Druk cn Uitgave van G* ten Gate Hzn ter Horst }*Hzn»straatt Telef» 41t Rijssen« Nummer 301. Zaterdag ^24. EERSTE-STEEN-LEGGING van de 3de fabriek der firma Ter Horst C 7 Juli. Zaterdagmiddag had doop plechtigheid plaats tegeawoordigheid gërfeeie larasfre Tu: -Horst, het kantoorpersoneel met hunne dames, de hazen uit de fabrieken, de architecten en aannemers, het muziekcorps „vvii- helmina" en eenige vertegenwoordigers der pers. Nadat allen een plaats bekomen had den op het terrein, dat gelegen is tus- schen de fabrieken „De Beek" en „De Boomkamp", nam een der firmanten, de heer M. G. van Heel. het woord en sprak het volgende „Geachte aanwezigen Laat ik beginnen met u allen een hartelijk wel kom toe te roepen en u te danken, dat u wel hebt tegenwoordig willen zijn bij de eerste-steen-legging van onze derde fabriek. Het is nu juist 60 jaar geleden, dat onze voorgangers G. H. en A. H. ter Horst den eersten steen legden voor de eerste door stoom ge dreven jutefabriek. Wat is er in die spanne tijds van 60 jaar niet veel ver anderd, veel gebeurd. Enkelen uwer kunnen zich nog het begin herinneren, hoe schuchter en bescheiden de eerste waren om in Rijssen de jute- te de id- ns. te len ;eft ven pte len, en oot oop tus- aan. wel eens naar voren -willen brengen r Op efVi. Om.ai) -pvn.pE,ex .pet hind weverij van i;:'35, gepl.e onzen overgrootvader G. H. ter Horst Dzn. staat te lezen „V 1 t.g e e f t b r o o d v o o r hel algemeen" en nu komt het mij voor, dat juist de jongeren er niet aan den ken de belooning voor hun vlijt om te zetten in brood, maar veeleer denken aan sigaretten en snoeperijen en ziet dat vind ik jammer. En daarom zou ik de ouders willen aanraden de kinderen het sparen zooveel mogelijk bij te bren gen, zij zullen hiervoor later dankbaar zijn. Ook zou ik hier de verschillende firma's en hun medewerkers nog dank willen zeggen voor wat zij tot op dit oogen- blik gedaan hebben om de nieuwe ge bouwen uit den grond te doen verrijzen. En nu alvorens over te gaan tot de plechtigheid van hedenmiddag, zou ik gaarne nog eenige woorden tot Auke en Timmy willen richten. Gij zult dan beiden nu dadelijk over gaan tot het plaatsen van den gedenk steen. Deze daad is in 1864 ook ver richt door jullie grootvader Auke. Deze heeft zijn heele leven hard gewerkt om onze firma tot bloei te brengen en nu hopen je vader, oom Harm, evenals ik, dat ook jullie, als je eenmaal de leiding der fabrieken op je zult nemen, den naam der firma en hare goede traditie's trouw zult blijven en nu verzoek ik jullie aan den arbeid te gaan Na de rede van den heer Van Heel volgde een krachtig applaus en speelde de muziek een fanfare. Vervolgens sprak de heer G. R. Wesselink, als vertegenwoordiger der arbeiders. Hij zeide „Hooggeachte Patroons, Dames, en Heeren Namens al de arbeiders van de Oude en Nieuwe fabriek zeg ik u hiermede dank, dat u ook de Ar beiderscommissie hebt willen uitnoodi- gen om deze plechtigheid bij te wonen en wij hebben daaraan allen gaarne gevolg gegeven. Wij arbeiders, zien hierin weer een bewijs en ik wensch daarop vooral den nadruk te leggen van de goede verstandhouding, die hier heerscht tusschen patroon en arbeider. eiukkig wordt hier nog gevoeld, dat .tl'.gevers en werknemers elkaar noo- oben en wij verheugen ons daar over alles, wat er geschiedt tot uit- ..iding dèr jute-industrie en om den der firma te bevorderen, daar een r.j ede gang van zaken immers ook voor :v;, arbeiders, van het grootste belang is. wij hooren en lezen, hoe door k; malaise in den laatste jaren op zoo- keel fabrieken arbeiders worden ont- gen. de werktijd wordt ingekrompen, one» verlaagd en conflicten van aller- 1 aard voorkomen, terwijl wij hier ..ere ld 1 pibén kunnen doorwerken, K v .1 die" toestand naar wij soms .arden ver van rooskleurig kon a ar nd worden, dan kan ons dit niet dan dankbaar stemmen. Ik meen rok wel de tolk te zijn van alle ers, wanneer ik u, Patroons, daar- - openlik dankzeg en wij waar- cikyè. het daarom ten zeerste, dat oeili;k vaak het zakendoen tegen- rtt rig is, de firma met frissschen moed iaat en door den bouw der derde -■e niet bij de pakken blijft neer- ;eri, t de Koninklijke onderscheiding, firma voor eenigen tijd ten deel n waarmee w;i, atoer: ons van- er op den ingeslagen weg voort an en blëve de goede vcfstand- ng en het wedetzijdsch vertrouwen 1 idigd tot in lengte van dagen tot groei en bloei der Koninklijke Jute- spinnerij en Weverij dat is ons aller wensch. En waar een eerste-steen-legging niet kan geschieden zonder het daarvoor benoodigde gereedschap, bied ik hierbij uit naam der arbeiders aan de jonge- heeren Auke en Tymmy ter Horst elk een troffel aan, waarop na gebruik een inscriptie, vermeldend datum, naam enz. zal worden aangebracht, terwijl aan de jongejuffrouw Corry ter Horst een herinneringsmedaille zal worden aangeboden. Wij hopen, dat deze troffels voor de jongelui, als zij tot mannen zijn opge groeid en misschien als patroons zullen optreden, steeds een aangename her innering aan dezen dag zullen bewaren, en dat dan onder hun bestuur tusschen patroons en arbeiders dezelfde goede verhouding bestaat, alsthanshetgevalis." De aangeboden troffels waren van zilver met ivoren handvat. We spraken boven van s t e e n e n en het waren er dan ook twee, die aan weerszijden der toegangspoort aan ijzeren kettingen hingen en nu door middel van een kraan langzaam en voorzichtig op hun plaats werden gezet. Op de steenen (hardsteen, evenals de omlijsting der poort) staat met gouden letters Auke Hayo ter Horst Gustav Wilhelm ter Horst Anno 1924. De kinderen togen met hun zilveren troffeltjes aan het werk en een film operateur was intusschen ijverig bezig de situatie op te nemen. Gedurende het inmetselen dezer steenen speelde „Wil- helmina" het „Wilhelmus, dat door allen staande werd aangehoord. Toen de steenen bevestigd waren, nam de heer J. ter Horst het woord en zeide „Geachte aanwezigen Het zij mij vergund ook namens mijn vrouw de firma Ter Hort Co te bedanken voor de eer, onze jongens aangedaan en den heer Van Heel in 't bizonder voor de vriendelijke woorden, die hij tot onze kinderen gesproken heeft. Ik twijfel er niet aan of dit evenement zullen zij zich steeds blijven herinneren, ook zelfs zon der het prachtige geschenk, dat zij van de arbeiders ontvingen en waarvoor wij de werklieden onze erkentelijkheid be tuigen. Dit fraaie cadeau zal steeds een aangename herinnering aan deze steen legging blijven en ik hoop, dat Auke en Timmy hun namen, die zij nu in dit nieuwe gebouw gemetseld hebben, steeds eer zullen aandoen, zoodat zij, die na hen komen, met eerbied van hen kunnen spreken." De heer Van Heel zeide daarna, dat de nieuwe fabriek ook een naam moet hebben. Hij verzocht Corry, het oudste dochtertje van den heer J. H. ter Horst, het doek voor de poort weg te trekken en ziedaar Boven de poort stond met gouden letters de naam der nieuwe fabriek „De Bijvank". De drie Konink lijke jutefabrieken der firma Ter Horst dus i De At> RoAm- kamp Dc den eén ~z geboc De de eer en het aardige aandenken, uitnoodiging van den heer Van üu. jjing daarna het heele gezelschap naar het Parkgebouw, waar in de groote zaal aan keurig versierde tafels een tea werd aangeboden en men nog eenige oogenblikken gezellig bijeen bleef. De filmoperateur deed ook hier nog een opname, terwijl ook onze photo- graaf Zandvoort op de galerij druk in de weer was om een kiek van de zaal te nemen. We eindigen ons verslag met de hoop uit te spreken, dat deze eerste- steen-legging het begin moge zijn v^n nog grooteren bloei onzer gemeente en verder de firma Ter Horst Co. te danken voor de welwillende wijze, waar op zij de vertegenwoordigers der pers heeft uitgenoodigd en ontvangen. RIJSSEN. 5 Juli. Deze week had de plech tigheid plaats van de eerste steen legging van de nieuw te bouwen R. K. kerk van den H. Dionysius. Deken v. d. Waarden uit Almelo, geassisteerd door twee geestelijken, richtte een kruis op op de plaats, waar het altaar zal verrijzen, wijdde deze en sprak een gebed uit. Nadat de litanie aller Heiligen was gezon gen, bevestigde de Deken den eer sten steen op den reeds geplaatsten steen, welke de oorkonde bevat, de stichting vermeldende. Pastoor Pe ters las een afschrift van deze oor konde voor en dankte de parochia nen, in het bizonder de dames Tus- veld, die door het geven van milde bijdragen den bouw mogelijk had den gemaakt. Een woordspeling makende op den naam der straat, de Rozen gaarden, waar de kerk wordt ge bouwd, sprak spr. de hoop uit, dat velen in het nieuwe godshuis geeste lijke rozen zullen mogen vergaren. Vervolgens had een omgang plaats ter zegening van de fundamenten. Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk De: Advertentiën 1—5 regels 50 cent, elke rege middags 12 uur, Advertentiën tot Vrijdagsmorgens 10 uur. r 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. •v.- vvjPK va v;.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1924 | | pagina 1