Drtik en Uitgave van G* ten Gate Hzn.f J* ter Horst J*H£n*str&at, Rijssen Nummer 258. Zaterdag 15 September 1923, HHHH ifir JfÉÉllilIillif J!l 111111* I >5 LANijBÖU^ H 9 VnKgidps; lAï ftey: f s \W Ingezonden Stukken enz. worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagsmiddags 12 uur, Advertentiën tot Vrijdagsmorgens 10 uur. Advertentiën 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. Voor den handel speciaal tarief. RUSSEN. 8 Sept. Het is heden deHaatste onzer drie feestdagen, welke geheel in het teeken van de sport staat. Gisteren werd degroote Historische en Allegorische optocht gehouden. Honderden menschen waren uit den omtrek naar Rijssen gestroomd om van dit schouwspel te genieten. Het was ver over het vastgestelde uur, toen de stoet zich in beweging zette, maar toen we den optocht zagen voorbijtrekken, werd de moeite van het lange wachten ruim schoots beloond. Te paard of op keurig versierde wagens trokken de hoofdpersonen onzer historie uit de 4 laatste eeuwen aan ons oog voorbij. De kleedii was fleurig en schitterend, de har nassen waren blinkend gepolijst, wat een vrouwtje naast ons de op merking deed maken „In vrogger tied zagg'n de keerls er knapper oet as teegnswoordig". Tot de pauze hield het weer zich goed, doch toen begon het te rege nen en moest de stoet ontijdig ont bonden worden. Ook het allegorische gedeelte was heel mooi en aan alle wagens en groepen waren zeerveel moeite en kosten Testeed.- Voor dit gedeelte .den optochten waren door het van Bestuur der Oranjevereniging P zen beschikbaar gesteld. ■s Avonds had in het Parkgebouw de prijsuitdeeling plaats door den Eere-Voorzitter, den heer H. H. Kortebos. Deze. hield eerst een toespraak en constateerde met genoegen, dat het leest ter gelegenheid van het 25-iarig Regeeringsjubileum hier op de van oudsher gebruikelijke enthou siaste wijze wordt gevierd. Hij her innerde daarbij aan het Kronings feest van 1898, toen Spr. voorzitter der feestcommissie was en ook een schitterende optocht werd gehou den met als hoofdnummer de praal wagen der Koningin. Bij den toen geplanten Wilhelminaboom, een linde, had Spr. die een symbool genoemd van al wat liefelijk is en schoon, thans zou hij H. M., na de krachtige wijze, waarop zij de teu gels van 't bewind gedurende die 25 jaren in handen heeft gehouden en het schip van staat te midden van de door hevige orkanen aan alle zijden hoog opgezwiepte golven met vaste hand in veilige haven geleid heeft thans zou hij Haar willen vergelijken met den eik, het symbool van mannelijke kracht. In de lange rij der door edele en roemrijke daden meer vooraan staande Oranjevorsten zal daardoor onze Koningin ongetwijfeld een voorname plaats in de geschiedenis des vaderlands mogen innemen. Ook daardoor is de band met ons vorstenhuis, de liefde voor het huis van Oranjo nog versterkt. Spr. wil dan ook evenals voor 25 jaar ein digen met den wensch, dat onze kindskinderen nog bij herinnerings feesten om de kroningslinde zullen dansen onder het aanheffen van den juichkreet: Lang leve Koningin Wilhelmina! Bij monde van Mevr. Van Heel Willems, lid der jury voor de keu ring werd daarna de uitslag der keuring bekend gemaakt. De uitslag was: Versierde wagens. Hans en Grietje (kinderen van Poortman en v.Eerden. Oranjeboom. De Kroon (van heide). Drankbestrijding (Kruis- bond en Maria-vereen.) Ie prüs 2e 3e 4e 5e prijs Vrede en Welvaart onder Oranje. 6e De Luchtbode (postdui ven). 7e Versierde auto. Versierde fietsen. Ie prijs Vliegmachine(A.Coenen) 2e Eiermors (boer en boerin). 3e De boot. Groepen. Ie prijs Heideprinses. 2e Neutraal Muziekcorps. Tot slot dankte de heer Kortebos de leden der jure voor hun moeite. 's Avonds werd op het feestterrein een schitterend vuurwerk afgesto ken, waarvan helaas het laatste nummer door den regen geleden had en daardoor niet volkomen tot zijn recht kwam. 10 Sept. 't Was Zaterdag een uitgezochte dag voor een sportfeest: frisch weer en toch een lekker zon netje. Het programma van den dag werd in de vastgestelde volgorde afgewerkt en den ganschen dag had het terrein een druk bezoek, 's Avonds was er reusachtig veel publiek en cake-walk, luchtschom- mel, onderzeeër enz. hebben goede zaken gemaakt. Ook was er in het Volkspark muziek en werd daar dezelfde illuminatie ontstoken ais n den avond van, 31 Aug. 't Was.' een schitterend einde van een prach tig feest. Want ja we mogen zeggen, dat de wensch van het hoofd der gemeente en die van den voorzitter van de Oranjevereeni- ging, uitgesproken bij de opening van het feest vervuld zijn. Er is netjes, er is op waardige wijze feest gevierd. Een feest van drie dagen te Rijs sen en zonder alcohol wie zou vroeger gedacht hebben, dat zoo iets mogelijk was? De Oranjever- eeniging heeft de oplossing van dit vraagstuk gevonden n.l. de men schen moeten bezig gehouden wor den op een alcoholvrij terrein. Dronken en opgewonden menschen zag men niet een enkele mis schien in de stad, maar uitzonde ringen zullen er wel altijd blijven. Het Bestuur der Oranjevereeni- ging verdient ons aller dank voor de moeite en zorgen, aan de prach tige inrichting van het feest be steed in 't bizonder een woord van lof aan den ijverigen en onver- moeiden secretaris, den heer C. Lug- tigheid, die natuurlijk het leeuwen deel van alle beslommeringen op zijn schouders te dragen heeft ge kregen en aan den heer J. F. Hodes, den organisator van den optocht. Verder dank aanjhr. F. A. Coenen, die zijn ruim en prachtig gelegen feestterrein zoo welwillend ter be schikking heeft gesteld en ook aan allen, die het hunne hebben bijge dragen tot het welslagen van dit schoone Oranjefeest. Hier volgt de uitslag van de Za terdag gehouden wedstrijden en volksspelen. Hardloopen met hindernissen. Ie prijs A. Kool. 2e H. J. van Heek. 3e J. A. Jansen. Tweeloop met hindernissen. Ie prijs G.J. Rozendom en Poort man. 2e Mensink en Willemsen. 3e A. Kippers en J. Tijhof. Touwtrekken. Ie prijs Ploeg Rijssen Vooruit. 2e Tijhof, Rozendom, Boerman, Janssen. 3e Gerrits, Poortman, Nijveld, Kippers. 4e 4e Te 2 e 8p Vogelschieten. prijs H. Vosman (Koning) f20. B. ten Bolscher f 15. Joh. Mulder f 10, G. J. Rozendom f 5, J. H. Wilmink f ,2,50. Ringrijden met fietsen. prijs Guus Müller. G. J. Pluimers. J. A. Janssen. 100 Meter hardloopen. prijs J. Poortman. janssen (Hammer). J. Tijhof Polsstokhoogspringen ie prijs Janssen (Hammer). 2e G. J. Rozendom. oe Kool. Estafetteloop. Ie prijs Ploeg Rijssen Vooruit. 2e D.O.S. 3e Sparta. Balspel voor Meisjes. Ie prijs C. Rozendom. 2e G. Kwintenberg. 3e Doortje Janssen. 2 Zakloopen voor Jongens. Ie prijs B. Tijhuis. 2e H. Müller. 3e T Tijhuis. politie aangegeven 4 stuks porte- monnaies met eenig geld, 1 stijve heerenhoed. 1 zilveren kinderarm band, 1 zilveren slot met koralen, 1 zwart gehaakt damestaschje, 1 metalen damesceintuur, 1 afsluitdop van een auto wiel, 1 oude paarde- deken, 1 vetbak van ijzer, van een Auto, 1 muntbiljet groot f 10. Komen aanloopen een klein zwart hondje. Als verloren bij de politie aan gegeven, 1 oude'heerenparapluie, 1 nieuwe dames dito, 1 grijze slappe deukhoed, 1 zakmes cadeautje kin derfeest. Inlichtingen verzoekt en verstrekt Chef-veldwachter Engelbarts. Aan mej. A. van Opstall is met ingang van 1 Sept. eervol ontslag verleend als ambtenares ter secre tarie alhier met recht op pensioen. Haar betrekking wordt, naar we vernemen, wegens bezuiniging niet weer vervuld. Onze vroegere stadsgenoot, de heer TI. J. ter Avest, thans te Sche- veningen, hoopt Zaterdag 15 Sept. zijn 25 jarig jubileum als godsdienst onderwijzer te vieren. Het hotel „De Kroon" alhier heeft door aanbouw van een ruime ver anda, waarvan het dak als balcon is ingericht, een geheel ander aan zien gekregen. Ook de koperslagers winkel van den heer Bouwmeester is door verbouwinggemoderniseerd. Op de weekmarkt waren aan gevoerd 20000 kippeneieren. Prij zen van f 7,50 tot f 9,50 per 100 stuks. 0 eendeneieren, prijzen van f 0,-— tot f 0,per 100 stuks. 180 slachtkippen van f 1,tot f 1,15, 50 jonge kippen van 1,50 tot f 2,75 per stuk, 40 oude hanen van f 0,90 tot f 1,20 per stuk, 750 jonge hanen van f 0,20 tot f 0,55 per stuk, tamme konijnen van f 0,tot f 0,per stuk. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Zondag vm. half 10 ds. Enkelaar en nm. 3 uur den heer Bruggink. Geref. Kerk. Zondag vm. half 10 en nm. 3 uur ds. G. Boekenoogen van St. Anna Parochie. Zelfst. Geref. Gem. o. h. Kruis. Zondag vm. half 10 en nm. half3 ds. Wijting. Dordtsch Gei Gem. Zondag vm. half 10 en nm. half 3 ds. Kofman. Marktbericht van Maandag* Aangevoerd 1285 stuks vee 76 Koeien 14 Stieren Ossen Kalveren Schapen Lammeren Varkens Biggen tl,05fl,30 per K.g. f275f425 p. stuk. f195—f265 f 40—f 275 ff f185—f365 f 55—f 110 f 20—f 35 f 12—f 20 f 110—f185 f3,00—f4,— 201 10 4 19 851 Vette koeien Neurende Guste Stieren Ossen Pinken Kalveren Schapen Lammeren Varkens Biggen Handeltamelijk, ROGGE. Vervolg. Maniervanzaaien. Rogge kan machinaal op rijen en uit de hand gezaaid worden. De eerste methode heeft groote voordeelenlo. zaai zaadbesparing alleen voor de ge meente Rijssen kan jaarlijks meer dan duizend gulden aan zaaizaad be spaard worden. 2o. betere gelegen heid tot onkruidbestrijding, dauw- netel, blauwbloemen, wortelblad, 3o. minder kans op legeren. Enkele minder belangrijke voordeelen noe men we maar niet. 't Is ook al wel letjes. De lezer meene niet, dat die voordeelen alleen in theorie|bestaan. Juist in 1923 stond de rijenrogge prachtig bij de andere vergeleken. Men vrage maar eens aan hen, die al korter of langer de zaaimachine gebruiken, hier en in Notter-Zuna. 't Advies zal zeer bemoedigend zijn. De rijenafstand wordt verschil lend genomen. Velen zien er tegen op 20 cM. te nemen. Toch wordt deze afstand, vooral met het oog op de onkruidbestrijding 't meest aanbevolen. De rogge kan dan met de z.g. dubbelschoffel heel goed behandeld worden. Bij een rijenafstand van 20 cM. wordt plm. 1,5 H.L. zaad per bun der aangewend. Velen doen 't nog met minder en bevinden zich daar 't beste bij. Hoe groot de voordee len aan de rijenmachine verbonden ook mogen zijn, toch zullen wij ze niet onder alle omstandigheden aan bevelen. Waar grondbewerking, keuze van zaaizaad, onkruidbestrij ding en bemesting nog onvoldoende zijn, kan de zaaimachine 't alleen niet doen. Het eene moet met het andere gepaard gaan 1 Gelukkig is ook met het uit de hand zaaien voldoende resultaat te bereiken. Om één ding moet men dan echter denken. De groote fout, die nog dikwijls gemaakt wordt, is 't gebruiken van te veel zaad. Velen meenen, dat van meer zaad, meer planten komen en meer korrel. Ze hebben ongelijk. T#t aan een zekere grens is 't juist andersom hoe minder zaaizaad, hoe grooter opbrengst. j..rV ui- ie ie tie 8e

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1923 | | pagina 1