DE GROOTE ONBEKENDE KOMT uerncht alle banen. 1 OltDERTROUUIKAARTEn Visitekaarten Coii. ÈiMpiFiiiiif lirzs 11 is». OnderwerpLandbouwbelang. R. V. 3 en LA PREMIERE 3. JAN ONGELUK DINSDAGAVOND 8 UUR -Hf TWEEDE KERSTDAG CHR. ZANGVEREENIGING Stoomzuivelfabriek „SalIancT D. EERDMANS Jzn. Off DUE lisloiiiiEies mü Ir i nier 125.-. A. NiJEBOER - ALMELO I KERSTVERSIERINGEN W. VAN DE AA, IN HET PARKGEBOUW. Hand- en Trapnaaimachines têmmm J. WIJNVELDT j Rijssensche Drukkerij I G. ten Gate Hzn. belangrijk heeft verlaagd. Wapen van Zwol. B. J. KOEDIJK. Groote voorraad Billijke prijzen. G. TEN GATE Hzn. Kamerlid spreekt te Rijssen MAANDAGAVOND 7 UUR in de Chr. Bewaarschool. Zondagmiddag 2 uur KAMPIOENSWEDSTRIJD Om 12 uur ontmoeting tusschen Entree voor beide wedstrijden 25 ct., Kinderen 10 ct. NA AFLOOP BAL ONDER LEIDING. NW UNION: K VertegenwoordigerG. PLUIMERS. Dagelijksch verkrijgbaar heerlijk versche Roomboter f 1,25 per pond. ONZE ETALAGE IS GEREED. INCASSEERT WISSELS en KWITANTIE's. i worden door ons in den kortst mogelijken tijd geleverd. Zoekt Uw foordeel en rookt allen de tabak uit het van oudsher bekende Reeds meer dan 80 jaren bekend omdat ze zoo GOEDKOOP maar tegelijk ook zoo FIJN is. het bekende en overal met succes opgevoerde kluchtspel in drie bedrijven door O. Blumenthal en G. Kadelburg, wordt PRECIES opgevoerd, in het Parkgebouw door Rijssen s 1 ooneel. Prijzen der plaatsen: le rang 75 ct., 2e rang 50 ct., 3e rang 30 ct. Aanbevelend, Het van ouds bekende adres voor losse TRAPPEN en ONDERDEELEN steeds in voorraad. Inruilen, Repareeren onder garantie. SCHUTTERSTRAAT 21. TELEF. 318. Kassier, Haarstraat 2, RIJSSEN. Agentschap 3 Bank van D. Jordaan F.Jzn. Geopend van 912 en 2 5 uur. Verstrekt credieten tegen solied onderpand (als Hypotheken, fond sen, dubbele borgstelling.) Neemt gelden a deposito en op spaarbank voorwaarden. üiiiiii Ondergeteekende vestigt de aandacht er op dat hij de prijzen zijner diverse soorten tabak vanaf 16 December Merk C f 1,80 per half K.G. A f 1,50 No. 1 f 1,20 „2 f 1.— „3 f 0,80 Merk D f 0,60 Pruimtabak f 0,90 Beleefd aanbevelend, De Heer Weitkamp R.V.1 versus Heracles3 Als ik m'n fiets notj ruilen Icon Dan deed ik dat vast teden een Zanguitvoering „Looft den Heer" j/.rrs/ W/s-V-Y' Beleefd aanbevelend,

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1922 | | pagina 3