Reinheid uan hei lichaam. VOLKSPARK - RIJSSEN CONCERT MUZIEKCORPS DER V.M. SCHUTTERIJ 4^ Ook de varkens in de wel. W Druk en Uitgave van G. ten Gate Hzn.» J. ter Horst J.Hzn.straat, Telef. 41, Rijssen. 8 ZATERDAG, 2JULI 1924, Nummer 303. Zaterdag 26 Juli 1924. DES AVONDS OM 8 UUR, Toegangsbewijzen f 0,40 per stuk, verkrijgbaar aan het Parkgebouw. Houders van reductiekaarten f 0,28 per stuk. Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Dondeidagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. In de eerste plaats gezorgd voor reinheid van de huidDeze vormt het uitwendig bekleedsel van ons lichaam en beslaat een oppervlakte van ongeveer 2 vierkante meters, waarin zich een 3d 4 millioen zeer kleine openingen of poriën bevin den. Het buitenste huidlaagje, „de opperhuid", slijt voortdurend, net als onze kleeren. De vlakke huid- schilfertjes worden aan de opper vlakte afgestooten. De huid dient allereerst om het lichaam te beschutten tegen ver wondingen en tegen indringers van buiten. Ziektekiemen kunnen door de gave huid heel moeielijk of niet binnendringen. In de tweede plaats is de huid het zintuig van het gevoel. In de derde plaats moet de huid er voor zorgen, dat ons lichaam een be paalde warmtegraad behoudt. Dreigt het lichaam te koud te wor den, dan wordt het bloed naar bin nen gedrevende huid wordt bleek wordt het te warm, dan ziet de huid rood en begint te zweeten. In de vierde plaats worden door de huid aiieilei stoffen 'uit ons lichaam naar buiten afgescheiden (uitscheidings-producten). Door de poriën komt ook een vettige stof naar buiten, die de huid soepel en gaaf houdt. Geen wonder dus, dat we alleen gezond kunnen blijven, als de huid goed werkt. En dat kan ze alleen, als ze gaaf en schoon is. Voortdurend wordt de huid ver ontreinigd door bovengenoemde uitscheidingsprodukten, het zweet en de huidsmeer, door de huid schilfers en door het stof, dat uit de kleeren en van buiten op de huid komt. Ieder kan zorgen, dat zijn huid schoon is, water en zeep zijn goed koop genoeg, alleen de zoogenaamde Hollandsche watervrees moet over wonnen worden. Het is te begrijpen, 'dat het niet genoeg is eenmaal per dag gezicht, hals, armen en handen te wasschen en eens per week de voeten neen, het geheele lichaam moet geregeld terdege onder handen worden ge nomen, zonder een plekje over te slaan. Het best is eens of twee maal per week een lauw kuipbad te ne men zoo 5 k 10 minuten in water van 35 gr. C. ongeveer met een spons en zeep het lichaam afwas- schen, is een waar genot. 't is wel jammer, dat een bad nog altijd als een weelde artikel moet worden beschouwd, voor de meesten onbereikbaar. Gelukkig zijn er in vele steden en zelfs reeds in enkele dorpen goedkoope volksbaden, ter wijl hier en daar in schoolbaden den kinderen kosteloos de gelegen heid geboden wordt het heerlijk- verfrisschende van een bad te ge nieten. In plaats van in een kuipbad kan de huid ook goed gereinigd worden door één- of tweemaal per week een stortbad te nemen, waarbij de zeep niet gespaard wordt. Bij gebreke ook van een stortbad moet het lichaam tweemaal per week met lauw water en zeep wor- TE GEVEN DOOR HET TE ENSCHEDE. DIRECTEUR DE HE LR CH. LANGEVELD. i w n PROGRAMMA: 1Nibelungen, Marsch 2. Ouverture Raymond 3. GUda Walzer 4. Souvenir de Chopin PAUZE 5. Ouverture de Concert 6. Vorspiel zur Oper „Lohengrin" 7. Balletmuziek uit de opera „Faust' 8. Finale. R. Wagner A.Thomas C. Millöcker J. H. Bekker A. Glraud R. Wagner Chr, Gounod ÈÊjË den behandeld. Maar 't zij een vol- bad ot een stortbad wordt genomen of dat men zich behelpen moet met een bak water, in alle gevallen moet daarna het geheele lichaam flink met koud water worden nagewas- schen en ten slotte terdege met een ruwen handdoek worden droogge- wreven. Goed is het ook in zuiver stroo- mend water te gaan zwemmende spierbewegingen bij het zwemmen zorgen er voor, dat het lichaam niet te sterk atkoelt, zoodat het zonder gevaar in koud water kan geschieden. Zwem echter niet, als de tempe ratuur van het water beneden 18 gr. C. gedaald is. Ga ook niet bezweet te water, maar droog het lichaam vooraf met een drogen handdoek. Na het eten wachtte men minstens anderhalf uur. Zwem niet met een leege hongerige maag. Bijzondere aandacht moet nog aan enkele lichaamsdeelen worden besteed. Er zijn b.v. heel wat men- schen, wier nagels voortdurend in den rouw zijn. Breede sombere ran den omzoomen de lange nagels. Behalve dat die rouwranden lang niet mooi staan, zijn ze zeer ge vaarlijk vooF'de gezondheid, want ze ontstaan door ophooping van allerlei vuil, waarin tal van gevaar lijke ziektekiemen kunnen schuilen. Ontstaan er nu wondjes aan de vingertoppen, of wordt met die vuile nagels een puistje open ge krabd, dan komen die ziektekiemen in het wondje en is de kans groot, dat het gaat zweren of er zelfs le vensgevaarlijke bloedvergiftiging ontstaat. Sommige, menschen houden de nagels wel kort, zoodat ze geen zwarte randen vertoonen, maar op een heel vreemde manier ze bijten de nagels af! Hierdoor trekken ze meestal de nagels in het vleesch. Dan ontstaan er wondjes met kleine bloedinkjes en in niet zeldzame gevallen zwe rende vingers. Zulke vingertoppen zijn bovendien een afgrijselijk ge zicht. De hoofdhuid en de haren be hoeven niet dagelijks gewasschen te worden. Eens per week met warm water en zeep, gevolgd door een koude wassching, is wel genoeg. Na de wassching moet het haar goed worden afgedroogd. Is de hoofdhuid geheel droog, dan wordt ze met een weinig oliifolie of eenig ander vet ingewreven en het haar met een stofkam uitgekamd. Behalve de huid moeten nog mond, neus, oogen en ooren geregeld wor den gereinigd. Eigenaardig is het, dat de ^varkens houderij in het westen van'ons land zooveel verschilt met die in het oosten. In het eerstgenoemde gebied wordt bijna uitsluitend het Yorkshire-varken gehouden, dat in hoofdzaak gevoed wordt met zuivel-afval en natuurlijk wat meel en verder geheel op de weide is aangewezen, terwijl in de oostelijke provinciën meer het landvarken voor komt, dat vaak uitsluitend in hokken wordt aangetroffen en met meel en knolgewassen wordt gevoed. Aan het voortdurend opsluiten in hokken begint gelukkig ook da ar ver andering te komenmeer en meer ziet men ook in het hoogere deel van ons land de varkens in de weide. Toch zijn er nog altijd veehouders, die hiertoe niet kunnen komen. Zoo dikwijls wordt geklaagd over het weinige weerstandsvermogen onzer varkens. En dit niet ten onrechte. Het ouderwetsche varken van vroeger was veel beter bestand tegen verschillende ziekten, weersinvloeden enz. Dit werd echter ook geheel anders gehouden. Het werd meer gehard. Onze tijd stelt natuurlijk geheel andere eischen aan de varkensteelt, dan een halve eeuw en langer geleden wij moeten tegenwoor dig een varken hebben, dat vroegrijp en vleezig is. Aan deze béide eischen beantwoordde het laatrijpe varken van vroeger niet. Wij zijn daarom gaan kruisen met het hoogveredelde Engelsche varken. Dit ras bracht met zijn vele goede eigenschappen echter een groote vatbaarheid voor ziekten enz. mee. Voor een groot deel wordt dit bezwaar nu wel ondervangen door varkens te houden en te fokken van het veredelde landras, maar alleen is dit toch niet voldoende. Zooals wij weten is dit een fokras, dat ongeveer het midden houdt tusschen het Engelsche en het ouder wetsche varken. De dieren van dit slag zijn meer robust, krachtiger en meer bestand tegen nadeelige invloeden en daarom op de gemengde bedrijven van het zand meer gepast dan het volbloed Yorkshire. Zal evenwel ook met dit ras op de beste wijze gewerkt worden, dan dient de fokkerij weer meer natuur lijk te worden ingericht. Wanneer wij onze fok-zeugen en de aanstaande fokdieren van beiderlei ge slacht in nauwe hokken opsluiten en meer of minder onnatuurlijk voeder ge ven, dan kan men geen kerngezond en gehard nageslacht verwachten. Wij moeten niet vergeten, dat onze staldieren en vooral onze varkens op eenigszins tegen-natuurlijke wijze wor den gehouden. Geheel tot de natuur terug keeren gaat niet, maar iets in deze richting is toch wel te doen. Wanneer wij n.l. aan de fokvarkens een doel matige weidegang verschaffen, zullen WEE VOOR i£§i2!81«3§25 I 9' TG S, 'X"jl

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1924 | | pagina 1