RAAD RUSSEN. M. f 1200 -1500 -1800 -2200 -2600 -3000 -3500 -4000 -4500 -5000 -6000 -8000 -10000 Li meer dan f 1000 t.m, -1200 -1500 -1800 -2200 -2600 -3000 -3500 -4000 -4500 -5000 -6000 -8000 10000 H.H, Adverteerders Beleefd verzoeken wij U, de voor St. Nicolaas vroegtijdig uiterlijk Donderdagavond 6 uur. De Uitgever advertentiën te zenden, Vergadering van den gemeenteraad op Donderdag 9 Nov. des middags om half 3. Tegenwoordig alle leden. Voorz. de heer J. Knottenbelt, Burgemeester. Na opening worden de notulen van de vergaderin gen van 23 Aug. en 13 Sept. vastgesteld, nadat de heer De Vaal heeft medegedeeld bij de behandeling van de begrooting op de touwgeschiedenis terug te komen. 1. Ingekomen stukken: A. beschikking van Ged. Staten dd. 19 September 1922, 2e afd. no. 7938-5829, houdende goedkeuring van het R.B. dd. 23 Augustus j.l. tot het doen van rechtstreeksche betalingen uit den post voor onvoorziene uitgaven der begrooting voor het dienstjaar 1922; B. proces-verbaal der opneming van kas en boeken van den gemeente-ontvanger op 26 September 1922 (aan kas, ook volgens de boeken, welke in orde werden bevonden, f 9719,60); C. beschikking van Ged. Staten dd. 26 September j 1922, 2e afd. no. 8558-6024, houdende goedkeuring van het R.B. dd. 18 September 1922, no. 8a tot pu- blieken verkoop der kad. perceelen, sectie A nos. 243 en 244, gelegen aan den Nijverdalschen weg D. Koninklijk besluit van 26 September 1922, no. 40, waarbij tot wederopzegging vrijstelling wordt verleend, bedoeld in art. 6a der Vleeschkeuringswet (keuring van huisslachtingen van schapen, geiten E. verzoek van diverse eigenaren van grond, ge legen aan den Ligtenbergerdijk, om het rijwielpad langs dien weg niet gelijk te willen stellen met rijwielpaden langs rijkswegen, wegens den last dien zij hiervan bij j het drijven van vee ondervinden; F. adres van A. Jansen alhier, inzake de aanwij zing der rooilijn voor de door den heer G. Pluimers vert ouwde woning aan den Enterweg G. schrijven van Ged. Staten, dd. 10 October 1922, 2e afd. no. 9065-6298, houdende mededeeling, dat bij K.B. van 27 September 1922. no. 11 aan den heer J. J. ter Horst alhier, ontheffing is verleend van het verbod, gesteld in art. 1506, alinea 3 van het Burger- j lijk Wetboek, ten opzichte van den aankoop strook grond aan den Wierdenschenweg H. beschikking van Ged, Staten dd. 10 1922, 2e afd. no. 6309, houdende goedkeuring R.B. dd. 9 Juni 1922, no. 4g, tot verkoop perceel grond aan de firma Ter Horst en Co. de som van f 500,-; I. dankbetuiging van het Bestuur der Chr. Bewaar school alhier, voor de ontvangen schoolbanken; J, adres van het Bestuur der Vereeniging tot Stich ting en Instandhouding van „Een school met den bel" alhier (Oranjestraat 8) waarbij onder overlegging der vereischte stukken verzocht wordt, gelden uit de P'Tliek gemeentekas beschikbaar te willen stellen voor verbe tering van het schoolgebouw en voor eerste inrichting zullen keuren. perceel, sectie A no. 336, lang 18 en breed 0,50 is 9 M2 tegen den prijs van f 2,— per M2. De ingekomen stukken worden thans behandeld. Bij stuk letter F vraagt de heer De Vaal of het geoorloofd was de woning, waarin thans de werkplaats van den heer Pluimers gevestigd is, aan zijn bestem ming te onttrekken. De Voorz. antwoordt, dat B. en W. het récht heb ben om van deze bepaling af te wijken. Trouwens het pakhuis van den heer Pluimers is hierdoor vrijgekomen en hiervan wordt een woning gemaakt. Bij K merkt de heer De Vaal op, dat daarin mel ding wordt gemaakt van een opname van kas en boeken van het tuinbouwbedrijf, terwijl op een andere plaats medegedeeld wordt, dat het onderzoek niet volledig heeft kunnen plaats vinden. De Voorz. antwoordt, dat de stukken ter onderzoek naar een accountant waren. De heer T us veld zegt naar aanleiding van het adres sub E, dat het fietspad langs den Ligtenbergerdijk onbegaanbaar is. Hij stelt verbetering voor met sintels. De heer Es huis zegt, dat het niet in de bedoeling ligt om het rijwielpad te laten vervallen. De palen zijn reeds weggenomen om het opmaken van processen- verbaal te voorkomen. Na verdere breedvoerige discussie, waaraan deelne men de heeren v. d. Willige, Baan, Schuiterd, Pluimers, Eshuis, Kortebos en de Voorz., stelt de heer v. d. Willige en varkens)";j voor om ^et fïetspad als zoodanig te laten bestaan en in de verordening op te nemen, dat wanneer het vee niet opzettelijk over het pad gedreven wordt, er geen proces-verbaal zal worden opgemaakt. Dit voorstel wordt aangenomen met 6 tegen 5 stemmen. Daarna zijn de stukken sub A tot en met I en K en L voor kennisgeving aangenomen. Bij behandeling van punt J deelt de heer Pluimers mede met Koedijk te hebben gesproken over de speel plaats bij de Schilaschool. Koedijk is genegen 137 M2 te verkoopen voor f 1500, onder voorwaarde, dat de gemeente een schutting maakt. De heer Kortebos stelt voor deze kwestie te be handelen achter punt J. Het voorstel om plm. f 7500 beschikbaar te stellen voor verbeteringswerken en aanschaffing van nieuwe leermiddelen voor de school in de Oranjestraat, wordt daarna z.h.s. aangenomen. Vervolgens wordt een commissie benoemd, bestaande uit de heeren Baan en Pluimers, om met Koedijk te onderhandelen over den aankoop van den grond. Tevens zal de commissie onderzoeken of het niet mogelijk is om een uitweg te krijgen naar de Bouwstraat. Bij punt M wordt besloten 15pCt, van de onzuivere opbrengst der verkoopingen te heffen minimum van f2,50. Bij- c'e bespreking van het adres, genoemd onder letter N merkt weth. Es hu ij op, dat hij het abattoir liever wil verhuren. De Voorz. antwoordt, dat Ged. St. dit niet goed Verder komt in behandeling een adres van Klein- rouweler in de Elsenerstraat met verzoek om een kleine afwijking van de rooilijn. B. en W. adviseeren het ver zoek toe te staan. Het wordt goedgekeurd. 2. Voorstel van B. en W. tot wijziging der verorde ning op de heffing van schoolgelden. B. en W. merken hier omtrent op, dat reeds meer dere malen in de vergaderingen van den Raad ter sprake kwam, dat het schoolgeld, volgens het bij raadsbesluit dd. 23 Nov. 1921 vastgesteld tarief, te hoog was, voornamelijk wat het U. L. onderwijs betreft. De verordening werd dan ook, met het oog op het voornemen van B. en W. om een gewijzigd tarief voor te stellen, slechts goedgekeurd tot 1 Januari 1923. De Schoolcommissie diende op 4 Februari reeds een ontwerp eener nieuwe regeling in. B. en W. hebben verschillende regelingen van andere gemeenten vergeleken met het ontwerp der Commissie en meenen, dat zij aan bedoeld ontwerp de voorkeur moeten geven. Slecht een geringe afwi king van het voorstel der com missie geven B. en W. in overweging. Waar de com- m ssie aanvangt met een inkomen van meer dan f 1100 tot en met f 1300 en vervolgt met f 1300 tot en met f 1500 zouden B. en W. willen beginnen met meer dan f 1C00 tot en met f 1200 en meer dan f 1200 tot en met f 1500. Zij steil: tarief te en a mitsdien aan den Raad doen luiden als volgt Inkomen voor het gewijzigd Bedrag van het schoolgeld per week voor één kind voor G.L.O. U.L.O. van een October van het van een voor f 0,05 -0,10 -0,15 -0,20 -0,25 -0,30 -0,35 -0,45 -0,60 -0,75 -0,95 -1,20 -1,55 -2,— f 0,07,5 -0,15 -0,22,5 -0,30 - 0,37,5 -0,45 - 0,52,5 - 0,67,5 -0,90 - 1,12,5 - 1,42,5 - 1,80 -2,32,5 vervolg- onderw, f 0,05 - 0,10 - 0,15 -0,20 -0,25 -0,30 -0,35 -0,45 -0,60 -0,75 -0,95 - 1,20 - 1,55 -2,— De heer v. d. Willige zegt, dat het gebouw er ook niet maar ongebruikt kan blijven staan dat geeft elk jaar maar renteverlies. De Voorz. herinnert aan het Koninklijk besluit, waarbij is bepaald, dat het gebouw niet aan zijn be- een kunst ion daar tegen zooals Spr. in nog eens zeg- abattoir met de keuringsdienst niets te en hij vraagt, welken prijs de Leeuw biedt. geen van een 7e leerjaar K. missive van Ged. Staten dd. 17 October 1922, 2e afd. no. 9102-6485 inzake opneming vanwege dat college van kassen en boeken van den gemeente-ont vanger en van het tuinbouwbedrijf op 5 October j.l. waarbij wordt aangedrongen op spoedige verhooging j ste™mi"9 mag ^onttrokken ^worden, der door den Ontvanger gestelde zekerheid L. alsvoren dd. 24 October 1922, 2e afd. no. 6703, inzake opneming der kas en boeken van de gasfabriek op 13 October j.l.; M. schrijven van G. J. Fikkert, deurwaarder te Goor (gericht aan ons college) waarbij hij ons verzoekt, te willen bevorderen, dat de bij houtverkoopingen op het teruggebracht van f 5,op verkooping N. adres van M. de Leeuw, veehandelaar te schedé, waarbij hij verzoekt, aam hem te willen ver huren, het door de gemeente gebouwde abattoir O. adres van A. J. Nijland alhier, waarbij hij ver zoekt, hem tijdelijk de barak te willen verhuren, om dat hij met 1 November zijne woning moet verlaten P. adres van G. Bruins, stucadoor alhier, inhoudende het verzoek, aan hem te willen verkoopen, een strook grond naast zijne woning aan den Stationsdwarsweg gelegen, ter breedte van ongeveer 50 c.M. B. en W. merken hierbij op, dat zij reeds hebben voldaan aan het verzoek van adressanten onder E ge noemd, terwijl zij omtrent de verhooging der zeker heidsstelling door den gemeente-ontvanger den Raad spoedig nader zullen adviseeren. Thans stellen B. en W. Ede veemarktterrein, wordt ten hoogste f 2,50 per En- voor sub A t.m. I, K en le. de stukken, genoemd voor kennisgeving aan te nemen 2e. gunstig te beschikken, op het onder J genoemd adres, door aan het schoolbestuur uit de gemeentekas toe te staan, een totaal bedrag van f 3e. in zooverre tegemoet te komen aan de bezwa ren, vermeld in het adres, onder M genoemd, dat voortaan als recognitie wordt geheven, 15 pCt. van de o n zuivere opbrengst van elke verkooping 4e. af te w ij z e n het sub N vermeld verzoek, omdat de gemeente tijdens de aanhangige kwestie niet over het gebouw kan beschikken 5e. eveneens afwijzend te beschikken op het on der O vermeld adres, omdat de gemeente deze locali- teit zelf moet gebruiken 6e. te voldoen aan het verzoek, genoemd sub P, door aan Bruins te verkoopen een strook van het kad. De heer Otten merkt op. dat m zijdefabriek is opgericht en dat de Kr was, maar de fabriek draait toch door, de krant gelezen heeft. Spr, wil verder gen, dat het maken heeft De Voorz. antwoordt, dat door adressant recognitie, verschuldigd prijs wordt genoemd. De heer Baan stelt voor het gebouw aan de Leeuw te verhuren tegen f700 per jaar en met 1 jaar vooruit betaling. De heer Pluimers meent, dat stadgenooten moeten voorgaan. De Voorz. herinnert aan een indertijd ingekomen adres van Tusveld. De heer Baan zegt, dat deze zich teruggetrokken heeft. De heeren Otten en Tusveld ondersteunen het voorstel-Baan. De Voorz.: ,,De heeren moeten het weten!" De heer Ter Ho rst wil nog wachten op de be slissing van den minister, maar komt het zoover, dat het abattoir verhuurd zal worden, dat moeten de stad genooten ook in de gelegenheid gesteld worden mede te dingen, Weth. Baan is van oordeel, dat het abattoir nooit geopend wordt, want het voldoet niet aan de eischen. Spr, wenscht zijn voorstel in stemming gebracht te zien. De heer v. d. -Willige wil liever wachten op de beslissing van Kroon en Ged. St. Men kan dan later altijd nog zien, hoe te handelen. De heer De Vaal is het door den heer wijzend op het aangenomen. Op het adres, genoemd onder letter O, wordt af wijzend beschikt. Het voorstel van B. en W. betreffende het adres sub P wordt aangenomen. Voorz. zegt, dat ook nog ingekomen is een van D. W. Jansen, spoorwegbrugwachter, met om een woning. Dit adres is nog niet in de van B. en W. behandeld. Besloten wordt De overige bepalingen der verordening blijven onver anderd. De nieuwe regeling treedt in werking 1 Ja nuari 1923. De heer Pluimers wil nog boven f 10000 gaan; want f 100 lager beteekent voor de arbeiders een heele verslechtering. De Voorz. merkt op, dat niet hooger gegaan mag worden dan de kosten van het onderwijs werkelijk zijn. De heer Pluimers wil het voorstel van de School commissie handhaven. De heer Kortebos is het daar mee eens. De Com missie heeft er veel werk van gemaakt en eerst na ernstige overweging de concept-verordening vastgesteld. Het is werkelijk in 't belang van den kleinen man om eerst met f 1100 te beginnen. De Voorz. is er ook van overtuigd, dat de School commissie allen dank voor haar werk verdient, B, en W. hebben het vaorstel dan ook grootendeeis overge nomen. Alleen hebben zij er 1 lagere klasse bijgevoegd anders zou een groot deel der ouders in 't geheel niets betalen. Bovendien wat zijn in de laagste klasse de kosten? Een rijksdaalder in het jaar en voor meer- Spr. is er voor, dat dan wordt het onder dat bij 7,50 per een inkomen jaar betaald dere kinderen de gewone aftrek, de mindere man ook iets betaalt, wijs ook beter geappreciëerd. De héér Kortebos berekent, van f 1000 voor 5 kinderen f zou moeten worden. De heer Pluimers vindt dat te bezwarend. De heer Ter Horst acht het ook wenschelijk, dat de mindere man iets bijdraagt. Hij zou dan in de laagste klasse 3 inplaats van 5 cent per week willen heffen. De heer Kortebos vreest, dat er dan ook nog zeer veel aanvragen om ontheffing zullen komen, heer Otten vindt, dat bij een inkomen van het schoolgeld der kinderen uitgezuinigd moet zijn moeilijke toestanden. Spr. vindt het billijk. De f 1000 worden, voorstel Dat der Schoolcommissie met het gesprokene Ter Horst en stelt voor voorloopig af- adres te beschikken, welk voorstel wordt eens rit De Voorz. merkt op, f 1000 en het bezit van 5 wordt betaald. Iets mag er worden. De heer Kortebos gelooft niet, dat de het onderwijs meer zal appreciëeren, als betalen moet. De heer v. d. Willige vindt het verschil tusschen 3 cent uit de laagste en 10 cent uit de volgende klasse te groot. Hij is ook voor het voorstel van de School commissie. Dit voorstel wordt vervolgens met alge- meene stemmen aangenomen. dat bij een inkomen van kinderen ook geen belasting dan toch wel bijgedragen kleine man hij er voor Wordt vervolgd. De adres verzoek vergadering te stellen van B. en W. ter fine het in handen prae-advies. Op voorstel van den Voorz. worden vervolgens de rooilijnen voor Pluimers en Rouwendal vastgesteld. in

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1922 | | pagina 4