkelijk ver slechterd. De verschillende kerkelijke par tijen dragen daarvan de schuld. Zij zijn van meening, dat zij, die volgens een bepaalde godsdienstige opvatting of door traditie trouw hunne kerkelijke plichten vervullen aan de hand van doode vastgelegde formules, ook geschikt zijn te oor- deelen over nieuwe wetten en voorschriften van den modernen mensch, die in hoofdzaak door ver stand en niet door gevoel moeten worden verwerkt. Juist daardoor worden er perso nen buitengesloten, die men om ge loofsverschillen ter zijde stelt en die in ernstige tijden, zooals er nu ook in Rijssen beleefd worden, zoo noode gemist kunnen worden. W. H. v. d. E. RIJSSEN. Woensdagavond trad in de Ned. Herv. Kerk alhier voor den Geret. Bond op Ds. Enkelaar uit Hasselt. In een weldoorwrochte rede naar aanleiding van de woorden uit het Hooglied „schoon gelijk de maan", stond de begaafde spreker achter eenvolgens stil bij de „donkerheid" en het „licht" dier maan. Zooals in het rijk der natuur de maan haar licht ontleent aan de zon, doch dit terugkaatst op de aarde, zoo ontvangt ook de Kerk, d.i. het lichaam van Christus, haar licht van de Zonne der Gerechtigheid en zij heeft de heilige verplichting dat licht niet onder een korenmaat te zetten, maar het te laten glanzen in de duisternis dezer wereld. Als de zon de maan met haat- schijnsel verlicht, worden op deze hooge bergen en diepe dalen gezien zoo zien we in het licht der Levens zon onze zonde en schuld, en dat gezicht bewaart ons voor hoogmoed en zelfverheffing. Soms is het was sende, dan weer afnemende maan al naarmate we dichter bij God leven of verder van Hem verwij derd zijn, zullen we meer of min der licht ontvangen. Ook is alleen de maansikkel' wel verlicht, terwijl het overige in duisternis gehuld is ja, licht en donkerheid wonen in iederen geloovige, en soms over- heerscht de duisternis het licht maar Hij, de Getrouwe, verandert niet; Hij laat nooit varen de werken Zijner handen. o 20 Januari. Donderdavond trad in de Ned. Herv. Kerk alhier op Ds. J. H. F. Remme uit Amsterdam met een feestrede naar aanleiding van het 50 jarig jubileum der Chr. Jongel. Vereeniging „Immanuël'. Het ruime kerkgebouw was tot in alle hoeken gevuld. Geen wonder ook, want ai? het oekend is, dat deze geliefde ouf1 leeraar zal voor blijde verwac'P.mg kerkwaarts. Remme hield een diep-aan- grijpende rede, uitgesproken Mei uur en overtuiging. We doen slechts één enkelen greep uit den rijken inhoud. Na als symbool van 's levens hoogtij voor oogen gesteld te heb ben de lente met al haar weelde en na gewezen te hebben op de gevaren van nachtvorst en storm wind, vervolgde de Spr. aldus Jonge menschen, vierend 's levens hoogtij, staande op den drempel van het rijke, volle levendaar voor u ligt de wereld in al haar schijnheerlijkheid Ge zijt maar ééns jong, ge wilt zoo gaarne van uw jeugd genieten. Ge wilt uw le ven uitleven in de pretmakende wereld, maar ge vergeet, dat ze u niet kan geven, waaraan uw ziel behoefte heeft. Zie, het is alles schijn, het laat uw diepste innerlijk koud en ledig en geeft niets voor de eeuwigheid, die in ons aller harte is gelegd. Ja, verbliid u in uw jeugd, maar weet, dat God u om al deze dingen zal doen komen voor het gerichtGaat dan het jonge le ven in, stil wandelend aan de hand van den goeden Gids, dan hoeft ge later niet met wroeging en schaamte aan 's levens lentetijd terug te den ken. Woeker met de talenten, door God, u gegeven, begraaf ze niet, God heeft ze in pand gegeven. Vrienden, die uw gouden kroon jaar viertge zult uw pad rein bewaren, als ge het houdt naar Gods woord o „IMMANUËL" Vrijdagavond herdacht de Chr. Jongel. Vereen. „Immanuël" in ver sierde lokalen der Chr. Bewaar school het heugelijke feit, dat zij 50 jaar geleden werd opgericht. Daar de plaatsruimte niet toelaat alles uitvoerig op te nemen zullen we er ons toe bepalen een globaal overzicht van dezen avond te geven. De Eere-Voorzitter, Ds. J. Enke laar, riep de vergadering een woord van welkom toe en liet daarna zin gen Ps. 119 5, waarop hij in gebed voorging. Vervolgens gaf hij het WEEKBLAD VOOR RiJSSEN VV. lp - rntj -t— H - ---y -L>_-iv\L5TciYlïiy vaci - V-OTW2TV -fX,"D T -7D.t.p -ATTC?1*

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1925 | | pagina 1